ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ-อาคารทั้งหลายนี้ 
ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน
และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรมทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลงเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ด้วยอานิสงค์นี้
ขอให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา
กำลังคน กำลังทรัพย์ เต็มบริบูรณ์
นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
ติณฺโณ ตาเรยฺยํ
มุตฺโต โมเจยฺยํ
พุทโธ โพเธยฺยํ
เราข้ามได้แล้ว จะให้ผู้อื่น ข้ามได้ด้วย
เราพ้นแล้ว จะให้ผู้อื่น พ้นด้วย
เรา....รู้แล้ว จะให้ผู้อื่น รู้ด้วย
"อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล"
ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าที่บำเพ็ญเพียรมาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ขอเป็นพละปัจจัยให้มั่นคงในปณิธานส่งให้สำเร็จถึงซึ่งพระโพธิญาณในอนาคตกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ
กุศลอันเกิดจาก บล็อคธรรมทาน,วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุขกับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้นโปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

หมายเหตุ :
ทีมงานแจกแบบก่อสร้างฟรีเท่านั้น
ไม่ได้รับเหมาก่อสร้างและไม่เคยแนะนำผู้รับเหมาฯ
ไปยังวัด-หน่วยงานใดๆทั้งสิ้น กรณีมีผู้รับเหมากลุ่มใดอ้างตนว่าเป็น
ทีมงานกรอาร์ช นำแบบไปขายหรือแนะนำให้มารับเหมาฯหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อต้องการงาน ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับ
เพื่อความปลอดภัย ควรมีวิศวกรดูแลและให้คำปรึกษาหน้างานก่อสร้างตลอดการก่อสร้าง และควรระวังผู้รับเหมาลดขนาดเหล็กลดขนาดงานโครงสร้างให้ผิดไปจากแบบก่อสร้างของทางทีมงาน ทางวัดผู้รับผิดชอบการก่อสร้างควรกำชับให้ผู้รับเหมา
สร้างตามแบบ มีข้อสงสัยให้โทรสอบถามได้ทันที กร(สถาปนิก)0894816742.

Locations of Site Visitors

คำขอขมาพระรัตนตรัย


คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ....ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

จากหนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ข่าวมหากุศล


ร่วมทำบุญกับวัดท่าซุง 
http://www.watthasung.com/

ธัมมวิโมกข์ นิตยสารธรรมปฏิบัติ ธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์
วางจำหน่ายเล่มละ 30 บาท ที่ศาลานวราชและตึกรับแขก
วัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
หรือสนใจติดตามรับคำสอนทุกเดือน
โดยสมัครเป็นสมาชิกราย 6 เดือน (180 บาท)
ราย 1 ปี (360 บาท) ราย 2 ปี (720 บาท)
(รวมค่าจัดส่งแล้ว) หรือสมัครเป็นธรรมทาน
ให้กับหน่วยงาน สถาบันต่างๆเช่น วัด ห้องสมุด เรือนจำ เป็นต้น
https://www.facebook.com/thammathasung/

********************************************
********************************************

ขอเรียนเชิญ พุทธบริษัททุกท่าน 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้า
พระพุทธไสยาสน์(พระนอน) ความยาว ๑๐๐ เมตร
ณ วัดซับไพเราะ (ถ้ำแก้วผางาม ตะปะสี) 
เลขที่ ๓๐ หมู่ ๓ ต.ซับไม้แดง 
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยหลวงตาถ้ำ ตปสี
เพื่อเป็นพุทธบูชา ดำรงค์พระศาสนา
ครบ ๕,๐๐๐ ปี หากประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ
โดยทำบุญผ่านธนาคารได้ที่ธนาคารไทยพานิชย์
หมายเลขบัญชี ๔๐๕-๐๔๕๑๓๖-๐
ชื่อบัญชี พระสมชาย หงวนกระโทก
สอบถามรายละเอียด โทร ๐๘ ๙๐๓๘ ๐๐๙๔
อนุโมทนาสาธุ..


นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา
ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว

แบบซุ้มประตูวัด 5 รูปแบบ / จากวิศวกรใจบุญในเวปไซท์ต่างๆ Autocad&PDF Files

แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่33

แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่32

รายชื่อวัดที่ขอรับหนังสือ "ธัมมวิโมกข์ " ราย 2 ปี

 มีความประสงค์ เผยแผ่พระธรรมคำสอน 
 ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 ในสายหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค 
 และหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง(หลวงพ่อฤาษี) 
 วัดใดต้องการหนังสือ"ธัมมวิโมกข์ " ราย 2 ปี 
 แจ้งความประสงค์ติดต่อขอรับฟรีได้ครับ 
 ทีมงานจะดำเนินการสมัครสมาชิกให้ทันที 
 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 📥วัดที่1 / 2561 วัดศักดิ์ศีศรัทธาราม 153 ม.2 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ผู้รับเอกสารหลวงพ่อพูนศักดิ์ ปาสาทิโก (สมัครสมาชิกแล้ว)
 📥วัดที่ 2 / 2561 วัดป่าธรรมาราม หมู่10 บ้านโนนใหญ่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340 ผู้รับเอกสารพระนราธิป อตตทีโป 0854588774 (สมัครสมาชิกแล้ว)
 📥วัดที่ 3 / 2561 พระปลัดวิสุทธิ์ศรี (แก่น) นนฺทชโย (ดร.) โทร. 0863275805 (น.ธ.เอก, M.ed.PHD)เลขานุการเจ้าคณะเขตมีนบุรี ผอ.ศูนย์วิปัสสนาคุณธรรมนำชีวิต วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ที่ตั้งสำนักงาน ซ.กาญจนาภิเษก 4 ถ.คู่ขนานจตุโชติ-คู้บอน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 1022 (สมัครสมาชิกแล้ว)
 📥วัดที่ 4 / 2561 สำนักสงฆ์ โบราณสถานเวียงพระธาตุกุ่เบี้ย บ้านปงน้อยใต้ หมู่10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 5711 ผู้รับเอกสาร พระอาจารย์ บุญตา (สมัครสมาชิกแล้ว) 
 📥วัดที่ 5 / 2561 ที่พักสงฆ์ทุ่งโพธิไพศาล เลขที่ 146 หมู่ 2 บ้านโพนจาน ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทร. 092-830-8904 ผู้รับเอกสาร คุณเทวา กุจนา (ครูบากร) (สมัครสมาชิกแล้ว) 
 📥วัดที่ 6 / 2561 วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ผู้รับเอกสารพระปลัดวิสุทธิ์ศรี (แก่น) นนฺทชโย (ดร.) โทร. 0863275805 (สมัครสมาชิกแล้ว)
 📥วัดที่ 7 / 2561 พระกฤษณ กตปุญโญ(อินทรสุข) 081-9278483 วัดป่าศรีมงคลธรรม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี70120 (สมัครสมาชิกแล้ว)
 📥วัดที่ 8 / 2561 พระมหาอาคม กิตติญาโณ (0922918381) วัดไหล่ดุม ม.2 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 (สมัครสมาชิกแล้ว)
 📥วัดที่ 9 / 2561 หลวงตาสมชาย ตะปะสี เจ้าอาวาส วัดซับไพเราะ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 (สมัครสมาชิกแล้ว)
📥วัดที่ 10 / 2562 พระรัฐวิทย์ ฐานวโร โทร.087-155-2419 สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าภาวนาประชานุกูล 175 ม.2 บ้านโนนศิลา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110  (สมัครสมาชิกแล้ว)
📥วัดที่ 11 / 2562 พระสมุห์พันธ์ธวัช โชติรวิวังโส โทร.093-6245955 วัดหัวฝาย ต.เวียงต้า  อ.ลอง จ.แพร่ 54150 (สมัครสมาชิกแล้ว)
📥วัดที่ 12 / 2562 คณะสงฆ์วัดนาขุนไกร 100 ม.1 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 ผู้แทนคณะสงฆ์ พระนิรุต ถิรสีโล (0890678926) (สมัครสมาชิกแล้ว)
📥วัดที่ 13 / 2562 คณะสงฆ์วัดอู่ตะเภา 40/2 ม.6  ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240.
ผู้แทนคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส พระอาจารย์ นวพร ญานโสภโน  โทร.098-9017251 (สมัครสมาชิกแล้ว)
📥วัดที่ 14 / 2562  คณะสงฆ์พุทธสถานบ้านนาไฮ  หมู่ 2 ต.บ้านนา  อ.สามเงา  จ.ตาก   63130 ผู้แทนคณะสงฆ์ พระวิเชียร  ปญญาวุฒโฑ (0806751414) (สมัครสมาชิกแล้ว)
📥วัดที่ 15 / 2563  คระสงฆ์วัดท่าปลวกสูง โดยพระชวนากร สังข์สุวรรณ 199 วัดท่าปลวกสูง  หมู่2 ต. ท่าดินดำ อ ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130 โทร 061-245-4789
📥วัดที่ 16 / 2563  พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ  อตุโล โทร099-479-9951 วัดพุทธไชโย 66/12ถ.เพชรเกษมซ.หัวหิน116ต.หนองแกอ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์77110

การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบก่อสร้างอุโบสถกลางแจ้ง

แบบก่อสร้างอุโบสถกลางแจ้ง

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา


เอกสารประกอบการอนุญาตสร้างวัด

คำขออนุญาตสร้างวัด(ศถ.๑)


หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดบัญชีรายชื่อผู้ขออนุญาตสร้างวัด
การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด


"ติดต่อขอรับแบบฟรีได้โดยตรง
กร 089-4816742 ทุกวันทำการ "


ผู้จัดทำ : กรอาร์ทดีไซน์
สถาปนิก : กิตติกร สุเมธินทกุล
วิศวกร : สิงหา แดงนิเวศน์, วันชัย พิรอดรัตน์
เขียนแบบ : รัฐศาสตร์ เลิศวิริยะนนท์, เชษฐา ปาลจิณ,ฉัตรชัย บุญสุข
จัดพิมพ์ : ประสานงาน : อัญชลี พิมพ์พจน์, ศุภกร สุเมธินทกุล
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบูชา
คุณพระศรีรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการ

หมายเหตุ / แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานเพื่อศาสนา,สังคม
(สำหรับวัดที่ไม่มีกำลังจ้างสถาปนิกและวิศวกรออกแบบ)
เท่านั้นนะครับ
และเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ห้ามผู้ที่นำแบบไปใช้ในเชิงธุรกิจ เชิงพาณิชย์
ทำขาย,รีสอร์ท,อื่นๆ
เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตน

"เพื่อตัวของคุณและครอบครัว"

หมายเหตุ / เรียนแจ้งพระคุณเจ้าทุกรูป ให้ทราบว่าทางทีมงานผู้แจกแบบก่อสร้างศาสนสถานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้าง หรือแนะนำผู้รับเหมาก่อสร้างให้แก่วัดใดๆทั้งสิ้น (ออกแบบ-เขียนแบบแจกฟรีเท่านั้น) โปรดระวังมิจฉาชีพ นำชื่อทีมงานของเราไปแอบอ้างว่ารู้จักหรือแนะนำ เพื่อหาผลประโยชน์ทุกๆกรณี

เพื่อความปลอดภัย ควรมีวิศวกรดูแลและให้คำปรึกษาหน้างานก่อสร้างตลอดการก่อสร้าง และควรระวังผู้รับเหมาลดขนาดเหล็กลดขนาดงานโครงสร้างให้ผิดไปจากแบบก่อสร้างของทางทีมงาน ทางวัดผู้รับผิดชอบการก่อสร้างควรกำชับให้ผู้รับเหมา
สร้างตามแบบ มีข้อสงสัยให้โทรสอบถามได้ทันทีกร(สถาปนิก)0894816742.

ค้นหาบล็อกนี้