ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา


ภาพสมเด็จองค์ปฐมจากศูนย์พุทธศรัทธา จ.สระบุรี
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ-อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน
และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรมทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง
เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ด้วยอานิสงค์นี้
ขอให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา
กำลังคน กำลังทรัพย์ เต็มบริบูรณ์
นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
ติณฺโณ ตาเรยฺยํ
มุตฺโต โมเจยฺยํ
พุทโธ โพเธยฺยํ
เราข้ามได้แล้ว จะให้ผู้อื่น ข้ามได้ด้วย
เราพ้นแล้ว จะให้ผู้อื่น พ้นด้วย
เรา....รู้แล้ว จะให้ผู้อื่น รู้ด้วย
"อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล"
ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าที่บำเพ็ญเพียรมาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ขอเป็นพละปัจจัยให้มั่นคงในปณิธานส่งให้สำเร็จถึงซึ่งพระโพธิญาณในอนาคตกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ
กุศลอันเกิดจาก บล็อคธรรมทาน,วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุขกับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้นโปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

หมายเหตุ :
ทีมงานแจกแบบก่อสร้างฟรีเท่านั้น
ไม่ได้รับเหมาก่อสร้างและไม่เคยแนะนำผู้รับเหมาฯ
ไปยังวัด-หน่วยงานใดๆทั้งสิ้น กรณีมีผู้รับเหมากลุ่มใดอ้างตนว่าเป็น
ทีมงานกรอาร์ช นำแบบไปขายหรือแนะนำให้มารับเหมาฯหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อต้องการงาน ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับ
เพื่อความปลอดภัย ควรมีวิศวกรดูแลและให้คำปรึกษาหน้างานก่อสร้างตลอดการก่อสร้าง และควรระวังผู้รับเหมาลดขนาดเหล็กลดขนาดงานโครงสร้างให้ผิดไปจากแบบก่อสร้างของทางทีมงาน ทางวัดผู้รับผิดชอบการก่อสร้างควรกำชับให้ผู้รับเหมา
สร้างตามแบบ มีข้อสงสัยให้โทรสอบถามได้ทันที กร(สถาปนิก)0894816742.

คำขอขมาพระรัตนตรัย


คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ....ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

จากหนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญในการจัดพิมพ์และจัดส่งแบบก่อสร้างขอเชิญร่วมบุญแจกแบบก่อสร้างกุฏิ,ศาลา,อาคารเสนาสนะอื่นๆ
เนื่องด้วยมีทางวัดและสถานปฏิบัติธรรมมีความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ ศาลา พระอุโบสถ ห้องน้ำ อาคารเสนาสนะอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบ จัดพิมพ์ จัดส่ง หลายรายการซึ่งทางทีมงานจึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ สามารถติดต่อแจ้งทีมงานได้
โดยตรง โทร : 089-4816742  เราจะประกาศรายชื่อ "ผู้ทำบุญ"
 เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาอีกครั้งด้วย
ร่วมบุญค่าจัดพิมพ์แบบก่อสร้างถวายวัดได้ที่ 
คุณศุภกร สุเมธินทกุล ธ.กสิกร 7322059007

( ไลน์ 0894816742 แจ้งสลิปการโอน)


รายชื่อผู้ร่วมทำบุญในการออกแบบ-เขียนแบบ จัดพิมพ์และจัดส่งแบบก่อสร้าง กุฏิ,ศาลา,อาคารเสนาสนะ

 • ครอบครัวแดงนิเวศน์ บริการงานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ
 • ครอบครัวเลิศวิริยะนนท์ บริการงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม, สุขาภิบาลให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ
 • ครอบครัวพิรอดรัตน์ บริการงานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสารให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ
 • ครอบครัวพิมพ์พจน์ บริการงานทัศนียภาพ3มิติ,จัดพิมพ์จัดส่งให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ
 • ครอบครัวสุเมธินทกุล บริการงานออกแบบงานสถาปัตยกรรม,ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ
 • คุณธนินธร  ทรัพย์ศิริมานนท์ เป็นเงิน 2,000 บาท (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 12 วัด)
 • ม.ล.อัญชลิต กาญจนะวิชัย, คุณกนกวรรณ กาญจนะวิชัย เป็นเงิน 2,000 บาท  (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 12 วัด)
 • คุณสุนทรี  คุณจักร์   เป็นเงิน 2,000 บาท  (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 12 วัด)
 • คุณวรนุช นกขมิ้น  เป็นเงิน 4,000 บาท  (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 24 วัด)
 • กลุ่มรวมบุญทั่วไพศาล โดย ณรากาญจน์ และคณะ  (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 3 วัด)
 • คุณชลอ  บุญจันมทร์  เป็นเงิน 1,000 บาท  (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 6 วัด)
 • คุณศุภกร สุเมธิทกุล ,น.ส.ชัญญนุช สุเมธินทกุล,ธันยธรณ์ สุเมธินทกุล,ด.ญ.จิดาภา สุเมธินทกุล ..ร่วมบุญค่าจัดส่งแบบก่อสร้าง เป็นเงิน ...300 บาท (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 2 วัด)
 • คุณปาลิตา ทองนุ่น ..ร่วมค่าจัดส่งแบบก่อสร้างฯ เป็นเงิน 100 บาท (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 1 วัด)
 • Amie Johns และครอบครัว ร่วมค่าจัดส่งแบบก่อสร้างฯ เป็นเงิน 200 บาท (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 1 วัด)
 • คุณปาลิตา ทองนุ่น, คุณโชติรส อังรุจิลาภา, คุณศรีวรรณ ชูนาม, คุณพัฒพงษ์ ตวงทอง, คุณสุมิตร ยอดคีรี,คุณมธุริน ธนโชติธำรงคณา, คุณสาลินี สองสี ร่วมค่าจัดส่งแบบก่อสร้างฯ เป็นเงิน 1,200 บาท (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 12 วัด)
 • คุณกล้าหาญ พุกประยูร และครอบครัว  ร่วมค่าจัดส่งแบบก่อสร้างฯ ถวายวัดเป็นเงิน 3,500 บาท (ใช้จัดพิมพ์และจัดส่งจำนวน 25 วัด)
พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้

1. " ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
2. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
3. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า
เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า
“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”
การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ
เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)
4. ในพุทธวรรคที่1 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยสมบัติอันน่าพึงพอใจ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ อาทิ วิโมกข์ 8 ปฎิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 อรหัตตผล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นที่สุด

ดังนั้นผู้ที่สร้างกุฎิถวายพระสงฆ์ จะส่งผลให้ไม่ว่าท่านจะเกิดชาติใดภพใด ท่านก็จะไม่เร่ร่อนมีบ้านเป็นของตนเอง มีความสงบสุขร่มเย็นปราศจากทุกข์ร้อนตลอดไป หากแม้นได้จุติบนเทวภูมิ ก็จะได้มีทิพย์วิมาน ที่ใหญ่โตสวยงามอลังการ และผู้ที่กำลังเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยการถูกไล่ที่ ต้องเร่ร่อน ให้หมั่นทำทานโดยการสร้างกุฎิถวายพระสงฆ์ก็จะช่วยลดวิบากกรรมให้เบาบางลงหรือหายไปได้


"ติดต่อขอรับแบบฟรีได้โดยตรง
กร 089-4816742 ทุกวันทำการ "


ผู้จัดทำ : กรอาร์ทดีไซน์
สถาปนิก : กิตติกร สุเมธินทกุล
วิศวกร : สิงหา แดงนิเวศน์, วันชัย พิรอดรัตน์
เขียนแบบ : รัฐศาสตร์ เลิศวิริยะนนท์, เชษฐา ปาลจิณ,ฉัตรชัย บุญสุข
จัดพิมพ์ : ประสานงาน : อัญชลี พิมพ์พจน์, ศุภกร สุเมธินทกุล
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

หมายเหตุ / แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานเพื่อศาสนา,สังคม
(สำหรับวัดที่ไม่มีกำลังจ้างสถาปนิกและวิศวกรออกแบบ)
เท่านั้นนะครับ
และเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ห้ามผู้ที่นำแบบไปใช้ในเชิงธุรกิจ เชิงพาณิชย์
ทำขาย,รีสอร์ท,อื่นๆ
เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตน
กรุณาอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะครับ

"เพื่อตัวของคุณและครอบครัว"

หมายเหตุ / เรียนแจ้งพระคุณเจ้าทุกรูป ให้ทราบว่าทางทีมงานผู้แจกแบบก่อสร้างศาสนสถานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้าง หรือแนะนำผู้รับเหมาก่อสร้างให้แก่วัดใดๆทั้งสิ้น (ออกแบบ-เขียนแบบแจกฟรีเท่านั้น) โปรดระวังมิจฉาชีพ นำชื่อทีมงานของเราไปแอบอ้างว่ารู้จักหรือแนะนำ เพื่อหาผลประโยชน์ทุกๆกรณี

เพื่อความปลอดภัย ควรมีวิศวกรดูแลและให้คำปรึกษาหน้างานก่อสร้างตลอดการก่อสร้าง และควรระวังผู้รับเหมาลดขนาดเหล็กลดขนาดงานโครงสร้างให้ผิดไปจากแบบก่อสร้างของทางทีมงาน ทางวัดผู้รับผิดชอบการก่อสร้างควรกำชับให้ผู้รับเหมา
สร้างตามแบบ มีข้อสงสัยให้โทรสอบถามได้ทันทีกร(สถาปนิก)0894816742.

ค้นหาบล็อกนี้