ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา


ภาพสมเด็จองค์ปฐมจากศูนย์พุทธศรัทธา จ.สระบุรี
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ-อาคารทั้งหลายนี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน
และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรมทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลง
เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

กุศลอันเกิดจาก บล็อคธรรมทาน,วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุขกับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้นโปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ
ติณฺโณ ตาเรยฺยํ
มุตฺโต โมเจยฺยํ
พุทโธ โพเธยฺยํ
เราข้ามได้แล้ว จะให้ผู้อื่น ข้ามได้ด้วย
เราพ้นแล้ว จะให้ผู้อื่น พ้นด้วย
เรา....รู้แล้ว จะให้ผู้อื่น รู้ด้วย
"อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล"
ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าที่บำเพ็ญเพียรมาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ขอเป็นพละปัจจัยให้มั่นคงในปณิธานส่งให้สำเร็จถึงซึ่งพระโพธิญาณในอนาคตกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ

หมายเหตุ :
ทีมงานแจกแบบก่อสร้างฟรีเท่านั้น
ไม่ได้รับเหมาก่อสร้างและไม่เคยแนะนำผู้รับเหมาฯ
ไปยังวัด-หน่วยงานใดๆทั้งสิ้น กรณีมีผู้รับเหมากลุ่มใดอ้างตนว่าเป็น
ทีมงานกรอาร์ช นำแบบไปขายหรือแนะนำให้มารับเหมาฯหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อต้องการงาน ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับ
เพื่อความปลอดภัย ควรระวังผู้รับเหมาลดขนาดเหล็กลดขนาดงานโครงสร้างให้ผิดไปจากแบบก่อสร้างของทางทีมงาน ทางวัดผู้รับผิดชอบการก่อสร้างควรกำชับให้ผู้รับเหมาสร้างตามแบบ มีข้อสงสัยให้โทรสอบถามได้ทันที กร(สถาปนิก)0894816742.

คำขอขมาพระรัตนตรัย


คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ....ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

จากหนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ข่าวมหากุศล********************************************
********************************************
*********************************************
พระมหาเจดีย์ร้อยปีพระราชพรหมยาน
ณ.วัดเขาถ้ำทะลุ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

https://www.facebook.com/กองทุนพระมหาเจดีย์๑๐๐ปีพระราชพรหมยานนุสรณ์-349255118567255/timeline

************************
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์ "พุทธมุณีศรีบุญเรือง"
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ร่วมทำบุญได้ที่ พระครูปุณณธรรมาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 641-225826-1 (สาขาชนบท)

************************
ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวมหากุศล
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมบุญสร้างวัดใหม่,อุโบสถพร้อมลานประทักษิณ
,บุญถมดินและบุญอื่นๆ
ณ.สำนักสงฆ์สุขโขวนาราม(ธ) (วัดประจำหมู่10) 
ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
สามารถร่วมบุญได้ที่
ชื่อบัญชีหลวงตาสุภัทธ์ ปุญฺญาคโม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาชนบท
เลขบัญชี 6412301763 ออมทรัพย์
หรือร่วมงานบุญ ณ.สำนักสงฆ์แห่งนี้โดยตรง
สามารถติดต่อสอบถามเดินทาง ได้ที่
คุณสมภาร พิมพ์พจน์ 082-3031284
https://goo.gl/maps/PSZkQ4RxqVK2


************************
ขอเรียนเชิญ พุทธบริษัททุกท่าน 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้า
พระพุทธไสยาสน์(พระนอน) ความยาว ๑๐๐ เมตร
ณ วัดซับไพเราะ (ถ้ำแก้วผางาม ตะปะสี) 
เลขที่ ๓๐ หมู่ ๓ ต.ซับไม้แดง 
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยหลวงตาถ้ำ ตปสี
เพื่อเป็นพุทธบูชา ดำรงค์พระศาสนา
ครบ ๕,๐๐๐ ปี หากประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ
โดยทำบุญผ่านธนาคารได้ที่ธนาคารไทยพานิชย์
หมายเลขบัญชี ๔๐๕-๐๔๕๑๓๖-๐
ชื่อบัญชี พระสมชาย หงวนกระโทก
สอบถามรายละเอียด โทร ๐๘ ๙๐๓๘ ๐๐๙๔
อนุโมทนาสาธุ..

************************
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีวันที่22ตุลาคม
เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา..
ณ.วัดถ้ำไฮ.บ.โสกชัน.ต.สารภี.อ.โพธิ์.จ.อุบลราชธานี

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา
ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
"ติดต่อขอรับแบบฟรีได้โดยตรง
กร 089-4816742 ทุกวันทำการ "


ผู้จัดทำ : กรอาร์ทดีไซน์
สถาปนิก : กิตติกร สุเมธินทกุล
วิศวกร : สิงหา แดงนิเวศน์, วันชัย พิรอดรัตน์
เขียนแบบ : รัฐศาสตร์ เลิศวิริยะนนท์, เชษฐา ปาลจิณ,ฉัตรชัย บุญสุข
จัดพิมพ์ : ประสานงาน : อัญชลี พิมพ์พจน์, ศุภกร สุเมธินทกุล
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

หมายเหตุ / แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานเพื่อศาสนา,สังคม
(สำหรับวัดที่ไม่มีกำลังจ้างสถาปนิกและวิศวกรออกแบบ)
เท่านั้นนะครับ
และเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ห้ามผู้ที่นำแบบไปใช้ในเชิงธุรกิจ เชิงพาณิชย์
ทำขาย,รีสอร์ท,อื่นๆ
เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตน
กรุณาอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะครับ

"เพื่อตัวของคุณและครอบครัว"

หมายเหตุ / เรียนแจ้งพระคุณเจ้าทุกรูป ให้ทราบว่าทางทีมงานผู้แจกแบบก่อสร้างศาสนสถานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้าง หรือแนะนำผู้รับเหมาก่อสร้างให้แก่วัดใดๆทั้งสิ้น (ออกแบบ-เขียนแบบแจกฟรีเท่านั้น) โปรดระวังมิจฉาชีพ นำชื่อทีมงานของเราไปแอบอ้างว่ารู้จักหรือแนะนำ เพื่อหาผลประโยชน์ทุกๆกรณี

ค้นหาบล็อกนี้