ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

แบบก่อสร้างวิหารทาน-เสนาสนะ-อาคารทั้งหลายนี้ 
ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อวิหารทาน,วิทยาทาน
และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยชอบธรรมทั้งสิ้นแล วัดและหน่วยงานราชการ สามารถนำแบบไปทำซ้ำดัดแปลงเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ด้วยอานิสงค์นี้
ขอให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา
กำลังคน กำลังทรัพย์ เต็มบริบูรณ์
นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
ติณฺโณ ตาเรยฺยํ
มุตฺโต โมเจยฺยํ
พุทโธ โพเธยฺยํ
เราข้ามได้แล้ว จะให้ผู้อื่น ข้ามได้ด้วย
เราพ้นแล้ว จะให้ผู้อื่น พ้นด้วย
เรา....รู้แล้ว จะให้ผู้อื่น รู้ด้วย
"อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล"
ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าที่บำเพ็ญเพียรมาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ขอเป็นพละปัจจัยให้มั่นคงในปณิธานส่งให้สำเร็จถึงซึ่งพระโพธิญาณในอนาคตกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ
กุศลอันเกิดจาก วิทยาทาน,วิหารทานนี้ พึงปรากฏประโยชน์และความสุขกับข้าพเจ้าเพียงใด ขอกุศลเหล่านั้นโปรดยังประโยชน์และความสุขแก่ทุกๆท่าน เสมอหนึ่งยังแก่ข้าพเจ้า ทุกประการ เทอญ

หมายเหตุ :
ทีมงานแจกแบบก่อสร้างฟรีเท่านั้น
ไม่ได้รับเหมาก่อสร้างและไม่เคยแนะนำผู้รับเหมาฯ
ไปยังวัด-หน่วยงานใดๆทั้งสิ้น กรณีมีผู้รับเหมากลุ่มใดอ้างตนว่าเป็น
ทีมงานกรอาร์ช หรือแนะนำให้มารับเหมาฯหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อต้องการงาน ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ราชการ,เทศบาลหรือ อบต.นำแบบทั้งหมดนี้ไปขายต่อ ในเชิงพาณิชย์ใดใด จะดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเด็ดขาดนะครับ
เพื่อความปลอดภัย ควรมีวิศวกรดูแลและให้คำปรึกษาหน้างานก่อสร้างตลอดการก่อสร้าง และควรระวังผู้รับเหมาลดขนาดเหล็กลดขนาดงานโครงสร้างให้ผิดไปจากแบบก่อสร้างของทางทีมงาน ทางวัดผู้รับผิดชอบการก่อสร้างควรกำชับให้ผู้รับเหมา
สร้างตามแบบ มีข้อสงสัยให้โทรสอบถามได้ทันที กร(สถาปนิก)0894816742.

Locations of Site Visitors

คำขอขมาพระรัตนตรัย


คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ....ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จ-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

จากหนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

รายชื่อวัด,องค์กร ที่ขอรับแบบก่อสร้างเสนาสนะอื่นๆ

รายชื่อวัด,องค์กร ที่ขอรับ แบบก่อสร้างกุฏิ,ศาลาเอนกประสงค์, ห้องน้ำ, ศาลาริมทาง, 
เอกสารสร้างวัด,ตั้งวัด, กับสำนักพุทธฯและ
อื่นๆ( ฟรี..ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )
"ติดต่อขอรับแบบฟรีได้โดยตรง กร 089-4816742 ทุกวันทำการ "


* งานทั้งหมดนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะมากในกระบวนการทำแบบทีมงานจัดทำตามกำลังที่มี
รบกวนรอตามลำดับอาจล่าช้าหน่อยนะครับ*

1. ครอบครัวสุเมธินทกุล, ครอบครัวพิมพ์พจน์  ความต้องการ ห้องพระถวายเป็นพุทธบูชา รวมรวมสื่อธรรมะหลากหลาย ทั้งออนไลน์และห้องสมุดธรรมะ ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนหมู่บ้าน ให้กับวัดและเยาวชนท้องถิ่น สถานที่ก่อสร้าง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ประสานงาน ครอบครัวสุเมธินทกุล, ครอบครัวพิมพ์พจน์ (สร้างแล้วเสร็จ รอรวบรวมสื่อหลายรายการ)

2. ธรรมสถานสวนธรรมรังสีอริยเมตไตรย http://www.wiriyadhiga.com/ (จัดส่งแล้วบางส่วน) ความต้องการ ให้ออกแบบกุฏิ , สังเวชนียสถาน 4 แห่ง , ศาลาเอนกประสงค์, ศาลาปฏิบัติธรรม , กุฏิผู้ปฏิบัติธรรม, บ้านพักเจ้าหน้าที่ ,อื่นๆ สถานที่ก่อสร้าง ธรรมสถานสวนธรรมรังสีอริยเมตไตรยที่ อุทัยธานี ประสานงาน คุณรัชดา อังศุภศิริกุล , คุณกะทิ

3. สร้างวัดไทยในเวียดนาม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ให้ออกแบบ ศาลาเอนกประสงค์, ศาลาปฏิบัติธรรม ,กุฏิ , อื่นๆ อาตมาภาพพระอาจารย์ธาตรี ชยวฑฺโฒ วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย4กรุงเทพฯ10600 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ตึ่งถั่น บาเรียโหวงเต่า เวียดนาม ห่างจากโฮจิมินต์90กิโล ประสานงาน พระอาจารย์ธาตรี ชยวฑฺโฒ วัดท่าพระ

4. วัดนางิ้ว (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอแบบก่อสร้างอาคารทางศาสนาต่างๆ สถานที่ก่อสร้าง วัดนางิ้ว หมู่1 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120 ประสานงาน พระสุรชัย ทีปงฺกโร

5. วัดสันมะแฟน (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอรับแบบก่อสร้างศาสนสถานจำนวน 1 ชุด สถานที่ก่อสร้าง วัดสันมะแฟน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 ประสานงาน พระกฤดนัย กิตฺติวุฑฺโฒ "กฤดนัย ชัยยา"

6. สำนักสงฆ์บ้านบางครั่ง (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอรับแบบก่อสร้างศาสนสถานจำนวน 1 ชุด สถานที่ก่อสร้าง สำนักสงฆ์บ้านบางครั่ง หมู่ 3 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ประสานงาน พระมหานครินทร์ อนาลโย

7. วัดบ้านขว้าง (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอรับแบบก่อสร้างกุฏิจำนวน 1 ชุด ราคาก่อสร้าง ไม่เกิน 1 แสนบาท สถานที่ก่อสร้าง 2 หมู่ 2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 ประสานงาน พระณัฏฐนันท์ คุณวีโร

8. วัดทองเนียม หนองแขม (ไม่มีการติดต่อกลับจากทางวัด) ความต้องการ ขอรับแบบก่อสร้างศาลาการเปรียญ สถานที่ก่อสร้าง หนองแขม กทม. ประสานงาน พม.ชัยชาญ, คุณพรรณทอง

9. ที่พักสงฆ์หนองเต่า (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอรับแบบก่อสร้างศาลาการเปรียญ,ซีดีธรรม สถานที่ก่อสร้าง ที่พักสงฆ์หนองเต่า บ้านหนองเต่า ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ประสานงาน พระขันตี ชาครธมฺโม

10. ที่พักสงฆ์ใหม่ฉลองราชศรัทธา(จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนก่อสร้างศาลาการเปรียญ, กุฏิพักสงฆ์, ห้องสุขา, ศาลาริมทาง ฯลฯ และการจัดภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด, ซีดีธรรมะ 1,000 แผ่น สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสบป้าด-แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐ ประสานงาน พระปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม (เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ)

11. วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ความต้องการ ขอความอนุเคราะห์ แบบก่อสร้างศาลามณฑปกลางน้ำ สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ ๑๗ หมู่ ๖ ต.จันทนมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ ประสานงาน พระครูสังฆรักษ์เอกรินทร์ รตนสทฺโธ

12. วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ (จัดส่งแล้วแต่เอกสารตีกลับ) ความต้องการ แบบแปลนก่อสร้างกุฏิพักสงฆ์ สถานที่ก่อสร้าง ต.บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. ประสานงาน พระสมชาย

13. เทศบาลตำบลสามเงา (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบแปลนก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ประสานงาน นายสิงห์ทอง โพศรี (นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา)

14. วัดใหม่สามัคคี(บ้านลำคันฉูเก่า) (จัดส่ง06/02/53) ความต้องการ แบบแปลนก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.โคกเพชรพัฒนาอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประสานงาน พระธนนท์ ธฺมมสาโร

15. วัดเนกขัมมาราม (จัดส่ง06/02/53) ความต้องการ แบบแปลนก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ประสานงาน พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์

16. วัดเกาะ(พระยาเจ่ง) (กำลังดำเนินการออกแบบใหม่) ความต้องการ แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดประมาณ 6x12 ม. ห้องน้ำ 2 ห้อง สถานที่ก่อสร้าง ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประสานงาน พระอาจารย์ประสิทธิ์ เขมรโต (เจ้าอาวาส)

17. พุทธสถานราชภัฏเชียงราย (บ้านป่าแฝก) (จัดส่ง06/02/53) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ, เสนาสนะต่างๆ สถานที่ก่อสร้าง ต.บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประสานงาน พระอนันตชิน อินทปัญโญ

18. วัดถ้ำเจริญธรรม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิเดี่ยวไม่มีห้องน้ำ ขนาด 2x2, ห้องน้ำ 20 ห้อง สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 9 หมู่ 8 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ประสานงาน พระปรีชา ปริชาโน เลขาเจ้าคณะตำบล

19. สำนักปฎิบัติธรรมถ้ำเรืองฤทธิ์ ความต้องการ แบบก่อสร้างสร้างโบสถ์ฐานกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประสานงาน (จัดส่ง220655) พระมหามนูญ 0814342657, ต้น 0819118668

20. วัดรัตนคูหาวนาราม ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฎิ และห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง 304 หมู่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ประสานงาน พระอธิการทองยุทธ ชยานนฺโท เจ้าอาวาส (จัดส่ง220655)

21. พุทธสถานสวนจิตตาลัย ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งอิสรชน (จัดส่งกุฏิ05/03/53) ความต้องการ แบบแปลนเสนาสนะพื้นฐานภายในพุทธสถาน สถานที่ก่อสร้าง วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ประสานงาน เจ้าอธิการชินวร ชินวโร

22. วัดคลองใหญ่(จัดส่ง05/03/53) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ+ซีดีธรรมะ สถานที่ก่อสร้าง วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ประสานงาน พระดำรงค์ จิรสีโล

23. วัดป่าประสิทธิสามัคคี(จัดส่ง05/03/53) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง (วัดป่าบ้านต้าย) บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ประสานงาน พระคฃภัฏ สุจิตโต เจ้าอาวาส จัดสร้างถวายโดย คุณสกล กองทรัพย์ โรงน้ำแข็งกองทรัพย์ 806 หมู่ 11 ถ.ศรีสว่าง ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

24. วัดพุทธกาญจนมุนี (จัดส่ง08/03/53) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง วัดพุทธกาญจนมุนี ม.6 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ประสานงาน พระภูเบศร ชยานันโท

25. วัดสายสุวพรรณ (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง คลอง4 ต.คลอง4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี71000 ประสานงาน พระวัชระ สิริวังโส

26. วัดแตงเม(จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 ประสานงาน พระสมุห์ เขมโก

27. วัดป่าศรีเจริญธรรม(รอดำเนินการจัดพิมพ์) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง ตำโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ประสานงาน พระอาจารย์ภูวเดช อคฺควํโส

28. วัดหนองจะปราบ(รอดำเนินการจัดพิมพ์) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร ๖๖๒๓o ประสานงาน พระอาจารย์ รณภพ สุภทฺโทเจ้าอาวาสวัดหนองจะปราบ

29. วัดประทุมธรรมชาติ (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ศาลาเอนกประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ประสานงาน พระจิระพงษ์ รตนญาโณ

30. วัดป่าวิศรุตรัตน(จัดส่งแล้ว)ความต้องการ ศาลาเอนกประสงค์,แบบกุฏิ,แบบห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันออก แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. ประสานงาน คุณประสิทธิ์ วิศรุตรัตน จัดสร้างวัดถวายเป็นกุศล

31. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 5 วัดเกาะแก้ว (รอดำเนินการจัดพิมพ์) ความต้องการ ศาลาปฏิบัติธรรม สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ประสานงาน พระสมุห์จรัส จนฺทรํสี รองเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว/เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง

32. ธรรมสถาน โพธิธรรม (สาขาวัดกลางใหม่) (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ศาลาพักร้อน ศาลาเอนกประสงค์ และห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง ธรรมสถาน โพธิธรรม (สาขาวัดกลางใหม่)74/8 หมู่ 8 บ้านบางหมากตำบล วัดประดู่ อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

33. สำนักสงฆ์สวนป่ารัตนมงคล (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ศาลาเอนกประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระพร้อย ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ประสานงาน ท่านอาจารย์อ่อน,คุณวัชรินทร์

34. สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบูชา(รอดำเนินการออกแบบ) ความต้องการ กุฏิห้องแถวติดกัน 3 ห้อง สถานที่ก่อสร้าง สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบูชา ต.นกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ประสานงาน พระอุดม อุตตะโม ผู้จัดถวาย กิตติญา มาจันทึก / ชัยเลิศ จิวางกรู

35. วัดท่าโสม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอแบบก่อสร้างทั้งหมด สถานที่ก่อสร้าง วัดท่าโสม ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 ประสานงาน พระอาจารย์ อเนก อัตถทัสสโน

36. สำนักสงฆ์ นิคมพุทธประทีป(จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอแบบก่อสร้างทั้งหมด สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 5 หมู่ 5 ต.ลำภิ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ประสานงาน พระอาจารย์ไพศาล ปุญญมโน

37. วัดดอนตูม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอซีดีธรรมมะพร้อมแบบก่อสร้าง หนังสือและสื่อการสอนอื่นๆ สถานที่ก่อสร้าง 116-130 วัดดอนตูม ถ.วัดดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ประสานงาน พระมาโนช มหิสฺสโร

38. สำนักสงฆ์ หนองพังพวย (รอจัดพิมพ์) ความต้องการ กุฏิ โบสถ์ขนาดกลาง สถานที่ก่อสร้าง สำนักสงฆ์ หนองพังพวย หมู่9 ต.รอบเมือง อ.เมือง จังหวัด ปราจินบุรี 25000 ประสานงาน พระครูปรีชาศาสนกิจ

39. วัดหาดใหญ่ความต้องการ กุฎิ และแบบอาคารต่างๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเกี่ยวกับวัด ห้องสมุดธรรมะที่อยู่ในวัดที่อาจเป็นแบบร่วมกับห้องปฎิบัติธรรมกรรมฐานด้วยได้ยิ่งดี สถานที่ก่อสร้าง วัดหาดใหญ่ 4/32 หมู่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 ประสานงาน พระชุมพล ฐิตธมฺโม (จัดส่งแล้ว)

40. วัดศรีมงคล (จัดส่งแล้ว) ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 2และ 3 สถานที่ก่อสร้าง วัดศรีมงคล ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประสานงาน อาจารย์สมเกียรติ จิตธรรมมา มัคคทายกวัดศรีมงคล จัดส่งโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ต.โนนสะอาด อ. โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

41. วัดนิเทศธรรมรสาราม(รอดำเนินการออกแบบ) ความต้องการ พระอุโบสถ2ชั้น สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัดตั้งอยู่ที่ ละติจูด 14°35'32.37"น ลองจิจูด 101°13'37.23"ตะวันออก เป็นเส้นทางลัดจาก ตำบลพญาเย็นไปเขาใหญ่ โดยไม่ผ่านปากช่อง หากมาจากกรุงเทพนช่วงกิโลเมตรที่ ๑๔๔ กลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงชนบทเลขที่ นม.๑๐๑๖ ประมาณ ๖ กิโลเมตร ประสานงาน พระดวงเด่น ปภากโร,พระอธิการจรัญ กิตฺติคุโณ

42. วัดดอนแก้ว(จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง วัดดอนแก้ว ม.2 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.เเพร่ 54000 ประสานงาน พระอธิการณัฎฐนันท์ สิริปญฺโญ

43. วัดป่าสุวรรณหงษ์ (รอดำเนินการออกแบบ) ความต้องการสร้างศาลาปู่ชีวกโกมารภัจจ์ขนาดกว้าง ๓.๕ *๔ เมตร ตั้งอยู่บนบริเวณไหล่เขาอยากให้ช่วยออกแบบ ให้เหมาะสมงบประมาณ ไม่เกิน ๒๕๐๐๐๐ บาทภายในศาลาอยากให้มีภาพหรือบรรยากาศคล้ายป่าสูงสัก ๓ เมตร แบบของห้องสมุดประจำวัด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๓ เมตรมีระบบสาธารณูปโภคพร้อมและประหยัดไฟได้ สถานที่ก่อสร้างสำนักสงฆ์สุวรรณหงษ์ ๑๓๖/๒ หมู่ ๗ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ ประสานงาน ท่านพระครูปลัดวิโรจน์,นายวรเชษฐ จำภู่

44. วัดทับไทร ความต้องการ ความต้องการ พระอุโบสถภาคกลาง-แบบที่1 ,แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่8 ,แบบห้องน้ำขนาด 20 ห้อง,แบบก่อสร้างกุฏิ - กุฏิแบบที่7 สถานที่ก่อสร้าง วัดทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 ติดต่อประสานงาน พระกมล เสฏฺฐวํโส (จัดส่ง220655แล้ว)

45. วัดป่าสุนทรธรรมารามสถานที่ก่อสร้างวัดป่าสุนทรธรรมาราม(ถ้ำนาชะอัง) ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ความต้องการ ขอรับแบบแปลนทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัด ประสานงาน พระปรีัชา ธัมมสโร (จัดส่ง220655แล้ว)

46. วัด พุน้อย (รอดำเนินการออกแบบใหม่) ความต้องการ กุฏิพระลูกวัดจำนวน 5 หลัง แบบพัก 2 รูป มีห้องน้ำในตัว โดยแยกส่วนห้องน้ำเป็น 3 ส่วน คือห้องส้วม ห้องอาบน้ำ และอ่างล้างหน้าอยู่ตรงกลาง เพื่อให้สามารถใจห้องส้วม และ ห้องอาบน้ำพร้อมกันได้ มีห้องนอนแยกกัน มีหน้าต่าง 2 ด้าน ยกพื้นสูงจากระดับดิน ประมาณ 80-100 ซม.มีชานกุฏิ กว้างประมาณ 1.5 ม. มีบันใดด้านข้างด้านเดียว รอบระเบียงมีที่นั่ง ขนาดโดยรวม กว้างยาวรวมชานกุฏิประมาณ 4.5 x 5.5 เมตร งบประมาณ หลังละ 120,000-150,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง วัดพุน้อย อ. บ้านเก่า จ. กาญจนบุรี 71000 ประสานงาน พระอธิการอนันต์ ปัญญาวชิโร (อาจารย์ อ้วน),คุณวรพงษ์ สุคันธวณิช

47. วัดโพธิญาณ บ้านอนันต์ ความต้องการ ศาลาการเปรียญหลังใหม่และกุฏิพระภิกษุ สถานที่ก่อสร้าง วัดโพธิญาณ บ้านอนันต์ ม.2 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ประสานงาน พระอาจารย์โสม สิริปัญโญ (เจ้าอาวาสวัดบ้านอนันต์) (จัดส่ง220655แล้ว)

48. วัดใหม่ประชาร่วมใจ ความต้องการ ศาลาอาคารอเนกประสงค์ แบบที่ 5,ศาลาธรรมสังเวช กว้าง 12 x 26 ม. มีห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง วัดใหม่ประชาร่วมใจ หมู่ 2 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ประสานงาน พระอาจารย์จวน , นายจันทร์ แสงแก้ว (จัดส่ง220655แล้ว)

49. วัดหนองมะค่า ความต้องการ กุฏิ,ห้องน้ำ ,ศาลา สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองมะค่า เลขที่ 53 หมู่6 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ประสานงาน พระภควัต กตปุญฺโญ (เจ้าอาวาส รก.)

(จัดส่ง220655แล้ว) 50. วัดใหม่สายตะกู ความต้องการ แบบกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง วัดใหม่สายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๘๐ ประสานงาน พระครูพิศาลสังฆกิจ
(จัดส่ง220655แล้ว)

51. วัดหาดใหญ่ ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง วัดหาดใหญ่ 4/32หมู่ 4 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ประสานงาน พระชุมพล ฐิตธมฺโม

(จัดส่ง220655แล้ว)

52. วัดวังสมบูรณ์ (รอดำเนินการออกแบบ) ความต้องการ อาคารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ ขนาดเนื้อที่ กว้าง ๘เมตร ยาว ๑๖ เมตร รูปแบบอาคารเป็นทรงไทย หรือ เป็นไทยประยุกต์ก็ได้ครับ ขนาด ๑ ชั้น สถานที่ก่อสร้าง วัดวังสมบูรณ์ เลขที่ 111 หมู่ที่11 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 ประสานงาน เจ้าอาวาส พระมหาฉัตรชัย เขมวํโส เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์

53. วัดสุวรรณาราม (จัดส่ง090953) ความต้องการ ผู้ขอบิณฑบาตร แบบอุโบสถ,กุฏิ,ห้องน้ำ,ศาลาอเนกประสงค์ จะไปสร้างที่วัดบ้านเกิด ที่ จังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดศรีสะเกษ สถานที่จัดส่งเอกสาร วัดสุวรรณาราม ซอย จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ประสานงาน พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร

54. โรงเรียนบ้านยางสุขสวัฒน์ (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบห้องสมุด งบประมาณ 200,000 บาท ชั้นเดียว,พระพุทธรูปหน้าตัก9นิ้ว1องค์(ต้องรับด้วยตนเอง) ทั้งโรงเรียน มีนักเรียน 50 กว่าคน สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านยางสุขสวัฒน์ 99 หมู่ 8 ต. บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 ประสานงาน อ.สาธิต สันชัยชาติ

55. ยังไม่ระบุชัดเจน (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แปลนสรางกุฏิแบบที่ ๑ให้วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ผมที่เสียชีวิตไป เมื่อวันที่ ๒๔ กค.ที่แล้วนี้ ผมสัญญากับผู้มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ผมว่าผมจะนำเอาเงิน ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ไปสรางกุฏิให้วัด ผมหาแปลนที่เหมาะๆราคาประมาณ ๑-๒ แสนบาท สถานที่จัดส่ง ตู้ ปณ.๑๑๐ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ ประสานงาน ธาวิน รัตนพันธุ์

56. วัดโปรดเกศเชษฐาราม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการห้องน้ำสาธารณะ สถานที่ก่อสร้าง วัดโปรดเกศเชษฐาราม 45 ม.11 ต.ทรงคนอง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ประสานงาน พระปลัดอำนาจ ปัญญาธโร

57. วัดเขาลูกช้าง (จัดส่งแล้ว211053) ความต้องการ พระอุโบสถภาคกลาง 6x20 ม.หน้าต่างข้าง 3 ประตู ประตูหน้า 1 ประตู ประตูหลัง 2 ประตู สถานที่ก่อสร้าง วัดเขาลูกช้าง 83/8 บ้านเขาลูกช้าง ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 22170 ประสานงาน พระมหามีชัย ฐิติญาโณ

58. วัดโนนป่าลวก (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบพระอุโบสถภาคกลาง แบบที่1 และแบบที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง วัดโนนป่าลวก บ้านดง หมู่ 16 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250 ประสานงาน พระอธิการปรีดา เขมธโร เจ้าอาวาส

59. วัดอ่างกระป่อง (จัดส่งแล้ว211053) ความต้องการ ป้าย-ซุ้มประตูวัด ศาลาอเนกประสงค์, สถานที่ก่อสร้าง วัดอ่างกระป่อง ต.ท่าโสม อ. เขาสมิง จ.ตราด 23150 ประสานงาน พระอาจารย์ อเนก อัตถทัสสโน

60. วัดบ้านใหม่คลองยาง ความต้องการ ศาลาการเปรียญ(ชั้นเดียว),กุฎิ (เดี่ยว)ห้องน้ำในตัว,ห้องน้ำรวม สถานที่ก่อสร้าง 112 วัดบ้านใหม่คลองยาง ม. 6 ต.ซับมะกรูด อ. คลองหาด จ. สระแก้ว 27260 ประสานงาน พระอณุวัฒน์ ฉนฺทโก (จัดส่งแล้ว220655)

61. วัดป่าอัมพวโนทยารามความต้องการ ตอนนี้อาตมาภาพต้องการจะสร้างกุฏิสงฆ์ และศาลาการเปรียญขึ้น แบบทรงของวัดป่า เอาแบบเรียบง่าย ก็ขอความอุปถัมภ์จากคุณโยมด้วย สถานที่ก่อสร้าง วัดป่าอัมพวโนทยาราม (ตลาดสีดา) ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐ ประสานงาน พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ (จัดส่งแล้ว220655)62. วัดป่าเทพสถิต ความต้องการ พระพุทธรูปหน้าตัก 9 นิ้ว และแบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง วัดป่าเทพสถิต บ้านหนองหารจาง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 10160 ประสานงาน พระศิลา รกขิโต (พระพุทธรูปส่งแล้ว, แบบส่ง220655)

63. วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า สหรัฐอเมริกา (รอดำเนินการออกแบบ) ความต้องการ ขอแบบแปลนสร้างกุฏิเล็ก ๆ ขอแบบแปลนสร้างอาคารเรียนสองชั้นชั้นบน ๕ ห้อง มีห้องน้ำอยู่มุม และมีห้องน้ำภายใน ๑ ห้อง ชั้นล่างมีห้องน้ำมุม ห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้อง มีห้องสำนักงาน ๒ ห้อง มีห้องน้ำในตัว ๑ ห้อง ขอแบบแปลนสร้างห้องน้ำชาย ๔ ห้อง ห้องอาบน้ำ ๑ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๔ ห้อง ห้องอาบน้ำ ๑ ห้อง ในอาคารเดียวกัน สถานที่ก่อสร้าง วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า สหรับอเมริกา ประสานงาน พระครูวิเทศพรหมคุณ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ

64. สำนักปฏิบัติธรรมสหบุญญาราม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอรับพระบูชาขนาด ๙ นิ้ว ศาลา-พระอุโบสถแบบที่3 สถานที่ก่อสร้าง สำนักปฏิบัติธรรมสหบุญญาราม ๑๘๘ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลผักขวง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐ ประสานงาน พระพัชรวัฒน์ ฐิตวังโส

65. วัดโปรดเกศเชษฐาราม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ขอแบบพระอุโบสถภาคกลางแบบที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง วัดโปรดเกศเชษฐาราม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ประสานงาน พระปลัดอำนาจ ปัญญาธโร

66. วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร(รอจัดพิมพ์) ความต้องการ สร้างสถานปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์,โรงทาน,เรือนพักเดี่ยว,เรือนพักแฝด,เรือนใหญ่ สถานที่ก่อสร้าง ยังไม่ระบุ ประสานงาน พระศรีวิสุทธิวงศ์(โยธิน ปริปุณฺโณ ป.ธ.๙)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

67. วัดบูรพา (รอดำเนินการออกแบบ) ความต้องการ กุฏิ 2 ชั้น 10ห้องพัก 2ห้องน้ำรวม 7x15 ม. สถานที่ก่อสร้าง วัดบูรพา ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ประสานงาน พระอาจารย์ จักรพล โฆสวโร

68. สำนักสงฆ์เขาสะเดา ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ,ศาลาอเนกประสงค์,อื่นๆ สถานที่ก่อสร้าง สำนักสงฆ์เขาสะเดา หมู่บ้านหนองห่าน ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ประสานงาน พระอภิชล ขันติโก เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เขาสะเดา ,คุณปัณณวัชญ์ ภูวศิษฎ์เบญจภา (จัดส่งแล้ว220655)

69. วัดโพธิ์ศรีธาตุ (รอออกแบบใหม่) ความต้องการ จะทำการก่อสร้างกุฏิทรงไทย ขนาด 10 ห้อง มีห้องน้ำในตัว 2 ชั้น มีห้องรับรองด้วย สถานที่ก่อสร้าง วัดโพธิ์ศรีธาตุ ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ประสานงาน พระมหาธีรพงษ์ ญาณวโร

70. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร(รอจัดพิมพ์) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ,ศาลาฯ สถานที่ก่อสร้าง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัส 48100 ประสานงาน พระครูสังฆรักษ์สมชาย ทีปธรรมโม

71. วัดฉลองราชศรัทธาราม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ฐานพระพุทธรูป(ใต้ฐานเป็นห้องสมุด)เจริญพรรายระเอียดข้อมูลดังนี้ ขนาดหน้าตักพระกว้าง 20.10 เมตร (ยี่สิบเมตรสิบเซนต์) ขนาดพระสูงถึงปลายเกตุ 30.10 เมตร (สามสิบเมตรสิบเซนต์) ขนาดกว้างด้านข้างองค์พระ 10.20 (สิบเมตรยี่สิบเซนต์) ขนาดฐานที่ต้องการ คือ 25X15 เมตร ความสูง 4 เมตร การใช้สอยภายใน โล่งสำหรับจัดห้องสมุดประจำวัด ช่วยเสาที่กำหนด 3 เมตร อื่นๆ ขอภาพสามมิติด้วยนะ สถานที่ก่อสร้าง วัดฉลองราชศรัทธาราม หมู่5 ตำบลสบป้าด-แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐ ประสานงาน พระครูปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม

72. วัดหนองผาขาว (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ กุฏิแบบที่ 13 สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองผาขาว ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 ประสานงาน เจ้าอาวาสพระครูสถิตสารคูณ

73. วัดพันษี(จัดส่งแล้ว) ความต้องการ ทางวัดอาตมาภาพมีความต้องการสร้างกุฏิหลังใหม่ทดแทน หลังเก่าที่ใช้มาหลายปีแล้วและมีความทรุดโทรมอย่างมากจึงอยากได้แบบกุฏิสงฆ์ แบบรวมเพราะที่วัดมีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมาก จึงต้องการแบบกุฏิรวมที่มีจำนวนหลายห้อง เพราะพื้นที่วัดไม่ใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์จากคุณโยมในการสร้างออกแบบให้ ขนาดพื้นที่ ที่จะจัดสร้างกุฏิสงฆ์หลังคาทรงไทย ยาว 42เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นกุฏิจำนวน ๒ ขั้นๆ ละ 10ห้อง(ไม่รวมห้องมุข) แบบมีห้องมุข2ข้างและตรงกลางทั้งชั้นล่างและชั้นบน และระเบียงทางเดิน บันไดทางขึ้นลงตรงกลาง ส่วนอื่นๆให้คุณโยมพิจารณาตามความเหมาะสม (ไฟล์PDF.สำรอง) สถานที่ก่อสร้าง วัดพันษี 163หมู่ที่ 5ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ ประสานงาน พระบุญทัน ธมฺมธาตา(ฉิมมาบล)

74. วัดบ้านในบน (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิลห้องน้ำ,ศาลาธรรม สถานที่ก่อสร้าง วัดบ้านในบน ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ประสานงาน พระมหาบุรี อธิปญโญ

75. วัดบุญรอดธรรมาราม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ กุฏิสงฆ์แบบที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง วัดบุญรอดธรรมาราม สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กทม. 10260 ประสานงาน พระมหาพร้อมพงศ์ คะอินโน

76. โรงเรียนบ้านโนนแย้ (ส่ง060154) ตวามต้องการ เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านโนนแย้ ได้จัดทำโครงการจัดสร้างห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียน จำนวน 150 คน ได้ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนและการสอนของพระครู โดยจะใช้งบประมาณในการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและจัดหาผ้าป่าและข้อมูลในการก่อสร้างมีดังนี้ 1. พื้นที่มีขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร 2. ต้องการเป็น 2 ห้องแบ่งห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ 3. อยากได้เป็นผนังปูนและเหล็กเพื่อความทนทานจะได้ใช้ได้นาน ๆ 4. อยากทราบงบประมาณก่อสร้างคร่าว ๆ เพื่อเสนอผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนแย้ หมู่ 7 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 3 3 0 0 0 ประสานงาน ครูธนัช บุญสยมภู

77. ที่พักสงฆ์คลองบ้านระกาศ(จัดส่งแล้ว) ความต้องการ พระอุโบสถภาคกลาง-2 สถานที่ก่อสร้าง ที่พักสงฆ์คลองบ้านระกาศ หมู่ที่ 7 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ประสานงาน พระอาจารย์ศักดิ์ดา ฐิติธมฺโม

78. วัดโพธิ์งาม(ส่ง290154) ความต้องการ ด้วยวัดโพธิ์งาม ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิกรรมฐาน แต่ยังขาดแบบศาลาและกุฏิ จึงขอความอนุเคราะห์ มายังคุณกิตติกร สุเมธินทกุล เพื่อจัดส่งแบบศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิกรรมฐานมาให้ทางวัดต่อไป สถานที่ก่อสร้าง วัดโพธิ์งาม (เขื่อนเจ้าพระยา)ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 ประสานงาน พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม

79. วัดเขาพุทธโคดม(ส่ง290154) ความต้องการ ขอกุฏิเดี่ยว,ศาลา สถานที่ก่อสร้าง วัดเขาพุทธโคดม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ประสานงาน พระมหาประธาน จันทสโร

80. วัดโพธิ์งาม (เขื่อนเจ้าพระยา) (ส่งแล้วบางส่วน) ความต้องการ ต้องการความอนุเคราะห์จากท่าน ได้แก่ - ออกแบบ การจัดภูมิทัศน์ภายในวัด - กุฏิทรงไทย ถวายเจ้าอาวาส ( ส่ง290154 ) - กุฏิผู้ปฏิบัติธรรม และศาลาปฏิบัติธรรม ( ส่ง290154 ) - ศาลาอเนกประสงค์( ส่ง290154 ) - โรงทาน( ส่ง290154 ) - เรือนพักเดี่ยว - คู่ - แฝด และเรือนใหญ่( ส่ง290154 ) - ลานปฏิบัติธรรม และเดินจงกรม สถานที่ก่อสร้าง วัดโพธิ์งาม (เขื่อนเจ้าพระยา) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 ประสานงาน พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส , พระกิจจา เขมสุโข ,นายธัชธนเดช มีมุ่งธรรม

81. วัดหูแกง(รอจัดพิมพ์) ความต้องการ ศาลาแบบที่ 3 (สีน้ำตาล มีสะพานตรงด้านหน้า) สถานที่ก่อสร้าง วัดหูแกง ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92120 ประสานงาน พระอธิการสุวรรณ กิตติวรรณโณ

82. วัดปากห้วยไม้งาม (ส่ง290154)ความต้องการ แบบโบสถ์แบบสามหน้าต่าง สถานที่ก่อสร้าง วัดปากห้วยไม้งาม เลขที่93 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 ประสานงาน พระอธิการสมบูรณ์ ฐิตธัมโม

83. พุทธอุทยานธุดงค์สถานไกลกิเลส (รอออกแบบ) ความต้องการ ศาลาปฏิบัติธรรม งบ 2 แสน มีเสาไม้อยู่แล้ว สถานที่ก่อสร้าง พุทธอุทยานธุดงค์สถานไกลกิเลส หมู่ 3 หมู่บ้านเดอลอคี ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ประสานงาน พระณัฐพงษ์ ถาวโร

84. วัดลุมภู (รอจัดพิมพ์) ความต้องการศาลาธรรมแบบที่ 3 สถานที่ก่อสร้างวัดลุมภู ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประสานงาน พระธีร์ธวัช ธีรธมฺโม กมฺมฎฺฐานาจริย วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ประธานดำเนินการก่อสร้าง

85. วัดหนองหว้า (บ้านหนองหว้า) (รอจัดพิมพ์) ความต้องการ ก่อสร้างกุฏิขนาดเล็ก ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเก็บของ พร้อมชานรับแขก พื้นลอย งบประมาณ 200,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองหว้า (บ้านหนองหว้า) ถนนสายเขาดิน – สี่แยกพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗/๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประสานงาน พระดำรงพล ทุลลฺโพธิ์

86. วัดเกาะตำแย ความต้องการ มีความประสงค์ที่จะสร้างศาลพระเจ้าตากสิน เพื่อเทิดพระเกียรติ การกอบกู้เอกราชจากพม่า เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย จึงขอความขอความอนุเคราะห์การเขียนแบบก่อสร้างศาลพระเจ้าตากสิน ขนาดโถงในที่ประทับขนาด3.50เมตร จากมุขหน้าถึงท้าย 7.30เมตร พื้นที่ก่อสร้างเป็นดินทราย ติดแม่น้ำถ้าต้องการอะไรเพื่อเติมช่วยติดต่อกลับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง.. สถานที่ก่อสร้าง วัดเกาะตำแยที่อยู่ ม.5 ตำบลโกสัมพี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ : 62000 ประสานงาน คณะกรรมการวัด(อาสาร) คุณธนาศักดิ์ วศินชยานันต์ , ครูเจมผู้ติดต่อ (จัดส่งทางเมลแล้ว)

87. วัดไทยชุมพล (รอจัดพิมพ์) ความต้องการ แบบศาลา สถานที่ก่อสร้าง ภายในวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 ประสานงาน พระครูสุเมธ พัฒโนทัย ,สุรัตน์ มากเกตุ ( ลุงปื้ด ),จริญญารัตน์ เดชบุรัมย์ ( อ๊อฟ )

88. วัดบ้านคุ้ม (จัดส่ง080554) ความต้องการ ห้องน้ำ จำนวน 6 ห้อง สถานที่ก่อสร้าง วัดบ้านคุ้ม ม.4 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบล ฯ 34280 ประสานงาน เจ้าอาวาส : พระอธิการ บุญเพ็ง ,กำนัน ต.พรสวรรค์ ,อ.พิม โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา

89. วัดบ้านโนนราษี (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง วัดบ้านโนนราษี บ้านโนนราษี ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 ประสานงาน พระต่อเกียรติ จกฺกวโร

90. วัดอรัญญิการาม (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ กุฏิเจ้าอาวาส สถานที่ก่อสร้าง วัดอรัญญิการาม ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 ประสานงาน พระปลัดไพร วัลย์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม

91. อุทยานแห่งชาติตาพระยา (จัดส่งแล้ว) ความต้องการ แบบก่อสร้างห้องน้ำ6ห้อง สถานที่ก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้วและบุรีรัมย์ ประสานงาน คุณวีระชน ประเสริฐศรี

92. วัดนิโครธาราม (ส่งเมื่อ080554) ความต้องการ ขอแบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง วัดนิโครธาราม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ประสานงาน พระครูเมธีวรวัฒน์

93. วัดหนองระกำ(จัดส่งเมื่อ080554) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ,ศาลา,ห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองระกำ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ประสานงานพระปลัดสุรชัย สุรชัยโย

94. สำนักสงฆ์หน้าเขื่อน (รอจัดพิมพ์)ความต้องการ แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสถานที่ก่อสร้าง ม.๒ ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประสานงาน พระอาจารย์ธนนท์ ธมฺมสาโร

95. สำนักสงฆ์ศรีมหาโพธิ์ดิลกวรรัตนาราม (ส่งเมื่อ080554) ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 62130ประสานงาน พระอาจารย์แหลมทอง ฐานวีโร

96.วัดพระบรมธาตุ (จัดส่ง180454)ความต้องการ กุฏิรวม,ห้องน้ำรวม สถานที่ก่อสร้าง วัดพระบรมธาตุ หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 ประสานงาน พระราชวชิรเมธี

97.คริสตจักรแม่มิงค์ (จัดส่งทางอีเมลแล้ว) ความต้องการ ศาลเอนกประสงค์จุขนาด 300 คน สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่มิงค์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประสานงาน คุณจำเริญ ธีรวิทยากูล,คศ.จิรพงค์ ลำนำไพร

98.วัดถาวรวัฒนาใต้ (รอออกแบบ)ความต้องการ ศาลาอเนกประสงค์( ขนาดศาลา 14x40เมตร)สถานที่ก่อสร้าง วัดถาวรวัฒนาใต้ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 ประสานงาน พระครูวชิระ คุณพิพัฒน์

99.สำนักสงฆ์ทันสมัยพัฒนาราม (ส่งเมื่อ040554) ความต้องการ แบบก่อวสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้างสำนักสงฆ์ทันสมัยพัฒนาราม ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ประสานงาน พระดำรงค์ จิรสีโล โทร. 088-7417084

100.สถานปฏิบัติธรรม วัดซับไพเราะ (จัดส่งฐานพระหน้าตัก15.ม.+ซักล้างแล้ว รอออกแบบอาคารอื่นๆ) ความต้องการ สร้างฐานพระหน้าตัก 15 เมตร ,โรงทาน,โรงครัว,อื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ณ วัดซับไพเราะ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประสานงาน หลวงตาสมชาย ตะปะสี ถ้ำแก้วผางาม 089-0380094,087-8324715

101.วัดชลเฉนียน(จัดส่งแล้ว)ความต้องการ แบบก่อสร้างอุโบสถแบบที่ ๑ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ ประสานงาน พระครูธรรมธรสมพงษ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาส โทร ๐๘๗๓๘๓๒๒๖๒

102.พุทธอุทยานป่าหินงาม(วัดเต่า) (ส่งแล้ว) ความต้องการแบบก่อสร้างศาลาชั้นเดียวแบบที่ 1 เเบบเต็มฉบับ สถานที่ก่อสร้าง พุทธอุทยานป่าหินงาม(วัดเต่า)เทศบาล ต. หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ประสานงานพระมหาสุวิทย์ ญาณกิตติโทร (รอจัดพิมพ์)

103.วัดหูแกง (รอจัดพิมพ์)ความต้องการ ศาลาอเนกประสงค์แบที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง วัดหูแกง ต. นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประสานงานพระมหาอรุณ อัคคปัญโญ (รอจัดพิมพ์)

104.วัดพญาผาบ (รอจัดพิมพ์)ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้าง วัดพญาผาบ บ.สันป่าตึง ม.8 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ประสานงาน พระอาจารย์ไพบูลย์ ,แม่ชีกันต์กนิษฐ์(ส่งแล้ว)

105.โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา (รอออกแบบ)ความต้องการ
- กุฏิ 2ชั้น ชั้นละ 5 ห้องนอน มีห้องน้ำในตัว
- กุฏิเจ้าอาวาสชั้นล่าง (อาคารเดียวกัน)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา วัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ประสานงานพระมหาธีรวัฒน์ วรเมธี โทร. 086-2600769 (รอจัดพิมพ์)

106.ขอเจริญพรมายังผู้จัดทำเว็ปและคณะโยมผู้ที่ร่วมสนับสนุน
อตมา ชื่อว่า พระ อมรินทร์ อุปคุตฺโต อายุพรรษา 15 พรรษา จบมาจากมหาวิทยาลับมหามงกุฏราชวิทยาลัย ศนบ.ตรี นธ.เอก สังกัดวัดสิริกมลาวาส (ใหม่เสนา) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เนื่องด้วยอตมาได้เข้ามาหาแบบกุฏิสงฆ์ในเว็ปไซร์ และได้มาพบเว็ปของคณะโยมจึงมีความสนใจ ที่จะขอแบบการก่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ เพราะในขณะนี้ อาตมากำลังทำโครงการสร้างสำนักปฏิบัติกรรมฐานพุทธเมตตา อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี สำหรับพระภิกษุ และญาติโยม ผู้ที่รักในการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิ จึงต้องการกุฏิไว้ให้พักและจำพรรษา และที่พักญาติโยมผู้มาปฏิบัติ และยังขากทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ถ้าต้องการสอบถามรายเอียด โทรมาที่เบอร์โทร 0875855626 (ส่งแล้ว)

107.ตามที่ท่านได้ประกาศทางเว็บไซด์การแจกแบบฟรีเป็นธรรมทานทางวัดห้วยชันสามัคคีจึงได้สนใจและขอรับบริจาคดังมีรายการดังต่อไปนี้
๑.แบบกุฏิสงฆ์ ๒ ชั้น ทรงไทยประยุกต์ แบ่งเป็น ๖ ห้อง ชั้นละ ๓ ห้อง ห้องน้ำ ๒ ห้อง
๒.แบบอุโบสถ ๑หลัง
เนืองจากทางวัดห้วยชันสามัคคีมีโครงการจะสร้างถาวรวัตถุดังตามที่กล่าวมาข้างต้นในช่วงการเข้าพรรษานี้ แต่ยังไม่มีแบบแปลนการก่อสร้าง โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระหว่างการเข้าพรรษานี้ จึงเรียนมาเพื่อชี้แจงด้วความสรัทธายิ่ง
วัดห้วยชันสามัคคี หมุ้ที่ ๕ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐ พระบุญส่ง เบ็ญจวรรณ๐๘๓-๑๖๗๕๘๙๕ นาย อนัน กลิ่นหอม ๐๘๒-๑๗๐๔๙๔๖ ผู้ประสานงาน /ผู้ดำเนินโครงการ(รอจัดพิมพ์)

108.ที่พักสงฆ์จอมหรำพัฒนาราม 22 หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
พระครูสิทธิสุตากร เจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่งโทร. 08-9466-0058 ผู้ประสานงาน
ประสงค์จะได้แบบก่อสร้าง -ศาลาเอนกประสงค์ -กุฎิสงฆ์ แบบที่ ๒ (ส่งแล้ว)

109.ดิฉันมีความประสงค์ขอรับแบบกุฎิฟรี เพื่อให้กับวัดที่กำลังสร้างใหม่ค่ะ
รายละเอียดวัด(สำนักปฏิบัติธรรมบ่อพญาผาบ)ตอนนี้กำลังดำเนินการเปลี่ยนเป็นวัดค่ะ
ที่วัดมีพระ 1 รูป และแม่ชี 2 รูป
1.พระอาจารย์ไพบูลย์
2.แม่ชีกันต์กนิษฐ์ อ่อนนวล
3.แม่ชีจันทร์แสง จันทร์ทิพ
พื้นที่ของวัด มีประมาณ 7 ไร่ วัดตั้งอยู่ที่ วัดพญาผาบ บ.สันป่าตึง ม.8 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
เบอร์ติดต่อ แม่ชีกันต์กนิษฐ์ 084-8103686 E-mail : nong2502@hotmail.com (ส่งแล้ว)

110.อาตมาภาพ พระวินัย วชิรญาโร ได้รับมอบหมายให้ออกแบบศาลาการเปรียญประจำหมู่บ้านของอาตมาเอง ซึ่งอาตมาก็หนักใจพอสมควร จนในวันนี้อาตมาภาพเจอเว็บของคุณโยม อาตมาดีใจมาก นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ได้พบเจอ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย
ขอความอนุเคาระห์ออกแบบศาลาการเปรียญ ภายในศาลาการเปรียญ ฝ้าเพดาน พร้อมบันใด ภูมิทัศน์ รอบศาลาการเปรียญ ขอความอนุเคราะห์คุณโยมออกแบบได้อย่างเต็มที่ เพราะเจ้าภาพคิดว่า หากเงินไม่เพียงพอก็จะช่วยกันร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้ศาลาของเราสวยงามมากเท่าที่จะทำได้
บูรณะศาลาการเปรียญวัดศรีวิไลวนาราม ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ขนาดศาลาการเปรียญ ประมาณ 476 ตารางเมตร
ด้านบนโครงหลังคาเป็นไม้ มุงหลังคาด้วยหลังคาสังกะสีสันไทสีขาว เสาศาลาเป็นไม้ พื้นเป็นพื้นหินแกรนิต(อยู่ระหว่างสั่งงาน)ขอความอนุเคาระห์จากโยม และขออนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้พระวินัย วชิรญาโณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 087-647-4877 (รอจัดพิมพ์)

111.ที่พักสงฆ์จอมหรำพัฒนาราม 22 หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230พระครูสิทธิสุตากร เจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่งโทร. 08-9466-0058 ผู้ประสานงานประสงค์จะได้แบบก่อสร้าง -ศาลาเอนกประสงค์ -กุฎิสงฆ์ แบบที่ ๒ (ส่งแล้ว)

112.ศาลา 12 ,กุฏิ,อื่นๆ พระอาจารย์วิทิตวัฒน์ อินทปัญโญ 085-0059534 กุฏิพวงสมบัติ วัดโพธิศรีสะอาดต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น (รอจัดพิมพ์)

113.สำนักสงฆ์หนองหงส์ (เขาใหญ่) ศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น,วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ม.,ชั้นล่างกั้น ,เก็บของ,สมุด,หน้าต่างบานเลื่อน,เนินเขา,ชั้น2 สูงกว่าถนนประมาณ 1 เมตร
 (ยกเลิก)

114.ขอแบบแปลนสร้างเสนาสนะ วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
พระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย โทร 087-1895937 , 084-5556207 (รอจัดพิมพ์)

115.สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาผมได้ทราบข่าวการแจกฟรีแบบก่อสร้างศาลาวัดจากgoogle
เมื่อวันอาทิตย์19มิถุนายน2554ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปที่วัดเนินสวรรค์ อำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรี ระยะทางจากกรุงเทพถึงวัดประมาณ200กิโลเมตร(เป็นวัดที่อยู่ในถิ่นถุรกันดาร)
วัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อน แต่ตอนนี้ได้มีพระที่มีความแน่วแน่ได้ไปจำวัดอยู่1รูป โดยชาวบ้านได้นิมนต์ท่านย้ายจากวัดโคกเจริญมาจำที่วัดเนินสวรรค์นี้ประมาณ5-6เดือนมาแล้ว
และขณะนี้หลวงพ่อท่านได้ดำเนินการพัฒนาวัดเพื่อเผยแผ่ศาสนามาอย่างต่อเนื่อง
โดยหลวงพ่อท่านได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงโบสถ์เก่าและพื้นที่รกร้างบริเวณรอบๆให้กลับมามีสภาพที่ชาวบ้านในละแวกนั้นสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมในวัดแห่งนี้ได้
และตอนนี้ท่านมีความตั้งใจจะก่อสร้างศาลาขึ้นมาเพื่อได้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในละแวกนั้นมีโอกาสได้เข้ามาประกอบพิธีทางศาสนารวมถึงสามารถร่วมฟังธรรมเทศน์ในอนาคต
ในเบื้องต้นผมได้ปรึกษาหารือกับหลวงพ่อชาวบ้านละแวกนั้นและได้วัดพื้นที่ในการก่อสร้างศาลานี้ โดยคร่าวๆน่าจะมีพื้นที่ กว้าง*ยาว ประมาณ12เมตร*25เมตร

ดังนั้นผมและกลุ่มเพื่อนๆผู้มีจิตศรัทธาในกรุงเทพฯจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเริ่มต้นช่วยทำศาลาวัดนี้ให้สำเร็จจงได้ผมจึงรบกวนขอความกรุณาท่านผู้มีจิตศรัทธาช่วยร่างแบบแปลนก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้างแบบประหยัดๆสำหรับใช้ในการก่อสร้างศาลาวัดแห่งนี้ด้วยครับ

ทั้งนี้ผมได้แนบรูปโบสถ์ที่กำลังบูรณะ+พื้นที่ที่จะหาปัจจัยมาดำเนินการสร้างศาลา+ศาลาเก่าเดิมมาให้ดูพร้อมกับรูปพื้นที่ที่ต้องการสร้างศาลามาให้ท่านผู้ใจบุญชมด้วยครับ ขอบคุณครับอโณทัย08-4758-4839 (รอจัดพิมพ์)

116.เจริญพร วัดอีสานดอทคอมเนื่องด้วยกระผมได้ไปอ่านเว็บไซต์ วัดอีสานดอทคอม และได้ทราบว่า
ทางเว็บไซต์ได้แจกแบบก่อสร้างแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์,กุฏิ,เวจกุฏีเป็นธรรมทาน ดังนั้นจึงใคร่ขออนุโมทนารับแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์,กุฏิ,เวจกุฏี จำนวด 1 ชุด เพื่อจะได้มาพิจารณาก่อสร้างที่วัดต่อไปขออนุโมทนาขอบคุณในความเอื่อเฟื้อของท่าน
พระมหากิจจา กิจจสาโร วัดดอนแก้ว ต. หนองหลวง อ. เมือง จ. ตาก (63000)โทร 082-557-9967 (รอจัดพิมพ์)

117.วัดท่ากะบาก จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะสร้างศาลาเอนกประสงค์ ฐานพระพุทธรูป และห้องน้ำ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญที่วัด และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งแบบก่อสร้างดังรายการต่อไปนี้
1. แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 12
2. แบบก่อสร้างฐานพระพุทธรูปหน้าตัก 20 เมตร
3. ห้องน้ำ ห้องสุขา 20 ห้อง

จัดส่งที่ พระครูกันตวีรธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากะบาก วัดท่ากะบาก เลขที่ 555 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 08-9246-8416 E- Mail address: kth_tkb@hotmail.com(รอจัดพิมพ์)

118.วัดทรัพย์มะขาม ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ พระระนอง คนฺธสีโล โทร. 082-7758698 เลขที่ 666 วัดทรัพย์มะขาม หมู่ 6 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 (รอจัดพิมพ์)

119. วัดถ้ำเจริญธรรม ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาส พระปรีชา ปริชาโน โทร. 081-2781936 วัดถ้ำเจริญธรรม เลขที่ 9 หมู่ 8 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (รอจัดพิมพ์)

120.เรียนคุณกร ตามที่ดิฉันได้โทร.ไปเช้านี้ เรื่องขอรับบริจาคแบบกุฏิ ห้องน้ำรวมและศาลาปฏิบัติธรรม เนื่องจากดิฉันได้บริจาคที่ดินที่ อ.ละแม จ.ชุมพร ให้กับ หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม ซึ่งเป็นพระอริยะที่สอนวิปัสสนา เพื่อทำเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดิฉันเป็นนักบัญชี ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลย แต่รับอาสาที่จะเป็นธุระในการก่อสร้างเบื้องต้นให้หลวงพ่อ ได้พบข้อมูลของคุณกร ในเว็บจึงดีใจมากและอยากขอรับบริจาคแบบฯดังกล่าวเพื่อนำมาก่อสร้าง ดิฉันได้แนบข้อมูล ของหลวงพ่อธีฯ แผนที่และรูปถ่าย สถานที่ก่อสร้าง ที่อ.ละแม มาเพื่อประกอบการพิจารณา FYI, web site หลวงพ่อธี www.portee.in.th และ www.luangportee.com กรุณาส่งแบบฯให้ดิฉันได้ที่ ศิริรัฐ โชติเวชการ 1111/104 บ้านกลางเมืองรัชดา-ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กทม.10900 Mobile :081 910 0081 (รอจัดพิมพ์)

121.วัดศรีดอนชัย ต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ พระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส รก. วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐ โทร. ๐๘๗-๑๘๙๕๙๓๗ (ส่งแล้ว040555)

122.วัดหนองขะนาก ความต้องการศาลแบบที่ 12 พระไพรวัน ฐิติธมฺโม (โทร. 0871955621)วัดหนองขะนาก หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 (ส่งแล้ว040555)

123.วัดป่าเกษมสุข ผมต้องการสร้างห้องนำ้ถวายวัดป่าเกษมสุข (วัดหลวงปู่จันทา อนากุโล) ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นห้องนำ้รับรองสงฆ์ และพระผู้ใหญ่ มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างประมาณ ๔.๕๐x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๔ - ๕ ห้อง

ต้องการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนออกพรรษานี้ (กำหนดวันงานหลวงปู่ ๑๓ ตุลาคม ๕๔) มี Counter อ่างล่างหน้า ปูกระเบื้อง ยกพื้นสูง ๐.๘๐ เมตร เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุโมทนาด้วยครับ เกษม หุ่นธานี ๓๖ ซ.อุดมเกียรติ ถ.สุทธิสารฯ เขตห้วยขวาง กทม.๑๐๓๒๐ โทรฯ ๐๘๑-๘๐๒ ๑๑๗๙(รอจัดพิมพ์)

124.สำนักสงฆ์ใสทุ่งนาฯเรียนคุณตั๊ม เนื่องจากทางสำนักสงฆ์ใสทุ่งนาฯ มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างกุฏิรบกวนท่าจัดส่งแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยสถานที่ก่อสร้าง สำนักสงฆ์ใสทุ่งนาประชาสรรค์161/10 หมู่ 5 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180

ติดต่อ พระคงเดช ถาวโร 081 9780785 หรือวันณะ 089 6698171 หรือ จำรัส 089 7711482 ขอบคุณครับ จำรัส โรจน์ณรงค์ (รอจัดพิมพ์)

125.รบกวนขอแบบศาลาแบบ 1 10 2 3 5 8 9 และแบบห้องน้ำ 6 ห้อง ด้วยนะค่ะขอบคุณมากนะคะ ครับ
ชื่อวัดที่จัดถวาย และจัดส่งเอกสาร วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ บ้านห้วยไซงัว หมู่ที่ 5 ต.ผาตั้ง อ.สังคม
จ.หนองคาย 43160 ชื่อพระผู้รับแบบ พระครูบรรพต วัชรธรรม (หลวงตาประสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดผาใหญ่วชิรวงศ์ เบอร์ติดต่อ 086-2399638
ผม จ.ส.ต.สนั่น พลรักษา ได้ดูแปลนก่อสร้างและได้ปริ้นจากเวปท่าน
ที่ว่าแจกฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นคนแนะนำให้หลวงตาดูแบบเองครับ
ขอแบบดังกล่าวที่เปิดไม่ได้โหลดไม่ได้ ให้หลวงตาดูและพิจารณาเพื่อสร้าง
และขอความอนุเคราะห์ในแต่ละแปลนที่ขอไปเพื่อดูว่าแปลนไหนเหมาะสมที่สุด
เพราะเปิดได้แค่แปลนที่ 12 เท่านั้น แต่แปลนอื่นไม่สามารถโหลดปริ้นได้ครับ
แต่แปลนที่ 12 โหลดให้หลวงตาดูแล้วหลวงตาว่าก็โอเค แต่อยากให้หลวงตาดูแบบอื่นๆ
ของทางเวปที่ท่านได้จัดนำเสนอ ถ้าไม่สะดวกส่งเพราะขอดูเยอะ รบกวนส่งทางเมล์ก็ได้
หรือรบกวนท่านไรท์ใส่แผ่นCD ก็ได้ ถ้าสะดวกปริ้นให้ก็จะเป็นกุศลอย่างสูง
แล้วทางวัดจะปริ้นเองหรือให้ญาติโยมปริ้นให้ หรือจะให้ทางวัดและคณะผู้จัดสร้างถวาย
หรือกรรมการวัด ทำหนังสือส่งถึงเวปท่านเพื่อขอแบบแปลนในการก่อสร้าง ก็ได้ครับ
เบอร์ติดต่อผม 0800064917 (ตำรวจ ต้า) ช่วยแนะนำหลวงตาด้วยเกี่ยวกับการก่อสร้าง
และแปลนแต่ละแปลนที่ทางเวปจัดทำนั้น ช่วยประมาณรายละเอียดในแปลนแต่ละแปลน
ใช้งบก่อสร้างเท่าไหร และใช้เวลาสร้างประมาณเท่าไร ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ส่งแล้ว)

126.วัดห้วยจระเข้ ความต้องการ แบบก่อสร้างห้องน้ำ พระมหาชัชวาลย์ ปชฺโชโต โทร0832929927 ตอนนี้พระมาเรียนที่นครปฐม โยมกรุณาส่งมาให้ที่... พระมหาชัชวาลย์ ปชฺโชโต กุฏิแปดห้อง วัดห้วยจระเข้ ต.เมืองนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (รอจัดพิมพ์)

127.วัดบ้านทัพเซียม / สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมต้องขออนุโมทนาในจิตกุศลแจกแบบสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลฟรี ผมกำลังจะตั้งกองผ้าป่าขึ้น เพื่อเป็นทุนในการสร้างศาลาบเพ็ญกุศลศพ ที่วัดบ้านทัพเซียม ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดนี้เก่าแก่มาก มีโบราณสถานเก่าแก่สมัยขอมอยู่ แต่ก็ถูกขุดรื้อจนเหลือเพียงร่องรอยหินให้เห็นเท่านั้น ตอนนี้ที่วัด มีศาลาฉันและเมรุแล้ว แต่พระอุโบสถกำลังจะสร้าง ปัญหาคือไม่มีศาลาพักศพที่ขนมารอขึ้นเมรุเผา ทุกครั้งที่มีงานเผาศพ เขาจะตั้งเต้นท์ ข้างๆเมรุ เอาเสื่อมาปูบนพื้นหญ้า เอาเตียงมาตั้งหลายๆตัวสำหรับพระ ผมจึงมีจิตศรัทธาจะรวบรวมปัจจัย เพื่อสร้างศาลาพักศพ ขนาดประมาณ 12x14 M โดยแยกที่นั่งพระแบบนั่งสองแถวได้ ถวายภัตตาหารแบบนั่งล้อมวงได้ และที่สำหรับญาติโยม และก็ห้องเก็บของ ห้องเตรียมน้ำสำหรับถวายพระ เสริฟแขกผู้มาร่วมงาน(รอจัดพิมพ์)

โดยมีงบประมาณ ๑ ล้านบาท จึงขอแบบศาลาที่เหมาะด้วยครับ ขออนุโมทนาล่วงหน้าครับ ทองนาค เพ็งชนะ 87-919-1661 (ส่งแล้ว)

128.ด้วยกระผมมีความต้องการอยากให้ท่านส่งแบบแปลนก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ พร้อมแบบประมาณราคา เพื่อไปถวายยังวัดป่าโพธิ์ศรีวิไล (วัดพระกรรมฐานแห่งนี้ เจ้าอาวาสวัดท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นศิษย์ของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ และเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์ฯลฯ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)กระผมจึงอยากขออนุโมทนา และต้องการอยากให้ท่านช่วยกรุณาส่งถวายมายังวัดให้ด้วยนะครับกรุณาส่งถวายมาที่พระอาจารย์สมบัติ จิตตปัญโญ (เจ้าอาวาส)

วัดป่าโพธิ์ศรีวิไล บ้านศรีวิไลต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 43210(รอจัดพิมพ์)

129.เจริญพร ขออนุโมทนาขอรับแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์,กุฏิ,เวจกุฏีกรุณาส่งมาที่ พระวิศาล ฐานวุฑโฒ วัดวงษ์เพชร หมู่ 14 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 (รอจัดพิมพ์)

130.สำนักวิปัสสนา นาวาวราราม ความต้องการแบบศาลาธรรม14 พระชินเวทย์ ชินวโร โทร.089-5311906 เจ้าสำนักวิปัสสนา นาวาวราราม บ้านทาดอยครั่ง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170(รอจัดพิมพ์)

131.วัดอรัญญวาส ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ พระอธิการณัฐชัย อภิชวานันโท 086-1891948 วัดอรัญญวาส ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 (รอจัดพิมพ์)

132.คุณมงคล ธเนศชัยคุปต์ 080-4471758 ( ต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ1สร้างถวายวัด)ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน3 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250(รอจัดพิมพ์)

133.ศาลาปฏิบัติธรรม 8 x 12 คุณทองปุน กัญญพันธุ์ โทร. 086-3364995 16/11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (ส่งแล้ว)

134.วัดหนองโดน ความต้องการ ศาลาแบบที่ 12 พระสมยศ สุทธญาโณ 0830415221 วัดหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 (รอจัดพิมพ์)

135.ศาลาอเนกประสงค์ชั้นเดียว,กุฏเดี่ยว,ห้องน้ำ พระอาจารย์อาทิตย์ อาภากโร (080-4841970,0846209379) (ส่งแล้ว)

วัดแสนสุข เลขที่ 1หมู่ 7 บ้านหนองเหมือด ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130

136.ขอแบบสร้างกุฏิ....พอดีของเก่าถวายวัดอื่นไปแล้วจึงขอรบกวนอีกรอบหนึ่ง ที่อยู่ พระภูเบศร ชยานฺนโท วัดพุทธกาญจนมุนี หมู่ 6 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

137.ที่พักสงฆ์จอมหรำฯ คลองหอยโข่ง ขอแบบก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ที่พักสงฆ์จอมหรำพัฒนาราม ๒๒ ม.๑ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ๙๐๒๓๐พระครูสิทธิสุตากร เจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง๐๘๙๔๖๖๐๐๕๘ (ส่งแล้ว)

138.วัดแหลมเจ้าสัว ขอแบบก่อสร้างศาลาที่ 13 สถานที่ก่อสร้าง 125/1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ประสานงาน พระปลัดรติพงษ์ ธมฺมกาโม 0851334645 (รอจัดพิมพ์)

139.เจริญพร เนื่องจากทางวัดกำลังซ่อมแซมกุฎิ จึงขอรับแบบก่อสร้างกุฏิ ทุกรูปแบบ เพื่อไว้ดูเป็นแบบในการที่จะสร้าง

ส่งมาที่ พระกฤษฎา สุปัญโญ วัดบูรณสามัคคีธรรม ม.5 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ขออนุโมทนา (รอจัดพิมพ์)

140.วัดป่าฟ้าระงึม ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ,ศาลาที่ 13 กุฏิ พระปลัดอำนาจ สุมโน(0874951123) วัดป่าฟ้าระงึม ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110(รอจัดพิมพ์)

141.สำนักปฏิบัติธรรมศรีสุขเกษม ความต้องการ กุฎิ,ศาลา,ห้องน้ำ ประสานงาน พระมหาอำนาจ รตโน 0846776068 สำนักปฏิบัติธรรมศรีสุขเกษม ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160(รอจัดพิมพ์)

142.วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ พระสุบิน สุเมโธ โทร. 082-8931564 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอยเขต 1 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 52000 (ส่ง140255)

143.แบบศาลา โรงครัว พระครูวิจิตร กิจจาภรณ์ โทร. 089-4666128 ดโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ที่อยู่ไม่ชัดเจน

144.ขนาดที่ต้องการ เนื่องจากว่าเป็นวัดป่า และพื้นที่จำกัดความกว้าง 16 เมตรความยาว 24 เมตรที่อยู่พระมหาสัมฤทธิ์ ธมฺมธีโร วัดป่านาแก บ้านนาแกตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้วจ.ยโสธร 35180โทร.0872514963,0801667096 Email sitdongyang19@hotmail.com (ส่ง140255)

145.ด้วยทาง พระพชรศาสตร์ จรูญโรจน์ 081-9945624 วัดตึก หมู่1 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 กำลังจะจัดดำเนินการก่อสร้างฐานพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักพระ 9.00 เมตร และด้วยวัดมีขนาดพื้นที่น้อย จึงลงมติว่าน่าจะให้มีประโยชน์ ใช้สอยพื้นที่ใต้ฐานพระเพื่มขึ้น โดยทำเป็นห้องขนาด 10.00 เมตร x 10.00 เมตร และให้หาผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมก่อสร้างงานนี้ และได้มีโอกาส เจอผลงานทางทีมงานของท่าน และขอความรู้ความสามารถ ให้ช่วยแนะนำการก่อสร้างในครั้งนี้

(รอจัดพิมพ์)

146.แบบการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 20 ห้อง หลังคาแบบทรงไทยของผู้ชายมีแบบโถ่ยืนด้านหลัง และมีอ่างล้างหน้าพร้อมติดกระจกบานใหญ๋ ประสานงาน พระอธิการมงคล สิริธมฺโม เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 โทรติดต่อ 087-171-4790 (ส่ง140255)

147. วัดใหม่โพธิ์เย็น ความต้องการ แบบห้องน้ำ,กุฏิ,พระครู ประภากรโพธิวัฒน์ โทร. 081-9839374 วัดใหม่โพธิ์เย็น ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 (ส่ง140255)

148.วัดท่ากะบาก จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะสร้างกุฏิ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยให้กับพระสงฆ์ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งแบบก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปภาพที่ได้แนบมานี้ เนื่องจากเปิดดูในแบบกุฏิใน http://korn-free-ed.blogspot.com แล้วไม่มีแบบก่อสร้างนี้ มีแต่รูปภาพ ทางเจ้าภาพที่จะสร้างกุฏิจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ส่งแบบก่อสร้างดังรูปภาพที่แนบมานี้ จัดส่งที่ พระครูกันตวีรธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากะบาก วัดท่ากะบาก เลขที่ 555 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ : 08-9246-8416 E-mail address : kth_tkb@hotmail.com (ส่ง140255)

149.My Name is Satjanun Changchit Griffey. I have live in Kentucky for 25 years and also work at University of Kentucky for 25 years. I am writing this email to you because we need help to build "ศาลาอเนกประสงค์" for our Temple in Kentucky, USA. This Temple is the first Thai Temple for the State of Kentucky and it's name is "Wat Kentucky Bodhivanaram". We are now just using a temporary place for the temple. We have recently bought a piece of land for 7 acres from donation money to set up the permanent Temple and have some money left to build "ศาลาอเนกประสงค์". We are having a difficult time to find an Architect around here that can help us to draw a picture and provide the blue prints so we can contact a contractor to build the building.

Would it be possible to send the file of the plans and the blueprints for me to download? I would like to take them to discuss with contractors to see which one would be suitable for us. I have attached the plans #3 and #12 that we would like to see how much it will cost to build. Since we don't have a lot of money to pay for an Architect and would like to save as much as possible. If you would like to help us, please contact me back for more information. Please email to: csatj01@uky.edu or s.griffey@insightbb.com I wish to hear from you soon.

I have also attached the Temple address as below:

1.ชื่อวัดที่จัดถวาย

Wat Kentucky Bodhivanaram

200 Bridgeport-Benson Rd., Frankfort, KY 40601, USA

Tel: 502-352-7516

Email: WATKENTUCKY@GMAIL.COM

2.ชื่อพระผู้รับแบบ

Phar Charus Changchit

เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน

Pleae contact Satjanun Changchit Griffey @ csatj01@uky.edu; or s.griffey@insightbb.com phone #859-294-0170 (Home) or #859-257-3760 (Work)

3.แบบศาลาอเนกประสงค์ที่ต้องการ

Plan #3 & #12, please see the attached pictures.

Sincerely,

Satjanun (Nan) (ส่ง140255)

150.แบบก่อสร้างกุฏิหลังเล็กๆ พระดิเรก ถิรญาโณ 081-8856949 สวนปฏิบัติธรรมพรหมปัญโญ 114 หมู่ 7 บ้านสันนาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 (ส่ง140255)

151.วัดป่าชุมชนฟ้าห่วน ประสานงาน พระวิเชียร อธิจิตโต 088-0827239 ความต้องการ ศาลา + กุฏิ

วัดป่าชุมชนฟ้าห่วน หมู่ 14 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250(รอจัดพิมพ์)

152.วัดไทร ประสานงาน พระประเสริฐ ตปสีโล 089-5512968 ความต้องการซีดีธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดไทร ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120(ส่ง240155)

153.อุทยานภูสวรรค์ พระอาจารย์มานิตย์ ธนปัญโญ 087-9454622 ความต้องการ พระอุโบสถแบบที่ 3

ประสานงาน คุณธนกร พรหมลังกา 088-4049052 ที่อยู่ 130 หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140(ส่ง140255)

154.สำนักสงฆ์อาศรมมหาจุฬาหนองดินดำเรียนคณะวิศวกรรมทุกท่าน เนื่องด้วยอาตมามีความประสงค์อยากได้แบบการสร้างศาลากรุณาส่งตามที่อยู่ดังนี้ พระมหาสมพงษ์ ประภาวะนัง สำนักสงฆ์อาศรมมหาจุฬาหนองดินดำ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0846437548 / spr509@gmail.com (รอจัดพิมพ์)

155.วัดอโศการาม / พระมหาธเนศ ธมฺมทินฺโน ความต้องการ ขอรับแบบกุฎิ วัดอโศการาม ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร 082 785 5457(รอจัดพิมพ์)

156. สำนักสงฆ์พุทธอุทยานภูเขาทอง (ภูกำพร้า/ธรรมยุติ)ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ ศาลา

ประสานงาน พระจิตรภาณุ อาจารสัมปันโน โทร. 080-7595178

สำนักสงฆ์พุทธอุทยานภูเขาทอง (ภูกำพร้า/ธรรมยุติ)เลขที่ 104/1 หมู่ 2 บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 (รอจัดพิมพ์)

157.วัดดอกจานรัตนาราม โดยพระครูรัตนธรรมานุรักษ์ โทร.086-2434774 มีความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ +ห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง วัดดอกจานรัตนาราม 199 หมู่ 9 บ้านจาน ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 (ส่ง040555)

158. ผู้ดำเนินการ คูณจิตติมา วงศ์ศิริเลิศชน (นุ้ย) ความต้องการแบบห้องสมุด นุ้ยกับเพื่อนๆตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสมุดถวายให้โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา (โรงเรียนสอนปริยัติธรรม) ภายใต้วัดตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ขอบพระคุณสำหรับแบบแปลนนะคะ จะลองนำมาดูๆว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนดัดแปลงได้อย่างไรบ้าง อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ส่งแล้ว100155

159.วัดสามพระยา ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏิ ประสานงานพระมหาวิษณุ กนฺตาจารี โทร. 087-9192577 (ตึกพักสงฆ์) สร้างที่สุรินทร์ วัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 ส่งแล้ว120155

160.วัดป่าเทพนิมิต ความต้องการ วัดป่าเทพนิมิต ประสานงานพระมหาณัฐพล เกตุธมฺโม

(โทร.087-8655514) เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ,

Email: suphot2711@hotmail.com ส่งแล้ว120155

161. วัดสระปทุมทอง ความต้องการออกแบบกุฏิชั้นเดียว 5 ห้อง มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง ห้องที่ 3 มีมุกยื่นตรงกลาง ประสานงาน พระครูสุวรรณ วีรคุณ โทร.081-3690213 สถานที่ก่อสร้างวัดสระปทุมทอง เลขที่ 119 หมู่ 4 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 (รอจัดพิมพ์)

162.วัดแสนสุข ความต้องการ ศาลา,กุฏิ,ห้องน้ำ 6ห้อง ประสานงาน พระอาจารย์อาทิตย์ อาภากโร โทร. 0804841970 สถานที่ก่อสร้างวัดแสนสุข เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 (รอจัดพิมพ์)

163.ขอแบบทั้งหมด ศาลา,กุฏิ,ห้องน้ำ (เพื่อสร้างวัดใหม่) ประสานงานพระอาจารย์มานพ สุนธโร โทร. 081-15999789 สถานที่จัดส่ง วัดหนองโป่ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 ส่งแล้ว160155

164.วัดอรุณราชวราราม ประสานงาน พระครูสังฆวินิต ชาตรี 089-2116399 158 วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ความต้องการ ศาลา 1-2 ชั้น,กุฏิ+ห้องน้ำ ( นำไปสร้างสถานปฏิบัติธรรม ศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรม 81 ไร่ ที่ บ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ) ส่งแล้ว160155

165.วัดพุทธบารมี
เจริญพร ครอบครัวสุเมธินทกุล และครอบครัวพิมพ์พจน์ ผู้มีศรัทธาอันแรงกล้า
สืบเนื่องจาก วัดพุทธบารมี (สุทธิจิตต์ ร่วมเกื้อ ) เป็นวัดสร้างใหม่จากศรัทธาของครอบครัว
สุทธิจิตต์ ถวายที่ดินจำนวน 6 ไร่เศษ (เขตทวีวัฒนา ใกล้พุทธมณฑล ) เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ในชุมชนร่วมเกื้อ และพุทธศาสนิกชนทุกคนได้เจริญศรัทธาทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เจริญ
รุ่งเรืองสืบต่อไปอาตมาภาพขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมครอบครัวสุเมธินทกุล และครอบครัวพิมพ์พจน์ ได้ถวายแบบก่อสร้างเป็นพุทธบูชา นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาบุญยิ่งนัก อาตมาภาพจึงขอความ
อนุเคราะห์แบบก่อสร้างวัด ที่ครอบคลุมทุกสิ่งก่อสร้างอาทิเช่น แบบกุฎิ แบบศาลาเอนกประสงค์ แบบอุโบสถ และอื่นๆ ทั้งนี้ก็สุดแท้แต่ศรัทธาของคุณโยม ที่จะมีศรัทธาถวายตามกำลัง อนึ่งอาตมาภาพจะได้นำแบบมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของวัดเป็นลำดับสืบต่อไป
ท้ายนี้ อาตมาภาพขออนุโมทนาบุญ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากล
โลก จงอำนวยอวยชัยให้ ครอบครัวสุเมธินทกุล และครอบครัวพิมพ์พจน์ มีความสุขความเจริญด้วย
ธรรม ๔ ประการอันมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ หากคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดหากสิ่งที่คิดนั้นเป็นไปใน
ทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดนั้น
ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ ญาติโยม ทุกท่านทุกคนเทอญ เจริญพร
พระปลัดทองมี ปภสฺสรจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ติดต่อได้ที่ พระปลัดทองมี ปภสฺสรจิตฺโต โทร ๐๘๑ - ๔๔๐๔๒๖๙ วัดพุทธบารมี (สุทธิจิตต์ ร่วมเกื้อ) เลขที่ 13 หมู่ที่ 13 ซอยทวีวัฒนา25 แยก 10 แขวง/เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ (ส่ง140255)

166.พระครูขันติธรรมประสุติ 082-3274191 (ประสานงาน คุณบัญชา 0899409399)
วัดกลางกุดสิมขุมเก่า เลขที่ 124 หมู่ 1 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
ต้องการแบบกุฏิ,ศาลา,ห้องน้ำ,พระอุโบสถ (ส่ง240155)

167.เรียน KornArch Design ทางโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯ จ.สระบุรี มีความประสงค์สร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ -อนุบาล 2 ใหม่ เนื่องจากห้องน้ำเดิมน้ำท่วมก่อให้เกิดความเสียหาย พื้นห้องน้ำและประตูชำหรุด แต่ทางโรงเรียนไม่ทราบรายละเอียดของการสั่งซื้อของ เพราะต้องคำนวนเรื่องคานปูที่และพื้นห้องน้ำแบบใช้แผ่นปูนสำเร็จ โดยรายละเอียดของงานมี ดังนี้

1. ชื่อสถานศึกษา โรงเีรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯ อ.วิหารแดง จ.สระบุรีิ 18150
2. ขอรับ แบบก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ -อนุบาล 2 จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
3. เป็นห้องน้ำที่ยกพื้นสูงประมาณ 1.5 เมตร (เพื่อให้สูงเท่ากับความสูงของอาคาร ที่เด็กอนุบาลเรียนจะได้ไม่ต้องเดินขึ้น-ลง)
4. เบอร์ติดต่อ 036-377510 biology01@hotmail.com (รอออกแบบใหม่)

168.วัดอรุณราชวราราม ประสานงาน พระครูสังฆวินิต ชาตรี 089-2116399 158 วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ความต้องการ โรงอาหาร+โรงครัว ( นำไปสร้างสถานปฏิบัติธรรม ศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรม 81 ไร่ ที่ บ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ) (ส่ง240155)

169.ขอแบบพระอุโบสถแบบที่ 1 ภาคกลาง พระครูปิยกิจ สุนทร (081-0683482) (ศักดิ์ชัย ผู้ประสานงาน 083-4928235) วัดบ้านสร้างถ่อนอกต. สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 (ส่ง240155)

170.พระเชาวลิต ญาณธโร (087-0882714) วัดไทรทอง (บ้านเล่า) หมู่ 4 ต. ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 47240 Email: fongthaew_22@hotmail.com Email: enterprise-7@hotmail.com

ขอศาลา 3 )(ส่ง140255)

171.พระวิลาศ ธีรเมธี (โทร. 0835686917) วัดสบยาง เลขที่ 18 หมู่ 5 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 55210 ขอแบบศาลาหลายแบบ (ส่ง240155)

172. มูลนิธิอภิธรรมศรีอุบล มงคลสถาน ประสานงานคุณนันทวัน-รองประธานกรรมการ ความต้องการอาคารเรียนพระอภิธรรม สูง2ชั้น จำนวน 1 หลัง,ห้องน้ำ,โรงอาหาร (รอออกแบบใหม่)

173.วัดกว๋าวโท้ง ประสานงานพระสมนึก จารุวัณโณ (084-6178348) ความต้องการขอแบบก่อสร้างกุฏิ สถานที่ก่อสร้างวัดกว๋าวโท้ง ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120 (ส่ง300155)

174.อยากจะขอแบบแปลนครับ ทางวัดกำลังจะสร้างกุฎิทรงล้านนาและห้องน้ำใหม่พอดี กะลังเล็งแบบไว้อยู่ เห็นโพสในเวปเลยขอเมตตาครับ

พระไตรรัตน์ รตนรังสี สำนักงานเลขาเจ้าคณะตำบลดู่ใต้ เขต๑ วัดเจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน55000

081-1635622 เจริญพร ขอความสุขความเจิญจงบังเกิดกับท่านและครอบครัว (ส่ง300155)

175.วัดป่าศิริสมบูรณ์ ประสานงาน พระเมธชนัน อนาลโย (โทร. 084-4118852) วัดป่าศิริสมบูรณ์ บ้านไร่สมบูรณ์ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 ความต้องการ แบบอุโบสถ (ส่ง300155)

176. วัดพยัคฆภูมิวราราม ประสานงาน พระครูปริยัติ พัฒโนดม (โทร. 089-7134326) วัดพยัคฆภูมิวราราม ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ความต้องการหอฉัน ) (ส่ง140255)

177. วัดหนองโคพรหมนิมิต เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองโค ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐ ประสานงาน พระสมุห์วงศธร จิตฺตปญฺโญ (รอจัดพิมพ์)

178.เรีสถานปฏิบัติธรรม พุทธาลัย ได้จัดส่งรายละเอียดอาคารที่ต้องการสร้างแนบมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ
ศาลาปฏิบัติธรรมของสถานปฏิบัติธรรมพุทธาลัย เลขที่193 หมู่ 3 ต. ทุ่งวัง อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150
ติดต่อคุณยุพรัตน์ โทร. 087-244-1062เรียนคุณกร
อาคารหลังที่ 1 (ใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์)ขนาดของอาคาร : 8 ม. x 16 ม. หลังคาอาจใช้กระเบื้องซีแพคลักษณะของศาลา : เป็นห้องโถงโล่ง ไม่มีเสาภายในอาคารประโยชน์ใช้สอย : อบรมธรรมะ, นั่งสมาธิ, เดินจงกรมและใช้เป็นที่พักนอนสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม
ปริมาณคนที่ใช้ : 30 คน
อาคารหลังที่ 2 ห้องน้ำ 10 ห้อง ขนาดรวม 4 ม. X 8 ม.
อาคารหลังที่ 3 (ใช้เป็นโรงฉัน)
ประโยชน์ใช้สอย : ใช้เป็นโรงฉัน, ครัว, ห้องเก็บของ
ขนาดอาคาร : 8 ม. x 16 ม.
ขอความอนุเคราะห์คุณกรส่งแบบอาคารที่ใกล้เคียงหรือเหมาะสมกับทั้ง 3 อาคารมาตามชื่อและที่อยู่ข้างต้น )(ส่ง140255)

179.วัดสว่างอารมณ์ ประสานงาน พระมหาสวัสดิ์ สัจจะวาที 089-2137744 สถานที่ก่อสร้าง วัดสว่างอารมณ์ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ความต้องการเสนาสนะ (กุฏิ ศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ โรงครัว ฯลฯ ) (ส่ง140255)

180.วัดทุ่งข้าวตอก ประสานงานพระครูอดุล ปัญโญภาส (เจ้าอาวาส) โทร. 089-8511918 สถานที่ก่อสร้างวัดทุ่งข้าวตอก ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ความต้องการกุฏิแบบที่ 1)(ส่ง140255)

181.ความต้องการขอซีดีธรรมะเพื่อไรทืแจกเป้นธรรมทานและเปิดวิทยุเสียงธรรมในชุมชน ประสานคุณสายสุทธิพร วงศ์สมุทร 085-0292939 จัดส่ง 85/2 หมู่ 6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (ส่ง270255)

182.วัดพระพิเรนท์ ประสานงาน พระมหาธรรมวัฒน์ กิตติวฑฒโน (โทร. 087-9829458)

สถานที่ก่อสร้างวัดพระพิเรนท์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 ความต้องการ ห้องน้ำ 20 ห้อง)(ส่ง140255)

183.สำนักสงฆ์ ธรรมโสฬส ประสานงานพระธวัชชัย สุรปัญโญ 084-8103989 จัดส่ง สำนักสงฆ์ ธรรมโสฬส เลขที่ 581/1 หมู่ 1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 ต้องการแบบ พระอุโบสถ 4 หน้าต่าง, กุฏิแบบที่ 2, ห้องน้ำ 6 ห้อง )(ส่ง160255)

184.เรียนท่านกรรมการบริษัท KornArch ที่นับถือ
ดิฉันชื่อ ปราณี หาญสุขจริยา มีความสนใจในแบบแปลนสร้างศาลาธรรมที่ทางบริษัทแจกฟรีเพื่อการกุศล ดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ปฏิบัตธรรมคณะบารมีธรรมพระนางเจ้าจามเทวี พวกเรากำลังดำเนินงานจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมพุทธนครธรรมจามเทวี ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน ในต้นปีนี้ได้จัดหาทุนซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้าง แผนงานที่พวกเราจะจัดทำต่อไปคือการก่อสร้างอาคารศาลาธรรม ดิฉันกับหมู่คณะซึ่งล้วนเป็นจิตอาสา มีความสนใจที่จะหาแบบแปลนก่อสร้างที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสถานที่ที่เป็นดอยแวดล้อมด้วยต้นไม้ป่า แต่ทุนทรัพย์มีขีดจำกัด จึงพยายามค้นหาแบบแปลนฟรีเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านด้วย เพื่อขอรายละเอียดเรื่องดังกล่าว เป็นพระคุณยิ่ง ดิฉันได้แนบไฟล์ภาพศาลาที่สนใจ(ภาพศาลาใหญ่ตรงกลางค่ะ) ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ประสานงานคุณปราณี หาญสุขจริยา โทรศัพท์ 086-896-9545) / ดิฉันและคณะบารมีธรรมพระนางจามเทวี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาจิตเอื้อเฟื้อในแบบแปลนที่มอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ขออนุโมทนาและขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินไทย รวมทั้งดวงพระวิญญาณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญไชยผู้หยั่งรากแก้วพระพุทธศาสนาลงแผ่นดินล้านนา จงได้ปกปักคุ้มครอง อำนวยอวยชัยให้คุณกิตติกร และหมู่คณะ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป (ส่งเมลให้แล้ว230255)

185.วัดหนองโคพรหมนิมิต ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ ประสานงานพระสมุห์วงศธร จิตฺตปญฺโญ วัดหนองโคพรหมนิมิต เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองโค ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐ (ส่ง040555)

186.เจริญพรคุณโยมอาตมามีโครงการจะสร้างสำนักสงฆ์ที่จังหวัดพะเยา พอดีมีคนแนะนำมาว่ามีแบบทั้งตัวอาคารและกุฏิให้อาตมาเห็นแล้วน่าสนใจมาก รบกวนคุณโยมช่วยส่งแบบเท่าที่จะมีมาให้อาตมาด้วยนะครับ

ที่อยู่ พระเฉลิมชัย โชติธัมโม (ศรีอรุณ) สำนักสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระธาตุหลวง)

หมู่ ๒ บ้านแม่กาห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ (ส่ง010355)

187.สำนักสงฆ์ทุ่งใหญ่ เจริญพรโยมผู้ใฝ่ในธรรม อาตมามีความต้องการจะสร้างหอฉัน แต่ยังไม่มีแบบแปลน ขณะนี้ทางวัดมีงบประมาณอยู่ 450,000 บาท แต่อยากจะได้แปลนที่ต้องใช้งบไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งอยากได้แปลนขนาก กว้าง 10 ยาว 12 หรือ กว้าง 10 ยาว 15 เมตร เจริญพร ประสานงาน พระนฤพนธ์ สมาหิโต ประธานสงฆ์ สำนักสงฆ์ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทร. 081-0834493 / samnaksongtungyi@hotmail.co.th (รอจัดพิมพ์)

188.วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ความต้องการกุฏิสงฆ์ ประสานงาน พระธนวรรรธน์ ธนวณฺโณ (แซ่เจน) เบอร์081-0978983 (รอจัดพิมพ์)

189.ขอความเมตตาอนุเคราะห์ แบบก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดตามที่อยู่นี้
พระคะนอง มหาปญฺโญ วัดพระธาตุพระกั๊บป์ บ้านแม่สิน หมู่ทีื ๖ ต. แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่ ๕๔๑๖๐ , prakanong23@hotmail.com ขออนุโมทนาบุญด้วย สาธุ(ส่ง040555)

190.เรียน คุณกรดิฉันจะรบกวนขอแบบ กุฏิ ศาลา ห้องน้ำ เพื่อนำไปถวายวัดค่ะ เนื่องจากวัดโคกโบสถ์ ยังเป็นวัดที่ยังขาดแคลนค่ะ ซึ่งปีที่ผ่านมาโดนน้ำท่วมหนัก ขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อหาทุนทรัพย์ ในการก่อสร้างแต่ยังขาดแบบ เพื่อให้ช่างประเมินราคาค่ะ วัดที่จะบริจาคนะคะ วัดโคกโบสถ์ (คุ้งตาล) หมู่ 7 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150พระผู้ดูแล พระอาจารย์ดอกรัก ติลโก รองเจ้าอาวาสติดต่อกรรมการผู้ดูแล คุณติณณ์ จันทร์ฤทธิ์ โทร.081-8622402สถานที่ส่งถึงคุณ ติณณ์ จันทร์ฤทธิ์ จะสะดวกกว่าค่ะ69/2 หมู่ 7 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150(ส่ง050455)

191.เจริญพรพระอาจารย์ได้เข้าไปที่เวป http://korn-free-cd.blogspot.com/
ได้พบแบบก่อสร้างศาลา อาคารอเนกประสงค์ 17 และหลายๆแบบซึ่งแจกฟรีเป็นธรรมทานและขออนุโมทนาบุญแก่บุญทานของโยมด้วยพระอาจารย์กำลังคิดโครงการ ก่อสร้างหอพระไตรปิฎกเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระไตรปิฎกและพระธรรมคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นอาคาร 2 ชั้น
ชั้นแรก จะเป็นในส่วนของหนังสือพระไตรปิฎกและข้อมูลทางพระพุทธศาสนาชั้นสองจะเป็นในส่วน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นส่งเสริมพระพุทธสาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วัดปากบ่อ 91.75MHzซึ่งอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและพุทธศาสนิกชนที่สนใจใคร่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแผ่ธรรมผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงขนาดที่คิดไว้ หน้ากว้าง 12เมตร ลึกสัก 8 เมตร 2 ชั้น ลักษณะอาคารคล้ายแบบ อเนกประสงค์ 17
พระอาจารย์ ก็ไม่ทราบนะว่าจะต้องใช้ปัจจัยก่อสร้างสักประมาณเท่าไร แต่ลองปรึกษาญาติโยม
น่าจะมีทุนก่อสร้างประมาณหนึ่ง คิดว่าน่าจะไม่ต้องเยอะมาก หรือถ้าคุณโยมสามารถประเมินราคา
ให้คราวๆได้ ก็ขออนุโมทนาอย่างไรก็ดีก็ขออนุโมทนาและฝากไ้ว้ให้คุณโยมพิจารณาออกแบบให้ด้วย
ขอเจริญพร พระอุดมศักดิ์ ชุตินฺธโร 0814407768
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดปากบ่อ (FM 91.75 MHz)
วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2348-4701 โทรสาร : 0-2349-1705 email : watpakbo@gmail.com(รอออกแบบ)

192.ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ ประสานงานพระพยงค์ อาสโภ (0823701772) ที่พักสงฆ์ดานชมภู บ้านห้วยทราย ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 (ส่ง070455)

193.เรียนคุณกร กระผมมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เเบบอุโบสถพร้อมรายละเอียดในการก่อสร้างณ วัดปทุมรัตนะวนาราม อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดความต้องการ เป็นอุโบสถเเบบยกพื้น 2 ประตู 10 หน้าต่าง รบกวนส่งเเบบมาตามที่อยู่วัด ดังนี้ พระคำสอน จิตฺทนฺโต วัดปทุมรัตนะวนาราม เลขที่ 222 หมู่ 3 บ้านโคกใหญ่ ต.ห้วยตึ้กชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 33140 ติดต่อวัด โทร. 084-9593177 ติดต่อผู้ประสานขอเเบบ : สุชาติ พันธ์นัดที (ตั้ม) โทร. 083-2869734 E-MAIL : tumyai0000@hotmail.com ขอบคุณครับ (ส่ง070455)

194.กระผมนายบัณฑิต เครือนิล ที่อยู่ 1574/245 หมู่6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เบอร์โทร 0869813564 มีความต้องการขอแบบก่อสร้างศาลาวัดมีงบประมาณ 4 ล้านบาทต้องการเป็นศาลาชั้นเดียวบรรจุคนได้ประมาณ150-200 คนจะนำไปสร้างที่ วัดบ้านกุดมะโน ต.โพกครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้า (ส่งทางเมลแล้ว)

195. หลวงพี่ขอรับแบบกุฏิทั้งหมด หลวงพี่จะสร้างกุฏิ ให้เจ้าอาวาส สถานที่ก่อสร้าง วัดสันมะเหม้า ต.ม่วงคำ อ.พานจ.เชียงราย ประสานงาน พระภัทรพงศ์ ภทฺรญาณเมธี 088-2260774เลขที่ 293 หมู่4 วัดสันมะเหม้า ต.ม่วงคำ อ.พานจ.เชียงราย 57120 (ส่ง070455)

196.ขอแบบอุโบสถ 2 ชั้น ที่อยู่ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาคำ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 เจ้าอาวาส พระครูนิติสารสุนทร(อนันต์ศักดิ์) โทร. 0850054191 E - Mail = Wphochai@gmail.com (ส่ง070455) 197.ผมมี ความตั้งใจ จะช่วยสร้าง กุฎิ พระ ให้ พระสงฆ์ ที่นับถือ ซึ่ง ตั้งอยู่ใน สำนักสงฆ์ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จึงอยากขอความอนุเคราะห์เรื่อง แบบ กุฎิพระ ชั้นเดียว ให้ด้วย ครับ ขอบคุณ มาก กีรติ 089-899-9209 ,ktt_png@yahoo.com (ส่งทางเมลแล้ว)

198.วัดบูรพาคุ้มเก่า ประสานงาน พระสิทธิชัย ธมฺมทีโป (โทร. 0850118783)วัดบูรพาคุ้มเก่า ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 ความต้องการ-พระอุโบสถ 5 แบบ-ห้องน้ำ 3 แบบ-กุฏิ-ศาลาอเนกประสงค์(ส่ง070455)

199.ขอแบบศาลาอเนกประสงค์ แบบที่ 3 พระเอกรัตน์ 086-8839753 วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวนาราม
64 ม.1 ต.คลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 (ส่ง180455)

200.พระครูรักขิตวันพิทักษ์ วัดป่าลิไลยวัน ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี 2110ผู้ประสานงาน คุณสุนทรี คุณจักร์ 0816868685 ต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ (ส่ง190455)

201.สวัสดีคะ แนะนำตัวก่อนคะ ชื่อธนวัน สมสงวน-thanawan_sep@hotmail.com
ขอรบกวนถามว่าพอจะมีแบบห้องน้ำ ที่ขนาดไม่ใหญ่มากมั้ยคะ เอาแค่ 2-4 ห้อง และใช้เป็นที่อาบน้ำได้ด้วยคะ ส่วนตัวต้องการสร้างห้องน้ำให้ที่พักสงฆ์ บ้านวังตะแบก ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ แต่อยู่ระหว่างหาข้อมูล แบบ งบประมาณว่าต้องใช้เงินทุนก่อสร้างเท่าไหร่ เผื่อว่าผ้าป่าซักกองจะสร้างได้ พระสงฆ์จะได้มีห้องน้ำใช้คะ...มาเจอเว็บของคุณมีแจกแบบแปลนฟรีเป็นธรรมะทาน...เลยลองส่ง mail มาขอแบบห้องน้ำเล็กๆดูคะ ขอบคุณอย่างมากล่วงหน้าคะ(ส่งทางเมลแล้ว)

202.เจริญพร อาตมาภาพกำลังจะสร้างศาลาที่ใช้ในการทำบุญและปฏิบัติ ทางวัดมีงบน้อย ประมาณ 150,000 บาท อยากทราบวัสดุ์ที่จะใช้ ในการก่องสร้าง ทำแบบโล่ง ขอเจิรญพร ประสานงาน พระบุญตา ทองบ่อ - โทร 0878147368 - boontathongboa@hotmail.com สถานที่ก่อสร้าง วัดบ้านสระแก้ว ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 (ส่ง190455)

203.อาตมา พระมหาธนัญชัย อาภัสสรวาที สังกัดวัดบางนาใน พระอารามหลวง แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 ผู้ประสานงานการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อาศรมพุทธวนาลัย ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 เบอร์โทร 085-6670940 Email: thanan2521@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

204.เจ้าอาวาสวัดหนองโสน (โทร. 08-00942024) วัดหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 ความต้องการแบบกุฏิ(จัดส่ง240455)

205.เรียนคุณกิตติกร ต้องขอขอบคุณคุณกิตติกรและทีมงานที่แบ่งปันแบบศาลาเอนกประสงค์ให้กับผู้สนใจ วัดที่หมู่บ้านผม(ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา) ตามรูปที่แนบมามีสภาพทรุดโทรมมาก

ทางตัวผมและญาติๆจึงมีโครงการที่จะทำศาลาการเปรียญให้กับทางวัดร่วมกับชาวบ้าน ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาผมได้นำแบบศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 12 (ชั้นเดียว) ของคุณกิตติกร ไปคุยกับเจ้าอาวาส

ท่านก็เห็นด้วย ผมก็เลยจะทำให้เป็นโครงการที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตรศรัทธาที่จะทำบุญร่วมกันได้เห็นภาพมากขึ้น โดยแบบจะมีการปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพพื้นที่

แบบที่ผม Download มาเป็น PDF File ถ้าหากผมจะขอเป็น Autocad จะสะดวกหรือเปล่าครับ
หรือจะต้องทำหนังสือจากทางวัดมาด้วยก็ยินดีครับ เพราะแบบ Autocad จะสะดวกในการใช้งานอย่างมากครับ ประสานงานคุณมานะ จันทะสด 086-7761331 สถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดสระเกส บ้านหัวสะพาน ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เจ้าอาวาส พระครูจารุวรรณณาพร โทร: 081-2664291 (ส่งทางเมลแล้ว)

206.พระเมธชนัน อนาลโย สำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์สถานป่าศิริสมบูรณ์ ( สาขาที่ 234 ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี) หมู่ 10 บ้านไร่สมบูรณ์ ต.โนนสุวรรณ อ.โนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 08-1071-9326, 08-4411-8852 สาธุขอบใจเน้อ (ส่ง040555)

207.พระมหาแสน วิชิรญาโณ (088-4768221) วัดแจ้งนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (หลายๆแบบ)ศาลา กุฏิ ห้องน้ำ (ส่ง040555)

208.ทางวัดกำลังจะสร้างศาลาใหม่ต้องการแปลนแบบที่เรียบง่ายและต้องการรับพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐ์ฐานให้ญาติโยมได้กราบไหว้ ขอเจริญพรประสานงาน พระบุญตา ทองบ่อ boontathongboa@hotmail.comวัดบ้านสระแก้ว ต.เพชรละตร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 (ส่ง040555)

209.เรียนคุณกรที่นับถือผมขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านและทีมงานสร้างครั้งนี้ด้วยผมเข้ามาชม web ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบุญกุศลเช่นเดียวกันคือครอบครัวของผมประกอบด้วยพี่น้อง ๙ คน ได้ไปขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสวัดช่องแค ตำบลพรหมนิมิตร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์เพื่อสร้างกุฏิสงฆ์ถวายแด่วัดช่องแค จำนวน ๒ หลัง เนื่องจากกุฏิเดิมเก่าและทรุดโทรมมาก พระสงฆ์บางรูปชราภาพไม่สามารถขึ้นชั้นบนได้ผมเห็นว่าแบบกุฏแบบที่๑ ที่ท่านมีจิตศรัทธาแจกฟรีนั้นเหมาะสมจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดพิจารณาด้วยอย่างน้อยค่าจ้างออกแบบที่ผมจะไปจ้างผู้อื่นยังนำไปเป็นประโยชน์ในการซื้อของใช้จำเป็นสำหรับกุฏิถวายได้เช่นพัดลมและอื่นๆ เป็นต้นหากต้องการหนังสือยืนยันจากเจ้าอาวาสผมยินดีประสานงานให้หรือจะให้ผมไปรับที่บริษัทก็ยินดีผมพยายามพิมพ์จากเครื่องของผมแล้วไม่สามารถทำได้จึงขออนุเคราะห์มายังท่านเพื่อพิจารณาขอขอบพระคุณ 081-8545559
ประสานงานคุณไพบูลย์ มงคลศุภวาร yun9327@yahoo.co.th (ส่งทางเมลแล้ว)

210. พระชัยวัฒน์ ญาณโสภโน 088-2042880 วัดคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ความต้องการกุฏิเดี่ยวมีห้องน้ำในตัวอาคาร (ส่งแล้ว 090755)

211. ความต้องการโรงครัว 2 ชั้น กว้าง 12 ลึก 24 (ตัวอาคาร) ทรงไทย ประสานงาน พระนิรันดร์ พรหมจาโร (0898787087) วัดนิคมสถิตย์ (ยางแดง) เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี 94180 (รอจัดพิมพ์)

212.วัดลุมภู ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพระธีร์ธวัช ธีรธมฺโม กมฺมฎฺฐานาจริย วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ประธานดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 3 (ส่งแล้ว 090755)

213.พระครูรัตนธรรมนุรักษ์ โทร. 0862434774 วัดดอกจานรัตนาราม ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ความต้องการพระอุโบสถ,โบสถ์ (ส่งแล้ว 090755)

214. พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ญาณวิสิฎโฐ วัดดวงดีมณีอินทรโชติ บ้านบันไดม้า หมู่ที่ 4 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาวัดสร้างใหม่ ๒ ปี ยังไม่มีไรเลยคับ เลยต้องการแบบจะได้คำนวนค่าใช้จ่ายได้ ที่ผ่านมาไม่มีแบบเลยโดนช่างรับเหมาโกงไปกว่า สองแสน ความต้องการ ศาลาเอนกประสงค์แบบที่ ๑๓ ห้องน้ำ ๒๐ ห้อง (ส่งแล้ว 090755)

215.พระครูประภากร โพธิวัฒน์ 081-9839374 วัดใหม่โพธิ์เย็น ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
(ส่งแล้ว 090755)

216.ความต้องการกุฏิ+ห้องน้ำรวม ประสานงานพระอธิการบพิตร จันทโชโต 0844527569
วัดศรีอัมพร ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 (ส่งแล้ว 090755)

217.ความต้องการศาลาอเนกประสงค์ 17 ประสานงานพระกฤษณะชัย ปัญญาวฒฺโน (โทร.0891920759)
วัดพระบาททุ่งอ้อ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 Email: chailawa@hotmail.com (ส่งแล้ว 280755)

218.พระครูวิทิตพัฒนาพิธาน เจ้าอาวาสวัดวังหม้อ 498 วัดวังหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เบอร์โทร 086-1910319 ผู้ติดต่อ นายณรงค์ เป็งตาวงค์ 080-0252149 (ส่งแล้ว 280755)

219.ประสานงานพระชูเกียรติ ฐิตปญฺโญ 089-3752731, 0815812093 วัดวรจรรยาวาส ถ.เจริญกรุง ซ. 72 แขวงพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120 ความต้องการ กุฏิ 6 แบบมาตรฐาน,แบบฐานพระ 15 เมตร (ส่งแล้ว 280755)

220.พระอรรถ อธิปญโญ 089-9634150 วัดญาณวรานันท์ บ้านโคกสะอาด ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 ความต้องการศาลาอเนกประสงค์3,อื่นๆ (ส่งแล้ว 280755)

221.ครูบาวิชาญ วุฑฒิโก 0848368445 สำนักงานวัดแสนสุข ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190ความต้องการอาคารเสนาสนะ (ส่งแล้ว 280755)

222.อาคารเสนาสนะทุกรูปแบบ พระศักดิ์ชัย แซ่ตัน (โทร.0906714353) วัดหนองสะแกสี่ หมู่ 10ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 (ส่ง011255)

223.ถึง โยม กิตติกร อาตมาเป็นพระประจำอยู่ที่วัดวังน้ำขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐมทางเจ้าอาวาสได้มีดำริที่จะบูรณะศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า เป็นศาลา 2 ชั้น อาตมาพอมีความทางด้านวิศวกรรมโยธาบ้าง แต่ขาดความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม อาตมาจึงขอความอนุเคราะห์จากโยม เนื่องจากอาตมาได้ทราบจา blog ของโยมว่าโยมแจกแบบก่อสร้างเป็นธรรมทานดั้งนั้น อาตมา จึงขอรับแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดังกล่าวขอให้ผลบุญนี้ขอให้โยมประสบ วิปุลสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ไพบูลย์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ Thanks in advance พระพุฒิกันย์ ปภากโร Contact no. : 089-7415181 Email: puttigun.p@gmail.com (รอจัดพิมพ์)

224.สถานธรรมซับชมภู ความต้องการอาคาเสนาสนะ 54 หมู่ 10 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ประสานงาน พระพิสิษฐ์ อธิจิตโต (รอออกแบบใหม่ลานธรรมกลางแจ้ง,อื่นๆ)

225. ความต้องการ อาคารเสนาสนะ กุฏิ ครัว ห้องน้ำ ศาลา ประสานงาน พระมหาพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน (โทร.084-7325025) วัดเศวตฉัตร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 (รอจัดพิมพ์)

226.ความต้องการ แบบฐานพระ 15 เมตร,แบบกุฏิเดี่ยว,กุฏิรวม,ห้องน้ำรวมประสานงาน พระเมธาลินทร์ จันทสาโร (โทร. 0856531109)วัดแปลงห้า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 (ส่ง011255)

227.ความต้องการ ห้องน้ำ 20 ห้อง, 8 ห้อง, 6 ห้อง ประสานงานพระครูพิศาล สังฆกิจ 0892307133 วัดใหม่สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 (ส่ง100755)

228.ชื่อวัดสถานที่ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักศูนย์ปฏิบัติธรรม พระพุทธโกศาจารย์ พนัสนิคม ชลบุรีชื่อ-เบอร์โทรพระผู้ประสานงาน อาจารย์ แซม 082 1292341, วัด 082 2350963 (ส่ง011255)
ชื่อผู้บริจาค คุณ ไตรรัตน์ สัณตอรรรพ SCG HOMEMART บริษัท จอมทองเคหะภัณฑ์ จำกัด.นำ file autocad เพื่อไปถอดปริมาณกระเบื้องมุ่งหลังคา ขอบคุณครับ (ส่งเมลแล้ว)

229.ประสานงานพระมหานเรศ สาริสสโร (087-8076246) วัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ความต้องการ แบบกุฏิ แบบศาลาอเนกประสงค์ ชั้นเดียว โรงครัว (ส่งแล้ว 280755)

230.พระสมพงษ์ ปัญญาวโร (โทร.087-3111011)ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนีติกังกรรมฐาน47 หมู่ 9 ต.เชียงใหญ่ อ.เชียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 (แบบก่อสร้างกุฏิ ห้องน้ำ)(ส่งแล้ว090755)

231. พระชูเกียรติ ฐิตปัญโญ (089-3752731) วัดหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32100(ฐานพระพุทธรูปหน้าตัก 15-20 เมตร) (ส่งแล้ว110755)

232.เรียนคุณกิตติกร สุเมธินทกุล
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล.) วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) ได้รับงบประมาณพิเศษจากท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยกร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่เขต 9 จำนวน สองล้านบาท เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในการนี้ทาง มทร.ล. จอมทองจักต้องส่งแบบให้ท่านพิจารณาพร้อม B.O.Q ภายในเดือน มิถุนายน 2555 ซึ่งก็ได้ล่วงเลยเวลามาสัปดาห์เศษแล้วเนื่องจากขาดงบประมาณในการจ้างออกแบบ ด้วยเหตูนี้ผม ผศ.อำนวย ปทุมปี ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษจอมทอง ใคร่ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 12 ที่ท่านได้ออกแบบไว้อย่างสวยงามและมีเจตจำนงค์ที่จะบริจาคเป็นกุศลทานแก่องค์กรที่มีความต้องการ ทั้งนี้ผมจะได้นำแบบที่ท่านอนุเคราะห์นำเสนออนุมัติงบประมาณเพื่อการก่อสร้างต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ ผศ.อำนวย ปทุมปี
ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เลขที่ 199 หมู่ที่ 21 บ้านกู่ฮ้อสามัคคี ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์: (053) 267338 โทรสาร: (0530 267339 มือถือ: 0882732529 (ส่งทางเมลแล้ว)

233. เรียนคุณกร ตามที่โรงเรียนบ้านโนนแย้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ได้ออกแบบห้องสมุดของโรงเรียนและท่านได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งมาให้แล้วนั้นทางโรงเรียนได้นำแบบของท่านไปนำเสนอผู้มีใจบุญซึ่งเป็น สว.ชื่อดังตั้งแต่ปี 2553ปรากฏว่า สว.ท่านดังกล่าวไม่ติดต่อมาในการจัดสร้างทั้งที่รับปากจะสร้างให้โรงเรียนแต่ต่อมาท่านถูกปลดจาก สว.แล้ว ทางโรงเรียนคิดว่าคงไม่ได้แน่นอนคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้ประชุมกันคิดว่าต้องดำเนินการใหม่เพื่อหาทุนจัดสร้างห้องสมุดด้วยตนเอง แต่แบบที่ท่านอนุเคราะห์จัดทำให้นั้นได้ส่งให้ท่าน อดีต สว.ดังกล่าวไปแล้ว ทำให้ไม่มีแบบจะดำเนินการต่อไปทางโรงเรียนบ้านโนนแย้ จึงอยากขอความอนุเคราะห์แบบจัดสร้างใหม่จากท่าน และทางโรงเรียนได้งบประมาณปี 2555จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด พร้อมเครื่องควบคุมแต่ยังไม่มีห้องคอมพิวเตอร์เลยโดยคิดว่าจัดให้อยู่ในห้องสมุด โดยเงินก่อสร้างตามกำลังศรัทธาของประชน และผู้มีใจบุญทั่วไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ครูธนัช บุญสยมภู ผู้ประสานงาน 087-3758745(รอจัดพิมพ์)

234.พระสมร จนทโชโต (089-2607032) วัดหินตั้ง 77 หมู่ 9 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360 แบบก่อสร้างกุฏิ (ส่งแล้ว280755)

235.พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี 087-8124190 ประสานงานประธานกรรมการมูลนิธิ หลวงปู่แพง จาครโต เพื่อการเผยแผ่ธรรมสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ความต้องหาร ศาลา 12,13,17 ,แบบห้องน้ำ (ส่ง011255)

235.แม่ชีอ้อม (0816236162) วัดธาตุโขง หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130(แบบศาลาอเนกประสงค์2-3แบบ)(ส่ง011255)

236.ประสานงาน พระพิชัย โชติวโร 087-2315372สถานที่ก่อสร้าง วัดศรีภูมิสุรการ 105 หมู่ 5 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150 ความต้องการ แบบกุฏิ พระอุโบสถ 5 หน้าต่าง (ส่ง011255)

237.พระยศเดช ถิรสทฺโธ 084-2490756 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดจีบประดิษฐ์ ต.ร่อนพิบูลย์อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80310 ห้องน้ำ 20 ห้อง (ส่งแล้ว010855)

238.พระเจริญ สุภวุฑฒิโก ( โทร. 0890042444) ความต้องการ แบบศาลาที่ 12เลขที่ 248 วัดบวรนิเวศวิหาร สนง.เลขาสมเด็จพระสังฆราช ถ.พระสุเมรุ พระนคร กทม. 10200 (ส่ง011255)

239.ประสานงานพระครูปลัดเกษมศักดิ์ วชิรโฆสโก (08-00862320) สถานที่ก่อสร้างวัดป่าอุดมพร ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ความต้องการ ศาลาอเนกประสงค์ที่ 12 (ส่ง021155)

240.พระวชิร ศิริวชิโร (โทร. 0805688800) วัดประชาผดุงธรรม บ้านห้วยแม่บอน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 แบบศาลาการเปรียญ บรรจุคน 200-300 คน และแบบก่อสร้างกุฏิ (จัดส่ง 230156)

241.พระณัฐวุฒิ ขิปปสิทโธ 087-0699675 สำนักวิปัสสนาโมกขวนาราม ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 แบบก่อสร้างกุฏิแบบที่ 1 ( 1 นอน 1 น้ำ)  (ส่ง021155)

242.วัดศรีเตี้ย ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนต้องการแบบแปลนอาคารสำนักงานเจ้าคณะตำบลและปฏิบัติธรรม 2 ชั้น (ส่ง091155)

243.วัดเลียบราษฎร์บำรุง ประสานงาน email: sekthekop@hotmail.com พระมหาเสกสรร  ธีรญาโณ (0817266808) 1451 วัดเลียบราษฎร์บำรุง ซ. ประชาราษฎร์ 43 ถ. กรุงเทพฯ- นนทบุรี เขตบางซื่อ กทม. 10800 ความต้องการแบบกุฏิ 1-6  มีห้องน้ำในตัวแบบแฝด (ส่ง021155)

244.วัดสันตินานาชาติ ชัยภูมิ พระครูวิเทศศาสนคุณ wat_santi@hotmail.com  ความต้องการอาคารเสนาสนะ (ส่งทางเมลแล้ว)

245.วัดจินดาราม  ความต้องการ ศาลาแบบที่ 3 ประสานงานพระอธิการเมธาวี  ธีรปญฺโญ
(081-0655509) สถานที่ก่อสร้างวัดจินดาราม บ้านโนง หมู่ 5 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
(จัดส่ง 230156)

246.มีความประสงค์ขอรับแบบก่อสร้างศาลาโรงครัวของวัด วัดป่าหนองฮี พระอาจารย์ธนิตเชษฐ์  นิทฺเทสโก ๐๘๘ - ๓๕๖ ๓๔๑๖ วัดป่าหนองฮี  ๗๙ หมู่ ๘ บ้านหนองฮี ต.ชีทวน  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐ เจริญพร ขออนุโมทนา(ส่งทางเมลแล้ว)

247.สวัสดีค่ะ ดิฉัน นาง อนันตา ศรีหะบุตร คริงเง็น เป็นตัวแทนของสมาคมเพื่อจัดหาแบบก่อสร้างวัดไทยในต่างประเทศของเรา ชื่อ สมาคมไทยพุทธศาสนิกชน ทรอนแฮม(วัดป่าโพธิธรรม ทรอนแฮม)
ขณะนี้เราได้ซื้อสถานที่บ้านสำหรับจัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดซึ่งเรากำลังหาช่องทางขยับขยายจัดหาซื้อที่ดิน เพื่อทำการก่อสร้างวัดให้เต็มรูปแบบวัดไทยค่ะ
ชื่อและที่อยู่ของวัดในปัจจุบันตามภาษาท้องถิ่นที่เมืองทรอนแฮม:
Thaibuddhist Foretningen Trondheim (Wat Pah Bodhi-Dhamm Trondheim)
Søbstadveien 60, 7088 HEIMDAL  NORWAY เรามีเจ้าอาวาสใหญ่ที่ประจำอยู่ในประเทศเยอรมันนี คือที่ เมืองเบอร์ลิน และ แฟรงเฟริต และท่านเดินทางไปๆมาๆ เพื่อเยี่ยมเยือนทั้ง 5 สาขา โดยมีพระลูกวัดที่แต่งตั้งให้ประจำอยู่ทุกสาขา
พระครูบาเบญจมิทร์ วรฺกิจโจ
เบอร์ติดต่อที่เยอรมัน: 00491744662854
เบอร์ติดต่อที่นอร์เวย์:  004796830899
ทางสมาคมชาวพุทธของเราที่อาศัยอยู่ในเมืองทรอนแฮมประเทศนอร์เวย์มีความประสงค์อยากจะสร้างวัดให้มีรูปแบบลักษณะที่กันความหนาวได้ดีในช่วงหน้าหนาว
และเราสนใจแบบก่อสร้างโรงเรียนพระอภิธรรม แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ แบบที่ 17
และแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 2 โรงทานค่ะ
ซึ่งตามแบบนี้เราอยากจะทราบรายละเอียดภายในอาคารมากค่ะ ว่ามีห้องนอนและห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์ในตัวอาคารหรือเปล่า?
ถ้ามีจะสะดวกมากเลยค่ะ เพราะที่โน่นหนาวมาก หน้าหนาวหิมะจะเยอะมากและแบบที่ 17 นี้ ดูแล้วเด่นมากสำหรับอาคาร 1 หลัง
แต่เราสามารถใช้คุณประโยชน์ได้หลายๆประโยชน์ในสถานที่เดียวกันค่ะ
ถ้าเป็นไปได้วัตถุประสงค์ของเราอยากให้มีห้องน้ำในตัวอาคาร 2 ห้องน้ำคือ  ห้องน้ำคนพิการ และ ห้องน้ำรวมค่ะ  ชั้น 2 ถ้าเป็นไปได้นะคะ เราอยากให้มี 4 ห้องนอน 1 ออฟฟิต(ห้องเก็บเอกสารของวัด) 1ห้องอาบน้ำ และ 1 ห้องส้วมค่ะสำหรับพระสงฆ์ ขอความกรุณามาทางหน่วยงานด้วยนะคะ
ติดต่อประสานงาน(Contact person) Ananta Srihabut Kringen  Granlund,7525 FLORNES
NORWAY / Tel. 0047 41141589 / E-mail: ananta@online.no (ส่งทางเมลแล้ว)

248.เรียน  คุณกร
        ดิฉันนางณัฐรดา รุ่งรุจธนโชติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และเป็นกรรมการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของวัดทุ่งริ้น อ.ท่าแพ
จ.สตูล ซึ่งเป็นเสมือนบ้านเกิด
มีความประสงค์ขอรับแบบแปลนศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น
ราคาการก่อสร้างไม่สูงนัก (กฐินปีหนึ่งได้ไม่กี่แสน)
เพราะเป็นวัดป่าในเขตชุมชนไทยอิสลามเสีย 90%
แต่ต้องการอาคารไว้สำหรับจัดกิจกรรม  เนื้อที่กว้าง 10 เมตร ยาว 20
เมตรชั้นล่างเป็นห้องโถงสำหรับทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตลอดจนปฏิบัติธรรมในช่วงงานปริวาสกรรมหรือวันสำคัญทางศาสนา ส่วนชั้น 2 แบ่งเป็นห้องนอนใหญ่ 1
ห้องและห้องน้ำใช้รวม 2 ห้อง (อยู่นอกห้องนอน) คุณกรสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พระสมุห์ไสว  โกวิโท เจ้าอาวาสวัดทุ่งริ้น โทรศัพท์ 089-2991228 หรือดิฉัน 083-1861185                                                                  ขอบคุณค่ะ   ณัฐรดา natrada.r@psu.ac.th  (รอจัดพิมพ์)

249.เรียน คุณกร ทางเจ้าอาวาสวัดพระครูสมุห์ไสว ปัญญธีโป วัดสุวรรณคูหา (ถ้ำอริยสัจสี่) สนใจแบบกุฏิพระแบบที่ 2 จึงใคร่ขอความกรุณาส่งแบบมาที่ วัดสุวรรณคูหา ที่อยู่ 69 หมู่ 13 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220 เพื่อให้ญาติโยมที่สนใจจะสร้างเพื่อถวายทางวัด
ติดต่อ พระครูสมุห์ไสว ปัญฺญธีโป 086-5369439 ขออนุโมทนาบุญครับ อ๊อฟ 087-9439122 (ส่งทางเมลแล้ว)

250.แบบศาลาชั้นเดียว ,และ ศาลา 2 ชั้น ประสานงาน พระประจัน  ปริสุทโธ (086-1997540)
วัดโพนลาน    บ้านซำบอน ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160  (รอจัดพิมพ์)

251.แบบกุฏิ ประสานงาน พระมหาณัฐศักดิ์  เขมปัญโญ  0912233395 วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด ถ.จรัญฯ 72  กรุงเทพฯ 10700 (ส่ง021155)

252.พระสมพงษ์ ปัญญาวโร (โทร. 087-3111011) ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนีติกังกรรมฐาน47 หมู่ 9 ต.เชียงใหญ่ อ.เชียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 (แบบก่อสร้างกุฏิ ห้องน้ำ ศาลา) (จัดส่ง 230156)

253.เรียน คุณ Kitikorn, ก่อนอื่นต้องขออนุโทนา..สาธุ ในการที่คุณได้แจกฟรีแบบก่อสร้างกุฏิ ถวายวัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในเวป http://board.palungjit.com
ผมได้เข้าไปดูเวบแล้ว..สวยมาก แต่ผมมีความประสงค์อยากได้แบบกุฎิสงฆ์ ของวัดป่าฯ
เนื่องจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พล.ต.ต.กริช กิติลือ เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันในสมัยเรียนมัธยมศึกษา ที่ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ท่านและคณะเพื่อนๆ รวมทั้งผม ได้รับการมอบหมายจากท่านอาจารยอารยะวังโส....ให้สร้างวัดวัดป่าเวฬุวนา อารยาราม หมู่ที่ 1 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งตอนนี้เราได้ดำเนินการดังนี้
1. ได้มีท่านแม่ญาติธรรมได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดเรียบร้อยแล้ว
2. ท่านผู้ยังคับการฯ และเพื่อนๆ... ญาติธรรม...ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อารยะวังโส ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีไปในวันที่ 2 พ.ย.นี้...ได้ปัจจัยเพื่อที่จะได้สร้างกุฏิสงฆ์ในลักษณะวัดป่าฯ ตามแนวของหลวงปู่มั่นฯอยู่แบบประหยัด,ใช้ส่อยได้ดี จำนวน 5 หลัง และต้องสร้างศาลา หรือ วิหารแบบวัดป่าฯ เพื่อพระท่านจะได้ปฎิบัตรธรรม
ด้วยเหตุผลที่ผมได้กล่าวมา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดหา หรือ ออบแบบกุฎิสงฆ์ ในแนวทางของพระป่า...วัดป่าฯ รวมทั้งวิหารหรือศาลารวมฯ ให้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ผมได้รับการมอบหมายให้ดูเรื่องกุฎิสงฆ์ และกำลังพยายามจัดหาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 5 ชุด เพื่อติดตั้งให้กุฎิทั้ง 5 หลัง...ซึ่งผมจะบริจาคเอง
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
นายภัทรภณ พูนลาภยศ
ประธาน และผู้อำนวยการ
มูลนิธิบ้านเยาวชนไทย
https://www.facebook.com/pages/Thai-Youth-Community-Foundation-TYCF/220822111329605
มือถือ 081-8842055 (รอออกแบบ-เขียนแบบใหม่)

254.วัดไชยคำ ตำบบและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 ประสานงานพระมหารุ่ง ปิยวาจโก
เจ้าอาวาส และเจ้า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่๗ 0882604873  ยังไม่มีที่ปฏิบัติธรรมเป็นสัปปายะ ,ไม่มีปัจจัยในการทำแบบแปลน อยากได้แบบแปลนมา..และ ทำ โครงการขอรับ สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ขอได้เมตตาด้วยนะอนุโมทนาสาธุการ
255.แบบก่อสร้างพระหน้าตัก 17 ม.และศาลาอเนกประสงค์แบบที่14  ประสานงานพระมหารุ่ง ชูรัตน์ วัดไชยคำ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130  ( ส่ง08/11/55 )

256.วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทปราการ ต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ ประสานงาน Piyapan Patanasupong
,0869747225 , Email: 6490514@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

257.วัดธรรมคุณาราม (0830648589) เลขที่ 10 ถ.เลียงคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150  แบบศาลา 13 ( ส่ง08/11/55 )

258.พระมหารุ่ง ชูรัตน์ วัดไชยคำ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130ความต้องการ ศาลาอเนกประสงค์แบบที่14  (จัดส่ง 230156)

259.แพร่ ธรรมจักรเจริญพร อาตมาอยากจะรบกวนโยมได้ช่วยออกแบบศาลาปฏิบัติธรรมให้หน่อย รายละเอียดรูปภาพตามที่ได้ส่งให้ และดูข้อมูลศาลาได้ตามเวปข้างล่างhttp://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=42879&sid=72ec0726fcf310b06322b94dcb8095b3รายละเอียดศาลา เป็นศาลาชั้นเดียวติดพื้น จากรูปที่เห็น เป็นศาลาที่ชาวบ้านทำกันแบบง่ายๆ ทำให้อายุการใช้งานไม่คงทนจึงมีการปรึกษาหารือกันว่าจะเปลี่ยนหลังคาและโครงสร้างใหม่แต่พื้นที่ได้ปูกระเปื้องเก่าไม่ได้รื้อศาลาที่จะสร้างมีขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร ด้านข้างฝาต้องการให้เห็นบรรยากาศด้านนอกได้ดี อาจใช้เป็นหน้าต่างบานเลื่อน มีกระจกใส ใส่มุ่งกันยุ่งพอดีจะมีโยมทางกรุงเทพจะขึ้นมาดูสอบถามราคาอยากจะเป็๋นเจ้าภาพแต่อาตมายังไม่มีแบบที่ชัดเจนได้มาตฐาน โดยจะขึ้นมาที่สำนักในวันเสาร์นี้แล้ว อยากจะรบกวนโยมช่วยออกแบบและประเมินราคาให้หน่อย เพราะอาตมาก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ขอเจริญพรพระกฤษกร กิตติปญโญสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักรโทร0892137759  (รอจัดพิมพ์)

260.พระครูสุเมธปัญญาคุณ วัดสันติวนาราม บ้านสันป่าก่อ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (50110) (รอจัดพิมพ์)

261.เจริญพร      อาตมาได้เข้ามาชมผลงานของพวกคุณแล้วรู้สึกชอบและ ทราบว่าพวกคุณได้จัดสร้างวิทยายิ่ง ขออนุโมทนา.อาตมาได้รับการวานขอให้ช่วยหาแบบแปลนการสร้างฐานพระ ขนาด 60 นิ้ว ไว้บนศาลาการเปรียญ โดยองค์พระจะตั้งองค์เดียว อยากรบกวนช่วยออกแบบหรือแบบที่พอเอามาประยุกต์ได้. รูปแบบฐานพระ จะเป็นหินแกรนิตหรือหินขัด ไม่ประดับกระจก เน้นเรียบง่าย.และอีกงานหนึ่ง คือโรงครัว อยากได้แบบ มีห้องเก็้บของ 1 ห้อง มีห้องทำอาหาร 1 ห้อง มีห้องรับประทานอาหาร 1 ห้อง โดยมีความกว้างยาว 10X12 เมตร.จะนำไปสร้างที่วัดหนองกวาง จังหวัดลำพูน สามารถเข้าไปชมสภาพวัดที่เฟสวัดหนองกวาง ลำพูนได้.วัดนี้ยังมีสิ่งต้องก่อสร้างอีกมาก หากจะรบกวนส่งแบบศาลาการเปรียญ ห้องสุขา อุโบสถแนววัดป่า ฯ ช่วยจัด ส่งที่ พระมหาญาณพงค์ สมฺปุณโณ วัดหนองกวาง(แม่ป้อกใน) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 ติดต่อ/สอบถาม 08 9080-8564(อาตมาได้ติดตามผลงานของคุณจากเวบ http://korn-free-cd.blogspot.com/2010/11/blog-post.html) ขอเจริญในธรรม  (ส่ง240656)

262.วัดป่าตะเคียนทอง  ต.บ้านเกษตรสมบูรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360(ส่งทางเมลแล้ว)

263.ประสานงาน พระป๊อบ 0821719197 สถานที่ก่อสร้าง วัดป่าเมืองตูมธรรมมาราม ม.1 บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140  ความต้องการ  แบบกุฏิกรรมฐาน มีห้องน้ำ (ส่ง280656)

264.ประสานงาน พระพัชรวัฒน์  ฐิตวังโส 0874822297 สถานที่ก่อสร้าง วัดสหบุญญาราม เลขที่ 188 หมู่ที่ 16  บ้านปางวุ้น ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 ความต้องการ แบบกุฏิแบบที่ 5  (รอจัดพิมพ์)

265.กระผมนายปจินตน์ พฤกษาชาติ มีความประสงค์และตั้งใจที่จะสร้างกุฏิให้พระคุณเจ้าพระอธิการสำรวย ฐิติโก เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์คีรีเขต ม.13 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ซึ่งพระคุณท่านหลวงพ่อยังไม่มีกุฏิของท่านเอง โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ 1.5แสนบาท (รวมค่าแรงงาน) และจะรวบรวมเงินจากญาติมิตรที่ศรัทธา โดยตั้งเงินทุนตัวเองไว้ที่ 1หมื่นบาท หลวงพ่อไม่มีเรื่องอบายมุขใดๆ สอนธรรมะที่เห็นสัจธรรมและเป็นจริงซึ่งสามารรับรู้ได้ว่าเป็นเรื่องจริงที่คนเราได้พบได้เห็นมากับตนเองทุกคน   ดังนั้นขอความกรุณาจากท่านโปรดอนุเคราะห์แบบก่อสร้างในงบประมาณดังกล่าว มาที่E-mail ของกระผมจักเป็นพระคุณและบุญกุศลอย่างสูง ขออนุโมทนาบุญมายังคณะทำงานของท่านทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วย   อนึ่ง หากมีช่องทางใดที่ท่านจะติดต่อประสานงานบุญนี้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  ขอบพระคุณครับ    ปจินตน์  โทร/แฟกซื 025812454 มือถือ 0816424194  (รอจัดพิมพ์)

266.อาตมาภาพมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างกุฏิหลังเดี่ยวและห้องน้ำ ซ่ึงอาตมาภาพได้ดูในเวปไซด์ของโยมว่ามีการถวายแบบแพลนให้ทางวัด จึงอยากจะขอรับแบบแพลนจากทางโยมเพื่อใช้ในการดำเนินการสร้างของทางวัดต่อไปพระอนนต์วร กิตติฐาโณ  โทร.0822333101 วัดป่าสักเรไร  บ้านหัวหาด หมู่ที่5 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  เจริญพร

267.เจริญพรคุณโยมอาตมาพระครูสังฆรักษ์บุญธรรม ปัญญาสาโร เจ้าอาวาสวัดโกลด์สโบโรวนาราม เลขที่ 703 Massey Rd. Dudley, NC 28333 USA. โทร 919-689-2799 กำลังจะก่อสร้างศาลาเนกประสงค์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยศาลาที่จะทำการก่อสร้างมีขนาด ฐานความสูง 5 ฟุต ความกว้าง 50 ฟุต ความยาว 70 ฟุต และมีความสนใจที่ก่อสร้างเหมือนกับแปลนของคุณโยมที่ 12-13 ดังนั้นอาตมาจึงอยากขอบิณฑบาตรแบบแปลนศาลาเอนกประสงค์ที่12-13 จากคุณโยมด้วย หากเป็นไปได้ขอความกรุณาจากคุณโยมช่วยส่งแบบมาให้ทางอีเมล์นี้ด้วย  ขอเจริญพร  พระครูสังฆรักษ์บุญธรรม ปัญญาสาโรเจ้าอาวาสวัดโกลด์สโบโรวนาราม boonruay@mail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

268.เจริญพร โยมทีมงานครอบครัวสุเมธินทกุล, ครอบครัวพิมพ์พจน์และผู้ร่วมอนุโมทนาทั้งหลาย อาตมาพร้อมญาติธรรมทุกท่านมีความประสงค์ขอรับแบบสิ่งก่อสร้าง เพื่อจะนำมาสร้างเป็นพระรัตนบูชา ณ สถานปฏิบัติธรรมเรือนแก้ว จ.ปราจีนบุรี (สถานที่ที่โยมมารดาของอาตมาบวชเป็นแม่ชีและพำนักอยู่ที่นี่) อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกศรัทธาให้พุทธบริษัททั้งหลายมีสถานที่ปฏิบัติธรรม หลีกเร้นภาวนา ให้พุทธศาสนายั่งยืนสืบต่อไป จึงขอแบบ กุฏิเดี่ยวทรงไทย ศาลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมติดกระจก และแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่ ๒, โรงทานหลังคาสีเขียว(แบบที่โยมมี ๑ ฉบับ, และขอแบบที่มุกชั้นเดียวไม่ซ้อน ๑ ฉบับ ถ้ามี) เพื่อความสะดวกในการติดต่อและจัดส่ง ขอให้ท่านติดต่ออาตมาและจัดส่งแบบได้ที่:  พระปราโมทย์ สุจิณฺโณ วัดป่าปอแดง (สวนนิพพาน)ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เบอร์โทรศัพท์: 081-4234393ขอทานบารมีที่ท่านได้สร้างนี้ จงเป็นเสบียงธรรมหนุนนำให้ท่านทั้งหลายเจริญในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เพื่อยังศีลบารมีและปัญญาบารมีนำท่านทั้งหลายเข้าสู่มรรค ผล นิพพานเทอญฯขอให้เจริญในธรรม,พระปราโมทย์ สุจิณฺโณ

269.เจริญพรคุณโยม อาตาขอความอนุเคราะห์จากคุณโยมช่วยส่งแบบกุฏิกรรมฐานมาให้สักสามสี่แบบ อาตมาจะนำไปเสนอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ ท่านจะสร้างกุฏิ  ด่วนก็ได้นะ  พระใบฎีกาดำรงเกียรติ  ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน โทร. ๐๘๔-๕๕๕๖๒๐๗ เมลล dumbubu@hotmail.com

270.วัดเขาน้อย ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ / 0869296934 / analysisph@hotmail.com

271.พระพัชรวัฒน์  ฐิตวังโส 0874822297/ วัดสหบุญญาราม  188  หมู่ 16บ้านปางวุ้น ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุุตรดิตถ์ 53230 แบบกุฏิ

272.พระป๊อบ 0821719197 วัดป่าเมืองตูมธรรมาราม  ม.1 อ.อาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 แบบกุฏิกรรมฐาน มีห้องน้ำ

273.กุฏิกรรมฐานแบบ 18  และห้องหลายแบบหลายขนาด และมีห้องน้ำในตัวศาลาอเนกประสงค์ด้วยส่งมาที่ พระครูปิยวรรณสุนทร  0864419522 วัดห้วยดั้ง ม. 10 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

274.พระสากล 0911312800 วัดดอนแขวน หมู่ 2 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 กุฏิแบบที่ 1,3

275.ขอแบบศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น แบบที่ 17 จิราวัฒน์  จันต๊ะคาด 0897559011  210/6 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

276.พระประยุทธ  ปัญญาธโร 0804116562 วัดศรีรัตน์ ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

277.อาตมาภาพ ได้รับเเบบเพิ่งมาเปิดเมลย์  วันนี้  อาตมาภาพ  ยังต้องการแบบ ห้องน้ำ 20 ห้อง  อาจมาประยุกใช้กับความต้องการของวัด    อาตมาทำแบบได้พระอาจารย์เลยให้ทำแต่อยากได้เเบบที่โยมทำไว้เพื่อให้พระอาจารย์ท่านดูเพื่อใช้ได้เลย โจทย์ของท่านต้องการห้องน้ำ 20ห้อง แยกห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ  แยกชาย  แยกหญิง(แยกโครงสร้าง)  และให้น่าใช้เหมือนห้องน้ำปั๊ม ปตท. สรุป  ห้องน้ำชาย5ห้อง  ห้องอาบน้ำ5ห้อง ห้องน้ำหญิง5ห้อง ห้องอาบน้ำ5ห้อง วัดที่ท่านต้องการ คือเพิ่งได้อนุญาติเป็นวัดไม่นาน        วัดเขาน้อย  ต.บัววัฒนา  อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์  67140  เจ้าสำนัก  พระครูปลัดภูษิต  ปญฺญาธโร  083-396-8828(ส่ง231256)

278.วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม ประสานงาน พระชาติชาย สุทฺธาโภ  นายอุดม สุบรรเทิง 085-293-6828สถานที่ก่อสร้าง วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม  ต.หนองปรือ  อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี  71220 ความต้องการขอแบบสร้างกุฏิ,แบบก่อสร้าศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 17(ส่ง231256)

279.เรียนทีมงานกรดีไซน์
รบกวนขอแบบกุฏิค่ะ ลักษณะที่อยากได้คือ กุฏิแฝด และกุฏิเดี่ยวที่มีห้องน้ำ เนื่องจากต้องการสร้างกุฏิแฝดที่มีห้องน้ำด้วย แต่เมื่อสักครู่ได้โทรสอบถามตามที่ได้ให้เบอร์ไว้ ว่ากุฏิแฝดไม่มีห้องน้ำ จึงขออนุญาติขอแบบที่มีห้องน้ำด้วยเผื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ
วัดที่จะสร้างถวาย ชื่อ วัดป่ามัชฌิมาวาส ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เจ้าอาวาสชื่อ พระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฒโฑ)
ชื่อผู้ถวาย ครอบครัวร้านระเบียบเภสัชและแฟรี่กาฬสินธุ์
ภญ.ศิวากร พรตระกูลพิพัฒน์  087-773-7917 ผู้ติดต่อขอรับแบบ
ขอขอบคุณทางทีมงานที่กรุณาเอื้อแบบสร้าง และอนุโมทนาบุญที่เอื้อเฟื้อแบบด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ ศิวากร siwakorn_ps@hotmail.com Z(ส่งทางเมลแล้ว)

280.พระครูสังฆรักษ์อิทธิกร  วนฺตมโล  tel. 0817882133 เจ้าอาวาสวัดนางเหล้า หมู่ที่ 3 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 ห้องน้ำ กุฏิ

281.เจริญพร   คุณโยมอาตมา กำลังจะก่อสร้าง "วิหาร" มีแต่ความคิดว่าจะเอาแบบไหนแต่ ไม่มีแบบเลยเป็นปัญหา อยู่ตอนนี้..จึงรบกวนให้ชี้แนะแบบหน่อยจะได้ไหม...https://www.facebook.com/RattamalaMahabaramee1. สถานที่จะสร้าง : วัดป่าสามัคคีธรรม(หนองหมาไน) บ้านท่าสว่าง ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ2. ผู้รับแบบ : พระวิชาญ วุฑฺฒิโก 081-07362413. สถานที่จัดส่ง : สำนักงานวัดแสนสุข ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190เจริญพร ขอบคุณเป็นอย่างมาก สาธุ

282.ขอไฟล์สร้างแบบกุฏิแบบ 2-6 แบบมีที่จงกลมและห้องน้ำและศาลา เพื่อนำมาปริ้นท์เอง ที่ email: kaenchan@yahoo.co.th   0863276805ขอเจริญพรขอบคุณท่าน ขอบารมีหลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยานจงคุ้มคองรักษาท่านทุกเมื่อเทอญ-(ส่งทางเมลแล้ว)

283.พระครูสังฆรักษ์อิทธิกร วนฺตมโล  0817882133 เจ้าอาวาสวัดนางเหล้า หมู่ที่ 3 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 (ส่งแล้ว)

284.จริญพร คุณโยมกร
 อาตมาภาพพระปลัดวิสุทธิ์ศรี(อ.แก่น)นนฺทชโย  โทร 08563275805 กำลังดำเนินงานก่อสร้างสำนักวิปัสสนาคุณธรรมชีวิต(วัดป่า)ที่ตำบลวังไทร อ.ปากช่อง จ.โคราช มีความประสงค์จะรับแบบก่อสร้างดังนี้
1.กุฏิกรรมฐานแบบ2-6-และแบบมีที่เดินจงกรม
2.แบบห้องน้ำ
3.ศาลาปฏิบัติธรรม
4.ที่พักอุบาสก-อุบาสิกา(ถ้ามี) ชื่อผู้รับ  พระปลัดวิสุทธิ์ศรี(อ.แก่น)นนฺทชโย
 สถานที่ก่อสร้าง  เลขที่่ 9 วัดคู้บอน   กุฏิศรีอำพันธุ์   แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

285.พระอธิการทัศไนย  ฐิเวโท  โทร.0859193344 วัดหลังเขา หมู่ 14  ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

286.ขอเจริญพร คุณโยมกร   อาตมาภาพขอเจริญพรถามแบบอุโบสถ  2 ชั้นกับทีมงานขอคุณโยม  เพราะทางวัดมีพื้นที่จำกัด จึงต้องการสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง  โดยชั้นล่างจะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของพุทธศาสนาิกชน  ส่วนชั้นบนจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์พื้นที่ชั้นล่างเป็นไปได้ขนาดอยู่ที่ กว้าง 30 เมตร ยาว 54 เมตรพื้นที่ชั้นบนส่วนอุโบสถ กว้างประมาณ 12 เมตร ยาว 30  เมตรเคยขอรับจากคณะคุณโยมครั้งหนึ่งแต่ที่ส่งให้กลับเป็นแบบศาลาอเนกประสงค์ ทีมงานไวยาวัจกรวัจกรวัดไม่เอาด้วยเลยถวายให้วัดบ้านภูดานแต้ ที่มีความประสงค์จะสร้างศาสลาเอนกประสงค์  อาตมาภาพจึงขอเจริญพรถามว่า  แบบอุโบสถ 2 ชั้นที่ได้จัดทำไว้มีหรือเปล่า  จะเป็นภาคกลาง หรือแบบภาคอีสานก็ได้ ถ้าหากมีขอเจริญพรรบกวนอีกครั้ง  ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณ คุณโยมและทีมงานที่ได้อนุเคราะห์แบบถวายเป็นธรรมทาน ด้วยผลาอานิสงส์ที่คุณโยมและทีมงานได้กระทำเพื่อเป็นพุทธบูชานี้จงอำนวยผลให้คุณโยมและทีมงานจงสำเร็จสมปรารถนาจงทุกประการเทอญขอเจริญพร   พระครูนิติสารสุนทร   10  หมู่ 9  วัดโพธิ์ชัย  บ้านนาคำ  ต.นิคมน้ำอูน  อ.นิคมน้ำอูน  จ.สกลนคร  47270 /  wphochai@gmail.com

287.เรียนคุณกรด้วยวัดเขาจันทร์  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  มีความประสงค์จะขอแบบก่อสร้างกุฎิวัด ประมาณ  3  แบบ เจ้าอาวาส  พระสุเวช  ปฺญญาวุฒโท   วัดเขาจันทร์แดง  ต.หนองหญ้าขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  30140 หมายเลขโทรศัพท์  087-2629625 ขออนุโมทนาบุญมา  ณ  โอกาสนี้ ผู้ประสานงานขอแบบให้กับพระ คุณช่อทิพย์ ลอนจันทึก /  chotip456@hotmail.com

288.วัดดอนคลัง ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร. 0833147905 ความต้องการกุฏิเดี่ยว  (จัดส่ง 230156)

289.เรียน Kornarch   ขอแบบแปลน เพื่อใช้ก่อสร้างเสนาสนะด้วย ดังนี้
                 1.วัดสระชัย บ้านนาคู ต.หนองกุง อ.น้ำพอง ขอนแก่น โดยพระครูสิทธิสารโสภณ เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง โทร.089-570 6879 ประสงค์จะก่อสร้างศาลาการเปรียญ 2 ชั้นเป็นศาลาเอนกประสงค์ซึ่งขณะนี้ได้รื้อหลังเดิมออกแล้วเพราะปลวกกินจนชำรุด
                 2. วัดบุญบาลประดิษฐ์ อ.ชุมแพ ขอนแก่น โดยพระครูประดิษฐ์บุญธรรม เจ้าอาวาส โทร.089-863 5826 กำลังปรับที่ดินที่ธรณีสงฆ์ 84 ไร่เพื่อก่อสร้าง"ศูนย์ปฏิบัติธรรม อตัมมยตา" ประสงค์จะสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อฝึกสอนสมาธิภาวนา ศาลาพักของผู้เข้ารับการอบรม โรงทานและหอฉัน ศาลาพักสงฆ์ และห้องน้ำ        จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดพิจารณาเลือกแบบให้ตามเหมาะสมด้วยจักขอบคุณยิ่ง โดยส่ง file ที่  email:samtree09@hotmail.com      เพื่อจะนำไป print  ถวายท่านต่อไป
ด้วยความเคารพ    นาย สำราญ ธรรมมุลตรี โทร.083-149 0191 (ส่งทางเมลแล้ว)

290.เจริญพร คุณโยมกร อาตมาภาพพระปลัดวิสุทธิ์ศรี(อ.แก่น)นนฺทชโย กำลังดำเนินงานก่อสร้างสำนักวิปัสสนาคุณธรรมชีวิต(วัดป่า)ที่ตำบลวังไทร อ.ปากช่อง จ.โคราช มีความประสงค์จะรับแบบก่อสร้างดังนี้
1.กุฏิกรรมฐานแบบ2-6-และแบบมีที่เดินจงกรม
2.แบบห้องน้ำ
3.ศาลาปฏิบัติธรรม
4.ที่พักอุบาสก-อุบาสิกา(ถ้ามี)
ชื่อผู้รับ  พระปลัดวิสุทธิ์ศรี(อ.แก่น)นนฺทชโย      เลขที่่ 9 วัดคู้บอน    กุฏิศรีอำพันธุ์   แขวงบางชัน    เขตคลองสามวา   กรุงเทพ 10510 โทร 0863275805, 0866645445

293.แบบศาลาการเปรียญชั้นเดียวเพื่อประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐมพระครูถิรธรรมาภิรม  089-5416279 วัดหนองหว้า หมู่ 3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120(ส่ง260256)

294.ด้วยผมมีความประสงค์จะจัดสร้างห้องน้ำให้กับวัดโพธิ์ทองพัฒนาราม  ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จึงขอความอนุเคราะห์แบบห้องน้ำ ขนาด  6 ห้อง เพื่อใช้ในการก่อสร้าง  ขอขอบคุณครับ
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง พระครูสุวรรณพัฒนโสภณ วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม บ้านเที่ยมแข้ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมา จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 (ส่ง260256)

295.แบบกุฏิแบบที่ 1 พระอธิการบัวผัน ถิรญาโณ 0872548960 วัดอรัญญวาสี
หมู่ 9 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 (ส่ง260256)

296.พระสมหวัง (อภิเชตุ)  โทร. 0806655914 วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
 แบบอาคารศาลาอเนกประสงคื 5 รูปแบบ ( ส่งแล้ว 210256 )

297.รบกวนด้วยค่ะ...เพิ่งไปหาหลวงพ่อมาค่ะ..หลวงพ่ออยากได้ แบบที่ 1และแบบที่ 2 และแบบที่ 4 ค่ะ...รบกวนขอแบบให้วัดศรีพรหมประสิทธิ์เพื่อสร้างกุฏิพระด้วยค่ะ ที่อยู่ค่ะ ชื่อพระครูประสิทธิ์พรหมคุณ (เจ้าอาวาสวัดศรีพรหมผระสิทธิ์ (บ้านเก่า)..หมู่5 ต.บ้านหม้อ อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 16120 โทร 0899019739 และ 0822381717 หรือ 036 -598961 ขอบคุณมากค่ะ อนุโมทนาสาธุ...ค่ะ

298.พระครูปลัดจุรจอมธรรมนุศาสฯ     (0892791997) วัดป่าบูรพาภิรม ต. นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110  ความต้องการแบบก่อสร้าง พระอุโบสถหลังเล็ก (ส่ง260256)

299.พระวีรชัย  สิริมงฺคโล (โทร. 089-3769525) สำนักสงฆ์โนนพระธาตุ  หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140  กุฏิ (ส่ง260256)

300.พระสัญญพงศ์  คุณากโร (08611694423) รักษาการเจ้าอาวาส
สถานที่ก่อสร้าง วัดคลองยอ หมู่ 3 ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 ความต้องการศาลาแบบที่ 17 (ส่ง260256)

301.ความต้องการ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ห้องน้ำผู้รับ พระสุวรรณ วชิรสุนทร (เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต2). โทร 082-767-5441สถานที่จัดส่ง วัดหนองวัวดำ บ้านหนองวัวดำ ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร 62000ขออนุโมทนา และขอบคุณอย่างสูง

302.ความต้องการ แบบศาลาอเนกประสงค์ที่ 12,14  ประสานงาน พระมหาอุทัย  สุภทฺโท 081-9143807
สถานที่ก่อสร้าง 60 หมู่ 7 วัดป่าภาวนาราม  ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 (ส่ง020356)

303.วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ) บ้านห้วยด่าน ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 ประสานงาน พระมหานเรศ สาริสสโร (087-8076246) ศาลาแบบที่ 12,17 (ส่ง050356)

304.สวัสดีครับคุณกร และคณะผู้บริหารฯ. ผมชื่อนายนิธิศ ณรางกูล โทรฯ081-4348470 เป็นผู้ติดต่อประสานงานฯ ให้กับ พระอาจารย์บุญเลิศ เจ้าอาวาส วัดป่ามุตโตทัย๑ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 หมายเลขโทรศัพท์ 089-8090387 ซึ่งสนใจในแบบก่อสร้าง(ในรูปนี้) และอยากได้ข้อมูลรายละเอียดในแบบก่อสร้างอาคารหลังนี้มากๆครับ ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับผม///ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ...

305.ความต้องการวิหาร เพื่อเก็บสรีระสังขารของหลวงปู่พุธ ฐิตาจาโร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร  หลวงปู่พุธ ฐิตาจาโร ณ วัดวังรอ หมู่ที่ ๙  ต. วังมหากร  อ. ท่าตะโก  จ. นครสวรรค์ โทร ๐๘๑-๐๓๖๘๖๙๖
ด้วยวัดวังรอได้ดำเนินการก่อสร้างวิหารขึ้น เพื่อเก็บสรีระสังขารของหลวงปู่พุธ ฐิตาจาโร ขณะนี้กำลังจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง   เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ที่ใช้เป็นทุนปัจจัยก่อสร้างให้แล้วเสร็จจำนวนมาก    ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญใจกุศลทั้งหลาย    ร่วมเป็นเจ้าภาพใน    การสร้างวิหารของหลวงปู่ในครั้งนี้   เพื่อให้สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีสืบไป
ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยในสากลโลก   จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย
จงมีความสุข  ความเจริญ  มีความปลอดภัย  ปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ  เจริญด้วย  อายุ วรรณะ  สุขะ  พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

306.หลวงพ่ออยากได้ แบบที่ 1และแบบที่ 2 และแบบที่ 4 ค่ะ...รบกวนขอแบบให้วัดศรีพรหมประสิทธิ์เพื่อสร้างกุฏิพระด้วยค่ะ ที่อยู่ค่ะ ชื่อพระครูประสิทธิ์พรหมคุณ (เจ้าอาวาสวัดศรีพรหมผระสิทธิ์ (บ้านเก่า)..หมู่5 ต.บ้านหม้อ อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 16120 โทร 0899019739 และ 0822381717 หรือ 036 -598961 ขอบคุณมากค่ะ อนุโมทนาสาธุ...ค่ะ ฝากขอแบบพี่ไว้ตั้งแต่ 21 กุมภาค่ะ ไม่ทราบว่าพี่ได้ยังค่ะ
ฝากไว้ที่นี่นะคะ ขอคุณมากค่ะ (ส่งทางเมลแล้ว)

307.วัดป่าบ้านปลายคลอง (0847444522) หมู่1 ต.น้ำขืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

308.แบบโรงครัว พระสมุหิโยธิน ทินนปญโญ (0819445209) วัดพระนอน 155 ม. 5 ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

309.แบบกุฏิ 14 หรือ 18  พระครูสุจิตพัฒน์นาภร (0892277840) วัดศรีชมชื่น บ้านลาดค้อ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  47110 (ส่ง 170556)

310."อนัตตาธรรมอิสาน" (กาฬสินธุ์) ขอรับแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์,
กุฏิ,เวจกุฏี (ห้องน้ำ) ถวายวัด 1 ชุดค่ะ ขอประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ทางสถานธรรมยังขาดแคลนห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ และผู้ปฏิบัติ และยังไม่มีเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ หากมีท่านใดแจ้งความจำนงมาที่คุณตั้ม โปรดเมตตาเป็นสื่อกลางช่วยประสานแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
คุณกมลวรรณ                          สระศรีโสม                              081-480-8300
คุณชาญวิทย์                             นครชัย                                 086-772-7670
คุณภคินทร์                              แก้วธันคำ                              086-970-8684
อนุโมทนาสาธุค่ะ นางสาวประไพ  โพนไสว โทร.082-151-9594 ,086-570-6352

311.วัดคฤหบดีสงฆ์  ต้องการขอแบบก่อสร้างวิหาร เพื่อตั้งประดิษฐานหลวงปู่พระวิบูลวชิรธรรม (สว่าง อุตฺตโร)  ขนาด 15x25 เมตร  สร้างที่วัดคฤหบดีสงฆ์   ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง   จังหวัดกำแพงเพชร 62120 ประสานงาน  พระครูสาทรวชิรกิตติ์ โทร08-3162-5994

312.พระอาจารย์สมชาย  กันตธัมโม (0862626896)วัดบากเรือ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
(แบบกุฏิเจ้าอาวาสทรงไทยประยุกต์ ประมาณ 3- 4 แบบนะครับ )

313.ขอคตวามอนุเคราะห์แบบกุฏิ,แบบศาลาอเนกประสงค์,ห้องน้ำพระเอนกพงศ์  อัตถทัสสโน (0801495859)เจ้าอาวาสวัดบางทองคำ ม.9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ขอให้เป็นมหาเศรษฐี สาธุ

314.ประสานงาน พระครูปิยสิราพิรัตน์  (081-0424921)  สถานที่ก่อสร้าง
วัดพันเสา 10 ม. 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 ความต้องการ กุฏิแบบที่ 3 (ส่ง 170556)

315.สำนักสงฆ์ป่าถ้ำธารน้ำลอด ม.9 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 วันที่ 20 มีนาคม 2556
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ไฟน์ แบบแปลนสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นแบบก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเจริญพร คุณกร และทีมงาน KornHouse Design ทุก ๆ คน เนื่องด้วย มีคณะจิตศรัทธาผู้ปฏิบัติธรรม ได้ปวารณาเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ถวายแด่สำนักสงฆ์ป่าถ้ำธารน้ำลอด เพื่อให้พุทธบริษัทได้ ใช้ในการปฏิบัติธรรม กิจในทางพระพุทธศาสนา และสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ โดยอยู่ในระหว่างการศึกษา พิจารณาร่างแบบ และแนวทางการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีแผนจะเริ่มก่อสร้างประมาณ ปลายปี 56 นี้เมื่อได้ศึกษาและพิจารณาแบบแปลนศาสนสถานต่าง ๆ และได้พบกับ แบบแปลนศาลาเอนกประสงค์ รวมทั้งอื่น ๆ ที่ทางคุณกร และทีมงาน KornHouse Design ได้ออกแบบไว้ รู้สึกลงใจ ในด้านสถาปัตยกรรม และประโยชน์ใช้สอยของตัวอาคาร ตลอดจนรู้สึกอนุโมทนาในกุศลจิต ในการจัดทำถวายเป็นธรรมทาน ของทีมงานทุก ๆ คน ได้พยายามดาวน์โหลดไฟน์แบบแปลนศาลาเอนกประสงค์ แบบต่าง ๆ มาศึกษาและจัดพิมพ์เอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ทีมงานที่มีผู้ขอแบบสำหรับจัดส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ประสบปัญหา คือ ระบบเกิดความผิดพลาด โดยแจ้งว่า เกิดความผิดพลาด เนื่องจากเซิร์บเวอร์ไม่ส่งข้อมูล ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลด แบบแปลนมาจัดพิมพ์เองได้ ตามไฟน์ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้
ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ทางคุณกร และทีมงาน KornHouse Design ที่มีหน้าที่ดำเนินการ เพื่อจัดส่งไฟน์ แบบแปลนสร้างศาลาเอนกประสงค์ แบบต่าง ๆ และแบบแปลนของสิ่งก่อสร้างในศาสนสถานอื่น ๆ ตามสมควร (***พร้อมทั้งแจ้งราคาประเมินการก่อสร้างของแต่ละแบบ) เป็นไฟน์ มาในรูป DVD หรือ CD ; เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการจัดพิมพ์ของทีมงานตามที่ตั้งใจไว้ข้างต้น มาตามรายละเอียดที่ทางทีมงาน ฯ แจ้งไว้คือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความอนุเคราะห์จาก คุณกร และทีมงาน KornHouse Design ในการจัดส่งไฟน์ แบบแปลนศาสนสถาน และศาลาเอนกประสงค์ต่าง ๆ มาในรูป DVD หรือ CD มายังสถานที่จัดส่งที่แจ้งไว้ข้างต้น เมื่อนำมาพิจารณา ปรึกษาหารือได้ข้อสรุปกันแล้ว จะดำเนินการเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หากคุณกร และทีมงาน KornHouse Design ท่านใดสะดวกในการเดินทางจะขอเชิญมาเพื่อร่วมพิธีในวันวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
สุดท้ายขออนุโมทนา ในกุศลจิตของคุณกรและทีมงาน KornHouse Design  และครอบครัวทุก ๆ ท่าน ในโครงการถวายแบบแปลนศาสสถานเป็นธรรมทาน ฯ ในครั้งนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและพระบารมีแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจผ่องใส ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เทอญ..ขอเจริญพร กัมมัฏฐาน ปวตฺตโน โทร.08-8520-9182 สำนักสงฆ์ป่าถ้ำธารน้ำลอด ม.9 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86130  ( ส่งทางเมลแล้ว)

316.พระอธิการเปลี่ยน ธนปัญโญ (0817255639) วัดอารีย์ประชาสรรค์ หมู่ 1 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ความต้องการแบบกุฏิ (ส่ง170556)

317.ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 2 ชั้น ศูนย์พุทธศรัทธา ๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐  (ส่ง170456)

318.เจริญพร อาตมา ชื่อพระสิทธิพงษ์ ปญฺญาธโร ปัจจุบันอยู่วัด สิริมงคล เมือง และแขวงหลวงพะบาง สปป.ลาว อยากได้แบบหอฉัน 2 ชั้น มีห้องนอนอยู่ชันล่าง และบนเพื่อเป็นห้องรับรองอาคันตุกะจากสี่ทิศ และตรงกลางสำหรับวางพระพุทธรูป ถ้าไม่มีส่งแบบหอฉันสองชั้นแบบอื่นมาก็ได้ครับ
อยากได้หลายๆแบบเพื่อเป็นการตัดสินใจ  วัด สิริมงคล เมืองและแขวงหลวงพะบาง  พระสิทธิพงษ์ ปญฺญาธโร 8562095599976  , United_772@hotmail.com  วัด สิริมงคล เมืองและแขวงหลวงพะบาง  ขอบคุณ และเจริญพร

319.แบบที่จะสร้างคือ ยกพื้น 1 เมตร ตัวกุฏิกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร แบบโปร่งหน่อยนะครับ เพราะอาตมาสูง 1.80 ม. ขอแบบมีระเบียงด้านนอกด้วยนะครับพระวีระยุทธ์  อาภากโร  081-4542985) วัดขรัวตาหนู (บึงกระเทียม) ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.นนทบุรี 72210

320.หลวงพ่อจิตติพงษ์ 089-2371181 สำนักสงฆ์โกรกสีดาวิหารธรรม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 แบบศาลาโปร่งๆ ชั้นเดียว

321.เจริญพร      อาตมากำลังจะดำเนินการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เสา  ๓๐  ต้น ฝาผนังโล่ง ขนาดบรรจุผู้ปฏิบัติธรรมได้  ๕๐๐  คนขึ้นไป และ หอระฆัง  ชั้นบนเป็นหอระฆัง ชั้นล่างเป็นหอสวดมนต์และห้องสมุด   แต่ตอนนี้ยังไม่มีแบบแปลน จึงใคร่ขอเมตตาคุณโยมช่วยอนุเคราะห์ด้วย
1.ชื่อวัดที่จัดถวาย... วัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
2.ชื่อพระผู้รับแบบ.. พระครูวรสุตเขต   เบอร์ติดต่อ .. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘ , dhamsan4@gmail.com
3.ชื่อสถานที่จัดส่ง.. พระครูวรสุตเขต  ๑๑๑ วัดสันทราย  หมู่  ๑๒  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่  ๕๐๓๒๐ เจริญพร   พระครูวรสุตเขต

322.ที่อยู่ พระครูกิตติวีรวัฒน์ วัดป่าสุเมฆนันทาราม บ้านศรีมงคล ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180  ขอรับแบบก่อสร้างอาคารปฎิบัติธรรมเอนกประสงค์ 12 (ส่ง170556)

323.คุณธนภัทร ร่มจำปา บ้านเลขที่105/334-336 ซอย7ก/3 ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250 (รับแทนวัดศรีพรหมประสิทธิ์ (บ้านเก่า)>เบอร์โทรคุณธนภัทรค่ะ 081 6685398 (ส่ง170456)
324.พระมหานภัทร ฉนฺทโก 0805171716 วัดหนองบัว 59 ม.14 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 กุฏิแบบที่2,3 (ส่ง300456)

325.ความต้องการ ศาลาแบบที่ 13 ประสานงานพระอธิการธนิต  อตฺตธโน  0879909613 วัดหลวงราชาวาส ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000  (ส่ง020556)

326.พระชูเกษม  สันติกโร    0873131545 วัดกัลยารัตน์ หมู่ 5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230  แบบพระอุโบสถ 5 หน้าต่าง  (ส่ง020556)

327.ประสานงานพระครูสังฆรักษ์ชัยวัตร วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง. จ.ชลบุรี 20260 ความต้องการ ศาลาแบบที่ 13 (ส่ง020556)

328.เจ้าอาวาสวัดจันทร์ (0817509011) วัดจันทร์ ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ความต้องการ ห้องน้ำ 8 ห้อง และ 20 ห้อง (ส่ง020556)

329.ความต้องการศาลาแบบที่ 17 ประสานงานพระครูสังฆรักษ์  ยอดขวัญ  0865163708
สถานที่ก่อสร้างวัดศรีคงคาราม ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 (ส่ง080556)

330.ความต้องการแบบกุฏิแบบที่ 1 ประสานงานพระอธิการเปลี่ยน ธนปัญโญ  0897200580
สถานที่ก่อสร้างวัดอารีย์ประชาสรรค์ หมู่ 1 ต.หนองอ้ม อ.ทุ๋งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 (ส่ง080556)

331.ประสานงาน เจ้าอธิการธงวัฒน์  พทฺธญาโณ 0862498396สถานที่ก่อสร้าง วัดสามแยกโพธาราม ต.สารภี  อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340ความต้องการ ศาลาแบบที่ 17 ,และศาลาชั้นเดียว (ส่งเมลแล้ว 160556)

332.ประสานงานพระศรีโรตม์ สุวรรณศิริ  0914790034สถานที่ก่อสร้างวัดภูดิน เลขที่ 1 ต.แม่ห่อพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150ความต้องการกุฏิแบบที่ 1,ห้องน้ำ 20 ห้อง (ส่ง170556)

333.ชื่อวัดที่จัดถวาย วัดโพธิ์ศรีสมโภช บ้านตาเปียง
ชื่อพระผู้รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน หลวงพี่สมพงษ์ ญาณสุโภ โทร 0832913796 รักษาการเจ้าอาวาสวัด ผู้ประสานดำเนินการ นายกำพล เข็มทอง โทร 0872447428  kampol95@hotmail.com
ชื่อสถานที่จัดส่ง(วัด) วัดโพธิ์ศรีสมโภช บ้านตาเปียง ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
แบบที่เลือก เป็นศาลาเอนกประสงค์ แบบที่ 14
ผู้ประสานและดำเนินงาน นายกำพล เข็มทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 0872447428
334.วัดโพธาราม บ้านศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ๕๖๑๓๐ เจ้าอาวาส ชื่อ พระโสพลพัฒโนดม กุฏีแบบที่3

335.วัดที่จัดสร้างศาลา วัดป่าพระแก้ว ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
พระอดิศักดิ์ วชิรธมฺโม วัดสำราญนิเวศ(พระอารามหลวง) 14 ม.9 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 081-6516191ต้องการแปลนแบบศาลา สูงโปร่ง เรียบง่าย สวยงาม เสาไม้ แบบวัดป่า ขอขอบคุณล่วงหน้า

336.Boonprasom S. ;เรียนคุณกิตติกรที่เคารพ เนื่องจากวัดหนองบัว ตำบลตะลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี ทรุดโทรมมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผมจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างกุฏิ(9หลัง)และจะสร้างศาลาเอนกประสงค์(1หลัง)ต่อไป เพื่อมอบให้เป็นการกุศล
ผมได้มีโอกาศได้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานของทีมงานของท่านเพื่อที่จะหาดูแบบที่เหมาะสม
ขอแสดงความชื่นชมในจิตใจของท่านที่ทุ่มเททั้งกำลังกายและใจที่ได้ออกแบบก่อสร้างต่างๆขึ้นมา เพื่อที่จะให้เราได้ทำบุญทำกุศลร่วมกัน
เมื่อวานผมได้โทรศัพท์คุยกับท่านเพื่อที่จะขอแบบ กุฏิแบบที่1 และแบบที่2 และศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 2 และท่านก็บอกให้ผมส่งที่อยู่ของวัดเพื่อที่จะได้จัดส่งแบบไปให้ท่านเจ้าอาวาดโดยตรง ขอความกรุณาท่านจัดส่งแบบที่ว่า ไปยังชื่อและที่อยู่ตามนี้นะครับ...
 พระอาจารย์ สมพงศ์ ธีรปัญโญ วัดหนองบัว 1 หมู่ 7 ตำบลตะลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร 089-808-2699 ขอบคุณมากครับ ด้วยความเคารพนับถือ บุญประสม ศิริวงศ์ โทร 081-821-1154 (ส่งทางเมลแล้ว)

337."โครงการพระประทีปแก้ว"วัดพระพุทธบาทวังตวง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 ความต้องการศาลาอเนกประสงค์หลายรูปแบบ (ส่ง210556)

338.ประสานงาน พระศักดิ์ชัย  สกกฺชโย 0824081192 สำนักสงฆ์ วัดหนองสะแกสี่ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  67170 ความต้องการ แบบกุฏิ 2,4,6 ศาลาอเนกประสงค์แบบทืี่ 2 อุโบสถภาคกลางแบบที่ 1,2 (ส่ง080856)

339.พระอธิการพรหมวิสารโท  0828738085 วัดอัมพวัน  บ้านโนนทาราม ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130แบบศาลาการเปรียญท่ 12 (ส่ง280656)

340.พระพงษ์ประพันธ์  ถาวโร  0870092152 วัดป่าเวฬุวัน หมู่ 18 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
แบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 12 (ส่ง280656)

341.วัดโสภณาราม 0811807812  153 ม.3ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ความต้องการ ห้องน้ำ 20 ห้อง(ส่ง240656)

342.ความต้องการ พระอุโบสถ 3 และ  5 หน้าต่าง พระปลัดสมศักดิ์  ฐิตวัฑฒโณ   081-6063632
วัดทุ่งปรือ  หมู่ 4 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 (ส่ง280656)

343.พระไพรวัน  ฐิติธัมโม 0871955621 วัดหนองขนาก ม.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ความต้องการ ศาลา 13 (ส่ง240656)

344.ความต้องการ  แบบกุฏิพักรวมแบบที่ 2 พระปลัดปิย  ธมมวโร  (0894345329)เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 (ส่ง 270656)

345.พระอธิการอุดม  เอกวณฺโณ  0861073666 วัดพรสวรรค์ 23 หมู่ 11 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ความต้องการ  แบบพระอุโบสถภาคกลาง 3 หน้าต่าง (ส่ง 270656)

346. Amornrat Hanshin ;
เรียน คุณกรและทีมงานสถาปนิกKornArch Design
ดิฉัน อมรรัตน์  ฮันชิน มีความประสงค์อยากจะสร้างกุฏิ  ถวายแก่สำนักปฏิบัติธรรมปู่เจ้าซันซื่อ  ซึ่งเป็นสถานธรรมเกิดใหม่ในจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ดูในNetแล้ว  มีความสนใจ  อยากจะขอรับแบบ   ขอความกรุณาช่วยส่งแบบกุฏิทุกๆแบบ  เผื่อให้คณะลูกศิษย์ที่มีจิตศรัทธา
อยากจะสร้างกุฏิถวาย   หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ช่วยบอกการโอนเงินให้ด้วย  และขอความกรุณาช่วยจัดส่ง ไปที่ สำนักปฏิบัติธรรมปู่เจ้าซันซื่อ  เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลช่องสะเดา  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 71190  โทร.034 697519ขอขอบคุณมาณ.โอกาสนี้  ขออนิสงค์  ผลบุญ ที่คุณและทีมงานได้สร้างกุศลในครั้งนี้  จงส่งผลให้ตัวท่านเองและครอบครัวจงประสพแต่ความสุข
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ร่ำรวยๆ  ตลอดกาล (ส่ง110956)

347.พระสมพร  สมวโร 0810987304 ที่พักสงฆ์บ้านช่องเขา 118/1 หมู่ 9 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 แบบศาลาแบบที่ 12 (ส่ง 270656)

348.พระครูกิตติวีรวัฒน์ วัดป่าสุเมฆนันทาราม บ้านศรีมงคล ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180 ขอรับแบบก่อสร้างอาคารปฎิบัติธรรมเอนกประสงค์ A 12 ( ส่ง290756 )
349.ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13 พระอรงเดช  เขมจิตตฺโต  0801238241
สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ  134 หมู่ 9 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 (ส่ง110956)

350.เรียน  คุณกิตติกร  ที่นับถือ    ด้วยทางวัดป่าเกษตรสมบูรณ์ (ธ) (วัดป่าตะเคียนทอง) ม.6  ต.น้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี  มีความประสงค์จะสร้างศาลาธรรมแต่ยังไม่มีแบบ มาเข้าเวปไซด์ของท่านแล้วชอบแบบศาลาธรรม  และแบบกุฏิ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งแบบศาลาธรรม แบบ 12  และแบบกุฎิแบบไหนก็ได้  รายละเอียดของวัด
1. ชื่อวัดป่าเกษตรสมบูรณ์ (วัดป่าตะเคียนทอง)
2. พระครูไพศาลธรรมโกวิท  086-0420386
3. สถานที่จัดส่ง    วัดป่าเเกษตรสมบูรณ์  ม.6 ต.น้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี 41220
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาเป็นที่ยิ่งค่ะ     ประอรรัตน์  เอนกประเสริฐ  084-8877678 (ส่ง110956)

351.พระอาจารย์วิเชียร  กิตตฺสาโร 0916655889  สำนักสงฆ์นาตาหน ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ความต้องการ โรงทาน ( ส่ง 150756 )

352.พระมหาภูลังกา  เขมทสสี 0857795424 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าวรมันมหาศรีโพธิอลังการ
5/1 หมู่ 4 บ้านดู่ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ( ส่ง180756 )

353.พระใบฎีกาทีปต์ปธาร ทีปวํโส 0910132436 วัดเวฬุวนาราม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
แบบศาลาแบบที่ 14 (2 ชั้น) ( ส่ง180756 )

354.วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260  พระครูสังฆรักษ์ชัยวัตร อาภาธโร ต้องการศาลาแบบที่13 ( ส่ง290756 )

355.ประสานงาน พระครูวินัยธร  สิริธมฺโม 0870223655 วัดโปร่งพัฒนาราม หมู่ 12 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  ความต้องการ พระอุโบสถ,พระวิหาร ( ส่ง290756 )

356.พระครูนิรุตติธรรมทร 0819621895 เจ้าอาวาสวัดห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 ความต้องการกุฏิแบบที่ 1,2 ( ส่ง290756 )

357.พระอาจารย์วศินสรรพ์  อรุโณ  วัดป่าวังเรือวนาราม ต.ปางมะค่า อ.ขานุวรลักษ์บุรี จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62140 ความต้องการ แบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 3 (ส่ง010856)

358.เรียน  คุณกิตติกร  ที่นับถือ
   ด้วยทางวัดป่าเกษตรสมบูรณ์ (ธ) (วัดป่าตะเคียนทอง) ม.6  ต.น้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี  มีความประสงค์จะสร้างศาลาธรรมแต่ยังไม่มีแบบ มาเข้าเวปไซด์ของท่านแล้วชอบแบบศาลาธรรม  และแบบกุฏิ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งแบบศาลาธรรม แบบ 12  หรือแบบศาลาธรรมอีกสัก 2 แบบ และแบบกุฎิแบบไหนก็ได้  รายละเอียดของวัด
1. ชื่อวัดเกษตรสมบูรณ์ (วัดป่าตะเคียนทอง)
2. พระครูไพศาลธรรมโกวิท  086-0420386
3. สถานที่จัดส่ง   -
;วัดป่าเเกษตรสมบูรณ์  เลขที่ 159 ม.6 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.น้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี 41220 ; ขอขอบคุณและขออนุโมทนาเป็นที่ยิ่งค่ะ   ประอรรัตน์  เอนกประเสริฐ  084-8877678 (ส่ง110956)

359.วัดพรหมรัตนาราม หมู่ 12 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัส 31160
เบอร์โทรศัพ 0807996745 ผมจะขอมาดูเพื่คัดเลือกก่อนครับ  เพราะผมกำลังจะสร้างโบสถ์ให้ท่านอยู่ ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับ

360.ประสานงาน พระโสภณพัฒโนดม 0819615017  วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ความต้องการกุฏิแบบที่ 1,5 (ส่ง010856)

361.ประสานงาน พระประยุธ  ปัญญาวโร  0821449375 วัดผไทรวมพล หมู่11 ต.หนองแวง อ.ระหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ความต้องการ พระอุโบสถ (ส่ง110956)

362.เรียนคุณกิตติกรที่เคารพ
เนื่องจากวัดหนองบัว ตำบลตะลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี ทรุดโทรมมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผมจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างกุฏิ(9หลัง)และจะสร้างศาลาเอนกประสงค์(1หลัง)ต่อไป เพื่อมอบให้เป็นการกุศล  ผมได้มีโอกาศได้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานของทีมงานของท่านเพื่อที่จะหาดูแบบที่เหมาะสม
ขอแสดงความชื่นชมในจิตใจของท่านที่ทุ่มเททั้งกำลังกายและใจที่ได้ออกแบบก่อสร้างต่างๆขึ้นมา เพื่อที่จะให้เราได้ทำบุญทำกุศลร่วมกัน
เมื่อวานผมได้โทรศัพท์คุยกับท่านเพื่อที่จะขอแบบ กุฏิแบบที่1 และแบบที่2 และศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 2 และท่านก็บอกให้ผมส่งที่อยู่ของวัดเพื่อที่จะได้จัดส่งแบบไปให้ท่านเจ้าอาวาดโดยตรง
ขอความกรุณาท่านจัดส่งแบบที่ว่า ไปยังชื่อและที่อยู่ตามนี้นะครับ...
 พระอาจารย์ สมพงศ์ ธีรปัญโญ วัดหนองบัว 1 หมู่ 7 ตำบลตะลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
โทร 089-808-2699 ขอบคุณมากครับ ด้วยความเคารพนับถือ  บุญประสม ศิริวงศ์  โทร 081-821-1154 (ส่ง110956)

363.เจริญพร  อาตมากำลังจะดำเนินการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เสา  ๓๐  ต้น ฝาผนังโล่ง ขนาดบรรจุผู้ปฏิบัติธรรมได้  ๕๐๐  คนขึ้นไป และ หอระฆัง  ชั้นบนเป็นหอระฆัง ชั้นล่างเป็นหอสวดมนต์และห้องสมุด   แต่ตอนนี้ยังไม่มีแบบแปลน จึงใคร่ขอเมตตาคุณโยมช่วยอนุเคราะห์ด้วย
1.ชื่อวัดที่จัดถวาย... วัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
2.ชื่อพระผู้รับแบบ.. พระครูวรสุตเขต   เบอร์ติดต่อ .. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘
3.ชื่อสถานที่จัดส่ง.. พระครูวรสุตเขต  ๑๑๑ วัดสันทราย  หมู่  ๑๒  ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่  ๕๐๓๒๐   เจริญพร พระครูวรสุตเขต(ส่ง120257)

364.เจริญพร อาตมา ชื่อพระสิทธิพงษ์ ปญฺญาธโร ปัจจุบันอยู่วัด สิริมงคล เมือง และแขวงหลวงพะบาง สปป.ลาว อยากได้แบบหอฉัน 2 ชั้น มีห้องนอนอยู่ชันล่าง และบนเพื่อเป็นห้องรับรองอาคันตุกะจากสี่ทิศ และตรงกลางสำหรับวางพระพุทธรูป ถ้าไม่มีส่งแบบหอฉันสองชั้นแบบอื่นมาก็ได้ครับ
อยากได้หลายๆแบบเพื่อเป็นการตัดสินใจ วัด สิริมงคล เมืองและแขวงหลวงพะบาง พระสิทธิพงษ์ ปญฺญาธโร 8562095599976
United_772@hotmail.com วัด สิริมงคล เมืองและแขวงหลวงพะบาง ขอบคุณ และเจริญพร(ส่ง120257)

365.วัดคฤหบดีสงฆ์  ต้องการขอแบบก่อสร้างวิหาร เพื่อตั้งประดิษฐานหลวงปู่พระวิบูลวชิรธรรม (สว่าง อุตฺตโร)  ขนาด 15x25 เมตร  สร้างที่วัดคฤหบดีสงฆ์   ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง   จังหวัดกำแพงเพชร 62120ประสานงาน  พระครูสาทรวชิรกิตติ์ โทร08-3162-5994(ส่ง120257)

366.ชื่อ วัดหนองวัวดำ ผู้รับ พระสุวรรณ วชิรสุนทร (เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต2). โทร 082-767-5441สถานที่จัดส่ง วัดหนองวัวดำ บ้านหนองวัวดำ ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร 62000 ขออนุโมทนา และขอบคุณอย่างสูง(ส่ง120257)

367.เจริญพร
อาตมาพระครูปลัดเฉลิมพล สุเมโธ (หลวงพี่ต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา ได้มองเห็นคุณค่าของแบบแปลนเหล่านี้เพราะที่วัดเป็นวัดสร้างใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2552 กำลังดำเนินการก่อสร้างหลายอย่าง จะว่าทุกอย่างก็ได้
จึงอยากขอแบบแปลนดังกล่าว จึงเจริญพรมา แจ้งให้ทราบ ส่ง พระครูปลัดเฉลิมพล สุเมโธ (หลวงพี่ต้น)
วัดวีระโชติธรรมาราม 32 ม.4 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.087 922 4888 หรือดูได้ที่เฟสบรุค https://www.facebook.com/watvirachote  ขอเจริญพร

368.ประสานงาน พระครูวรญาณโสภณ  0817132982 วัดศรีกระอาง ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
ความต้องการแบบวิหาร และกุฏิ(ส่ง120257)

369.พระอาจารย์สิงห์ขรณ์  ตปสีโล 0898318735 ที่พักสงฆ์วิเวกอาราม
บ้านชมภูพานกลาง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180  แบบก่อสร้างห้องน้ำ 6 ห้อง(ส่ง120257)

370.ศาลาการเปรียญชั้นเดียว ราคา 2 ล้านขึ้น พระอาจารย์สิริพรชัย  โชติปัญโญ   0828711081
วัดป่าโพสวรรค์  หมู่ 8 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220(ส่ง120257)

371.พระอลงเดช  เขมจิตฺโต 0801238241 สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ
เลขที่ 134 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 แบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13,14,17(ส่ง090856)

372.คือผมอยากจะได้แบบแปลนสร้างห้องน้ำวัดครับ  พอดีคณะศรัทธาอยากจะสร้างห้องน้ำไว้สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมกัน แต่ไม่มีแบบแปลน   จะจัดสร้างจำนวน 6 ห้อง งบประมาณ 250,000+ไม่เกิน 3เเสนบาท  อยากได้ประมาณโปร่งๆ ระบายอากาศได้ดีสะดวกๆหน่อย เพราะคนใช้บ่อย กลิ่นไม่ค่อยจะสู้ดี ภายในห้องน้ำอยากจะให้เป็นห้องอาบน้ำไปด้วยในตัวเลยชื่อวัดภพไอย์ศวร(ปากทางขึ้นเขาค้อ) ม.8  ต.นางั่ว  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000 โทร 085-555-3763  ติดต่อ  พระมหาสมศักดิ์ กตวีโร(ส่ง120257)

373.พระมหาอิทธิพล  ภูริปัญโญ  0870523785 วัดลำทับ ตำบลลำทับ อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่ 81120 ศาลาชั้นเดียว, กุฏิเดี่ยว (ส่ง110956)

374.เจริญพร โยมกิตติกรและคณะ อาตมามีความสนใจแบบศาลาการเปรียญ"แบบที่ ๑๗ "แต่ต้องการแค่ชั้นล่าง ตัดชั้นบนออก แต่ทำเป็นวิหารขนาดเล็กแทนอยู่ตรงกลาง ตามมุมศาลาด้านบนทั้งสี่มุม ทำเป็นกุฏิเล็กๆ "ขนาดศาลาไม่ใหญ่นักจุคนประมาณ๒๐๐-๓๐๐ คนไม่ทราบว่าโยมจะช่วยออกแบบได้หรือเปล่า อาตมาขอขนาดของศาลากว้างxยาวและงบประมาณในการก่อสร้างด้วยอาตมาขอร่วมอนุโมทนากับโยมกิตติกรและคณะที่มีจิตเป็นกุศลในการครั้งนี้ด้วยเจริญพร   พระอธิการงาม ขันติวโร  วัดป่าหนองหญ้าวัว  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐ โทร.๐๘๙-๖๖๑๑๘๔๕(ส่ง120257)

375.จริญพร โยมทีมงานครอบครัวสุเมธินทกุล, ครอบครัวพิมพ์พจน์และผู้ร่วมอนุโมทนาทั้งหลาย อาตมาพร้อมญาติธรรมทุกท่านมีความประสงค์ขอรับแบบสิ่งก่อสร้าง เพื่อจะนำมาสร้างเป็นพระรัตนบูชา ณ สถานปฏิบัติธรรมเรือนแก้ว จ.ปราจีนบุรี (สถานที่ที่โยมมารดาของอาตมาบวชเป็นแม่ชีและพำนักอยู่ที่นี่) อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกศรัทธาให้พุทธบริษัททั้งหลายมีสถานที่ปฏิบัติธรรม หลีกเร้นภาวนา ให้พุทธศาสนายั่งยืนสืบต่อไป จึงขอแบบ กุฏิเดี่ยวทรงไทย ศาลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมติดกระจก และแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่ ๒, โรงทานหลังคาสีเขียว(แบบที่โยมมี ๑ ฉบับ, และขอแบบที่มุกชั้นเดียวไม่ซ้อน ๑ ฉบับ ถ้ามี) เพื่อความสะดวกในการติดต่อและจัดส่ง ขอให้ท่านติดต่ออาตมาและจัดส่งแบบได้ที่: พระปราโมทย์ สุจิณฺโณ วัดป่าปอแดง (สวนนิพพาน)ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150เบอร์โทรศัพท์: 081-4234393ขอทานบารมีที่ท่านได้สร้างนี้ จงเป็นเสบียงธรรมหนุนนำให้ท่านทั้งหลายเจริญในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เพื่อยังศีลบารมีและปัญญาบารมีนำท่านทั้งหลายเข้าสู่มรรค ผล นิพพานเทอญฯขอให้เจริญในธรรม,พระปราโมทย์ สุจิณฺโณ(ส่ง110956)

376.พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ 0862434774 วัดดอกจานรัตนาราม ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
แบบศาลา 3,12(ส่ง260856)

377.ขอแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13 ประสานงานพระครูปลัดสุวิทย์ ญาณกิตติ 0818081682 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หัวเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 (ส่ง260856)

378.ขอเจริญพรคุณโยม
อาตมา พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก ต.เมือง อ.เมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 ขอรบกวนคุณโยมเรื่องแบบก่อสร้างโบสถ์ภาคกลางแบบที่1 เพื่อจะไปสร้างโบสถ์ที่วัดหนองพังพวย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นวัดเล็ก คุณโยมอาตมาอยากจะได้โบสถ์หลังเล็กๆ แบบวัดพระราม9 เพราะว่ามีพระจำพรรษาน้อย ไม่จำเป็นต้องสร้างหลังใหญ่ ถ้าคุณโยมมาประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญมาเที่ยวที่วัดได้เบอร์อาตมา 084 0099 523 ขอเจริญพร สิ่งใดที่คุณโยมปราถนาขอสิ่งนั้นจงสำเร็จ เทอญ(ส่ง260856)

379.ดุลภากร สว่างวรากุล prakron_555@hotmail.com ความต้องการขอแบบก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม-กุฏิพระ ประสานงานพระดุลภากร ถาวโร 091-7031785 สำนักสงฆ์บ้านควนสมบูรณ์ ม.12 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 (ส่ง110956)

380.พระอาจารย์พจน์  ฑีฆายุโก  0849294452  วัดป่าหนองชะอมญาณสัมปันโน 41/30 ม. 6 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 ห้องน้ำ 6 ห้อง (ส่ง110956)

381.รบกวนคุณกิตติกร ด้วยค่ะ สถานที่จัดส่งเอกสาร สวนปฏิบัติธรรมสุธีระ (สวนมะม่วง) บ้านไผ่ขุย หมู่ที่ 4 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 พระไกรสร มหพฺพโล เบอร์ติดต่อ 082-297-4623 ได้ดูแบบศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 3 ไว้ค่ะ ดิฉันขออนุโมทนาบุญ ด้วยค่ะ หรือว่าคุณกิตติกร จะให้ดิฉันไปรับเองก็ได้นะค่ะ เบอร์ติดต่อดิฉัน 097—6676319 นุ้ยค่ะ ดิฉันขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ (ส่ง110956)

382.ความต้องการ แบบศาลาที่ 14 สถานที่ก่อสร้าง วัดป่าญาณสิริ (คุณปพรภัทร สมบูรณ์พงษ์) 0807457636374 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140  (ส่ง110956)

383.เจริญพรรบกวนอยากให้ออกแบบกุฎิเจ้าอาวาสให้ด้วยแบบชั้้้นเดียวเข้ากับธรรมชาติป่าbuddha_2510@hotmail.com ติดต่อตามนี้หรือเบอร์0895744710 พระมหาณรงค์ศักดิ์ กิตติสิทโธ ศูนย์ปฏิบัติธรรม-วัดป่าธรรมสถาน บ.หนองแวง ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110(ส่ง120257)

384.วัดโคกหลวงเป็นวัดเก่าแก่เคยร้างไปเป็นร้อยปีปัจจุบันมาบูรณะวัดใหม่  มีความต้องการแบบห้อง น้ำ ๘ ห้อง และ๒๐ห้อง เพื่อสร้างในวัด โดยส่งเอกสารที่ วัดโคกหลวง ๒๔๕ ม.๑ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๗๐๑๓๐ ผู้ขอรับ พระครูโสภณปุรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดโคกหลวง โทร. ๐๘๙-๙๑๕-๗๘๙๕

385.พระใบฏีกาอภิภูเมธ ธรรมจารี มือถือ 0817934716 วัดศรีชุม เลขที่ 2 ถนนเจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ,แพร่ 54000 ขอแบบแปลนศาลาพักร้อน (ส่ง251156)

386.พระอาจารย์ปิยวัฒน์ จารุธมฺโม ;0904218516 กุฏิ 200 ปี วัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 (กุฏิ,ห้องน้ำ,ศาลาอเนกประสงค์ชั้นเดียว)(ส่ง120257)

387. ต้องการกุฏิ 6 แบบ และ BOQ ประสานงานพระประสงค์  ปริชาโน 0898366383
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110(ส่ง211156)

388.ต้องการกุฏิ 6 แบบ และ BOQ ประสานงาน ครูบาธีรพล  อัคคปัญโญ 0861022907
วัดซับลำไย หมู่ 11  ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180(ส่ง211156)

389.ขอแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 12 ประสานงานพระครูปลัดสุวิทย์ ญาณกิตติ 0818081682 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หัวเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ขอภาพไฟล์ใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ Email: suwit_2554@live.com(ส่ง120257)

390.สวัสดีครับ panda song
ผมชื่อ มนต์ชัย ใหม่สารี มีความประสงค์จะขอ แบบแปลนการสร้างศาลาเอนกประสงค์ ให้กับทาง
วัดป่าหนองทะยิง ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผมได้เห็นแบบต่าง ๆ จากทางหน้าเวป โดย ทางวัดต้องการจะสร้าง เป็น แบบชั้นล่างเป็น ศาลา และ ชั้นบนเป็นโบสถ์ โดยส่วนตัวผมเป็นลูกศิษย์กับท่านเจ้าอาวาส เพราะเคยบวชที่นั่น ท่านก็ได้มอบหมายให้ทำป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง จึงอยากได้แบบ ดังกล่าวมาเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ มนต์ชัย ใหม่สารี 089-6266091(ส่ง120257)

391.ประสานงานพระอลงเดช  เขมจิตฺโต 0801238241 สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ
เลขที่ 134 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 ความต้องการกุฏิแบบที่ 1 ถึง 6

392.ประสานงาน อรนัทตา  สอาดใจ   0807486223 เลขที่ 104 หมู่ 11 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ความต้อการ ศาลาแบบที่ 3

393.ความต้องการ โบสถ์ 3-5 หน้าต่าง + กุฏิ
พระอุดม  อติธมฺโม  0810012820 วัดคลองเวฬุ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150(ส่ง071156)

394.พระวิสันติ์ ฐิตะปัญโญ สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
วัดวารีปาโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
084-8900762

395.เรียนคุณ กร ครับ เนื่องด้วยทางผมและทีมงานจะดำเนินการสร้าง ศาลาการเปรียญถวายวัด(ค่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกปีนะครับ)แต่ทางเราไม่มีแบบเสนอ อบต วัดเราเป็นวัดเล็กๆครับ วัสดุที่ทางหมู่บ้านของเราพอจะหาได้ก็มี
1.เสาไม้ขนาดใหญ่หลายต้นที่จะทำหน้ามุข+เสาศาลา
2.หินทรายที่จะปูผนัง(เนื่องจากหมู่บ้านของเราใกล้กับบ่อหินทรายครับ)
ผมจึงรบกวนสอบถามว่าคุณพอจะมีแบบศาลาวัดขนาดย่อมๆมีใต้ถุนสูงประมาณ 1-2 เมตรไว้เก็บของบ้างไหมครับ.วัดของเราชื่อ วัดหินเพิง(เหนือ) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ครับ
ด้วยความเคารพ (นัฐฏ์ นุตเวช ) 081-6205323 คณะกรรมการหมู่บ้าน หินเพิง

396.ขอบคุณมากๆจะได้นำแบบให้โยมที่เป็นเจ้าภาพได้ดำเนินการสร้างห้องน้ำต่อไป
พระมหานครินทร์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 0819687528
(ส่งทางเมลแล้ว)

397.ประสานงานพระอธิการรองกันตะสาโร  0892678093
สถานที่ก่อสร้างวัดเขากองทอง55 หมู่ 3 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ความต้องการกุฏิแบบที่ 5(ส่ง201156)

398.ประสานงานพระมหาด.ร.มนัส  กิตติธาโร  0870427603
สถานที่ก่อสร้างวัดมัชฌิมวัน (วัดดงกลาง)
ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
ความต้องการแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 2(ส่ง201156)

399.ความต้องการกุฏิรวม ศาลาชั้นเดียว
ประสานงานพระมหาสหัส  ฐิตสาโร   0812077919
สถานที่ก่อสร้างวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ส่ง201156)

400.กราบเรียนทีมงานดิฉัน นางสาวพรวิภา บุญนุช ขอแจ้งความประสงค์ดังนี้ค่ะ
 ต้องการขอแบบก่อสร้างกุฏิแบบมีห้องน้ำในตัวค่ะ
ผู้ประสานงานพระประกิจ (หลวงพี่หนึ่ง) โทร.093-2692512
ชื่อสถานที่จัดส่งวัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

401.ประสานงานพระโต หิริธมโม  0879847232 สำนักสงฆ์กุลสุวรรณ์  ซ.หัวนาบน 2/3  หมู่ 5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ความต้องการศาลาแบบที่ 13

402.FB : พระบาทวังตวง ธรรมะจากคำหลวงพ่อสอน
สวัสดีครับ หลวงพ่อท่านย้ายมาสร้างวัดใหม่ หลวงพ่อให้หาแบบวิหารและกุฏืให้ ผมจึงอยากขอแบบ ศาลาในภาพนี้ตรงกลาง และแบบกุฏิด้ายบนด้วยนะครับ ต้องขออภัยที่รบกวนครับ  กรุณาจัดส่งมาตามที่อยู่ใหม่คือ ศูนย์โครงการพระประทีปแก้ว 218 หมู่ 6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 นะครับ ขอบคุณมากๆครับ (ส่ง301256)

403.พระอาจารย์ ขุนทอง  เบอร์ติดต่อ 0887048207 ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 2
วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 (ส่ง231256)

404. พระอาจารย์สมิทธิศักดิ์  ธีรธัมโม ศูนย์โครงการพระประทีปแก้ว 218 หมู่ 6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 phatarnan@gmail.com โทร 0817929990 กุฏิแบบที่ 1   (ส่ง301256)

405.พระธวัชชัย  ยสวฑฒโน 0880565029วัดมุจลินทาราม ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110ความต้องการแบบกุฏิที่ 18 (ส่ง020157)

406.พระอธิการชิติสรรค์  จิรวฑฺฒโน  0871117144เจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ วัดเขาไกรลาส 555 หมู่ 2 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ความต้องการแบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 14

407.พระครูโพธิธรรมประภาส  0870989779 วัดประชาสันติ  ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ. พังงา 82000 แบบก่อสร้างกุฏิทั้งแบบคู่ และเดี่ยว (ส่ง060157)

408.พระสุชัย  อุชุจาโร วัดป่าเจดีย์ทราย 1/3 ม.4 ต. ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 20110
0885270191 ความต้องการแบบกุฏิแบบที่ 1 (ส่ง080157)

409.พระครูศรีคณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
ติดต่อคุณเสาวนิตย์ จันทร์เรือง โทร. 0840078164 ความต้องการกุฏิแบบที่ 1 (ส่ง080157)

410.ความต้องการ กุฏิแบบที่ 1,แบบที่ 6 ประสานงานพระครูสมุห์ณภัธกิตติญาโณ 0843255679 ตู้ปณ.23 ปณฝ.สามแยก กทม. 10103

411.ความต้องการ แบบศาลาการเปรียญ 2 ชั้น 10 ห้อง  ประสานงาน พระครูปิยธรรมบัณฑิต  0819503757 วัดห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

412.ความต้องการ กุฏิแบบที่ 2,22 ประสานงาน พระดรนิตินัย  0896762902
สถานที่ก่อสร้าง วัดพุทธบูชา ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 (ส่ง270557)

413.ขอไฟล์ขนาดใหญ่รูปศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 14,17
พระบัณฑิต  สุจิตฺโต  0863378523
วัดบ่อกบ วนศิลาลอย 211 ม.1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์77170
E-Mail : kengentdept10@gmail.com,luksisy@gmail.com

414.ประสานงาน พระปลัดนาตชัย มหาปัญโญ  0934458764
สำนักสงฆ์สันติศิลาราม หมู่ 7 บ.หนองลุมพุก ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
ความต้องการ ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 3(ส่ง250257)

415.ประสานงานพระครูบรรพตภาวนาวิธาน  0853957375 สถานที่ก่อสร้างวัดเขาพระ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 12 (ส่ง270557)

416.ความต้องการ กุฏิ 2 ชั้น ที่อยู่วัด  วัดป่าราษฏร์สามัคคี  บ้านหนองลาด  ตำบลหนองลาด  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150 โทร. 042-782-919 (ส่ง180257)

417.ความต้องการ งานพระนอน ยาว 100 เมตร สถานที่ก่อสร้าง วัดซับไพเราะ ต.ซับไม้แดง อ..บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ประสานงาน หลวงตาสมชาย,หลวงพี่กิจ 089-0380094, 087-8324715

418.พระฉลอง  ฉฬภิญโญ   0872452993 วัดโพธิ์พฤกษาราม 144 หมู่ 9 ต.ท่าตูม  อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 แบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13  (ส่ง260257)

419.สถานที่ก่อสร้าง วัดบ่อกบ วนศิลาลอย 211 ม.1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ 77170
ความต้องการ แบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13 (ส่ง010357)

420. ประสานงาน พระหยัน สุทธิธมโม 0869797666 (จัดสร้างวัดไทยมหานิกายในประเทศเวียดนาม) จัดส่ง วัดนาคปรก ถ.เทอดไท แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 12 (ส่ง060357)

421.ประสานงานพระมานพ  สาทโร  0899900450สถานที่จัดส่งวัดปิตยาราม ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ความต้องการ กุฏิแบบที่ 1 (ส่ง130357)

422.พระฉลอง  แสนดี 0872452993  14 ม.9 วัดโพธิฤกษารามร ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
พระใหญ่ 15 เมตร และ ห้องน้ำ 20 ห้อง (ส่ง140357)

423.ประสานงานพระธีรวิสิฏฐ์ รักขิตะสีโล teerawisit1962@gmail.com
จัดส่ง วัดถ้ำม่วง ธรรมยุต เลขที่ 53/3  หมู่ที่ 11  ต.โคกตูม  อ.เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 15210
จ่าหน้าซองถึง พระอธิการ ธีรวิสิฏฐ์  (รักขิตะสีโล ) กรรณสุทธ์ ขอคุณเป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์

424.เจริญพร  อาตมาภาพ เป็นเจ้าอาวาสที่วัดลำปี เลขที่ 1/6 ม.8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
มีความประสงค์จะรับแบบแปลนกุฏิทรงสูง และแบบศาลาการเปรียญ ขออนุโมทนา พระณัฐฐพล ขันติโก
วัดลำปี เบอร์โทร 093 763 9977

425. ประสานงานพระอาจารย์ขุนทอง. สุวฑฺฒโน khun19877@gmail.com เบอร์โทร 088-704-8207
จัดส่งวัดสุทธจินดา วรวิหาร 774 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000.
ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านที่ใจบุญ ขอเจริญพร. พระอาจารย์ขุนทอง สุวฑฺฒโน

426.อาตมาภาพมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างกุฏิหลังเดี่ยวและห้องน้ำ ซ่ึงอาตมาภาพได้ดูในเวปไซด์ของโยมว่ามีการถวายแบบแพลนให้ทางวัด จึงอยากจะขอรับแบบแพลนจากทางโยมเพื่อใช้ในการดำเนินการสร้างของทางวัดต่อไป
พระอนนต์วร กิตติฐาโณ  โทร.0822333101 วัดป่าสักเรไร บ้านหัวหาด หมู่ที่5 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 เจริญพร

427. เรียนคุณ กร ผมในนามคณะกรรมการฝ่ายฆาราวาส จัดหาปัจจัย ก่อสร้าง พระอุโบสก หลังใหม่
 ณ วัดประชาวุฒิวราราม ต โพนทอง อ เรณูนคร จ นครพนม จึงเรียนมายังท่าน ขอความอนุเคราะห์ แบบงานสถาปัตย์ พระอุโบสถ พท ขนาด 5 ม ยาว 17 ม  พทใช้สอย 85 ตรม (ไม่รวมทางเดินรอบนอก )  3หน้าต่าง จึงเรียนมายังท่านเพื่อขออนุโมทนาแห่งผลบุญในกาลครั้งนี้ด้วยเทอณ..สาธุ
ขอแสดงความนับถือ รวิกร    สมใจ 8014327344 สำเนาเรียน พระครูวัดประชาวุฒิวรราม  093-2147765
นายก อบต โพนทอง   (ส่ง180357)

428.ความต้องการขอรับแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์, กุฏิ,ห้องน้ำ
จัดส่ง วัดป่าเคียนพิง  ครูบาปอ  0817501545  3.วัดป่าเคียนพิง   ม.9  ต.ต้นยวน  อ.พนม  จ.สุราษฎรฺธานี  84250  เจริญพร

429.จัดส่ง วัดถ้ำม่วง ธรรมยุต เลขที่ 53/3  หมู่ที่ 11  ต.โคกตูม  อ.เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 15210
จ่าหน้าซองถึง พระอธิการ ธีรวิสิฏฐ์  (รักขิตะสีโล ) กรรณสุทธ์  พระธีรวิสิฏฐ์ รักขิตะสีโล ; ขอคุณเป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์ ความต้องการ ขอแบบก่อสร้างพระอุโบสถและศาลาเอนกประสงค์(ส่ง220357)

430.พระครูสุต  สุนทรธรรม  0848770966 วัดนาเลาะ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  กุฏิ1,5 และ ศาลา 12,13 (ส่ง300457)

431.ลำดับที่ 431.แบบก่อสร้างโครงสร้างฐานพระนอนพุทธไสยยาตร์ 100  เมตร
พื้นที่รวม 3,000 ตร.ม.โดยประมาณบนเชิงเขา ณ.สำนักสงฆ์วัดซับไพเราะ (ถ้ำแก้วผางาม ตปสี)
ต.ซับไม้แดง อ.บึงสมพัน จ. เพชรบูรณ์  ประสานงานหลวงตาสมชาย,หลวงพี่กิต
089-0380094, 087-8324715 ขอเชิญร่วมทำบุญผ่านเลขที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาซับสมอทอด เลขที่บัญชี  206-2-35500-2 ชื่อบัญชีพระสมชาย หงวนกระโทก(ส่ง190457)

432. syada.lh@hotmail.com   0856929795 สถานที่ก่อสร้าง วัดป่าศศิปัญญาวุธาราม จ.น่าน  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ความต้องการกุฏิกรรมฐาน (ส่งทางเมลแล้ว 180457)

433.ประสานงาน พระมหารังสรรค์  กนฺตวโณ  0815498519,0915958038 สถานที่ก่อสร้าง วัดเขาพระธรรมขันธ์  ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี   25230 ความต้องการ ศาลา 2 ชั้น แบบที่ 13,14,17 (ส่ง140557)

434.พระสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว 0822429465 วัดสระแก้ว  56 หมู่ 1
ต. พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 อุโบสถภาคกลาง 3 หน้าต่าง (ส่ง300457)

435.พระครูนิยุต ธรรมนาถ 0877348399 วัดท่าสุ่ม ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
แบบศาลาพักร้อน กว้าง 5 ห้อง ไม่ยกสูง  ส่งทาง  email: je_je68@msn.com

436.อาตมาอยากได้แบบกุฏิแบบที่ 3 และกฏิแบบที่ 4 ต้องดำเนินการอย่างไรน้อ
1.วัดประชาพิทักษ์
2.พระรณยุทธ ชาตเมโธ tel 0837261802
3.ที่อยู่  วัดประชาพิทักษ์ (บ้านกุดเป่ง)  3/1 ถ.เทศบาลเทศบาล 90  ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
   จ.อุบลราชธานี  34190 (ส่ง020557)

437.ประสานงาน พระอ.อนันต์เอก ถิรปุญโญ จัดส่ง วัดป่ารวมใจพิทักษ์ธรรม 6 หมู่ 22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร.092-5900199,080-1025492 ความต้องการศาลาแบบที่ 14 (ส่ง070557)

438.เจริญพร  ญาติโยมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
     อยากจะสอบถามในเเบบก่อสร้างกุฎิ มีรายการบอกถึงงบประมาณในการสร้างด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอความอนุเคราะห์คำณวนให้คร่าวๆด้วยจะเป็นพระคุณ เจริญพรอนุโมทนาขอบคุณ
ชื่อ วัดที่ต้องการ วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้ขอรับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
โทร. 086-767-5454 (ส่ง100557)

439.ความต้องการ แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่12, แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่13
1.วัดโพนสวรรค์ 2.พระธีรเดช   ธีรเมโธ   โทร   0856449161
3.วัดโพนสวรรค์   ต.คำเตย  อ.เมือง   จ.นครพนม    48000 ขอ  อนุโมทนา(ส่ง200557)

440.ประสานงาน พระครูสันตยาภิรักษ์  จัดส่งวัดพังตรี ม.7 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร: 089-977-3534 ความต้องการ กุฏิกรรมฐานแบบที่1,3,4 และ แบบกุฏิรวมแบบที่1,2(ส่ง200557)

441.พระบุญพลอย  วชิโร  โทร. 0884297210 วัดป่าถาวโร 623 หมู่ 4  ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  65190 แบบศาลา 2 ชั้น แบบที่ 17 และอีกสัก แบบที่ 13  (ส่ง280557)

442. เรียน ทีมงาน ที่บ้านอยากจะสร้างกุฏิที่ "วัดศรีชมบาน อ.ม่วงโป้ จ.ขอนแก่น" (บ้านเกิดคุณแม่ค่ะ) โดยจะเริ่มสร้างช่วงเดือนธันวา 2557
ดิฉันเลยขอความอนุเคราะห์ขอแบบกุฎิตามรูปที่แนบค่ะ (มีห้องน้ำในตัวด้วยใช่ไหมคะ)
ขอความอนุเคราะห์ส่งทางอีเมล์ได้ค่ะ ดิฉันจะทำการปริ้นท์ออกมา
e-mail : d_anchy@hotmail.com สะดวกที่สุด ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ขออนุโมทนาบุญให้ จงมีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวย ๆ เทอญ ขอแสดงความนับถือ อัญชลี ดำรงวรนันท์กุล (ส่งทางเมล280557)

443.เรียนกรอาร์ท ดีไซน์
เรื่อง ขอแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 12  เนื่องจากทางวัดกำลังมีโครงการจัดสร้างศาลาการเปรียญใหม่เพื่อทดแทนศาลาการเปรียญเก่าที่ทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี จึงมีความประสงค์ใคร่ของแบบก่อสร้างศาลาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ค่ะ ที่ในการจัดส่งแบบ  พระอธิการถั่นสัติกโร  0901953634 วัดสวนเมี่ยง หมูที่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ผู้ใหญ่บ้านสวนเมี่ยง นายธนโชติ อุประ 086-211-8824 ผู้ประสานงาน ชุติมา สิบุ   082-0226688  email: bombkatai@gmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า การขอแบบก่อสร้างดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ค่ะ

444.เจริญพร โยมตั้ม อาตมาสนใจแบบสร้างกุฎิ แบบที่1,3 พอดีมีเจ้าภาพแจ้งความประสงค์มา
ไม่ทราบว่าค่าสร้างประมาณเท่าไร สำนักสงฆ์เขาพระนั่ง หมู่๕ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทร.0899255866  พระทองถม ธมฺมธโร ขอความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป tongthom ;

445.อาตมาภาพพระปัญญาพงษ์ ปญฺญาวโร  รองเจ้าอาวาส มีความประสงค์จะขอรับแบบแปลน ห้องน้ำ กุฎิพระภิกษุ-สามเณร และกุฏิเจ้าอาวาส เพราะทางวัดจะดำเนินการสร้าอยู่แต่ยังไม่มีแปลนที่เหมาะสม เอาไว้สำหรับ พระภิกษุสามเณร  นักปฏิบัติธรรม
อาตมาได้รู้จักกับทางที่โยมได้ประกาศถวายแบบแปลนอย่างนี้มาซักพักหนึ่งแล้วแต่ยัไม่ได้ติดต่อไป
ขออนุโมทนาในจิตกุศลครั้งนี้ด้วย เจริญพร   0896067503  Panyapong Tadcharee ;
วัดปรือวนาราม ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

446.พระปัญญาพงษ์  ปญญาวโร 0896067503 วัดปรือวนาราม 61 หมู่ 8 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 แบบห้องน้ำขนาด 20 ห้อง และ 2 ห้อง กุฎิเจ้าอาวาส
ที่อยู่เพิ่มเติม พระปัญญาพงษ์  ปญญาวโร  0896067503 20 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉเเชิงเทรา 24120

447.เรียน คุณกร และ Korn Group ด้วยทราบข้อมูลจากเว็บไซต์ http://korn-free-cd.blogspot.com ว่าคุณกรได้มีจิตอันเป็นกุศลยิ่งในการให้ความอนุเคราะห์ฟรีแบบก่อสร้างวิหารทานและธรรมทาน ดิฉันได้รับการบอกบุญจากท่านเจ้าอาวาสในการสืบค้นแบบก่อสร้างกุฏิวัด ซึ่งทางวัดมีความต้องการคือ แบบกุฏิวัดขนาด 2 ชั้น ด้านบนเป็นที่พักของพระสงฆ์ จำนวน 5 ห้อง ด้านล่างเป็นห้องโถงใช้อเนกประสงค์ เช่น ที่ฉันเพลภัตตาหารพระสงฆ์ และใช้ในศาสนากิจตามประเพณีต่างๆ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังคุณกรเพื่อขอแบบก่อสร้างกุฏิ  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
1.ชื่อวัดที่จัดถวาย : วัดนาฝาย
2.ชื่อพระผู้รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน : พระครูบุญวัฒนสาร เบอร์ติดต่อ: 081-7399094 , นางยุพาภรณ์ สุนทร (ผู้ประสานงาน) เบอร์ติดต่อ: 091-3604699
3.ชื่อสถานที่จัดส่ง(วัด)เพื่อจัดส่งเอกสารโดยตรง(เท่านั้น) เพื่อป้องกันเอกสารตีกลับ: วัดนาฝาย หมู่ที่ 6 บ้านนาฝาย ต. ดงดวน อ. นาดูน จ. มหาสารคาม 44180
        ใคร่ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์และขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ นางยุพาภรณ์ สุนทร (ผู้ประสานงาน) เบอร์ติดต่อ: 091-3604699

448.สำนักปฎิบัติธรรมสวนสวรรค์ ได้มีการขอแบบ เพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลากุฎิ  จำนาน 1 หลัง
รบกวนคุณโยมส่งมาที่ พระณรงค์ชัย  ปภากโร   กุฏิห้อง  207 415  ม. 1 วัดท่าเกวียน ต.พนม  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ขอ...อนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง...
พระณรงค์ชัย  ปภากโร (เจ้าของโครงการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมและพัฒนาค่ายฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม สวนสวรรค์)กำลังพิจารณาพัฒนาสำนักสงฆ์ แห่งนี้...

449.tawan khamdowng ; เจริญพรคุณโยม    เนื่องจากวัดสันดินแดง  ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  จะได้ทำการสร้างอุโบถขึ้นจำนวน  1 หลัง  แต่ยังขาดแบบแปลนที่จะสร้างอาตมาจึงขอความอนุเคราะห์จากคุณโยมช่วยแจกแบบแปลนอุโบสถเพื่อจะได้ทำการขออนุญาตก่อสร้างเป็นลำดับต่อไป

450.พระครูพิจิตรอัมพารักษ์ (0957281091)วัดอัมพาวาส ม. 14 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 (แบบกุฏิ 3 ห้อง)

451.เรียนคุณกรณ์ ค่ะ /  ข้อมูลชมรมเรียนรู้กายใจ   ส่งข้อมูลชมรมเรียนรู้กายใจ มาให้เพื่อประกอบการขอความอนุเคราะห์ แบบศาลา ค่ะ (แบบที่ ๑๒)    อนุโมทนาค่ะ  พจนา ทรัพย์สมาน

452. คุณ Ven Chinnaphat Khotwong https://www.facebook.com/ckhotwong  แบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่12และกุฏิ 6 รูปแบบ เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในกาลต่อไป
พระมหาชินพัฒน์ จกฺกเมธี ธรรมสถานธรรมจารี บ้านนาคำ 39 หมู่ 5 บ้านนาคำ ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 อีเมล์ chinnaphat@live.com ขออนุโมทนาและขอบคุณมา ณ ที่นี้

453.ความต้องการ ศาลาอเนกประสงค์แบบที่12,19 ผู้ประสานงาน ครูเครือรัตนา  กิ่งสกุล ๑๒๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
จัดสร้างที่ สถานปฎิบัติธรรม  "บ้านแสงแก้วสู่พระนิพพาน" บ้านปานใจ (ไก่นา) ถนนมิตรภาพ (ทรงธรรมอุทิศ) ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรครูเครือ 0859536454 (ส่ง011257)

454.เมื่อ 21 กรกฎาคม 2557 20:41, Sun Palee เขียนว่า:
วัดพุทธสามัคคีธรรม 3296 Watkins Rd. Columbus, OH 43207 U.S.A. ก่อตั้งเมื่อปี 2010 ปัจจุบันมีพระสงฆ์อยู่ประจำ 6 รูป www.watbsd.org โทร. 614-754-7768
ขออนุโมทนาบุญ กับโยมกรเป็นอย่างมาก ที่ได้ส่งแบบการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ 17 เมตร มาถวายเป็นพุทธบูชา ขออำนาจแห่งบุญที่โยมทำด้วยจิตศรัทธา จงมาให้ผลดลบรรดาลให้โยม
มีแต่ความผาสุขเย็นใจ เจริญรุ่งเรืองด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ สาธุ..
พระอาจารย์สุริยัน อาทิจโจ (ส่งทางเมลแล้ว 220757)

455.จาก:  surasitt jitjumnong
วันที่:  23 กรกฎาคม 2557 14:36 เรื่อง:  ขอแบบศาลาที่พัก c
เรียน นายช่าง สถาปนิก  Kornarch Design      กระผม และคณะศรัทธา วัดบ้านเดื่อ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีจิตศรัทธา สร้างศาลา คลุมพระเจ้าทันใจ ที่ประดิษฐานลานวัด จำนวน 3 องค์  ได้ขออนุญาติรักษาการเจ้าอาวาส พระมหาธีรวัฒน์  ธรรมโชติ ท่านรักษาการเจ้าอาวาสอนุญาติให้ดำเนินการก่อสร้างได้  แต่กระผมยังไม่มีแบบก่อสร้าง จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านสถาปนิก Kornarch Design ขอแบบก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร แบบที่ C (1) มาเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ  นายสุรสิทธิ์  จิตต์จำนง  (ส่งทางเมลแล้ว 230757)

456.jimmy.chonateethon987@gmail.com
สวัสดีค่ะ         ดิฉันและเพื่อน ๆ มีจิตศรัทธาที่จะสร้างกฎิถวายพระสงฆ์ที่วัดธรรมรังสี ตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสายวัดป่า ยังไม่มีที่พักของสงฆ์ ซึ่งตอนที่ดิฉันและเพื่อนๆ ได้ไปทอดผ้าป่านั้น พระท่านได้อาศัยเต้นส์เป็นที่พักอาศัย  ตอนนี้รวบรวมปัจจัยกันอยู่ แต่ยังไม่มีแบบแปลนกุฎิ จึงอยากจะขอรบกวนทางท่านช่วยอนุเคราะห์แบบแปลนกุฎิให้ด้วย เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญต่อไป
ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  สาธุค่ะ  (ส่งทางเมลแล้ว 240757)

457.เรียน ทีมงานสถาปนิก Kornarch Design เรื่อง  แบบกุฏิพระสงฆ์แบบที่ 23
        ตามที่ทีมงานแจ้งในเว็ปไซต์ http://korn-free-cd.blogspot.com ว่าสามารถแจ้งขอแบบสำหรับถวายวัดนั้น ทางทีมงานมีจิตจะสร้างกุฎิถวายวัดให้แก่พระภิษุสงฆ์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ลักษณะคล้ายแบบกุฏิพระสงฆ์แบบที่ 23 จึงเรียนมาเพื่อขอแบบตามที่ท่านแจ้งไว้ รายละเอียดดังนี้
ชื่อวัด วัดบงกตบรรพต หมู่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา ยะลา 95120
ชื่อผู้ขอ  นายไพฑูร์ คำศิริ  083-9122488,084-0614158 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากทีมงานสถาปนิก Kornarch Design  ด้วยความนับถืออย่างสูงนายไพฑูร์ คำศิริ  (ส่งทางเมลแล้ว 240757จัดส่ง 250757)

458.เรียน  คุณกร และทีมงาน เนื่องด้วยทางวัดบ้านสวนเมี่ยง และชาวบ้าน ได้ร่วมใจกันจะจัดสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนศาลาหลังเดิมที่ทรุดโทรม ซึ่งสร้างมานานกว่า 20 ปี
ดิฉันในนามของตัวแทนหมู่บ้าน ซึ่งได้ทราบข่าวจากในอินเตอร์ว่าทาง http://korn-free-cd.blogspot.com/ มีการแจกแบบศาลาฟรี จึงใคร่ขอรบกวน ขอ แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่12 เพื่อมาเป็นแบบศาลาของวัดเราค่ะ วัดเราเป็นวัดเล็กๆ ในชนบท ไม่มีงบประมาณพอที่จะจ้างสถาปนิกในการออกแบบ
จึงใครขอรบกวนด้วยนะคะ ซึ่งตอนแรกต่ายได้ขอแบบไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งตอนนี้ทางวัดยังไม่ได้แบบเลยค่ะ อย่างไรรบกวนด้วยนะคะ เพราะทางวัดและชาวบ้านปลื้มปิติกับแบบก่อสร้างศาลาแบบที่ 12 มากเลยค่ะ ตอนนี้ทางวัดมีการถมดินและปรับพื้นที่รอแล้ว
ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ชื่อวัดที่จัดถวาย:  วัดบ้านสวนเมี่ยง
ชื่อเจ้าอาวาส: พระอาจารย์สมาน จันทะสุวันโน  โทร: 098-6017955 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน: นายธนโชติ อุประ โทร: 086-2118824 ผู้ประสานงาน: นางสาวชุตติมา สีบุ โทร: 082-0226688 ชื่อสถานที่จัดส่ง(วัด): วัดบ้านสวนเมี่ยง หมู่ 1 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170 (ส่งทางเมลแล้ว 240757)   (ส่งทางเมลแล้ว 240757จัดส่ง 250757)

459.Phra Pao ; ขอแบบกุฎิเหมือนรูปข้างต้น(กุฎิ,ห้องน้ำ,ทางจงกรมแบบที่ 23 )จำนวน 1 ฉบับ พระอรงเดช เขมจิตโต สำนักวิปสสนาบุญญานุภาพ 134หมู่ 9ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร080-1238241 (ส่งทางเมลแล้ว 240757จัดส่ง 250757)

460.สำนักป่าหิมวันวนาราม สาขาวัดสังฆทาน
ขออนุโมทนากับการอนุเคราะห์แบบศาลานะโยม อาจจะมีการปรับตามสภาพพื้นที่บ้างแต่ตรงตามแบบที่วาดไว้
ขอให้ได้รับผลานิสงส์แห่งบุญนี้อย่างเต็มที่นะ  หากมีโอกาสวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้มีงานกฐินสามัคคีถ้าสะดวกหรือมีเวลาเรียนเชิญร่วมงานนะ
ขอเจริญพร   พระพิษณุ เวลฺปุญฺโล (จัดส่งทางเมลแล้ว)

461.ความต้องการแบบก่อสร้าง ศาลา 2 ชั้น ,แบบก่อสร้างกุฏิ มีห้องน้ำในตัว,แบบเมรุขนาดกลาง ,แบบแบบประตูwww.matupoom9999@gmail.com ประสานงานพระดลระวี  วณุณาสโภ เจ้าอาวาสวัดบ้านผาแดง 0823759979 วัดบ้านผาแดง หมู่บ้านผาแดง ต.ดอนเมือง  อำเภอสีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 30140(จัดส่ง 080857)

462.วัดสมานมิตรมงคล  อยากได้แบบแปลนศาลาธรรมสังเวชชั้นเดียว
ที่อยู่  อาจารย์ชัยชนะ   ฉนทโชโต วัดสมานมิตรมงคล  หมู่2 ตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  18150  โทร 080-427-7398 (ส่ง011257)

463.ชื่อวัดที่ขอรับแบบ : วัดศรีสว่างชยาราม ชื่อพระผู้ขอรับแบบ และประสานงาน : พระวิเชียร พลธมฺโม
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4797-5072 E -mail : wichien.ph@gmail.com ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร     พระวิเชียร    พลธมฺโม วัดศรีสว่างชยาราม บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 5  ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 .

464. วัดเขาดุม ประสานงานพระอธิการประทีป  ภูริปัญโญ  0898399918 ที่อยู่จัดส่ง วัดเขาดุม  เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  60210 ความต้องการศาลาการเปรียญ

465.วัดโนนสะอาด อ.จตุรฯ จ.ร้อยเอ็ด ประสานงานพระมหาธงชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โทร.0877149989  ส่งมาที่  พระมหาธงชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ความต้องการขอแบบสร้างกุฏิ ศาลา ห้องน้ำ อุโบสถ

466.จากวัดป่าบ้านหนองตาโยย ขอแบบก่อสร้างทั้งหมดครับ อนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยครับ
กรุณาส่งมาที่ พระณัฎฐ์นันธ์ ศรีโยธี (โทร.081-7878788) วัดป่าบ้านหนองตาโยย(ธ) ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

467.เจริญพรคุณโยม    เนื่องจากวัดสันดินแดง  ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  จะได้ทำการสร้างอุโบถขึ้นจำนวน  1 หลัง  แต่ยังขาดแบบแปลนที่จะสร้างอาตมาจึงขอความอนุเคราะห์จากคุณโยมช่วยแจกแบบแปลนอุโบสถเพื่อจะได้ทำการขออนุญาตก่อสร้างเป็นลำดับต่อไป (ส่งทางเมลแล้ว130857)

468.สำนักปฎิบัติธรรมสวนสวรรค์ ได้มีการขอแบบ เพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลากุฎิ  จำนาน 1 หลัง
รบกวนคุณโยมส่งมาที่ พระณรงค์ชัย  ปภากโร   กุฏิห้อง  207 415  ม. 1 วัดท่าเกวียน ต.พนม  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ขอ...อนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง... พระณรงค์ชัย  ปภากโร (เจ้าของโครงการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมและพัฒนาค่ายฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม สวนสวรรค์)
กำลังพิจารณาพัฒนาสำนักสงฆ์ แห่งนี้...(ส่งทางเมลแล้ว130857)(ส่งไปรษณีย์270857)

469. พอดีผมเป็นลูกศิษย์ของท่าน รับผิดชอบเป็น consult ให้วัดฟรีๆ
ยังไงติดต่อผ่านทางผมได้รึเปล่าครับ ผม อัครวัฒน์ พูลทรัพย์ เบอร์ติดต่อ 0830754547 mail:werapat_vee@hotmail.com 2.ที่อยู่วัด พระมหาวรากร วัดไดตามุ่ย ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160 ความต้องการ อาคารพักสงฆ์ 2ชั้น 16 ห้อง,ห้องน้าสงฆ์ สุขา+อาบน้ำ 6ห้อง +แม่ชี 6ห้อง+คนพิการ 1 ห้อง(ส่ง270857)

470.ความต้องการ แบบก่อสร้างห้องน้ำ20ห้อง m.narin.owen@hotmail.com
พระมหานรินทร์ศักดิ์  สจฺจวาที  เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 090-973-3457 (ส่ง270857)

471.พระจักษ์วัชร์  นันทสโร 413 วัดสุทธาวาส ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพ 10600 แบบกุฏิที่ 1 0896858394(ส่ง100957)

472.พระครูโสภณพิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา 5 หมู่ 3 ซอยอ่อนนุช 67
แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  ***ต้องการแบบที่ 12, แบบที่ 17***(ส่ง100957)

473.นำแบบก่อสร้างเสนาสนะถวายหลวงปู่สุภัทธ์ ปุญญาคโม  เพื่อดำเนินการสร้างวัดใหม่
ชื่อวัดสุขโขวนาราม (วัดประจำหมู่10) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ซึ่งมีเจ้าภาพ (ครอบครัวสุขโข) บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ เพื่อเริ่มพัฒนาให้เป็นวัด (ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตสร้างวัด-ตั้งวัด) (ถวายเมื่อ30-08-2557)

474.ประสานงาน พระวิเชียร คุณวโร 088-048-2874 จัดส่ง วัดหินเพิง  ม.1 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (ส่ง180957)

475.พระอาจารย์สิทธิพร  0989675391 ความต้องการ แบบศาลาแบบที่ 12  วัดดอนนกเขา ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   (ส่ง031057)

476.ประสานงานพระอธิการ (เจ้าอาวาส)   สถานที่จัดส่งวัดปันเต้า หมู่ 7 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 ความต้องการศาลาการเปรียญชั้นเดียว  lookaew2709@gmail.com  0987653359 (ส่ง031057)

477.ประสานงานพระอุทัย สุมงคโล เจ้าวาส 0918618485 จัดส่ง 116 หมู่ 2 วัดป่าศรีเจริญชัย ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 ความต้องการ ฐานพระ 15 เมตร (ส่ง031057)

478.ประสานงานพระปลัดเขียว  ปิยสีโล  0861200143 จัดส่ง วัดคีรีวงก์  ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180  ความต้องการ กุฏิมีห้องน้ำ,กุฏิธรรมดา,ห้องน้ำ 6 ห้อง (ส่ง071057)

479.พระปลัดวราวุฒิ มหาวโร 0872307662 รองเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบั่ว ม.1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 (ศาลาชั้นเดียว)  (ส่ง131057)

480.เรียน คุณกร  ผมสมเกียรติ นะครับที่คุณกร เคยส่งแบบศาลาอเนกประสงค์มาให้นะครับ ผมรจะรบกวนขอแบบกุฎิอีก 2-3 แบบ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณ และอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ
 แปลนคร่าวที่ดิน 65 ไร่ที่เคยเราให้ฟังทางโทรศัพท์ครับ...ตอนนี้เราอยากพัฒนาแปลนนี้เพื่อนำไปคุยกับลูกศิษฐ์ที่จะช่วยงานบุญนี้อีกหลายๆคนเนื่องจากอาจารย์ที่เรานับถือ ต้องการที่ปรึกษา
เนื่องด้วยส่วนตัวไม่ค่อยถนัดในด้านนี้ หากมีโอกาส ผมอยากเชิญชวนมาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับทางผมพอจะได้ไหมครับ ถ้าว่างนะครับ...
65 ไร่ปัจจุบันเป็นที่ดินว่างเปล่า กำลังจะก่อสร้างต้นปีหน้า เพื่อเป็นสำนักปฎิบัติทำ อาจารย์ผมก็จะลาบวชเป็นพระประจำอยู่ที่นั้น ตามความตั้งใจเดิมที่เคยได้แจ้งกับหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์ครับ
 สมเกียรติ ธัญอัครศิษฐ์  084-555-3094 (ส่งทางเมลแล้ว 151057)

481.pissanu0810@gmail.com รบกวดจัดส่งตามที่อยู่นะครับ วัดบึงเสือเต้น หมู่ 5 ต.ยางสูง อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร 62130 ติดต่อ 089-009-8265 พระพิษณุ ความต้องการศาลาฯแบบที่ 13 (ส่ง211057)

482.email: mahawaro101@gmail.com    พระปลัดวราวุฒิ  มหาวโร  แบบศาลา 1 ชั้น,กุฏิเจ้าอาวาสทั้งแบบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น 0872307662

483.ความต้องการแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่13 วัดโกลด์สโบโรวนาราม  703 Massey Rd. Duddley , NC 28333 ส่งทาง FB : Kitti Sophano (ส่ง261057)

484. ขอแบบศาลาธรรมสังเวช (ตั้งศพ) ขนาดกว้าง 12x 24 สูง 10
พระครูวิเศษบุญญากร วัดบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ผู้ประสานนายเฉลิมชัย ยิ้มกล่ำ 0810441476 ความต้องการศาลาที่ 22 (ส่ง271057)

485.พระอาคม โชติวโร วัดป่าสามัคคีธรรม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
ความต้องการศาลาชั้นเดียว (ส่ง301057)

486.พระเพิ่มศักดิ์ ปิยสีโล ที่พักสงฆ์ช่องเขาเทพประสิทธิ์ หมู่ 1 ต.ทรายแดง .อ.เมือง จ.ระนอง 85130 ความต้องการ กุฏิ  (ส่ง301057)

487.พระอาจารย์เก่ง  คัมภีโร 0956022565 ที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรมพระราชกิตติารัษี หลังโรงเรียนเปือยชุมสามัคคี ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุงห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 มีความประสงค์ต้องการศูนย์อบรม จึงขอแบบดังนี้
1. แบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13
2. แบบก่อสร้างห้องน้ำขนาด 20 ห้อง และ 6 ห้อง
3. แบบสร้างกุฏิแบบที่ 9 จัดส่งทางอีเมลล์ หรือที่อยู่  email: dhammatoschool2000@gmail.com
 (ส่ง031157)

488.อาตมาพระมหาวิษณุ วัดเกาะแก้วยานนาวา หมู่ที่3 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
ความต้องการกุฏิหลายแบบ (ร่วมสร้างเจดีย์ ได้ที่บัญชีเจดีย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาพุทไธสง 159-1-32078-4)  (ส่ง031157)

489.เจริญพรโยม  พระทรายพล  ธมมสโร 0843637986   วัดดอนชัยศรีพนาวาส ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 หลวงพี่ขอแบบศาลาอเนกประสงค์ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20 ยาว 40 เมตร ,แบบศาลา 2 ชั้น และแบบห้องน้ำ (ส่ง071157)

490.วัดควนกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา พระปลัดวุฒิชัยรัฐ ชยวุฑฺโฒ  โทร ๐๘๒ ๐๙๖ ๔๘๗๗ ,  wuttichaipattongma@gmail.com จัดส่งวัดควนกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา   82130
มีความประสงค์ขอแบบกุฏิแบบที่ ๖ (ส่ง101157)

491.พระครูสังฆรักษ์ พงษ์พิศิษฎ์ 0956178535 วัดเมืองยาง เลขที่ 50 บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 ศาลาแบบที่ 13 (ส่ง101157)

492.ความต้องการ กุฏิแบบที่ 1 ประสานงาน พระมหาไพโรจน์ ปภสฺสโร 0819471791
จัดส่งวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 266 ถนนจักรพรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100(ส่ง 111157)

493.สนใจแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 14 ครับจัดส่งให้
ประสานงานเจ้าอาวาสคือ พระมหานุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต
วัดโพธิโสภาราม หมู่ 9 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 (ส่ง 111157)

494.พระครูปริยัติธรรมาภิรม วัดป่าทรงธรรม ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย 43110
เบอร์โทรติดต่อ 0828467711 แจ้งความประสงค์ต้องการแบบก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแบบที่ 13
(ส่ง 121157)

495.เนื่องด้วย ผมนายกฤษกร และกรรมการทุกท่านจะนำผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดบ้านหนองยาง ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  แต่ยังขาดแปลนในการก่อสร้างและตั้งงบประมาณไว้ที่ไม่เกินสองแสนบาทหรือน้อยมากตามกำลังที่จะหาได้จึงอยากเรียนขอแปลนในการสร้างมา ณ ที่นี้  ติดต่อที่ผมได้ตามเบอร์นี้น่ะคับ 0800651070 หรือ 0955611588 ผมชื่อแจ้ น่ะคับ จะนำผ้าป่าทอดถวายในเดือนเมษายน 2558
และมีกำหนดเริ่มก่อสร้าง วันที่ 9 มีนาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยครับ
(ส่ง 181157)

496.ขอความอุปถัมภ์แบบแปลนหอระฆัง วัดบ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 3 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พอดีทางวัดจะมีหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง จะมาสร้างหอระฆังให้ทางวัดไม่มีแบบที่จะสร้างจึงจำเป็นที่จะขอความอุปถัมภ์จากคุณโยมเรื่องแบบแปลน 085-704-3117 พระสมุห์อาทิตย์ อิสฺสรญาโณ เจ้าคณะตำบลนาหูกวาง/เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเคล็ด (ส่ง 181157)

497.ศาลาปฏิบัติธรรมแบบที่ 13 รบกวนนำส่งที่ คุณสุขสวัสดิ์ ปัญญารัตน์ 0845197187 เลขที่ ห้อง 208 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ต.หนองกอมเกาะ อ. เมือง จ.หนองคาย 43000 (ส่ง 011257)
498.ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 23 พระอธิการศักดิ์ชัย สนฺตมโน 0822696297 วัดหนองครก ม.4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์  จ. ปัตตานี 94180 (ส่ง 011257)

499.กุฏิ 1-6 พระสมหมาย ฐิตธัมโม 0863291136 วัดสงฆ์การาม บ้านโนนสวาท ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 (ส่ง 071257)

500.ลำดับที่ 500 FB: สวาธุเจ้า รตนโชโต ภิกขุเจ้า ประสานงานพระพรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต.
สถานที่จัดส่ง วัดวัวแคง ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน. 55110  ความต้องการขอแบบแปลนกุฎิสงฆ์ 1หลัง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

501.มหิธร สายฝนทองคำ sirichai.too@hotmail.com
อาตมภาพ พระสมุห์ศิริชัย  ฐานุตฺตโร  เจ้าอาวาสวัดขุนตรา  ตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76000 มีความประสงค์ที่จะสร้างห้องน้ำ  แต่ยังขาดแบบแปลน  จึงใคร่ขอความเมตตา  อนุเคราะห์จากท่าน ได้ส่งแบบแปลนห้องน้ำขนาด 30 ห้อง  ชายหญิง (หันหลังชนกัน)  และคำณวนงบประมาณค่าใช้จ่ายมาให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง  ส่งมาตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ ณ เบื้องต้น
เบอร์โทรนั้นได้แก่ 0857043595  ขอขอบพระคุณอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  ขอเจริญพร (รอว่าจ้างวิศวกร)

502.ประสานงานพระสิทธิพงษ์  มหาวีโร  0983265894 จัดส่งที่พักสงฆ์ร่มเย็นโพธิญาณ
127 หมู่ 1 บ.น้ำพุ ซ.6 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 ความต้องการ ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13 (ส่ง 111257)

503.พระสมุห์วัชรินทร์ อินทปัญโญ.วัดศรีทวีป 178 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทร 089-7314189 เจริญพร ความต้องการกุฏิ 1-6 (ส่ง 111257)

504.ลำดับที่ 504. ความต้องการกุฏิ 1-6  ประสานงานพระอาจารย์วินัย  ปิยธโร
วัดป่ามฤคทายวัน บ้านท่าโพธิ์ชัย หมุ่ที่ 14 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000(ส่ง 121257)

505.ประสานงานพระครูวรธรรโมทัย(เจ้าอาวาส) จัดส่งวัดกระชงคาราม   หมู่.4 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย  ๖๔๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ทานเจ้าอาวาส 0819712924    ความต้องการ ศาลาอเนกประสงค์ แบบที่ 12 (ส่ง171257)

506.ประสานงาน พระวรินทร์ ธรรมวโร สำนักสงฆ์ ธุดงคสถานบ้านตาขีด ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสววรค์. 60180. โทร. 0854328484 , 0820336725 (ส่ง171257)

507.พระมหาสุบิน   สกฺยปุตฺติโย  0817097233  วัดอรุณราชวราราม  แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 กุฏิยกพื้น (ส่ง221257)

508.เจริญพร อาตมาอยากขอแบบแบบหอระฆัง ขอเป็นแบบสองชั้นเด้อ ที่อยู่  วัดศรีทองโนนสมบูรณ์ ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150  ขอขอบคุณล่วงหน้าเน้อ (ส่ง221257)

509.เจริญพร... อาตมามีความต้องการแบบแปลนศาลาเพื่อนำมาสร้างสถานปฎิบัติธรรม (ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 23 ) ณ.เมืองตาร์ปาร์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังปรับพื้นที่และหาแบบในการสร้างสถานปฎิบัติธรรม กอ่นหน้าได้รับออกแบบจากชาวมาเลเซีย ซึ่งไม่เป็นที่พอใจนัก สืบเนื่องชาวจีนที่นับถือพุทธต้องการความเป็นไทยๆ อาตมาจึงได้ลองหาข้อมมูลทางเน็ต อาตมาภาพจึงได้เห็นและได้ปรึกษากับชาวมาเลเซีย และได้มีความเห็นว่าแบบแปลนแบบนี้ สวยมาก จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านด้วย ชื่อ พระพลท ชันสหพานิชกุล เบอร์ติดต่อ 085 0799996 (โรมมิ่ง) ชื่อ พระอัคคธร สมศรี เบอร์ติดต่อ 081 6791620 ที่อยู่ที่จัดส่งในประเทศไทย (บ้านของอาตมาภาพ) 71 ซอย 8 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.เบตง จ.ยะลา 95110 ชื่อเจ้าของผู้ถวายที่ดิน MR.LOOI WEE KIAT & MRS.CHONG AI NEE เบอร์ติดต่อ+6012 5082333 ที่อยู่ NO.292, JALAN 12, TAMAN BUNGA RAYA, 35000 TAPAH, PERAK MALAYSIA
อีเมล์ woody_salon@hotmai.com ไลน์ไอดี: woodybt Face Book:woodychan
ชื่อสถานปฎิบัติธรรม+แบบแปลนของท่านอยู่ในช่วงระหว่างรอและจะดำเนินการขออนุมัติจากส่วนราชการของมาเลเซียอีกครั้ง เจริญพร พระพลท ชันสหพานิชกุล (จัดส่ง 26/12/57)

510.วัดทอนหงส์  มีความต้องการที่จะสร้างหอระฆัง และหอกลอง  ในปี  2558
ได้เล็งเห็นแบบของโยมแล้วว่าเป็นแบบที่สวยงามมาก ทางวัดเห็นว่าคุณโยมมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา แจกแบบก่อสร้างหอระฆัง และหอกลองจึงเจริญพรขอแบบก่อสร้างหอระฆัง และหอกลอง  เพื่อมาก่อสร้างในวัด ตามรายรายละเอียดที่จัดส่งดังนี้
1.ชื่อวัดทอนหงส์  2.พระผู้รับแบบ  พระอธิการชนัสถ์นันท์  สิริจนฺโท  091-3194092 , 089-9911447
3.สถานที่จัดส่ง  วัดทอนหงส์  ต.ทอนหงส์  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช  80320
ขออนูโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้  ขอเจริญพร พระอธิการชนัสถ์นันท์  สิริจนฺโท เจ้าอาวาสวัดทอนหงส์ (จัดส่ง 29/12/57)

511.ชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรม : สวนธรรมส่องใจ พระผู้รับแบบ เพื่อประสานงาน : พระอาจารย์กอล์ฟ , เบอร์ติดต่อ 0970324281 สถานที่จัดส่งแบบ : พระคมศักดิ์ เตชธโร (พระอาจารย์กอล์ฟ) สวนธรรมส่องใจ บ้านเลขที่ 21 ม.5 บ.หนองแสง ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 (จัดส่ง 29/12/57)

512.อาตมามีความประสงค์ขอรับแบบก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ชนิดเดี่ยว พื้นติดดินไม่ยกสูง มีห้องน้ำในตัว ขอได้ส่งให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย ขอเจริญพรขอบคุณ วัดนาเจริญ 56 หมู่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 ผู้ติดต่อ พระมหาบันทอน สุธีโร เจ้าอาวาสวัดนาเจริญ 0904541954 แบบก่อสร้างกุฏิ 24 (ส่ง300158)

513.พระอาจารย์เชวง ฐิติธมฺโม 0872230327 วัดป่าฐิติธัมมานุสรณ์ บ.คำกั้งหมู่ 9 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230กำลังต้องการแบบแปลนศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 23 และแบบที่ 19 เพราะว่ากำลังสร้างวัดใหม่ (ส่ง050158)

514.เจริญพร อาตมาเห็นแบบศาลา 2 ชั้นแล้วสวยมาก อยากจะนำมาดัดแปลงก่อสร้าง ดังนี้
1. ขนาด กว้าง 16 เมตร ยาว 28 เมตร
2.ด้านบนเป็นกุฏิสงฆ์ ด้านล่างเป็นศาลาอเนกประสงฆ์ทำกิจกรรมต่างๆได้
3.ด้านบนให้ขึ้นจากด้านนอก
4.หลังคาจะฝ้าทึบเพื่อป้องกันน้ำรั่ว
5.สูงจากพื้นปกติประมาณ 60 ซม. - 1 เมตร
ติดต่อ .. พระครูคชสารวรานุสิฐ วัดหนองหัวช้างชัยรังสี ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
ศาลาแบบที่14, 17 (ส่ง100158)

515.พระสัจจา  ติกฺขวีโร  วัดแสนสุขหมู่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ความต้องการ ศาลาแบบที่17 (ส่ง100158)

516. วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ 239 บ้านโคกสะอาด ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภาพ 3 มิติ โรงครัว+ศาลาอเนกประสงค์ชั้นเดียวhttps://www.facebook.com/watsuanpaboonyarith ( ส่ง140158 )

517.พระอธิการวสันต์ อาภัสสโร 0982213252 วัดเสริมสุข หมู่ 2 บ้านเสริมสุข ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120แบบกุฏิบนทีดิน 9x9 เมตร กุฏิแบบที่ 24 ( ส่ง160158 )

518.พระอาจารย์ธนาสินทรัพย์ ญาณสุทโธ (อ.ไพ) โทร. 0912988441 วัดพระธาตุกิ่วแกง ต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350(รับเองที่ ปณ. เวียงแหง) ต้องการแบบกุฏิกรรมฐานแบบที่1-6,กุฏิแบบที่ 24 ( ส่ง160158 )

519.ความต้องการ ศาลาแบบบที่ 2 พระวิรัตน์  อโสโก  0881330620 เจ้าอาวาส วัดห้วยลึก หมู่ 8 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ( ส่ง160158 )

520.พระทรายพล  ธมมสโร  ความต้องการศาลาแบบที่ 22 วัดดอนชัยศรีพนาวาส ตำบลท่ก๊อ อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัส 57180  ( ส่ง160158 )

521. PHRKHRUSRITHAMMKOSON THONGSIRI ;
เจริญพร ท่านผู้ใจบุญ เน้น ๆ อยากได้แปลนอาคาร หอพิพิธภัณฑ์ภายในวัดสิมนาโก ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทย"อาตมามีความประสงค์จะพัฒนาเสนาสนะภายในวัด ไม่ทราบว่าจะสร้างแบบไหนดี จึงมีภาพออกมาสวยงามมีศิลปะ จึงอยากขอแบบแปลนที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุด ช่วยแนะนำอาตมาด้วย เจริญพรขอบคุณล่วงหน้าพระครูศรีธรรมโกศล,ดร. ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง พระครูศรีธรรมโกศล,ดร.ที่อยู่ 69/1 ม.7 วัดสิมนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Tel.0895702577(ส่ง200158)

522. Mariryn Pongpudpunth ;สวัสดีค่ะ เผอิญมีเจ้าภาพต้องการจะสร้างห้องน้ำจำนวน 10 ห้องให้กับวัดในลาว หากว่าคุณตั้มพอมีแบบห้องน้ำสำหรับวัดรบกวนขอด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ กลอย (ส่งทางเมลแล้ว)

523.ขอแบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19 พระอำนวย  จิตฺตทนฺโต 0822974293 วัดทุ่งนา เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170 (ส่ง240158)

524.พระมหาวิชญ์พล  ปทุโม  0818128376 วัดสามัคคีธรรม บ.โนนยาง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 แบบกุฏิ2 ชั้น  (ส่ง240158)

525.สำนักปฏิบัติธรรมพุทธภาวนา พระมหาบุญเรือง กิตติปัญโญ  0807712154 136 หมู่ 14 บ้านซับน้ำเย็น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 แบบก่อสร้างศาลาแบบที่ 14  (ส่ง240158)

526.พระอาจารย์สัมฤทธิ์  ฐิตญาโณ  0904696151 (กุฏิแบบที่24)  กุฏิที่มีห้องน้ำในตัว
สำนักสงฆ์เขาดิน บ้านโคกน้อย  ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 (ส่ง300158)

527.ครูบาสามสี  ปัญญาวชิโร 0934782764 วัดโพธิ์ชัย บ.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130   แบบศาลาอเนกประสงค์ แบบที่ 12,13,14,17 (ส่ง200258)

528.พระครูปริยัตยาพิรักษ์ เจ้าอาวาส (087 680 5999 ) วัดใหม่เกตุงาม ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 ต้องการกุฏิแบบที่ 2 (ส่ง130258)

529.พระวสันต์  ปวโร 0616041124 วัดสระทองบ้านหัวดอน หมู่ 6 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  45160 แบบเมรุเผาศพ ศาลา อุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ(ส่ง110258)

530.ทางวัดเขาโจดวิเวการาม (ถ้ำธารลอด) มีควาประสงค์จะทำการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช จึงขอความอนุเคราะห์ ขอแบบแปลนศาลาอเนกประสงค์ 19  เจริญพรจัดส่งตามที่อยู่นี้ พระสมุห์ทัตพล  จนฺทวํโส (เจ้าอาวาส) โทร 0810131160 ผู้ขอ วัดเขาโจดวิเวการาม (ถ้ำธารลอด) เลขทึ่ 15 หมู่ 4 ตำบล เขาโจด อำเภอ ศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 71220 (ส่ง190258)

531.วัดขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประสานงานพระอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150 ที่อยู่จัดส่ง พระอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ 377 วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 มีความประสงค์ขอรับแบบก่อสร้างต้นฉบับพร้อมไฟล์งาน ขออนุโมทนาบุญด้วย พระอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ความต้องการกุฏิแบบที่2,4,โรงครัว,ศาลาริมทางB,ศาลา2ชั้นแบบที่ 13 (ส่ง190258)

532.ครูเครือรัตนา  กิ่งสกุล ๑๒๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ความต้องการ กุฏิแบบที่ 1,ห้องน้ำ สำหรับสถาปนปฏิบัติธรรม(ส่ง180258)

533.เจริญพรโยม ขอแบบกุฏิแบบที่22 ส่งมาที่ สำนักสงฆ์บ้านโนนสวัสดิ์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สุพัฒน์ สุมังคโล (ส่ง210258)

534.ต้องการแบบศาลา 19, 22 ประสานงานพระปลัดณัฎฐาสันต์  สิทธิญาโณ  0848021742 เจ้าอาวาสวัดยางใหญ่ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 (ส่ง210258)

535.พระครูสมุห์ธรรพ์ณธร ธมฺมทินฺโน 278 หมู่ 7 วัดหนองบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ศาลา12,19  (ส่ง270258)

536.เจริญพรคุณโยม รับแบบห้องน้ำ 6 ห้อง 8 ห้อง และ 20 ห้อง พระมหานันทะการณ์ ธีรวโร 0922680722วัดหัวลำโพง 728 ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500 (ส่ง270258)

537.พระปลัดณัฎฐาสันต์ สิทธิญาโณ 0848021742 ความต้องการ แบบศาลา 19,22 เจ้าอาวาสวัดยางใหญ่ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 (ส่ง270258)

538.เจริญพร ขอแบบสร้างศาลาการเปรียญ 2 ชั้น ทรงไทย มีห้องน้ำในตัว และโรงครัวชั้นเดียว และ 2 ชั้น และแบบห้องน้ำ ห้องสุขา อนุโมทนาล่วงหน้า พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร 0898156985 วัดสุวรรณาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 (ส่ง270258)

539.วัดโกลด์สโบโรวนาราม 703 Massey Rd. Duddley , NC 28333 ประสานงานพระกิตติ โสภโณ ความต้องการแบบก่อสร้างห้องน้ำ (ส่งทางเมลแล้ว)

540.ลำดับที่ 540 เจริญพร อาตมาพระครูสุจิณทธรรม วัดหนองป่าค่า อ.นาน้อย จ.น่าน อยากจะสร้างเจดีย์ หรือธาตุ แต่ยังไม่มีแบบแปลน  จึงอยากขอให้ช่วยออกแบบแปลนเจดีย์แบบล้านนา ฐานกว้าง 5 เมตร สูง ตามสัดส่วนที่เหมาะสม หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 0810254313  (ส่งทางFacebookแล้ว)

541.ประสานงานพระอภิชัย อภิชโย จัดส่ง วัดชัยมงคล ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 ความต้องการศาลาชั้นเดียว (ส่ง090358)

542.ประสานงานพระอธิการอนุวัตร  อินฺทญฺโญ  จัดส่งวัดกุดหวาย  บ้านกุดหวาย  หมู่ 9  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160 ความต้องการเจริญพรขอแบบแปลนสร้างกุฏิรับรอง  (ส่ง090358)

543.ความต้องการเมรุเผาศพ และศาลาตั้งศพ มาตรฐานขนาดเล็ก วัดอุดมนิยมธรรม บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน สกลนคร 47180 พระอธิการประกอบศิลป ธมฺมปาโล ( เจ้าอาวาส ) 0807835809 (ส่ง090358)

544.พระอธิการไพโรจน์  โพธิปฺตโต  วัดหนองไทร  ที่อยู่24/7หมู่ที่2 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ความต้องการแบบก่อสร้างห้องน้ำ6-8ห้อง (ส่ง090358)

545.พระใบฎีกาบรรจบ จารุวณฺโณ  0945851756 วัดไพรสณฑ์ ตำบลนาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง  92000
ครูสอนศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี 2 ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิมีห้องน้ำในตัว (ส่ง090358)

546.ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประสานงานคุณยุทธนา พุทธาสมศรี
จัดส่ง 199/1-3 หมู่ 2 ถ.พระวิหาร ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
จัดส่ง พันเอก โถมวัฒน์ สว่างวิทย์
สถานที่ก่อสร้าง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 (ส่ง090358)

547.เจริญพรโยมกร อาตมา พระมหาสิริสำพันธ์ จันทสาโร เลขานุการเจ้าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ลิส
เจ้าอาวาสวัดคลองหอย(สุไหงซิพุท)  อ.เปิ้นดัง รัฐเคดาห์ มาเลเซีย
อยากได้แบบโรงธรรม แบบชั้นเดียวและ2ชั้น  email...sirisamphan1980@hotmail.com,
เบอร์โทร +60194112214, facebook...chantasaro tero
ส่งพระมหาสิริสำพันธ์ จันทสาโร ไปรษณีย์บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
ศาลา12,13,19,17 (ส่ง090358)

548.วัดสุนทรประชาราม ต.ปาดังเกอร์เบา อ.เปิ้นดัง รัฐเคดาห์ ความต้องการแบบก่อสร้างอุโบสถ
ส่งพระมหาสิริสำพันธ์ จันทสาโร ไปรษณีย์บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320 (ส่ง090358)

549. พระครูสมุห์เพ็ญ  กิตติวุฑโฆ  0917940205 สำนักสงฆ์เขาล้อเหนือ หมู่ที่ 2 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 กุฏิ 2 ชั้น (ส่ง090358)

550.วัดประชาศิริธรรมาราม บ้านร่องคำ ม. 14 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
เจ้าอาวาสพระอาจารย์ดาวหาง ไชยธรรมโม ความต้องการแบบพระอุโบสถ ภาคกลางแบบที่ 1
ส่งมาที่เมล์ parry_2531@hotmail.com ประสานงาน 0831248462 (ส่งทางเมล090358)

551. พระอธิการฤทธิเดช อนุตตโร 99 ม.6 วัดป่าโคกแก้ว ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ความต้องการเจดีย์,มณฑป (ส่ง200358)

552.พระอธิการณัฐรุจน์  วุฑฺฒญาโณ 0841714326 334 วัดหนองห้า ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง รหัส 52000 ขอแบบสร้างวิหาร 12,13, อนุโมทนาบุญ บุญรักษา (ส่ง200358)

553.พระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 084-5556207 ความต้องการแบบก่อสร้างห้องน้ำ  (ส่งทางเมลแล้ว 210358)

554.พระอธิการณัฐรุจน์ วุฑฺฒญาโณ 0841714326 334 วัดหนองห้า ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 แบบวิหาร12-13 (ส่ง240358)

555.ลำดับที่ 555. ความต้องการกุฏิกรรมฐาน แบบที่1,24 สถานที่ก่อสร้างวัดบ้านเยี่ยม อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี (ส่งทางเมลแล้ว)

556.อยากจะขอแบบสร้างศาลาตามภาพนี้ จัดส่งที่ พระอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ 377 วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 ทางวัดจะใช้แบบก่อสร้างนี้ จัดสร้าง ณ สวนประพฤติธรรมวัดขะยูง จ.ศรีสะเกษ ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ ติดต่อได้ที่ 0850889150 (ส่ง080458)

557.พระสำเนียงยะโสธะโร 0957418525 วัดชนะชัย บ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าศาลา  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
email: shinwa.surachai@gmail.com กุฏิเจ้าอาวาส งบไม่เกิน 1 ล้านบาท(ส่ง060558)

558.พระอาจารย์สมบูรณ์  ปริปุณโณ  0817338502 ความต้องการ กุฏิแบบที่ 1
เจ้าอาวาสวัดโกมุทรัตนาราม ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 (ส่ง 190458)

559.ขอความกรุณาอีกครั้ง...กำลังเริ่มพัฒนา จากวัดที่ร้างมาหลายปี ขอแบบกุฎิเจ้าอาวาส...และกุฎิพระสงฆ์ แบบหลังเดี่ยว..ครับ ...ขอบคุณครับ...วัดสระสี่มุม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช..พระสุชัย  สุชโย   เจ้าอาวาส...(ส่งผ่านไลน์ 170458) ที่อยู่จัดส่งต้นฉบับแบบก่อสร้าง วัดสระสี่มุม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120(ส่ง060558)

560.ความต้องการแบบก่อสร้างโรงครัว, ห้องน้ำและกุฎิค่ะ ประสานงานพระมหาประดุง 084-404-4677
วัดสามชัยวนาราม หมู่ 4 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 (ส่ง220458)

561.เจริญพรคุณโยมตมาอยากได้แบบเต็มทอดผ้าป่าเสร็จจะเอาดินเข้าและช่างจะดูแบบด้วย พระสุพิน สุภโณ (พระเล็ก) เลขที่ 205 วัดสามัคคีสุขาราม ม5ต โคกไทย อ ศรีมโหสถ จปราจีนบุรี 25190
อาตมาจำวัดอยู่ปราจีนจะเดินทางไปอุบล17เมษาจนเสร็จงาน ขอเจริญพร
เจริญพร แบบถูกใจโยมมาก ขอเจริญพรมากๆ (ส่ง080458)

562.ออกแบบวิหารพระใหญ่+พระเจดีย์ ณ.วัดป่าเกษมคงคาราม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ประสานงานหลวงปู่ชมเชย สุทธสีโล (พระครูวิสุทธิศีลาภรณ์) เจ้าอาวาสวัดป่าเกษมคงคาราม รอดำเนินการออกแบบ

563.ดำเนินงานบุญออกแบบสถานปฏิบัติธรรม1แห่ง 6 อาคารพร้อมวางผังบริเวณ พระครูสุตกิจสารวิมล
เจ้าอาวาสวัดใหม่สันติ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ 6 วัดใหม่สันติ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 103 หมู่ 5 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

564.ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 14 จัดส่งที่ พระอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ 377 วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 ทางวัดจะใช้แบบก่อสร้างนี้ จัดสร้าง ณ สวนประพฤติธรรมวัดขะยูง จ.ศรีสะเกษ ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ ติดต่อได้ที่ 0850889150 (ส่ง220458)

565.พระพรพิพัฒน์พงษ์  รตนโชโต   ที่พักสงฆ์พุทธสถานธรรมน้ำปี้วนาราม   หมู่ที่ 5 ต.น้ำมวบ   อ.เวียงสา จ.น่าน 55110(ส่ง060558)

566.พระเล็ก จิตตะญาโณ วัดถ้ำเต่า ตำบลบึงไม้ อำเภอชะอม จังหวัดสระบุรี ความต้องการ ศาลา+กุฏิ(ส่ง220458)

567.ขอแบบกุฏิขนาด 4x6 ทางผมเป็นเจ้าภาพสร้างอุทิศให้ คุณแม่แบน สว่างวรชาติ ที่วัด ประชาอารี จ.นครศรีธรรมราช email: planet_wave1@yahoo.co.th  คุณวิรโชติ์  เส้งศักดิ์ 0891959180 (ส่งทางเมลแล้ว)

568.Sanya Jitbunjong / jitbunjongs@gmail.com
รบกวนขอแบบก่อสร้าง กุฏิ สำหรับพระสงฆ์ พัก ๑ รูป และ แบบหอกลอง - ระฆัง..
เพื่อที่จะนำไปให้ วัดศรีมโหสภ อ.ศรีมโหสภ จ.ปราจีนบุรี..ขอบคุณมากครับ(ส่ง060558)

569.Samniang Somracha / samniang34@gmail.com
จุดประสงจะสร้างศาลา เพราะมีผู้ที่จะสร้างไห้ แต่ทางวัดไม่มีแบบ สิ่งที่ตอ้งการคือแบบศาลาชั้นเดียว
จึงขอมาทางนี้หวังว่าทา่นคงจะชว่ยใด้ ขอบคุณ เบอร์ติดต่อ0856431212
สำนักสงฆ์ซออิสาน บ.ใหมชัยมงคล ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก รหัส63000 นามพระรุ่ง ฐิตวีโร เป็นเจ้าอาวาส สังกัดธรรมยุต(ส่ง 290458)

570.Suriya Thongkerd / suriyat3@gmail.com
ขอแบบก่อสร้างศาลาวัดแบบที่๑๗ พระอาจารย์ไชยยันต์ ฉนฺทธมฺโม โทร ๐๘๗-๘๓๘๙๔๒๘
วัดป่าเทพประทาน เลขที่๓๓๓ ม.๙ บ.ซับสมบูรณ์ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐(ส่ง 290458)

571.Line:Too wisanu ความต้องการแบบโบสถ์ขนาดเล็ก สวัดีครับคุณกร  ผมตู่จากมูลนิธิบ้านอารีย์
https://www.facebook.com/baanareefoundation รบกวนขอแบบสร้างโบสถ์ด้วยครับ areemag.too@gmail.com สถานที่ก่อสร้าง อ.ล่มสัก จ.เพชรบูรณ์(ส่งทางเมล)

572.รบกวนคุณโยมอีกครั้ง เรื่องเมรุเผาศพ แบบประหยัด พอดีญาติโยม เค้ามานิมนต์ให้ไปช่วยพัฒนาวัดไทยพัฒนาราม ( วัดก.ม.15 ) หมู่ที่ 4 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ติดชายแดนไทยมาเลเซีย ซึ่งเป็นวัดที่กันดารและก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย การเผาศพแต่ละครั้งชาวบ้านต้องนำศพไปเผาอีกวัดซึ่งห่างออกไป 5 ก.ม. ซึ่งเส้นทางคดเคี้ยวเป็นภูเขาสูงชัน สิ่งที่ชาวบ้านต้องการอันดับแรกคือเมรุเผาศพ วัดนี้ไม่มีพระจำพรรษาอยู่เลย มีพี่น้องไทยพุทธอยู่ 199 หลังคาเรือน การเดินทางจากตัวจ.ยะลา - วัด ระยะทาง 75 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. เนื่องจากเป็นภูเขาสูงชัน ถ้าหากคุณโยมสะดวกอาตมาขอไปพบด้วยตนเอง เพราะอาตมาจำวัดอยู่ที่จ.สมุทรสงคราม และจะเดินทางกลับใต้ในวันนี้ช่วง 4 โมงเย็น ด้วยรถทัวร์กรุงเทพ - ยะลา - เบตง ผู้รับเอกสาร พระคมกรี เตชวโร สถานที่จัดส่ง วัดไทยพัฒนาราม หมูที่ 4 บ้านไทยพัฒนา ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150(ส่ง 220458)

573.ประสานงานคุณนวรัตน์ (ทางไลน์) ความต้องการกุฏกรรมฐาน nawaratyuuyen@gmail.com
สถานที่ก่อสร้างวัดหนองแคน หมู่ ที่2 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  เบอร์ท่านเจ้าอาวาส
081-9166689 089-8344996 (ส่งทางเมลแล้ว)

574.เจ้าอาวาส พระอธิการรามัน  สิริมงฺคโล วัดแหลมจาก หมู่ที่/หมู่บ้าน: 5 อำเภอ: ปากรอ ตำบล: สิงหนคร จังหวัด: สงขลา 90330 ความต้องการวิหารภาคเหนือชั้นเดียว ผู้ประสานงานจากทางวัดนายจงรักษ์  สิขะโต vook2345@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

575.พระรุ่ง ฐิตวีโร บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่10 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000
ขอแบบศาลาชั้นเดียว ขอบคุณมากๆ (ส่ง 230458)

576.พระโกเศส  พลญาโน 0963074252  email: kparayano1@hotmail.com
สำนักสงฆ์ธรรมสาละ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ความต้องการศาลาแบบที่ 22(ส่งทางเมลแล้ว)

577.สวัสดีครับเรื่องแบบห้องน้ำวัด20ห้องชายหญิงคนล่ะ10ห้อง ส่งแบบไปที่ผู้รับ  //พระมหาหนูการ  วัดไตรสิกขา บ้านฝาง ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 ผมผู้ประสาน:ต้น /ภาณุเดช ประดิษฐาน อนุโมทนา บุญด้วยครับ เป็นวัดใน สาขา ของพระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ  ครับ(ส่ง 220458)

578.พระครูสมุห์สุจินต์  สุจิตโต  0831078491 ต้องการแบบห้องน้ำ 20 ห้อง
รองเจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 (ส่ง300458)

579.พระมหาณัฎฐานันท์ อนาลโย0853449555 วัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 ต้องการแบบ1. กุฏิ+ห้องน้ำในตัว 2. ศาลาโล่งมีมุกด้านบน ศาลา 22 (ส่ง300458)

580.พระมหาสมพงษ์. บุญเต็ม เลขที่ 449  วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210. โทร.0949895514 ขอแบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13 และ17และแบบห้องน้ำ8ห้อง(ส่ง060558)

581.พระมงคลชัย  ไพโรจน์  0831961868 วัดปาดังเบซาร์ 30/39 ถ.เทศบาล 3 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  ความต้องการศาลาพักศพ (ส่ง070558)

582.amonrat ariyachaipradit (แบบทางเดินจงกรม) ดิฉันในนามตัวแทนกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณท่านและครอบครัวเป็นอย่างสูง ขออนุโมทนาบุญสาธูการท่านและครอบครัวในการนี้ด้วยนะคะ ผศ.อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู (ส่งทางเมลแล้ว)

583.วัดดอนหวาย เลขที่ ๔๐ หมุู่ที่ ๓ ตำบลหนองระเวียง เขต ๒ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
มีโครงการสร้าง อุโบสถ ไว้ประจำวัด เพื่อใช้สำหรับทำสังฆกรรมสำคัญ เช่น - การอุปสมทบ -
การสวดกฐิน - การสวดพระปาฏโมกข์ - การสวดปริวาสกรรม ฯ เนื่องจาก วัดอยู่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องจัดสร้าง แต่วัดยังไม่มีแบบแปลน จึงใคร่ขอควมอนุเคราะห์ จากท่าน
ช่วยจัดส่งแบบแปลน อุโบสถ แบบ 5 หน้าต่างให้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง หรือผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ประสงค์ จะเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประทาน ประจำอุโบสถ ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่
พระครูสุธรรมคุต เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง เขต ๒ โทร 089-210 2366 (ส่ง150558)

584.พระใบฎีกาไอศูรย์   ชยลงฺกโร   วัดสบหนอง  ตำบลตาลชุม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 55140 ความต้องการวิหารภาคเหนือ(ส่ง180558)

585.วัดหลวง  พระอาติยนินทร์ ถิรธมฺโม  โทร 090-2677241 วัดหลวงต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 ความต้องการขอแบบหอกลอง-หอระฆัง(ส่ง180558)

586.เนื่องด้วยทางวัดกำลังจะดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมแก่พุทธศานิกชน จึงขอความอนุเคราะห์แบบแปลนก่อสร้าง มายังท่านและขอขอบคุณอนุโมทนา ที่อยู่จัดส่ง
พระครูสถิตวรปัญญา วัดบ้านโคกข่า ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 0961428589 (ส่ง180558)

587. สวัสดีครับคุณกร  ผมหนุ่ยครับ  Narongyod Wongrut (ณรงค์ยศ วงษ์รัตน์)  เนื่องจากทางวัดถ้ำพญาช้างเผือก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จะทำการสร้างศาลา  จึงอยากขอรับแบบศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 12 ติดต่อ พระอาจารย์ทวีศักดิ์  เบอร์โทร  087-8578713 ที่อยู่จัดส่งแบบ  วัดถ้ำสายใจ   ม.1  บ้านทุ่งลุยลาย  ต.ทุ่งลุยลาย  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ   36180 (ส่ง180558)

588.Chaiwat Khunphiluek ผมนายชัยวัฒน์ หน่วยงาน กรมที่ดิน  รบกวนขอไฟล์แบบ Autocad ศาลาเอนกประสงค์แบบที่22 เพื่อนำไปประมาณราคา เพื่อทอดผ้าป่า จัดสร้างให้กับวัดครับ  0852-1648344 ขออนุญาตขอแบบศาลาปฏิบัติธรรมแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่22  (ส่งทางเมลแล้ว)

589.เจริญพรขอแบบแปลนสร้างกุฏิรับรองพระเถระ ประสานงาน อนุวัตร ทิพพิชัย anuwat.t2519@gmail.com จัดส่งพระอธิการอนุวัตร  อินฺทญฺโญ วัดกุดหวาย  บ้านกุดหวาย  หมู่ 9  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160 (ส่ง080658)

590.เรียนคุณกร เนื่องจากดิฉันและครอบครัวแฟน มีความตั้งใจที่จะทำบุญสร้างกุฏิวัดที่วัดโพธาราม พื่อทำบุญให้พ่อแฟนที่เสียชีวิต กุฏิขนาดที่พระสงค์ 1 รูป และห้องน้ำในตัว แบบหลังคาปกติ วัดโพธาราม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวสุขุมาลย์ แก้วจันทร์ทอง 090-9626684  KUNG.KHEW@GMAIL.COM ขอขอบพระคุณคุณกรและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
(จัดส่งทางเมลแล้ว)

591.ขอแบบก่อสร้างหอระฆัง-หอกลอง ประสานงาน พระอาติยนินทร์  ถิรธมฺโม  โทร 090-2677241
จัดส่งวัดหลวง เลขที่ 73 วัดหลวง ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 (ส่ง260558)

592.สถานที่ก่อสร้างวัดชโลตมาราม ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิแบบที่1,5(ส่งทางเมลแล้ว)

593.สวัสดีครับ ผมขอแบบก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 8 ห้อง และห้องอาบน้ำ ด้วยครับ จะนำไปสร้างที่วัดพะเนียด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครับ ขอบคุณครับ โอภาส พูลเพิ่ม 0894614132(ส่ง080658)

594.Pinchutha Rungchaturachai
สวัสดีค่ะ ต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ แบบที่ 1, 3, 4, 5, 14 เพื่อนำมาก่อสร้างกุฏิโยคีที่มาปฏิบัติธรรมค่ะ
รบกวนส่งมาที่ วัดภัททันตะอาสภาราม 118/1 บ้านหนองปรือ  ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
ผู้ประสานงาน ปิ่นจุฑา  รุ่งจตุรชัย 094-982-9882 ขอบคุณมากค่ะ(ส่ง080658)

595.พระบุญมี  099-7588349  วัดโปร่งเกตุ  หมู่10 ต.ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต  จ .ฉะเชิงเทรา 24160
ขอแบบพระอุโบสถ แบบที่6 (ส่ง080658)

596.ประสานงานพระครูสุวรรณ วชิรสุนทร 0827675441 วัดหนองวัวดำ หมู่7 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 (ส่ง110658)

597 ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิหลังเล็ก ประสานงานพระครูบรรพต บุญโญภาส
วัดป่าเขาหินตัด 24/9 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340  (ส่ง110658)

598 สวัสดีครับ ตามที่ผมได้ขอแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ไว้ถ้าท่านจะกรุณาอนุเคราะห์กรุณาส่งแบบไปที่...นายนิวัติ หนูจักร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเกลือ บ้านเลขที่ 63/1หมู่ 2 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 23000 จะเป็นพระคุณยิ่ง น.ท.ประทาน สำราญกิจ โทร.081-5136273  (ส่ง110658)

599. mahapo.tak@hotmail.com พระปลัดสุขสันต์ ยสินฺธโร วัดโพธิ์งาม ๓๓ หมู่ ๖ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ๖๓๑๒๐   โทร. ๐๘๕-๐๔๔๖๗๐๖ อยากได้แบบในรูป จะหางบประมาณสร้างเอง...ต้องมีแบบเพื่อตีราคาว่าจะต้องใช้เงินในการสร้างเท่าไหร่..  (ส่ง120658)

600. พระอุเทน อาสโภ วัดสหธัมมิก บ้านอ้วน หมู่ที่4 ตำบลหาดแพง อ.ศริสงคราม จ.นครพนม 48150 มีประสงค์จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่ใช้พื้นที่ กว้าง20 เมตร ยาว 30 เมตร โดยประมาณ แต่ยังมีปัญหาเรื่องการออกแบบ ชึ่งทางเราต้องการเป็นแบบที่เรียบง่าย ให้เข้ากับสถานที่ เนื่องจากเป็นป่าบ้างเล็กน้อย จึ่งได้เจริญพรประสารมาทางเว็บไชร์นี้ และส่งข้อมูล ชื่อ ที่อยู่มายังอิเมลนี้ เพ่อต้องการขอแบบศาลา เบอร์ติดต่อ 0836707329 (ส่งทางเมลแล้ว) mruthenarsapho@hotmail.com

601.ขอรับแบบอาคารเอนกประสงค์แบบที่ 12 ครับ พระครูสังฆรักษ์สังคม วัดมะขาม 116 ม.8 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110(ส่ง150758)

602. ลำดับที่602.พระรัฐวิทย์ ฐานวโร วัดสว่างอัมพวัน ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 หลวงพี่ต้น...087-637-0691 ควมต้องการศาลา12,13,14,23 วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘... ...แบบก่อสร้างใดเหมาะสำหรับการสร้าง ศาลาหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ ณ วัดสว่างอัมพวัน จ.อุดรธานี......วัตถุประสงค์การสร้าง เป็นอาคารที่ปฎิบัติธรรมพระกรรมฐาน และเป็นอาคารอเนกประสงค์ มีพระพุทธรูสมเด็จองค์ปฐมเป็นพระประธาน พร้อมด้วยห้องรับรองพระมหาเถระ ครูฝึกพระกรรมฐาน และเป็นที่พักผู้ปฎิบัติธรรม.....สร้างถวายเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ(หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)......ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีความสุข ปราศจากความทุกข์ทั้งปวง มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม และปรารถนาสมหวังทุกประการเทอญ......สาธุๆๆ โชคดีมีสุข สวัสดี (ส่ง150758)

603.พระครูสถิตสารคุณ ความต้องการแบบก่อสร้าง หอระฆัง~หอกลอง เจ้าอาวาสวัดหนองผาขาว ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐  โทร.๐๘๔๓๗๘๗๘๖๘ (ส่ง150758)

604. ขอความอุปถัมภ์เเบบวิหารทานเจริญพร...อาตมภาพ พระมหาคำมี   อมโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง มีความประสงค์อยากจะได้เเบบการสร้างเสนาสนะภายในวัดบ่อชะเนง เพราะที่เห็นในสื่อนั้นมีความพอใจในระดับหนึ่ง  ถ้าคุณโยมมีความกรุณาต้องขอบคุณมากๆ...จัดส่ง พระมหาคำมี     อมโร  วัดบ่อชะเนง   ตำบลหนองเเก้ง อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ รหัส  37240  โทร  095-0457659,087-2480786 ความต้องการศาลา12,13 กุฏิ ( ส่ง260758)

605.ขอเจริญพรคุณโยมทีมงานกรอาร์ทดีไซด์  อาตมาภาพมีความประสงค์ขอรับแบบศาลาและห้องน้ำ ตามรูปที่แนบบมานี้ และขอราคาประมาณการก่อสร้างด้วยครับ ส่งที่    วัดใหม่ปิ่นเกลียว ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000  ผู้รับ     พระตระกูล ขนฺติธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว (0812522186) ขอขอบคุณขอให้บุญรักษาทีมงานทุกท่าน ให้อยู่ดีมีความสุข อายุมั่นขวัญยืนทุกท่านเทอญ   ขอเจริญพร    พระตระกูล ขนฺติธมฺโม ความต้องการศาลา 19,23,ห้องน้ำ ( ส่ง260758)

606.เรียน  คุณกร   ผมชื่อหนุ่ยครับ (ปารย์พิรัชย์  ปภาภิวัฒไชย) เป็นคนทำงานและประสานงานให้กับ วัดมหาโพธิธรรม ต.ชอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นวัดและศูนย์วิปัสนาครับ พระอาจารย์ มีดำริอยากสร้างศูนย์วิปัสนา พุทธเมตตา และอาคารต่างๆในวัด  ผมเริ่มสำรวจพื้นที่ออกแบบและก่อสร้างไปเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา แต่ผมดูแบบที่ทีมน้องๆทำมาผมยังไม่ค่อยชอบ เมื่อวานผมไปเข้าพบพระอาจารย์ ท่านอยากสร้างศาลา 2 ชั้นก่อน ผมกำลังนั่งส่งงบรีฟงานให้น้องๆในทีมออกแบบ เสริชข้อมูลเจอของคุณกร ชอบแบบมากครับ  สวยงามกว่าที่ทีมสถาปนิกของผมออกแบบหลายเท่า ผมอยากได้แบบศาลา 2 ชั้น เลขที่ 17 และ แบบหอระฆัง และพอทราบราคาค่าก่อสร้างมั้ยครับสักเท่าไหร่ ขอบคุณมาก ใจกุศลมากครับ ขอบคุณครับ หนุ่ย 098-532-9453  bkkgroup88@gmail.com ( ส่ง260758)

607.เจริญพรขอแบบกุฏิพระ สร้างที่วัดป่าพุทธประสงค์ (เพียงภูวนาราม) ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พระภูวเดช อุสฺสาหิโก (085-6223595) phra_phuwadech@hotmail.com ( ส่ง260758)

608.เรียน  สถาปนิกผู้ใจบุญ     ด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านมาบสมอ  หมู่  5  ต.หนองตาด อ.เมืองจ.บุรีรัมย์  ได้มีจิตศรัธาสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมา 1  หลัง  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง   และอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปี จึงได้คิดจะจัดทำภาพจำลองศาลาการเปรียญที่กำลังสร้างอยู่เพื่อขึ้นป้ายให้ผู้มีจิตศรัธาได้เห็นภาพของศาลาการเปรียญเมื่อสร้างเสร็จแล้วในอนาคต จะได้ร่วมสมทบทุนในการสร้างให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  โดยได้วาดภาพจำลองศาลาการเปรียญขึ้นนมาเพื่อเป็นแบบเบื้องต้นสำหรับเพิ่มเติมรายละเอียดให้ใกล้เคียงกับศาลาของจริง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มสถาปนิก ได้ช่วยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วย จะขอบคุณยิ่ง รายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่  คุณธำมรงค์  ผ่านพินิจ  ฒือถือ  0847210278  หรือ อีเมล์ thamronkphan@yahoo.com ( อยู่ในขั้นตอนพิจารณาตัดสินใจ )

609.พระมหาบันทอน ทองสว่าง   pm_banthon@hotmail.com อาตมาได้รับแบบกุฏิสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง พอดีอาตมาจะทำโครงการสร้างหอระฆัง และอุโบสถต่ออีก ถ้าไม่รบกวนช่วยส่งภาพรูปแบบให้ดูทางเมล์ก่อนได้ไหม จะได้เลือกแบบ แล้วค่อยส่งแปลนให้ทีหลัง ขอเจริญพร วัดนาเจริญ 56 หมู่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 ผู้ติดต่อ พระมหาบันทอน สุธีโร เจ้าอาวาสวัดนาเจริญ 0904541954 (ส่งทางเมลแล้ว)

610. พระอาจารย์ศิลา จกฺกวโร สำนักปฏิบัติธรรมภูเกิดแก้ว 149 บ้านห้วยกั้ง หมู่ 1 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150  ความต้องการศาลาแบบที่19 , 23( ส่ง280758)

611.   เจริญพร...อาตมภาพ พระมหาคำมี   อมโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง มีความประสงค์อยากจะได้เเบบ การสร้างเสนาสนะภายในวัดบ่อชะเนง เพราะที่เห็นในสื่อนั้นมีความพอใจในระดับหนึ่ง  ถ้าคุณโยมมีความกรุณา ต้องขอบคุณมากๆ... พระมหาคำมี     อมโร  วัดบ่อชะเนง    ตำบลหนองเเก้ง อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ รหัส  37240 โทร  095-0457659,087-2480786 (ส่ง280758)

612.งานบุญวิหารทาน แบบร่างศาลาอเนกประสงค์ ยกพื้นสูง เจ้าของอาคาร มูลนิธิรวมใจภักดี  และเครือข่าย ๙ ชมรมวัฒนธรรมฯร่วมกับวัดบวร(บ้าน-วัด-โรงเรียน) ผู้ประสานงาน ดร.อาทิตย์ ทรัพย์บุญเสรี  สถานที่ก่อสร้าง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ๑  (ส่งทางไลน์แล้ว)

613.sunantopikku@gmail.com อาตมา พระเสริมศักดิ์ สุนันโท
ธรรมสถานวัดป่าฤทธิยากุล ม 8  ตำบลทุ่งห้วา  อำเภอทุ่งหว้า จ สตูล  Tel. 0943704986
ความต้องการ แบบกุฎิที่ 22 , 23  ตามในรูปที่ได้ดูในเวปและ หอระฆัง สามารถส่งแบบทางอิเมลย์ได้เปล่าครับ อนุโมทนาบุญ พระเสริมศักดิ์ สุนันโท  (ส่งทางไลน์แล้ว)

614.ประสานงาน คุณเบญจมาศ คล้ายนุช banjames11@gmail.com
ขอแบบโบสถ์ ณ.วัดหนองนากวางอั้น ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (ส่งทางเมลแล้ว)

615.วัดเขาสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
ความต้องการแบบห้องน้ำ 20 ห้อง ,ศาลา 22 ประสานงานพระอธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต (ส่ง100858)

616.พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง 83 หมู่ 6 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 ความต้องการแบบเจดีย์ย่อมุม 12 และศาลาแบบที่ 17 (ส่ง100858)

617.วิหารสุขโขวนาราม ณ.สำนักสงฆ์สุขโขวนาราม หมู่ที่ 10  คุ้มกกโก ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น (รอเขียนแบบก่อสร้าง)

618.พระครูวินัยธร ธีรยุทธ สำนักสงฆ์เขาลูกเเก้ว ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราความต้องการแบบก่อสร้างห้องน้ำ 20 ห้อง (ส่งทางเฟสแล้ว)

619.singha_s@hotmail.com รบกวนขอแบบก่อสร้างหอระฆังฯ จะไปก่อสร้าง(ในอนาคต)
ที่วัดป่า บ้านหนองอ่วน ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีหอระฆัง ซึ่งกระผม ในเดือนตุลาคมนี้ จะนำระฆังทองเหลืองไปถวายก่อน ขอบพระคุณมากครับ  สิงหา ศักดิ์สิทธิ์ 080 559 2330
(ส่งทางเมลแล้ว)

620. ความต้องการศาลาแบบที่ 12 เพื่อปรับประยุกต์หน้างาน ประสานงาน เจ้าภาพคุณอ้อม 0869769572q@gmail.com ณ วัดบ้านทุ่ม ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ(ส่งทางเมลแล้ว)

621.ความต้องการอุโบสถภาคกลาง  พระบุนนาค  ฐิตาจาโร   0849152695  สถานที่จัดส่ง
วัดป่ารุ่งอรุณ  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150 (ส่ง170858)

622.พระอธิการแก่นสาร  อธิจิตโต 0870799658 วัดป่าคาย หมุ่ 7  ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  65190 ความต้องการ ศาลา 22  (ส่ง180858)

623. พระเอกฉลวย  ญาณโสภโณ   ที่พักสงฆ์ มั่นเจริญบัวธรรม  ๑๐๐/๑๙ ม.๑๔ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ๑๑๑๑๐ ต้องการแบบกุฏิสงฆ์ (ส่ง190858)

624.เจ้าภาพสร้างถวายคุณพัทธนันท์ ขอรับแบบกุฏิพระ สร้างถวาย วัดป่าบ้านม่วงไข่ อ ภูเรือ จ เลย ขอด่วนนิดนะค่ะพอดีกำลังจะขึ้น จ. เลย พี่จะไปสร้างถวายวัด และจะไปบวชคระ(ส่งผ่านเมลแล้ว)

625. วัดโกลด์สโบโรวนาราม สหรัฐอเมริกา ภาพวิหาร(แบบที่13) สำหรับงานทอดกฐิน (ส่งผ่านเฟสแล้ว)

626. วัดถ้ำเขาน้อย ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี ประจวบ 77150 เมรุเผาศพ  email: jaea_kam@hotmail.com (ส่ง260858)

627.เจริญพร คุณกร ด้วยวัดมหาพุทธภูมิ เมืองซานตา โรซ่า แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีความประสงค์จะสร้างศาลาเอนกประสงค์สองชั้น เพื่อประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้ทราบว่า ทางท่านได้แจกแบบแปลนก่อสร้างฟรี ดังนั้น อาตมาจึงขอความอนุเคราะห์แบบแปลนก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สองชั้นทุกแบบ และภูมิทัศน์ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการวัดได้พิจารณา หวังว่า คงจะได้ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีWat Mahabuddhaphumi 2882 Stony Point Rd. Santa Rosa, CA 95407 ขอเจริญพรพระมหาบัวสาย ปญฺญาวชิโรประสานงาน(ส่งทางเมลแล้ว)

628.สวัสดีครับ ผมชื่อ อารยะ อยู่คงแก้ว กลุ่มปฏิบัติธรรม พุทธประดิษฐ์ สถานที่ก่อสร้าง กุฏิ และ ศาลา เป็นที่ดินทำสวนปาล์มเนื้อที่ 200 ไร่ ที่สมาชิกในกลุ่มบริจาคให้ทำสถานปฏิบัติธรรม อยู่ที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตอนนี้ของเดิมมีศาลาอยู่หลังนึง ผมกำลังเตรียมจะสร้างกุฏิและศาลาหลังใหม่อีกหลังนึงครับ พอดีเห็นในเว็บไซด์ของคุณกรแจกแบบก่อสร้างกุฏิและศาลาสวยๆหลายแบบแต่ลิ้งค์ไม่สามารถดาวโหลดได้ ผมรบกวนคุณกรช่วยส่งไฟล์เข้าอีเมล์ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
(ส่งทางเมล310857)

629. พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ 27 หมู่ 3 ความต้องการ ศาลา 22+โรงเก็บของ
วัดอมรญาติสมาคม ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 (ส่ง020958)

630. ความต้องการ ศาลา 22, กุฏิกรรมฐาน แบบที่ 2 ,6  พระรักษ์ณรงค์  ปิยะสีโล  0963501185
วัดป่าซับวารินทร์รัตนมงคล หมู่ 7  บ้านซับวารินทร์ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140  (ส่ง020958)

631.พระวัชระ ปัญญาวุฑโฒ 0995523565 อ.วัชร ความต้องการอุโบสถ วัดบ้านใหม่ศรีนคร ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดหวัดนครสวรรค์ 60150  (ส่ง060958)

632.พระครูจันทร์ ฟอมไทสง วัดสว่างชุมพวง ต.โนนรัง อ. ชุมพวง  จ. นครราชสีมา 30270
ความต้องการ แบบหอระฆัง (หลังคาสีแดง) (ส่ง060958)

633.วัดถ่ำเขาน้อย ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี ประจวบ 77150ความต้องการ แบบหอระฆัง (ส่ง060958)

634.sayanchai.mabtapud@yahoo.com กราบเรียนท่านผู้ใจบุญ ผมสนใจอยากจะขอรบกวน แบบก่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ จะนำไปถวายสำนักสงฆ์ ดอยอิ่มใจ อยู่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  ประสานงานคุณ Sayanchai.Mabtaphut Best Regards  Sayan Th.(ส่งทางเมลแล้ว)

635.คุณไชยชนะ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ผมประทับใจในความงามมากครับ ผมได้รับแบบก่อสร้างฯจากฝ่ายออกแบบฯ กองศาสนสถาน สำนักพุทธฯ คล้ายกับภาพจำลองนี้ หากผมต้องการขอให้ท่านช่วยทำภาพ3มิติ ผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง โปรดแนะนำด้วยครับ ทั้งนี้ ผมได้นำกราบเรียนเจ้าคณะตำบลฯ และคณะกรรมการจัดสร้างฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว โปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับ
สถานที่ก่อสร้างวัดเขากระจิว ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (ส่งทางไลน์แล้ว)

636.ขอบคุณ และขออนุุโมทนาบุญในเมตตาส่งแบบอุโบสถให้ กำลังดำเนินการก่อสร้าง รบกวนขอแบบโรงครัวขนาด 9x24 มีคนใจบุญเป็นเจ้าภาพให้ ขอบคุณล่วงหน้า พระครูสุธรรมคุต วัดดอนหวาย ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 (ส่งทางเมลแล้ว)

637.พระอาจารย์กิตติชัย ปัญญานนท์. 093-1973431 วัดพระธาตุแสงแก้วมณีธรรมต้องการ แบบอาคารสองชั้นทีพักนักปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแสงแก้วมณีธรรม หมู่1 ตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 ขออนุโมทนาบุญด้วยคุณโยม ที่ได้กรุณาทางวัด  ขอขอบคุณล่วงหน้าขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองและให้มีความสุขในธรรมทุกกาลนาน (ส่ง160958)

638.bong30050014@gmail.com เนื่องด้วย ทางวัดสุวรรณาราม บ้านกกทอง  ต.กกทอง  อ.เมือง  จ.เลยมีความประสงค์จะก่อสร้างหอกลองระฆัง  จึงใคร่ขอแบบหอระฆังตามรูปพร้อมกับแบบพิมพ์เขียวและประมาณราคาในการสร้างด้วยครับ ติดต่อกลับ นายวิชัย งามขุนทด 0883211749 (ส่ง180958)

639.สวัสดีครับที่ผมติดต่อขอแบบโบสถ์ครับ ขอแบบพระอุโบสถส์แบบที่6  ถึง.  พระครูธรรมญาณประยุต (ช่าง ดร ขันทอง) วัดหนองจับเต่า 81 หมู่5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. 20250 ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ขอให้ความดีครั้งนี้มีแต่สิ่งดีดีกับครอบครัวนะครับ (ส่ง180958)

640.คุณณิชชา ปุยชัยภูมิ นะคะ พอดีคิดจะเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิเจ้าอาวาส ถวายวัดสุทธิปริญญานนท์ ม.9 บ้านภูพานทอง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร อยากได้แบบกุฏิชั้นเดียวยกพื้นสูง ที่มีห้องจำวัด2ห้อง ห้องน้ำ2ห้อง  ราคาไม่เกิน300,000บาท พอจะมีแบบไหมค่ะ (ส่งทางเมลแล้ว)

641.ขอแบบก่อสราง พระอุโบสถขนาดเล็ก   ผมเป็นพระบวชไหม่พึ้งบวชได้สองเดือนก่อนบวชเป็นครูอยู่ที่เทกนิกนราธิวาส เนื่องจากวัดที่ผมบวชนี้ยังไม่มี พระอุโบสถทางหลวงพ่อท่านก็ยากจะสรางพระอุโบสถด้วย เพราะเวลาจะบวชพระท่านต้องไปที่วัดอื่น ซึ้งการเดินทางก็อันตรายและท่านก็อายูมากแล้ว ผมคิดว่าจะช้วยท่างสรางโดยนำนักเรียนจากวิทยาลัยเทกนิกนรามาช้วยสวนค่าของก่อจะเรี้ยรายกันและเงินกระถินก่อมีนิดหนอย กะว่าจะทำโบสถ์ขนาดเล็กขนาดภายไน 7x15 เมตร จึงไครขอรบกวนโยมช้วยเขียนแบบไห่ที ขอขอบคุณอยางสูง  ผม พระสรายุทธ  ตั้งใจ  วัดเขานาคา หมู่ 5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร 0961956136    ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง  จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน  เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน  คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์ (ส่ง230958)

642.นายสมศักดิ์ พัฒนประสิทธิ์ชัย กองช่าง เทศบาลตำบลสาวะถี 168 หมู่8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ความต้องการ แบบอเนกประสงค์แบบที่ 19(800ตร.ม.) จะสร้างที่ สถานธรรมกาญจนวิสุทธิ บ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่นครับ ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ  (ส่ง230958)

643.ขอแบบแปลนศาลาเอนกประสงค์23 ชื่อที่อยู่ วัดป่าบ้านโนนสว่าง หมู่ที่6 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160. ประสานงานพระอาจารย์ไพโรจน์ สมาจาโร ขอบใจมากๆนะ เจริญพร (ส่ง230958)

644.ประสานงานพระอาจารย์นิติชน เตชธมฺโม  จัดส่ง วัดป่าภูผาย่าทาวราราม ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 ความต้องการศาลา 17 , 23(ส่ง230958)

645.เรียน Admin ผู้ใจบุญ เรื่องขอแบบแปลนสถานปฎิบัติธรรมค่ะ เนื่องจากบริษัท แม็กซิออนวีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตกระทะล้ออลูมิเนียม อยู่ที่ จ.สระบุรี ค่ะ ทางบริษัทฯ มีโครงการจะสร้างสถานปฎิบัติธรรมเป็นอาคารชั้นเดียว ภายในสถานที่ของบริษัท โดยทางกรรมการผู้จัดการท่านมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถานปฎิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีใจใฝ่ไปในทางกุศลกรรมค่ะ ได้ทราบว่าทางท่านและทีมงาน มีใจในการแจกแบบแปลนให้ฟรี ศาลาแบบที่ 12,13 ,ที่พักรับรอง จึงรบกวนขอรับแบบแปลนสถานปฎิบัติธรรม อาคารชั้นเดียว สำหรับมาใช้ในการก่อสร้างค่ะ ไม่ทราบว่าจะขอแบบแปลน ของรูปอาคารด้านล่างได้ไหมคะ เพื่อให้ทางผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกค่ะ เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ  ขอแสดงความนับถือ ธัญญลักษณ HR Specialist - Recruitment & Training
บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd. (ส่งทางเมลแล้ว)

646.anusornfast@gmail.com  ขอความอนุเคราะห์แบบก่อสร้างอุโบสถครับเป็นแบบที่ 6 นะครับ
ผมมีความตั้งใจจะสร้างอุโบสถถวายวัดที่หมู่บ้านครับ ชื่อ-ที่อยู่ อนุสรณ์ กุลมุ่ง สำนักงานการปฎิรูปที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 322 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (ส่งทางเมลแล้ว)

647.ประสานงานพระครูสุวรรณพัชโรภาส 118 หมู่ 8 วัดรวมทรัพย์ บ้านรวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัส 67180 ความต้องการแบบศาลาที่ 19 เจริญพรขอบคุณล่วงหน้าครับ(ส่ง051058)

648.สวัสดีครับผมไลน์จากวัดดงปอกม.4ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้างจ.สุพรรณบุรี72180(พระทรงศักดิ์) มีความประสงค์จะขอบริจาคแบบก่อสร้างศาลาแบบทื่19 ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ประสานงานคุณธงชัย 0930438801(ส่ง051058)

649.สวัสดีค่ะ เมื่อเช้าที่ได้คุยทางโทรศัพท์เรื่องแบบกุฎิพระ พอดีมีผู้สนใจจะไปสร้างกุฎิสำหรับปฏิบัติธรรม  ณ สำนักปฏิบัติธรรมภูริทัตตะ ต.ดูกอิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด จึงอยากได้แบบเพื่อที่จะสร้างสำหรับปฏิบัติธรรม ขนาดเล็ก ประมาณพักได้ 2 คน แบบไม่มีห้องน้ำ จึงขอรบกวนท่าน ช่วยส่งแบบมาให้พิจารณาประมาณ 5-6 แบบ ได้ไหมค่ะ ตามที่อยู่ใน email นี้ค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง   Best regards, Nawarat K.(ส่งทางเมลแล้ว)

650.พระครูวาปีธรรมรักษ์ (กิงหยง) วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 แบบศาลาแบบที่ 23(ส่ง051058)

651.สร้างถวายวัดวิเวการาม บางพระ ชลบุรี  พระโอ๊ด 0892357552 ส่งมาที่ วัดผ่องพลอย ลาซาล46 แขวงบางนา เขตบางนา กทม ขอแปลนศาลาเอนกประสงค์ 19(ส่ง051058)

652.แบบแปลนเมรุเผาศพขนาดกลาง และขนาดเล็กที่อยู่วัดญาโณทัย หมู่ที่ 4. ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี94130 ที่อยู่ ผู้ใหญ่ภัทรชัย ยอดนวล 16. หมู่ที่ 3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี94130 โทร081 2770028  (ส่ง131058)

653.อยากให้โยมช่วยเมตตาหน่อย พระอธิการสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ วัดศรีภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 โทร 0918625995 (ส่ง131058)

654.มีความประสงค์ขอแบบก่อสร้างอเนกประสงค์แบบที่ 19 เพื่อสร้างเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางระกำโรงพยาบาลบางระกำ ทั้งนี้เพื่อนำแบบก่อสร้าง เสนอให้กับ ผู้บริจาคเพื่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้ประโยชน์ดังนี้ คือ
1. เป็นห้องประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าประชุมประมาณ 300 คน สำหรับทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
2. ใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ อาทิเช่น ตรวจรักษาโรค คัดกรองโรค และส่งเสริมสุขภาพ--- ผู้ติดต่อ : คุณอัญชูลี บัวทอง โทร.090-6977772 หรือ เบอร์โทรสำนักงาน 055-372114 (เวลาราชการ)--- ที่อยู่ : 609 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางระกำ ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ PCU Bangrakam (ส่ง131058)

655.ขอแบบศาลา เรียนท่านผู้เจริญ ผม นายไพวรรณ  กลมเกลียว  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหมู่บ้านให้หาแบบปลนอาคารศาลาธรรมสังเวช ประจำหมู่บ้าน บ้านหัวคูสระ หมู่ 11 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้จิตรศัทธาจะจัดสร้างศาลาธรรมสังเวชให้ทางสำนักสงค์ โดยให้ข้าพเจ้าออกแบบประมาณราคาให้ แต่ด้วยระยะเวลากระชั้นข้าพเจ้าไม่มีเวลาเพียงพอ จึงขอรบกวนท่านให้ความอนุเคราะห์แบบให้ด้วยครับ  Paiwan Khomkeaw ไพวรรณ  กลมเกลียว ccivil77@gmail.com  (ส่งทางเมลแล้ว)

656.พระครูภาวนาเจติยานุกิจ เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 (ส่ง131058)

657.เจริญพรคุณกร อาตมาภาพ พระครูสุวรรณพัชโรภาส (0895645817)เจ้าอาวาสวัดรวมทรัพย์ ต้องการ แบบก่อสร้างศาลาเอนกประค์ แบบที่ 17 ส่ง พระครูสุวรรณพัชโรภาส วัดรวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัส 67180 (ส่ง131058)

658.พระมหาอภิวัฒน์ ภทฺทรเมธี วัดบึง พระอารามหลวง apiwat_2533@hotmail.com
อาตมาภาพ ขอแบบที่โยมทำไว้หน่อยนะ พอดีอยากจะสร้างโรงครัว,ศาลา19 ทางวัดมีงบประมานน้อย เลยอยากจะขอความอนุเคาะให้โยมออกแบบให้หน่อย แบบโรงครัว พระมหาอภิวัฒน์ ภทฺทรเมธี 82 วัดบึง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000 / 0892813152 (ส่ง131058)

659.เจริญพรครับ โยมกร อาตมาภาพ พระอธิการเอกรัตน์ รตนญาโณ
เจ้าอาวาสวัดดงชมภูเลิศมงคล 226 หมู่ที่ 7 บ.ดงชมภู ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
โทร.083 416 0999 (aekkarat00710@hotmail.com) อาตมาภาพขอความอนุเคราะห์แบบศาลาครับผม อนุโมทนาบุญครับ (ส่ง131058)

671.พระครูภาวนาเจติยานุกิจ 0907597012 เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19  สร้าง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ email: pichai_jisee@hotmail.com  (ส่งทางเมลแล้ว)

672.กุฏิ แบบที่4 ที่พักสงฆ์พระธาตุดอยแก้ว พระสมุห์กิตติศักดิ์ สิริภทฺโท โทรศัพท์ 0813869606 ที่พักสงฆ์พระธาตุดอยแก้ว บ้านสบทราย ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 (ส่ง211058)

673.วัดโบสถ์ยางลาด ต.ระวิง อ.เมือง เพชรบูรณ์ โดยพระใบฎีกาทีปต์ปธาร ทีปวํโส// โทร/ไลน์ 0984689950 ขอรับแบบศาลาเอนกประสงค์ แบบที่ 14 //จัดส่งได้ที่วัดโบสถ์ยางลาด ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67120 ...ขอเจริญพร (ส่ง211058)

674.พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ วัดนางบวช 216 ม.4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี72120 ขอแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่22(ส่ง201058)

675. เรื่องแบบนี้ ท่านให้ผมประสานงานให้ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์หาทุนในการจัดสร้าง
ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ที่วัดปากน้ำ และท่านทำงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาจัดส่ง ถวาย พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ 0-3524-8000, 0-3535-4710, 0-3535-4711 โทรสาร 0-3524-8006 ผู้ประสานงาน อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ 083299694(ส่ง261058)

676.กรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในนามพลเอกธงชัย เกื้อสกุล 85/170 ถ.เทียนทะเล20  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ประสานงานคุณสุชีรา สกุลมงคลลาภ chaidecho@gmail.com,0615461959
ความต้องการอุโบสถแบบที่ 6 (ส่งไฟล์ทางเมลแล้ว)

677.ธนาธิปกรณ์ เพียรทอง thanathippakorn@gmail.com เจริญพรคุณโยม รบกวนส่งรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ พระธนาธิปกรณ์ ธนธิปกโร    วัดราษฎร์รังสรรค์  3 หมู่ 2 ตำบล อ่าวลึก อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่ โทรศัพท์ 0897315404 (ส่ง301058)

678.พระมหาธนภัทร. กลยาณวชิโร. วัดใหญ่ชัยมงคล. ต.บ้านใหม่ชัยมงคล. อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย. 64230 โบสถ์ชั้นเดียว(ส่ง041158)

679.ความต้องการกุฏิขนาดเล็ก แบบที่ 2 แบบที่ 6 จัดส่งพระวรา ชลิโต อศ.บ้านเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280(ส่ง041158)

680.ขอแบบอาคารที่17อาคารอเนกประสง   suwitmass@gmail.com  ขอในนามวัดป่าคำชลพัฒนาราม หมู่11ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  41130  พระ สุวิทย์ โชติธมโม 0991071588 (ส่งทางเมลแล้ว)

681. เจริญพรกำลังจะสร้างแบบนี้ ( กุฏิแบบที่ 1 ) ขอโมทนายินในกิจที่ทำพระสุริยะพงศ์ สุริยะวังโส ตู้ ปณ. 31 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดด้วยอนิสงฆ์นี้
ความร่มเย็นเป็นสุขสบายกายสาบยใจและความสวัสดีมีชัยในทุกๆกาลด้วยเทอญ สาธุ(ส่ง041158)

682.คุณขวัญดาว วาฤทธิ์ ขอความอนุเคราะห์แบบกุฏิพระ ตามไฟล์รูปที่แนบมาค่ะ  สร้างที่วัดเวียงวาย ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมาณกลางเดือนนี้ (พ.ย. 2558 ) ค่ะ  ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ (ส่งทางเมลแล้ว)

683. ด้วยอาตมภาพ พระมหาคำมี   อมโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณโยมพร้อมคณะเป็นอย่างมากที่ได้จัดส่งเอกสารมาถวายให้แล้วนั้น อาตมภาพได้รับเรียบร้อยแล้วมีความ
พึงพอใจมาก .. เเต่..ถ้าหากคุณโยมมีเเบบศาลาอเนกประสงค์ที่สวยงาม(เเบบประหยัด)ใช้ประโยชน์
สะดวกสบาย อาตมภาพมีความต้องการมากในขณะนี้  เพราะมีพระอาจารย์ที่กรุงเทพฯ ท่านเมตตา
หาโยมอุปถัมภ์ให้ในการก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้ ท่านได้นำปัจจัยมาถวายไว้ให้ในการก่อสร้างเเล้ว
200,000 กว่าบาท ท่านว่าจะหามาช่วยเพิ่มเติมอีกให้ได้ประมาณ 400,000 บาท และพระอาจารย์
พร้อมทั้งคุณโยมเจ้าภาพนั้น ท่านพูดไว้ว่า ถ้าหากสร้างเสร็จเเล้ว จะเดินทางขึ้นมาถวายศาลา
อเนกประสงค์พร้อมคณะเองในเดือนเมษายน 2559 ....ในส่วนเนื้อที่ ที่จะสร้างนี้เป็นหน้าอุโบสถ
เเบบประหยัด มีเนื้อที่ประมาณยาว 22 เมตร ก้วาง 6 เมตร จะทำเป็นศาลาอเนกประสงค์ 2 หลัง
ซ้ายเเละขวา เว้นตรงกลางทางเดินเข้าอุโบสถ.
              ถ้าหากคุณโยมจะกรุณาในการถวายเเบบเเปนอีกในครั้งนี้ อาตมภาพขออนุโมทนาขอบคุณมาก.....ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ บารมีธรรมหลวงปู่ขาว  อนาลโย ที่เคยสร้างอุโบสถหลังเก่าในวัดบ่อชะเนงเเห่งนี้ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้ จงอภิบาลปกปักรักษา
ท่านพร้อมคณะตลอดถึงครอบครัวผู้เป็นที่รัก มีแต่ความสุข  มีเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้า
เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน โชคลาภ  ร่ำรวย มั่งมี  ศรีสุข  สุขภาพเเข็ง  คิดปรารถนาสิ่งใด
ขอสิ่งน้ันๆ จงสำเร็จทุกประการเทอญ. ขอความอุปถัมภ์เเบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่19,22
ที่อยู่ พระมหาคำมี  อมโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนงต.หนองเเก้ว   อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ   37240 โทร..095-0457659,0872480786 (ส่ง261158)

684.ขอแบบศาลาอแนกประสงค์แแบบที่ 23 นะคุณโยม เจริญพร พระใบฎีกาสุทิน  สุทินโน ที่พักสงฆ์ไตรสามัคคี  ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120 (ส่ง261158)

685.ขอบอกบุญโยมช่วยส่งแบบห้องน้ำ ทั้งแบบ 10 ห้อง 20 ห้อง+ กุฏิกรรมฐานแบบที่1,2,3,6 มาให้
ที่อีเมล dumbubu@hotmail.com และอนุเคราะห์ปริ้นส่งมาด้วยก็ดียิ่ง  เมลเก่าที่เคยส่งมาอาตมาหาไม่เจอ พระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส  เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทร 084-5556207 (ส่งทางเมลแล้ว)

686.สวัสดีครับคุณกร ผมมีประกาศแบบฟรีสำหรับถวายวัด จึงติดต่อมาครับ เนื่องจากผู้ใหญ่ที่รู้้จัก สนใจที่จะทำบุญถวาย ห้องน้ำกับวัด(ไม่ทราบชื่อครับ)ท่านฝากมาโดยมิได้หวังผลกำไรใดๆจึงจะขอความกรุณาขอแบบห้องน้ำเพื่อเป็นสาธารณกุศลต่อไปขอบคุณครับกิตติพงศ์ เชื้อบุญมี(ส่งทางเมลแล้ว)

687.วัดป่าคุณสัมปันนาราม
พระผู้รับแบบ : พระชาติฐาปกรณ์ อภิวโร (ครูบาแตงโม)
เบอร์โทรติดต่อ : ๐๘๒-๑๒๕๕๒๗๗ ,๐๙๓-๙๑๗๑๗๐๓
ชื่อสถานที่จัดส่ง : วัดป่าคุณสัมปันนาราม (ป่าหนองหิน) สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ ๑๕ (ธ) ๑๗๙ ม.๑๙ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐
จึงขออนุโมทนาบุญ...ล่วงหน้าด้วยนะโยม
เจริญพร...........ความต้องการขอแบบสร้างหอระฆังและอาตมาขอ แบบพระอุโบสถ แบบภาคอีสานด้วยนะโยม ....ขอหลายๆแบบหน่อย จะได้มาเลือกหารูปแบบที่เรียบง่ายและไม่เปรืองงบประมาณจนเกินไป.............อนุโมทนาสาธุล่วงหน้าด้วยนะโยม...(ส่ง271158)

688.ขอเจริญพร คุณ กร อาตมาภาพเห็นโพสว่า ขอแบบโครงสร้างพระนอนขนาด100เมตรอยากทราบว่ายังแจกอยู่หรือไม่ ถ้ายังแจกอยู่มีขนาดเล็กยาว29เมตร บ้างใหม วัดอาตมาเป็นวัดตามบ้านนอกคงสร้างใด้ขนาดแค่29เมตรวัดจันทร์เกษม บ้านจันทร์เกษม หมู่ 7 ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 เจริญพร  ความต้องการแบบพระนอน100เมตร ทางวัดขอได้มั้ยจะนำมาย่อขนาดเองขอบคุณเจริญพร

689.พระครูกาญจนกิจธำรง เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต 2  รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่น้ำน้อย ความต้องการอุโบสถแบบที่ 8 จำนวน 2 ชุด สวัสดีครับคุณกร ผมที่เคยติดต่อขอแบบสร้างพระอุโบสถแบบที่ 8 ครับ
ขอนำส่งเอกสารจากเจ้าอาวาสครับ ขอนำส่งเอกสารจากเจ้าอาวาสครับ กรุณาจัดส่ง ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขที่ 210 ถนนเฉลิมเขต 2 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100  เบอร์ติดต่อ 081 700 8806 (ส่ง261158)

690.ขอความกรุณาขอแบบอาคารเอนกประสงค์ แบบที่19 โดยไปให้ที่ พระครูพิมลศิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำผุดใต้ 107 วัดน้ำผุดใต้ ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 จาก พิพัฒน์ ศรีคำเบ้า M 086 065 0707 (ส่ง261158)

691.หลวงพ่อวีระ  ประภาโส  0925280698 วัดหนองเอื้อง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 เรื่องขอแบบสร้างโบสถ์ แบบกลาง สี่ช่องหน้าต่าง

692.พระสมศักดิ์  อาภาธโร 0613479817 วัดแก่งหลวง หมู่ 5 ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 แบบห้องน้ำ6 ห้อง ,(กำแพง,ซุ้มประตูวัด,รั้ว ถ้ามี)

693.ขอแบบกุฏิวัดครับ  nook.loso1983@gmail.com  ขอบคุณครับ ถวายวัดป่าสมใจนึก หมูที่4 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 3918(ส่งทางเมลแล้ว)

695.phankhamthong@gmail.com ห้องน้ำ 6 ห้อง 8 ห้อง วัดเทวราชกุญชร จะไปสร้างที่ต่างจังหวัด ขออนุโมทนาขอบคุณ พระพันคำทอง สนฺตพโล (ส่งทางเมลแล้ว)

696.วัดปาโมกข์(ปากพู่) kim007_@hotmail.com ความต้องการกุฏิแบบที่ 3
พระมหาเชษฐ์  ภูริจิตโต  วัดปาโมกข์(ปากพู่) ม.3 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
061-365-2928 (095-929-1222)(ส่งทางเมลแล้ว)

697.พระสุรเชษฐ ปิยสีโล สำนักสงฆ์ดอยแสงธรรม หมู่14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140  โทร 0847880380
ขอรับแบบศาลา แบบที่19 (ส่งทางเมลแล้ว)

698.ตามที่ ผมได้ประสานงานทางโทรศัพท์  เกี่ยวกับเรื่องขอความอนุเคราะห์แบบแปลนก่อสร้างกุฏิสงฆ์
และแบบแปลนก่อสร้างหอระฆัง   หากท่านสะดวกจะส่งไฟล์เอกสารก็ให้ติดต่อกับผมทางอี-เมล์นี้ได้เลยนะครับ
วัดที่ต้องการก่อสร้างมี 2 วัด  คือ  วัดหนองสะโน  หมู่ที่ 6 ต.ดอนนางหงส์  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม   โดยมีพระครู
สุตวรวัฒน์  เจ้าคณะตำบลดอนนางหงส์  เจ้าอาวาสวัดฯ ต้องการก่อสร้างหอระฆัง   (Fb ; วัดหนองสะโน)
และวัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม  โดยท่านพระครูอมรธรรมานุยุต  เจ้าคณะตำบลนาถ่อน  เจ้าอาวาสวัดฯ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
บ้านโนนสะอาด  ต.ดอนนางหงส์  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม  มีความประสงค์จะก่อสร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทย  ขนาดเล็ก
4x5 เมตร  ขณะนี้ได้ดำเนินการ 50% แล้ว  แต่ยังขาดแบบแปลนประกอบเพื่อของบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ผู้ประสานงานเจ้าของอีเมล์  Preeteepon2014@hotmail.com นายปรีชาญ  ทิศทา  เลขที่  85  หมู่ 6  บ้านหนองสะโน ต.ดอนนางหงส์  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  48110 ที่ทำงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์  โทร/โทรสาร  042-053060 (ส่งทางเมลแล้ว)

699.เจริญพร เนื่องอาตมาหาข้อมูลเพื่อที่จะนำไปสร้างศาลาเอนกประสงค์ของวัด พอดีไปเจอบล็อคของคุณ เห็นแบบที่คุณโพสไว้แล้วน่าสนใจมาก โดยเฉพาะ ศาลา แบบที่ 17  19 และ แบบที่ 23 น่าสนในมากและก็เห็นว่าคุณประสงค์จะแจกฟรี อาตมาก็เลยอยากจะรบกวนขอแบบเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างต่อไป
1.กรณีวัด,สถานปฏิบัติธรรม กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้
1.1.ชื่อวัดที่จัดถวาย   : วัดห้วยซันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์)
1.2.ชื่อพระผู้รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน   : พระเอกชัย อชิโต(พระติง) 0954164629
1.3.ชื่อสถานที่จัดส่ง(วัด)เพื่อจัดส่งเอกสารโดยตรง(เท่านั้น) เพื่อป้องกันเอกสารตีกลับครับ : เลขที่ 287 หมู่ 13 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 ขอขอบคุณ เจริญพร พระเอกชัย อชิโต (พระติง) วัดห้วยซันเหนือ (วัดปาโนนนิเวศน์) 0954164629 (ส่งทางเมลแล้ว)

700.สนใจแบบหอระฆัง แบบหอระฆังสวยงามมากครับ ติดต่อกลับอาตมา091-9962549
วัดหนองบัว ม 14 ตโกสัมพี อโกสัมพีนคร จ กำแพงเพชร 62000(ส่ง141258)

701.ขอความอนุเคราะห์แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 3 และแบบที่ 19
ด้วยวัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา ตั้งอยู่ที่เมือง โอกีโชบี้ รัฐ ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน เป็นเจ้าอาวาส  มีโครงการที่จะก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา พระผู้รับแบบ พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์  มารชิโน เจ้าอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา สถานที่ที่จัดส่งแบบ  พระครูปลัด ณัฐพงศ์  ยโส สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10220 "(ส่ง141258)

702.ขอความอนุเคราะห์ขอแแบบ กุฎิ แบบ 1,2 และแบบ 4
ชื่อวัดที่จัดถวาย  : วัดป่าศรีนาชมวนาราม ต.แสนสุข อำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สถานที่จัดสงเอกสาร : วัดเทพรัตนาราม  หมู่ที่ 1  ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พระผู้รับแบบ  พระวิสนุ ฉินนาลโย  โทร 086-8670400
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ (ส่ง141258)

703.ขอแปลนศาลาแบบที่23 ส่งมาที่ วัดป่าธรรมานุสรณ์  69หมู่1 ต.นาคูณใหญ่อ.นาหว้าจ.นครพนม48180 (ส่ง141258)

704.พระครูศรัทธาธรรมมะโสภณ วัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่. ทุ่งสง นครศรีธรรมราช. 80110 (ส่ง141258)

705. ความต้องการ แบบศาลาเอนกประสงค์ ที่19 จัดส่งพระวิชาอตฺตมโน(รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลาง)
ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช80120Tel 084 7495526,062 4526394 (ส่ง171258)

706.ขอแบบสร้างโบสถ์หน้าต่าง 5 ช่อง หลวงพ่อวีระ ประภาโส วัดหนองเอื้อง ต.เขากระปุก อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 76130. โทร 092-5280698(ส่ง241258)

707.พระเฉลียว. ฐิตธมฺโม. วัดแจ้งนอก. ม. 3. ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี. 84140 (ขอแบบโรงธรรม งบประมาณ 5 แสน. เจริญพรนะโยมนะ (ส่ง241258)

708. (กุฏิแบบที่ 1 ) เจริญพรโยม อาตมาเป็นพระจากประเทศลาว พอดีเห็นเพจ เกื่ยวกับการออกแบบกุติ แจกเป็นธรรมทาน จิ่งสนใจพอดีตอนนี้อาตมากำลังจะสร้างกุติที่บ้านเกีด บ้านวัดนะคอน เมืองจำปาสัก แขวงจำปาสักอยากได้กุติเล็กๆ เหมือนแบบในรูปนี้ โยมพอจะช่วยได้ใหม ถ้ามีแบบอยู่แล้ว ขออนุโมทนา Ven.Sayadej Vongsopha Lecturer at Sangha College Vat Ongtue Mahavihara Vientiane, LAO PDR
Tel: +856-20 56678910  Email: sayadej09@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

709.Phanu Noksakul เรียน คุณกร ขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ครับ
1 แบบต่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ แบบ 19
2 แบบมณฑป ขนาดกลาง ประมาณ 8x12 ม หรือขนาดกลาง. ครอบหลวงพ่อดำ
เพื่่อนำไปก่อสร้างที่สำนักสงฆ์รัตนวราราม บ้านปักประดู่ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช่าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง Phanu Noksakul  0847141205 punl04@yahoo.co.th (ส่งทางเมลแล้ว)

710.(ความต้องการศาลาแบบที่ 19) พระสกุล  ขนฺติโก  0869903968 สำนักปฏิบัติธรรมป่าภูเขียวคราม 287 ม.1 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 (ส่ง 281258)

711.สวัสดีค่ะ ติดต่อขอแบบสร้างกุฎิ/กุฎี  ( สวนปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร)ค่ะ ที่อยู่จัดส่ง:
วัดสาลวัน บ้านหนองหวาย ม.7 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
พระบัวลำ อมโร โทร : 086-2302008 เบอร์ติดต่อตามอีเมลนี้ : 094-6982695
ประสานงานคุณปัญญารัตน์ ขอขอบพระคุณค่ะ igkee2002@yahoo.com  (ส่งทางเมลแล้ว)

712.พระครูธรรมสานสาทิต  0943013389 (ต้องการแบบก่อสร้างกุฏิไม่มีห้องน้ำ)
วัดประชานิมิตร  ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 (ส่ง 050159)

713.สร้างวัดไทยในเวียดนาม ความต้องการ กุฏิพักรวม อาตมาภาพพระอาจารย์ธาตรี ชยวฑฺโฒ
สถานที่ก่อสร้าง วัดพุทธเกษร  ตำบลมี่ซุง  อำเภอตึ่งถั่น จังหวัดบาเรียหวุงเต่า  ประเทศ เวียดนาม  ประสานงาน  พระครูใบฎีกาธาตรี  เจ้าอาวาส เบอร๋โทรศัพท์+84  0909962465 (ส่งทางเมลแล้ว)

714.ขอแบบศาลาอเนกประสงค์ แบบที่ 23   พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์   เจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ 69 หมู่ 1 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ประสานงานช่างเฉลียว 0928313512(ส่ง090159)

715.พระปลัดสุวิโรจน์  ธัมมะสะโย 0877071803 สำนักสงฆ์ป่าโคกอะโตด บ้านโคกอะโตด หมู่ 11  ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ขอแบบเจดีย์ย่อมุม 12,ศาลาอเนกประสงคืแบบที่19,ห้องน้ำ 8 ห้อง,กุฏิพักรวม(ส่ง090159)

716.หอระฆัง หอกลอง พระอธิการหยก กมโล วัดนาช้างโทน ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160

717.ความต้องการกุฏิแบบที่ 1 ประสานงานChaweewan Seesom ขอบพระคุณมากๆๆค่ะ ได้รับแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ ถ้าก่อสร้างเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบนะคะ จะก่อสร้างที่วัดจันทอุทัย บ้านเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 เจ้าอาวาสวัดชื่อพระครูอุทัยจันทคุณค่ะ ขอให้ผลบุญที่ท่านทำจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ สาธุๆๆๆ (ส่งทางเมลแล้ว)

718.เจริญพรขอแบบ  อุโบสถ จัดส่งพระอธิการจำรัส  จันทโชโต  โทร- 089-8551899 - 082-1606598 - วัดเนินมะค่า 100 หมู่ 8 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (61160) ขอบใจคุณโยม เจริญพร(ส่ง100159)

719.พระฉลอง ฉฬภิญฺโญ 179 วัดทรงศิลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 แบบโครงสร้างฐานพระพุทธเจ้าใหญ่ 08-1958-3839 sandee0001@gmail.com(ส่ง100159)

720.ขอความอนุเคราะห์หอระฆัง - หอกลอง  0979496328 ฉะนั้นจึงรบกวนขอแบบแปลนประมาณการ ส่งมายังพระอธิการหยก  กมโล วัดนาช้างโทน ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 (ส่ง120159)

721.กระผมดร วินัย สยอวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนดลยีทากงารแพทย์นนทบุรีต้องการสร้างศาลาหลวงปู้ชีวกโกมารภัตร์ของวิทยาลัยขอความอนุเคราะหห์แบบที่พอจะให้ท่านประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลของทางวิทยาลัย ประสานงานคุณดร วินัย สยอวรรณ (ส่งทางเมลแล้ว)

722.เรียน คุณกิตติกร ครับ  อยากจะขอความอนุเคราะห์แบบสร้างศาลาสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
แบบประหยัดครับ ผมมีงบอยู่ประมาณ 1 แสน สำหรับสร้างศาลาครับ จะสร้างในวัดครับ ได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสแล้ว วัดผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน ครับ ตอนนี้ผมอยู่ในระหว่างตกลงสร้างพระพุทธรูปกับช่างอยู่ครับ ขอบคุณครับ ประสานงานคุณชชวิน จันทร์แดง (ส่งทางเมลแล้ว)

723.พระวิทยา จิระธรรมโม วัดศิริมงคล เลขที่88ม9 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
ความต้องการศาลา 19 (ส่ง150159)

724.เนื่องด้วยทางวัดโพธิ์ชัย มีความประสงค์ จะขอรับแบบ ศาลาอเนกประสงค์ แบบที่ ๑๙ และ ขอรับแบบห้องน้ำ ขอเจริญพร  พระอธิการวีระชัย   สิริมงฺคโล วัดโพธิ์ชัย  หมู่ที่ ๑  บ.โพธิ์ชัย  ต.โพธิ์ชัย  อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด  ๔๕๑๔๐   เบอร์ ๐๘๙๓๗๖๙๕๒๕ (ส่ง150159)

725.ขอแบบก่อสร้าง อุโบสถ์ ขนาดกลางและขนาดเล็ก แบบกระจกรอบด้านถ้ามี อนุโมทนาบุญหลายๆเด้อ พระดลระวี  วณฺณาสโก เจ้าอาวาสวัดเขาผาแดง โทร. 0823759979 วัดเขาผาแดง หมู่บ้านผาแดง อำเภอสีคิ้ว ตำบลดอนเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30140 (ส่ง150159)

726.พระธินภัชร  คำงาม 0804826408 วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู 116 หมู่ 11 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  (ศาลา 22,23,19) (ส่ง200159)

727.แบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13 ประสานงาน พระอาจารย์.สุริยนต์
วัดบ้านเหมือดแอ่ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาสินธุ์ 46130

728.ขอเจริญพรคุณโยมเห็นว่าคุณแบบก่อสร้างฟรี ประสานงานพระอธิการเอนก นนฺทิโย
วัดดอนท่าน เลขที่ 75 หมู่3 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ความต้องการศาลาแบบที่ 24  (ส่ง200159)

729.ขอแบบก่อสร้างพระอุโบสถภาคกลางแบบที่ 1 แบบก่อสร้างห้องน้ำขนาด 8 ห้อง แบบก่อสร้างห้องน้ำขนาด 6 ห้อง แบบก่อสร้างหอระฆัง เพื่อใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ เนื่องจากทางวัดขาดความรู้ในการเขียนแบบ และไม่มีงบประมาณมากพอในการจ้างวิศวกรออกแบบ
1. วัดไทรงาม
2. พระครูนิโครธกิตติโสภณ ไพศาล ยโสธโร โทรศัพท์ 0810469389
3. วัดไทรงาม ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
(เฟสบุ๊ควัดไทรงาม https://www.facebook.com/Mr.Phaisan7b)

730. พระทินภัทรคำงาม. วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพูตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร. จังหวัดอุบลราชธานี34110 ( ศาลา 19,23)  (ส่ง200159)

731.ขอรบกวนคุณโยมด้วยน่ะ ตัองการสร้างให้เสร็จก่อนงานบุญมหาชาติ วันที่ 13 มีนาคม 59. ครับ แบบห้องน้ำ20ห้อง. พระครูพิศิษฏ์ศุภการ (เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์) เลขที่ 6 หมู่ 1 บ้านท่าศิลา ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190  (ส่ง200159)

732.ขอแบบหอกลอง หอระฆัง ครับ ส่งสำนักสงฆ์อุดมสุข หมู่ 8  ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 08-22974293 พระอำนวย จิตฺตทนฺโต  (ส่ง200159)

733.หวัดดีครับ    ผมเป็นตัวแทนของทางสถานปฏิบัติธรรมอบรมและพัฒนาจิต บ้านดอนยานาง ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนมมีความประสงค์อยากจะขอแบบเพื่อไปวัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ โดยมีแผนจะก่อสร้างในเดือน มกราคม 2559 นี้ กรณีวัด,สถานปฏิบัติธรรม กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้
1.1.ชื่อวัดที่จัดถวายศูนย์ปฎิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต บ้านดอนยานาง ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
1.2.ชื่อพระผู้รับแบบพระอาจารย์ ปรีชา ถาวโร  เบอร์ติดต่อ0989494785  ( คุณ กฤต )
1.3.ชื่อสถานที่จัดส่ง ที่อยู้ผู้ประสานงาน   นาย พันธพัฒก์  ธนโชติคณาทิวัติ   เบอร์ติดต่อ     0989494785  ( คุณ กฤต )   37/1861   ม 4   ต คลองสาม  อ คลองหลวง  จ ปทุมธานี 12120
 ที่อยู่สถานที่ก่อสร้าง ( ยังไม่มีเลขที่) ศูนย์ปฎิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต บ้านดอนยานาง ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Best Regards,Mr.Phunthapat Th ต้องการศาลา24  (ส่งทางเมลแล้ว)

734ขอแบบกุฏิค่ะ ประสานงาน PAWEENA CHIDCHOB ar.muayli@outlook.com จะสร้างที่ วัดสุเขตตาราม ต.นาดี อ.สุรินทร์ ความต้องการกุฏิแบบที่1 (ส่งทางเมลแล้ว)

735.พระหอมไกรนืสโภ วัดเวฬุวัน 299 หมู่ 3   ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 ขอแบบวิหารชั้นเดียว(ส่ง290159)

736.พระสายันห์  ชยานันโท  0624617371 วัดบ้านโคกสว่าง หมู่ 9 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ห้องน้ำ 6 , 8 ห้อง(ส่ง290159)

737.พระฐาปนพงศ์ พรมสวัสดิ์ 0981894998 สำนักสงฆ์ถ้ำตาลาว ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหสัดอุบลราชธานี 34170 ความต้องการศาลา 19 กุฏิ1, 5 และห้องน้ำ ,8ห้อง(ส่ง290159)

738.เจริญพรโยมกร  อาตมาอยากได้แบบห้องน้ำ 20 ห้อง ประสานงานจัดส่ง พระมหาอุทัย ที่อยู่วัดสระศรีสำราญ  บ้านเหล่าแขม  ตำบลดงมอน  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร49000 (ส่ง290159)

739.สวัสดีครับ มีความประสงค์จะขอรูปแบบและรายการ อาคารอเนกประสงค์ แบบที่22 ครับ เพื่อก่อสร้างเป็นศาลาบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีบุญเรืองใต้ บ้านหนองเหียน  หมู่ที่ 4  ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร 47280 ครับ ประสานงานChaisawas Thassakhon ( ส่ง010259)

740.เจริญพร  (คุณกร) ครอบครัวสุเมธินทกุล และครอบครัวพิมพ์พจน์  อาตมาภาพ พระมหาสมคิด เคยโทรมาสอบถามเกี่ยวกับแบบศาลา ก่อนหน้านี้ และบัดนี้ ได้โหลดเอาแบบการก่อสร้างจากเวบที่ได้แนบมานี้  เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นรูปแบบประกอบในการที่จะทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญ
ขอเจริญพร อนุโมทนาและขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแบ่งปันแบบก่อสร้างวิหารศาลาธรรมทาน ด้วยเดชบุญนี้และทุกๆบุญ ขอทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สดชื่นแจ่มใจ จิตใจเบิกบาน ตลอดการและตลอดไป  ขอเจริญพร พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธี วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร ๒๒๕ กุฏิ ภปร คณะ ๙ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
(มือถือ ๐๘ - ๙๔๘๑ - ๕๒๖๒) https://www.facebook.com/obmsomkid Line : somk983 /// ๒๘  มกราคม ๒๕๕๙ ///////หมายเหตุ : เพื่อนำไปใช้เป็นแบบในการก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดบ้านผักขย่าใหญ่ ต.โพธิ์ อ.โนนคุณ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๕๐ ( ส่ง010259)

741.พระสุขุม ปัญญาวโร 0873065764 วัดท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ความต้องการอุโบสถแบบที่ 6 (ส่ง020259)

742.พระอธิการดวงเด่น ประภากโร 0817251294 วัดลำทองหลาง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ความต้องการอุโบสถแบบที่ 6,8 (ส่ง020259)

743.สถานปฏิบัติธรรมพุทธาลัย email: bhuddalai@gmail.com ความต้องการ แบบกุฏิแบบที่ 5 และ 7 ขอไฟล์ PDf. และ autocad อนุโมทนาค่ะ (ส่งทางเมลแล้ว)

744.พระปลัดศุภเดช สุภกิจฺโจ 094-469-4159  ขอแบบอุโบสถแบบที่ ๘ เลขที่ ๗  หมู่  ๗  วัดหนองต้นไทร ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ๖๖๑๙๐.  (ส่ง030259)

745.พระวินัย ปิยธโร วัดป่ามฤคทายวัน บ้านท่าโพธิ์ชัย หมู่ที่14 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู รัหัส 39000 ศาลาอเนกประสงค์ แบบที่ 23 (800 ตารางเมตรโดยประมาณ) (ส่ง040259)

746.ประสานงาน พระมหาบุญเสริม  โสมปญโญ  0846708443 คณะกุฏิวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ  10200 ความต้องการศาลาสวดศพ(ส่ง050259)

747.ประสานงาน pimol suktoem เรียนคุณกร         เนื่องด้วยชาวบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ที่จะสร้างศาลา ทางหมู่บ้านเห็นรูปที่ดิฉันสงไปให้ดู (รูปข้างต้น) ความคิดเห็นตรงกันอยากได้ศาลาแบบนี้ ดิฉันจึงอยากจะขอแบบแปลนและราคาในการก่อสร้าง เพื่อไปให้ผู้นำหมู่บ้าน( ความต้องการศาลา23)
1.สถานที่ก่อสร้าง วัดมังคาลารามประชาบำรุง ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
2. ผู้รับแบบ นางสาวพิมล สุขเติม  156/87  ซอยเพชรเกษม72  แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  กทม 10160 (โทร.085-662-7564 คุณอร) ขอบคุณค่ะ suktoem_588@hotmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

748.ความต้องการศาลา 13 ประสานงาน พระวินัยธรดนัย. ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดท่ามะยม ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310 (ส่ง090259)

749.ความต้องการศาลา 13 ประสานงาน พระประเสริฐ รตนโชโต วังใหม่ 2 ม.4 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร (ส่ง090259)

750.ธรรมะสวัสดี คุณกรและท่านผู้ใจบุญ ทุกท่าน ครับ ผมนายณรงค์วรรษ บุญมา ในนามตัวแทนของแม่ชีกิมช้วน ศิริบัวทอง  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์สถาน พุทโธ ภาคใต้
ตามที่แม่ชีได้บอกกระผมว่า  แม่ชีได้โทรคุยเรื่องการขอความอนุเคราะห์แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ แบบที่ 19 (800 ตร.ม. โดยประมาณ)  จากท่าน และท่านขอที่อยู่ที่สามารถส่งถึงโดยตรงได้   ที่อยู่ดังนี้ครับ ที่อยู่ แม่ชีกิมช้วน  ศิริบัวทอง สำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์สถาน พุทโธ ภาคใต้ 95/36 หมู่ 5  หมู่บ้านท่าม่วง  ซ.เทศบาล 13 จำนงต้นหว้า  ต.บางสะพาน  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77170 ขอบคุณอย่างสูง นายณรงค์วรรษ  บุญมา 099-1529595 (ส่ง170259)

751.เรียนคุณกร ครับผมธนภัทร ศรีวณิชชากรที่ได้ปรึกษาขอแบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 23 ดังนั้นผมจึงขอส่งรายละเอียดเพื่อขอแบบไฟล์ Auto Cad ครับ
ชื่อวัดที่จัดถวาย สำนักสงฆ์ เทพดอกไม้วนาราม ชื่อพระผู้รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน อ. คำจันทร์ อุตะคุตโต เบอร์โทร 088 746 2687
ชื่อสถานที่จัดส่ง(วัด)เพื่อจัดส่งเอกสารโดยตรง(เท่านั้น) เพื่อป้องกันเอกสารตีกลับครับ สำนักสงฆ์ เทพดอกไม้วนาราม หมู่ 4 บ้าน น้อยพัฒนา ตำบล ป่าแฝก อำเภอ พรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ 38180
ชื่อ-สกุล รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน นายธนภัทร ศรีวณิชชากร โทร 084-5199754 (ส่งทางเมลแล้ว)

752.กำลังจะดำเนินการก่อสร้างหอระฆัง แต่ยังไม่มีแบบแปลน รบกวนช่วยหน่อย พระครูสุธรรมคุต เจ้าวาสวัดดอนหวาย เจ้าคณะตำบลหนองระเวียงเขต ๒ ตำหบลหนองระเวียง เขต ๒ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๑๐(ส่ง230259)

753.สวัสดีครับคุณกรผมชื่อยังนะครับ youngguns.410@hotmail.com
ผมกำลังเตรียมข้อมูลส่งให้เพื่อจะขอความอนุเคราะห์เรื่องแบบโบสถ์แบบที่ 6
นี่คือเบื้องต้นที่กำลังดำเนินการจัดผ้าป่าต่อไปจะส่งรูปวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้น
=ชื่อ"วัดศรีสุมังวราราม " หมู่4 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
รักษาการณ์เจ้าอาวาสชื่อ พระอาจารย์ เจียม กันตสีโล เบอร์โทร 061-1617043  (เจ้าอาวาสเดิมพึ่งมรณะภาพไปเมื่อปีที่แล้ว) (ส่ง260259)

754.ความต้องการศาลา13, 17 ประสานงาน พระมหาวรเดช วรเตโช จัดส่ง วัดโคกเจริญวนาราม ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130  โทร. 087-8002470 (ส่ง270259)

755.เรียนคุณกร ดิฉัน อนุสรา ขจรจิระพันธ์  k.anusra91@gmail.com อยากจะขอแบบก่อสร้างกุฏิแบบที่ 1  เพื่อจะก่อสร้างถวายวัดมหาวีระสามัคคยาราม เลขที่ 124 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 เพื่อสร้างถวายเป็นกุฏิสำหรับแม่ชีภายในวัด ผู้รับแบบ แม่ชีศุลีพร  จูกุล เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน คุณอนุสรา ขจรจิระพันธ์ 082-8515333 จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ส่ง010359)

756.นายจตุรพร เสาทอง  Juhsay@outlook.com ขอแบบก่อสร้างกุฏิ ถวายวัด สุเขตตาราม จ.สุรินทร์ (ส่งทางเมลแล้ว)

757 พระปิยวัชร สติสมฺปนฺโน (เลขานุการ) วัดยางเกี่ยวแฝก ๑ หมู่ ๓ บ้านยางเกี่ยวแฝก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐ ความต้องการศาลาแบบที่ 12,19, 23(ส่ง110359)

758.(ความต้องการศาลา 24) วัดถ้ำผาน้อย(วัดถ้ำผาแก้ว) บ.หัวนาคำ ม.13 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000พระ จักรพงษ์ กันตวีโร (ส่ง190359)

759.พระสมพงษ์  ภูริปัณโญ รักษาการเจ้าาวาสสำนักสงฆ์สว่างใจ.มีความต้องการอยากได้แบบศาลา อเนกประสงค์แบบที่19(800ตรม) หมู่12ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี25130 (ส่ง210359)

760.แบบร่างพระมหาเจดีย์ร้อยปีพระราชพรหมยาน ณ.วัดเขาถ้ำทะลุ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (ส่งทางเฟสแล้ว)

761.ความต้องการวิหารภาคเหนือ คุณอคิราภ์ ตู้ทอง 0818071999 (ประสานงานแบบให้วัดวัดบ้านเปาะเก่าอ.งาว ลำปาง)  68/1 ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110  (ส่ง230359)

762.kkannika6@gmail.com ขอบคุณ คุณกรค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะที่ออกแบบสวยงาม ประโยชน์ใ้ช้เป็นหอกลอง ระฆังอาคารเดียวกันที่น่าสนใจราคาไม่สูงเกินการรวบรวมปัจจัยเพื่อสร้างถวายวัด ดิฉันตั้งใจนำแบบสร้างถวายวัดทุ่งนานางหรอก อยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ขอรับแบบตามเมล์ที่แจ้งข้างบน     ด้วยความนับถือ กรรณิกา  นางหรอก (ส่งทางเมลแล้ว)

763.FB:ปารณีย์ ดาว ลูกพระป่า เป็นสะพานบุญให้วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม มีความประสงค์ในแบบก่อสร้างกุฏิ  paraneedao@gmail.com พระอาจารย์ปริญญา   ธีรปัญโญ (พระ.อจ.กลาง)  วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 (เบอร์ติดต่อ พระอาจารย์กลาง,) 0817022091 (ส่งทางเมลแล้ว)

764.p1s2009@gmail.com พระครูพิพัฒน์  ศีลสังวรณ์  0810241264 วัดสันทรายมูล  ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210  ความต้องการหอระฆัง หลังคาแดง ที่มีกลองด้วย(ส่ง250359) 

 765.อาตมาขอรับแบบศาลา12 โดยส่งมาที่ พระสำราญ ฐิตธมฺโม
สำนักสงฆ์วังหอนพุทธาราม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  สาธุ ..เจริญพร(ส่ง280359)

 766.ความต้องการกุฏิแบบที่ 5 ,แบบที่ 22 พระอาจารย์ปริญญา   ธีรปัญโญ (พระ.อจ.กลาง)
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
(เบอร์ติดต่อ พระอาจารย์กลาง,) 0817022091(ส่ง280359)

767.พระอาจารย์ชยพัทธ์ กนฺตวีโร 0938825844 ความต้องการ แบบก่อสร้างแบบที่19
วัดหนองกลางดงบุญญาราม 99/2ม.9ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา24120(ส่ง310359)

768. พระคงศักดิ์ ฉายาเถี่ยนเตื๊อง (  032 711 102 ,084 730 3508 ) สำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ความต้องการแบบก่อสร้างศาลาแบบที่ 27 (ส่งผ่านไลน์แล้ว)

769.แบบก่อสร้างเจดีย์พุทธมุณีศรีบุญเรือง ณ. วัดศรีบุญเรือง ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ประสานงานพระครูปุณณธรรมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง (ส่งแบบก่อสร้าง300359แล้ว)

770.เจริญพรคุณโยมตอนนี้ ได้ออกแบบพระอุโบสถ ใหม่เหลือ สี่หน้าต่างโดยได้แบบ จากท่านเป็นต้นแบบเป็นบุญอย่างยิ่ง อาตมาอยากขอภาพ อุโบสถสักอีกครั้งจะมา ทำภาพไวนิวเฉพาะที่ส่งมาให้ดูรอบๆทุกมุมจะ เป็นตัวอย่างแบบรอบ โบสถและขอบุญจากท่านอีกหนึ่งอย่างคือ ขอแบบศาลาขนาด แบบไม่
แพงมาก แบบเรียบๆ ลวดลายน้อยๆเน้นใช้พื้นที่ ขออนุโมทนาบุญ ประสานงาน พระดลระวี วณฺณาสโภ(รก.เจ้าอาวาสวัดผาแดง) โทร ๐๘๙๗๒๑๙๐๗๒ / ๐๘๒๓๗๕๙๙๗๙
วัดบ้านผาแดง หมู่ ๑๑ บ้านผาแดง ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐ ความต้องการอุโบสถภาคกลางแบบที่ ๑ และศาลาอเนกประสงค์แบบที่ ๒๗  (ส่งผ่านไลน์แล้ว)

771.พระอธิการฉลาด สีลสุทโธ (๐๘๐๐๐๔๗๔๙๑) ๑๑๑ วัดน้อยลำคลอง ต.ระหารทราย อ.ระหารทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ ความต้องการอุโบสถภาคกลางแบบที่ ๘ (ส่ง040459)

772.เจริญพร ขอแบบศาลาแบบที่ 19 ไม่ทราบต้องทำยังงัยครับ วัดราชกรูดล่าง 20 หมู่ที่ 2ต .ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 jaidee25574@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

773.ความต้องการอุโบสถแบบที่ 8 ประสานงาน พระอธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต.วัดเขาสามสิบ ๑๐๖หมู่๔ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ ขออนุโมทนาบุญ..ขอบคุณมาก..คุณโยม  (ส่ง110459)

774.เจริญพร...อาตมาอยากจะรบกวนทางโยมคณะทีมงาน...ขอแบบศาลาปฏิยัติที่มีโรงครัวด้วย...รบกวนเป็นธุระจัดส่งให้อาตมาด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง....ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาศนี้....
นำส่ง..พระอ.อนันต์เอก  ถิรปุญโญ ประธานสงฆ์วัดป่ารวมใจพิทักษ์ธรรม 6 หมู่ 22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา..24160 โทร.0972075522  (ส่ง180459)

775.ขอแบบขยายรายละเอียด กุฏิที่พักสงฆ์ขนาดหนึ่งห้องนอน เพื่อทำการก่อสร้างที่วัดเกาะหมาก จังหวัดตราด ส่งเป็นไฟล์ PDF และ AUTO CAD e-mail : watkohmak@gmail.com ขออนุโมทนาบุญ สาธุๆๆ (ส่งทางเมลแล้ว)

776.พระประเสริฐ รตนโชโต วัดวังใหม่ ม.4 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190  ทางวัดมีความประสงค์จะสร้างโบสถ์จึงต้องการแปลนโบสถ์แบบที่ 6 (ส่ง180459)

777.ความต้องการศาลาแบบที่ 10 พระอดิศัย อารยธัมโม ที่พักสงฆ์ทางตรงญาณสัมปันโน
บ.ทางตรง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20130 (ส่งทางเฟสแล้ว)

778.K.Poorin Pomdee ขอโทษนะครับ พอดีอยากจะขอแบบก่อสร้างกุฏิพระอ่ะครับ จะเอาไปสร้างให้กับวัดศรีสามัคครีธรรม คับ หมู่บ้านแดง ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ส่งทางอีเมลแล้ว)

779.เจ้าอาวาส พระปลัดสิทธิชัย  สุมังคโล 0949526689 วัดเขาไผ่ เลขที่ 27/1 ถ.โขนหินเขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ความต้องการแบบกุฏิแบบที่ 6 ,ศาลา22,กุฏิ 22

780.พระมหาชูศักดิ์  ธมฺมสโร 0895300665 วัดสามพระยา (คณะ3) ถ.สามเสน ซอย 5 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 แบบกุฏิมีห้องน้ำ , ทางเดินจงกรม (ส่ง210459)


781พระปรัชญา 0922520532  วัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ความต้องการ ศาลา 23 prat_yar@hotmail.co.th (ส่งทางเมลแล้ว)

782.พระสัญญพงศ์   คุณากโร  0824009234 วัดคลองยอ เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 ความต้องการศาลา 17 (ส่ง210459)

783.ที่พักสงฆ์ตะเคียนหลบฟ้า หมู่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 ครับ (ส่ง210459)

784. วัดพระนาคแก้ว 24/1 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 พระครูรัตนธรรมประทีป เจ้าอาวาส โทร 0813870203 ความต้องการศาลาแบบที่ 17 (ส่ง090559)

785. ประสานงาน พระทองแดง จันทสาโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านตาเสก ความต้องการอุโบสถแบบที่ 8 จัดส่งวัดบ้านตาเสก ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 (ส่ง090559)

786.ประสานงานพระสมุห์ปิยณัฐ ญาณพโล. ความต้องการศาลา12 จัดส่งค่ายลูกเสือปฏิบัติธรรมวัดชัยพฤกษมาลา หมู่ 6 ต. หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี ครับ (ส่ง090559)

787.ขอแบบก่อสร้างวิหารแบบที่22 กรุณาส่งมาที่ พระปลัด ฐิตพัฒน์ เจ้าอาวาส วัดป่าลานดอกไม้(ออก) เลขที่5 หมู่ที่6 ต.ลานดอกไม้อ. เมือง จ.กำแพงเพชร เจริญพร (ส่ง090559)

788. เจริญพรพระอาจารย์ สนใจอยากจะได้แบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19 พระมหากชกร กิตฺติสาโร ที่อยู่ :วัดโป่งมงคล 2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 เบอร์ติดต่อ : 0902927713 ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานคุณโยมมากๆเลยนะ
ถ้าไม่มีทีมงานคุณโยมทางวัดต้องไปจ้างเขาออกแบบราคาก็แพงและไม่ได้ตามแบบที่ต้องการอีก ยังไงก็ขอให้ทีมงานคุณโยม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง เทอญ (ส่ง090559)

789.พระอธิการวิเชียร เทวธมฺโม  0877377249 วัดเหมืองใหม่พัฒนา หมู่ 12  ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 แบบโบสถ์ 4 หน้าต่าง (ส่ง090559)

790.วัดวิจิตรการนิมิตร (วัดหนัง บางแวก) พ.ชรินทร์ มงฺคสินฺโท 0817789155 ที่อยู่ 1 ถ.บางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ความต้องการกุฏิ (ส่ง090559)

791.FB: พุทธบุตรตถาคต อกาลิโก เจริญพรขอความสุขเจริญในธรรมจงบังเกิดขึ้นกับคณะศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยเทอญฯ ด้วยทางวัดบุญภาค เลขที่118 ม.5 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้อง จังหวัดแพร่มีความประสงค์ตั้งการแบบแปรน ศาลาหลังนี้ที่มีลักษณะรูปร่างโดดเด่นสวยงามมาก
จึงขอเมตตาธรรมจากท่านจัดส่งแบบแปรนมาทางวัดขออนุโมทนาบุญมา ณ.โอกาสนี้ด้วย เจริญพรฯ ส่ง "พระปลัดถนอม ฐานวุฑฺโฒ วัดบุญภาคเลขที่118 ม.5 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้อง จังหวัดแพร่ 54140 โทร 0811659793 (ส่ง090559)

792.ขอรับแบบแปลนเจดีย์พุทธมุณีศรีบุญเรือง ถวายวัดบางขวนใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120โดยมีนายกัมปนาท ไข่แก้ว เป็นผู้ประสานงาน โทร 0936952093 ส่งเอกสารได้ที่วัดบางขวนใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 (ส่ง090559)

793.เนื่องจากมีโครงการสร้างกุฏิพระ ที่จังหวัดกาฬสินธิ์ วัดศิริวนาราม อำเภอ ดอนจาน ค่ะ สนใจแบบกุฏิที่2 และ3 จึงแจ้งมาเพื่อขอแบบ และราคาประเมิน ด้วยค่ะขอความกรุณา ขอแบบกุฏิพระ แบบที่2 และ แบบที่3 ค่ะ koiiokok@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

794.กระผม นายครรชิต  มั่งศิลป์  กำลังสร้างพระพุทธรูปหน้าตัก   สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 60 นิ้วถวายวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา  วัดที่ตั้งใจไว้คือ วัดป่าไตรวิเวก  จ.สุรินทร์  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมข้อมุลทั้งหมดในการสร้างและถวายกระผมอยากขอความกรุณาช่วยแนะนำแบบสำหรับประดิษฐ์สถาน สมเด็จองค์ปฐม ขนาดดังกล่าว แบบที่ดูงามตา แต่ราคาในการก่อสร้างไม่มากนัก  เพราะเกรงว่างบประมาณจะไม่เพียงพอ
หากเป็นการรบกวน กระผมใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ ครรชิต oat1108@gmail.com ขอขอบพระคุณมากครับ สำหรับการอนุเคราะห์ แบบในครั้งนี้  นี่คือพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 60 นิ้ว ที่ตั้งใจจะสร้าง (ส่งทางเมลแล้ว) (ส่ง090559)

795.พระครูสุพัฒน์สารนิมนต์  0819744981 วัดนาคสงเคราะห์  บ้านโนนจันทึก ต. ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 ศาลาชั้น 23 (ส่ง090559)

796.ความต้องการศาลาปฎิยัติธรรมแบบที่19. ชื่อเจ้าอาวาสคือ พระ สมหมาย ฐิตะธรีมโม. ชื่อวัด มงคลเทพสุวรรณาราม 153หมู่6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัด น่าน 55150.    เบอร์โทรศัพท์ของผมคุณโต0949964292. (ส่ง090559)

797.ปฐวีกานต์ ดีดวงพันธ์ Pathaweekantdee@outlook.com เรียน  ท่านผู้ใจบุญ      ทางวัดมีความประสงค์จะสร้างมณฑปเพื่อลรรจุอัฐิพระอุปัฌาย์(พระครูสุนทรชัยคุณ)อดีตเจ้าคณะอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ แต่ยังไม่แบบในการก่อสร้าง จึงอยากให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ออกแบบให้ งบประมาณประมาณ 500,000 บาท     หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี ขอแสดงความนับถือ นายปฐวีกานต์ ดีดวงพันธ์ ตัวแทนพระอาจารย์อภินันท์ กตปุญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไชยาติการาม บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 084-9032936 (ส่ง090559)

798.พระครูวิจิตรกัลยาณวัตร วัดพิมพาวาส(เหนือ) ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  24180
อุโบสถ 5 หน้าต่าง 0857370830(ส่ง110559)

799.พระยงยุทธ ฐิตธัมโม (หลวงปู่โย)ขอแบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19 วัดป่าซับบาดาลสุวรรณโชติ ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130  (ส่ง130559)

800.แบบกุฏิสร้างถวาย หลวงตาล้วน เจ้าอาวาส วัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 กรุณาส่งแบบมาที่ บจก.โรงสีนาแกพงษ์เจริญ  คุณศศิราณี ภูมะพานิช 144 ม.10 ถ.นาแกหนองญาติ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  Email:sasiranee@gmail.com

801.พระสมพงษ์ ภูริปัณโญ รักษาการเจ้าาวาสสำนักสงฆ์สว่างใจ.มีความต้องการอยากได้แบบศาลา อเนกประสงค์แบบที่19(800ตรม) หมู่12ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี25130(ส่ง160559)

802.พอดีต้องการแบบอาคารเอนกประสงค์ที่ 12 พระพิษณุ เวปุลโล (090-9107933)
สำนักป่าหิมวันวนาราม (สาขาวัดสังฆทาน) บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 (ส่ง160559)

803.ลำดับที่ 803.ผู้ประสานงาน คุณวริษฐา เกริกกฤตยา บริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้างจำกัด เลขที่ 1 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม 10900 ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 22 (ส่ง 140559)

804.อยากได้แบบนี้มั้งครับ พอดีหลวงพ่อ ท่านจะสร้างศาลาใหม่ครับ หลังเก่าฝนตกทีไร น้ำท่วมทุกที่ ขอความกรุณา ติดต่อกับ เบอร์นี้ด้วยครับ 0939721223 ขอบคุณครับ
พระครูประทีป วัดสระแก้ว 89หมู่5 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบล โนนป่าซาง อำเภอ ผาขาว จังหวัดเลย 42240 โทรศัพท์ 0821175477 (ส่ง160559)

805.พระครูวุฒิธรรโมภาส(จรัส จกฺกวโร)เจ้าอาวาสวัดวงษ์ลาภาราม ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 14
ที่อยู่วัดวงษ์ลาภาราม  เลขที่ 79 ซ.เพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร 089-6732267 (ส่ง170559)

806. พระอาจารย์ทัศสนี ธรรมจาโร  มเลขที่300 วัดมอทรายทองวนาราม หมู่10 ตำบลวังไทร  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130  (ส่ง170559)

807.ความต้องการแบบหอระฆัง จัดส่งพระ สมวาสน์ แม่นพันธุ์ วัดบ้านสาหร่าย. ที่อยู่ 200 หมู่1 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270.  ผู้ใหญ่บ้าน นางสมควร โทรสันเทียะ เบอร์0810728774, นายวิสิทธิ์ การินทร์ ผู้ประสานงาน เบอร์0933637961 Email 093363796beebee@gmail.com ขอบคุณมากนะคับ

808.พระมหาสุทัศน์  สุขวัฒโน 0895419439 วัดบ้านกลาง แขวงสามตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.10510 ศาลา 2 ชั้น, โรงทาน,ครัว  (ส่ง170559)

809.วัดพรหมไชยมงคล (ความต้องการศาลาแบบที่ 2) บ้านคลองขามป้อม เลขที่ 130 หมู่ 6 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210   (ส่ง230559)

810.ชื่อเจ้าอาวาส หลวงพ่อสวิง วัดหนองปลาไหล  ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 72110 ความต้องการศาลาแบบที่ 23 จัดส่งผู้ประสานงานคุณพิมพ์ชนก แก้วศรีงาม 443 ม.สุขสำราญวิลล่า แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160 (ส่ง250559)

811.ขอแบบศาลาเอนกประสงค์แบบที่23 วัดหนองขอน ต.หนองปรือ อหนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71120 เจ้าอาวาสชื่อพระอธิการเต็ง เบอร์ 084-394-3628 (ส่ง250559)

812.สวัสดีค่ะคุณกรสำนักปฏิบัติธรรมศรีตะวันสายธรรมนิมิต ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ค่ะ แม่ชีรุจิรา ศรีตะวันเป็นผู้ประสานงาน อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ความต้องการศาลาแบบที่ 23 จัดส่งที่ คุณดวงตา บุตรโคตร 101 หมู่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิค่ะ(ส่ง250559)

813.ประสานงานชื่อพระกฤตนัย ฐิตเมโธ 0801377495  วัดทรายขาว 78 หมู่ 2 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110ความต้องการ ศาลาแบบที่ 14,แบบกุฏิแบบที่ 1 (ส่ง260559)

814.อนุโมทนา ครับ อยากได้แบบสร้างห้องน้ำ ประมาณ 10 ห้อง อาตมา พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญ์โญ  เลขานุการวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ประสานงานคุณวัชรพงษ์ ดวงเมือง vachira2530@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

815.ขอความอนุเคราะห์แบบหอระฆัง พระอธิการ สุธี ธีระธัมโม เจ้าอาวาสวัดวังใหม่ ต. อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 เบอร์โทร 087-1080711 ขออนุโมทนาสาธุบุญ ที่ได้แบบหอระฆังแก่วัดโดยทั่วไป  สาธๆๆๆ  (ส่ง010659)

816.พระวิโรจน์ ปภาสโน วัดแม่น้ำแควป่าสัก ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูณร์
671170 โทร.093-246-9751 แบบที่เป็นกุฏิเจ้าอาวาส มีพื้นมี่ใช้สอย เช่น ที่รับโยม ที่ห้องพักพักพระสักสองห้องห้องเก็บของห้องน้ำในตัว (ส่ง020659)

817. ความต้องการศาลาแบบที่ 23 จัดส่งวัดเข้านกกระจิบ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

818. ความต้องการศาลาแบบที่ 17 ประสานงาน พระอธิการทองเพียร. มหาญาโณ. 0934936068
วัดเหล่าตามา เลขที่108. ม5. ต. โนนแดง. เขต2. อ บรบือ. จ มหาสารคาม 44130 (ส่ง090659)

819.ความต้องการศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติชั้นเดียว  (ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19) สร้างที่ สำนักสงฆ์สุขแจ่มใส  ต.วังท่าช้าง  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีน ประสานงานคุณนายสมบูรณ์  พันเคลือ ผู้ดูแลโครงการก่อสร้าง โทร.0895007493 Teachermahamaw@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

820.รบกวนขอแบบก่อสร้างแบบนี้หน่อยนะคะ(เจดีย์ชั้นเดียว)จะทำการก่อสร้างที่วัดป่าพระธาตุดงยาง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานีค่ะ สถานที่ก่อสร้างติดต่อ พระเรวัฒน์  ฐิตเตโช (เจ้าอาวาส)  วัดป่าพระธาตุดงยาง  ต.หนองหาน  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  เบอร์โทร. 098-4176393 ค่ะ ผู้ประสานงานจัดส่งแบบมาที่นางสาวภัคฐนัทธ์  ชญณิพัฑฒ์ธนทัต  095-6926665 ที่อยู่ 99/67 หมู่บ้านธันวาทาวน์  ต.บ้านเลื่อม  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000 (อยู่ในขั้นตอนปรับแบบก่อสร้าง)

821.พระประเสริฐ สวัสดิ์ปรุ (0979955198) ความต้องการเจดีย์ 1387  วัดกองพระทราย ถ มุขมนตรี ต ในเมือง อเมือง จ นครราชสีมา 30000 (ส่ง 160659)

822.จัดส่ง สำนักสงฆ์คลองระโนต อาจารย์มานะ รัตนกุล หมู13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180ความต้องการ ขอแบบสร้างศาลาธรรมสังเวช และหอระฆ้ง (ส่ง 180659)

823.เจริญพรคุณโยมกร อาตมภาพ พระมหาสิริสำพันธ์ จนฺทสาโร อยากได้แบบศาลาการเปรียญชั้นเดียว  วัดสังขชลธาราม อำเภอเปิ้นดัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  h/p +60194112214 email.sirisamphan1980@hotmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

824.เจ้าอาวาสวัดจุฬามุนี 113 ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ความต้องการกุฏิรับรอง  (ส่ง 180659)

825.พระอธิการศุภชัย ธีรสุภชโย ความต้องการศาลาแบบที่ 13 วัดศรีทีปาราม 95/18 ถ. ฟากเลย- นาบอน  ชุมชนบ้านฟากเลย 2 ต. กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 (ส่ง230659)

826.เนื่องด้วยทางวัดนาเหลืองนอก ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน มีโครงการจะเปลี่ยนหลังคาวิหาร  แต่ยังไม่มีแบบ ใกล้เคียงกับแบบที่เจอในเวปไซต์ ของครอบครัวคุณสุเมธินทกุลและครอบครัวพิมพ์พจน์   จึงใคร่เรียนสอบถามเรื่องแบบการก่อสร้าง ครับ
เนื่องจากวิหารมีความคล้ายกับในแบบ มีหลังคา 3 ชั้นเหมือนกัน แต่ต่างที่ประตูวิหาร ทางวัดเป็นประตู 3 ช่อง  กว้าง 15 ม. X 30 ม. ครับชื่อวัด  "วัดนาเหลืองนอก"พระผู้รับแบบ   พระใบฎีกาจักรินทร์ กลฺยาณธโร 085-7211115ที่อยู่  วัดนาเหลืองนอก  211 หมู่ 3 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ขอเจริญพรขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ(ส่ง230659)

827.เนื่องด้วยทางวัดคำเมยมีโครงการที่จะก่อสร้างกุฏิเพิ่มเติมขึ้นภายในวัดจึงขอรบกวนขอแบบสร้างกุฏิ จัดส่งพระณัฐวุฒิ  รตนธโร วัดคำเมย ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130  โทร 0914231636 อีเมล์ nattasea@ymail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

828.ความต้องการแบบก่อสร้างเจดีย์ จัดส่งพระครูสังฆกิจพิมล วัดพรหมโลก หมู่ 1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช 80320 (ส่ง270659)

829.วัดบุศย์ธรรมวนาราม เมืองฟอรท์เวิรท์ มลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา เรื่องความอนุเคราะห์ไฟล์ แบบแปลนสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นแบบก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เจริญพร คุณกร และทีมงาน KornHouse Design ทุก ๆ คน เนื่องบุศย์ธรรมวนาราม  มีคณะจิตศรัทธาผู้ปฏิบัติธรรม ได้ปวารณาเพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ถวายแด่วัดบุศย์ธรรมวนารามเพื่อให้พุทธบริษัทไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ใช้ในการปฏิบัติธรรม กิจในทางพระพุทธศาสนา และสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ โดยอยู่ในระหว่างการศึกษา พิจารณาร่างแบบ และแนวทางการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จึงขอความอนุเคราะห์ไฟล์ PDF และ  autocad แบบอาคารอเนกประสงค์แบบที่ 17 และ 23  ขออนุโมทนาบุญ ใจดี ใจสบาย เจริญสุขสวัสดี ผู้ประสานงานพระมหาพงศกร โพธิวํโส Wat Busayadhammavanaram 7916 White Settlement Rd. Fort Worth TX 76108 ,817-246-1099,watbusayatexas@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

830.พระสามารถ ธัมมะวิจาโร วัดศรีสวรรค์ (บ้านตะแบกงาม )หมู่ที่6 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 (ส่ง270659)

831.ความต้องการศาลาแบบที่ 19 จัดส่งพระอธิการสุชินทร์..สุทธปญโญ เลขที่ 220 วัดบ้านหนองแวง..ต.ไพล..อ.ลำทะเมนชัย..จ.นครราชสีมา30270 ผู้ประสานงานเป็นสะพานบุญ คุณสุดใจ ทวยไธสง โทร0968838885 (ส่ง280659)

832.ตามที่พระอาจารย์ดูจากเน็ต จึงอยากได้แบบในการก่อสร้างขอรับแบบก่อสร้างกุฏิ จากคุณโยมตั้มด้วย ถ้าสะดวกมีเวลาก็รบกวนเป็นธุระให้ด้วย หรือจะส่งไปทางวัดก็ได้ พระสุพรรณ  กิตติญาโณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านยาง ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เบอร์ติดต่อ 063-5094558 ขออนุโมทนา เจริญพรด้วยครั้งนี้(ส่ง080759)

833.พระปลัดสถิต ยภักดิ์ดี ฐานธรรมโม 0850308764 เขตอภัยทาน วัดร่ำเปิง 63/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200กุฏิกรรมฐาน แบบที่ 22 และกุฏิเจ้าอาวาส รับรองแขกได้ งบ 300,000 บาท(ส่ง080759)

834.เรียน คุณกร ทราบ ทางวัดต้องการขอแบบฟรี เพื่อทำการก่อสร้างใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 1 .แบบที่ 12 ศาลาอเนกประสงค์ชั้นเดียว   ข้อ2. แบบที่ 14.ศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น  ข้อ.3 แบบที่ 22 ศาลาอเนกประสงค์ชั้นเดียว  ข้อ.4   แบบกุฏิเจ้าอาวาส มีห้องรับรองแขก ขนาด 2 ชั้น ราคาไม่เกิน 4- 5 ล้านบาท และแบบกุฏิพระทั่วไป แบบที่ 5   แบบโรงครัว แบบห้องนำ้รวม   ถ้ามีแบบรั้ววัดส่งไปให้ด้วยครับ  จาก พระครูปลัดโสภิต ถิรธํมโม (หลวงพ่ออินเตอร์ )  วัด สว่างธรรมรังสี บ้านโนนเสี่ยว ต.สามัคคี อ .ร่องคำ จ กาฬสินธ์  ผู้ประสานงานวัด นางแก้วตา เเฮ่นเซ่น 093-5711757 (ส่ง080759)

835.ขอแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ แบบที่19 - วัดป่าหาดนางแก้ว - พระอธิการเดช
- เบอร์โทร 0897640815 - ที่อยู่ วัดป่าหาดนางแก้ว  หมู่ที่ 1 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 (ส่ง110759)

836.พระชุติมันต์ อริโย ผช.วัดบ้านไพล ตำหลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทร 085~0285389 แบบก่อสร้างเจดีย์ (ส่ง120759)

837.อุโบสถภาคกลางแบบที่ 1 แบบ 4 หน้าต่าง ประสานงานพระอธิการ ชัยวัธน์ อกกาโภ โทร.095-743-6824 (พระอาจารย์หนึ่ง)วัดถ้ำกิเลนทอง  เขากลอย หมู่  7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 (ส่ง150759)

838.เอกสารขอแบบอุโบสถจาก วัดแม่ระหันครับ เรียนผู้ใจบุญ ผมได้มารับงานขุดลอกคลองที่จังหวัดพิษณุโลก ได้นำดินส่วนที่เกินจากหน้างาน นำไปถมที่ในวัดแล้ว เจ้าอาวาสจึงอยากได้แบบอุโบสถ์ ผมเลยขอมาทางนี้ครับ เป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับ PDF JPEC AotaCad อนุโมทนาบุญด้วยกันครับ 089-7946245 รักษาการเจ้าอาวาส, 085-6504538 ผู้ติดต่อขอแบบ(หนุ่ม), 090-6833563 กรรมการดูแลวัดแม่ระหัน(แห้ว) (ส่ง210759)

839.อุโบสถภาคกลางแบบ 3 หน้าต่าง พระอธิการ ชัยวัธน์ อกกาโภ (โทร.095-743-6824 พระอาจารย์หนึ่ง)วัดถ้ำกิเลนทอง  เขากลอย หมู่  7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 (ส่ง220759)

840.พระครูไพโรจน์ สมณคุณ 0816545030 ความต้องการศาลาแบบที่ 23 วัดเนินสะอาด(ยางเอน) 112 หมู่ 2 บ้านเนินสะอาด ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120  (ส่ง260759)

841.ความต้องการ อาคารสองชั้น (ศาลาแบบที่ 13,17) พระสมุห์พันธ์ธวัช  โชติรวีวงศ์192ม.4 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทร.097-9851095   (ส่ง260759)

842.พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ(อาทิตย์) ความต้องการแบบก่อสร้างกุฏิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร 02-8901837,0813714650 วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กทม.10600

843.ที่พักสงฆ์ผาสุโก สวนแสงธรรมมงคลพลแก้ววิไล บ้านโนนศิลา หมู่6 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  ประสานงาน พระประยงค์ ผาสุโก ความต้องการแบบก่อสร้าง แบบที่ 12-13-14-19-23 ส่งทางเมลPasuko1310@gmail.com (ส่ง270759)

844.เจริญพร  คุณกร   ตามที่พระอาจารย์ดูจากเน็ตในเว็ปไซต์ www.korn-free-cd.blogspot.com ว่าสามารถแจ้งขอแบบสำหรับถวายวัดนั้น จึงอยากได้แบบในการก่อสร้าง เพื่อทำการก่อสร้างใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
1 .แบบก่อสร้างกุฏิ - กุฏิแบบที่23
2.แบบก่อสร้างกุฏิ - กุฏิแบบที่22
3 แบบ ศาลาอเนกประสงค์ชั้นเดียว ขนาด 6*18
4  แบบโรงครัว  5*8
5.แบบห้องนำ้รวม  5 ห้องและขนาด 3 ห้อง
ซื่อวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  บ้านผาตูบ หมู่ 7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  55000 ถ้ามีไฟล์ PDFส่งมาทางเมล์ก็ได้ จึงเจริญพรเพื่ออนุโมทนาในการส่งแบบแปลนต่างๆ
พระคุณากร  อาภากโร   081-3875-693 pom_dara@hotmail.com (ส่ง010859)

845.เรียน ผู้จัดการสถาปนิก KornArch Design ผมชื่อธนยศ คำนวน พอดีพระอาจารย์ภูริทัต ได้ให้ผมช่วยหาแบบที่จะสร้าง "ศาลาสวดมนต์และกุฎิพระ" ผมค้นหาในเว็ปแล้วได้พบ เว็ปนี้ www.korn-free-cd.blogspot.com แจกแบบฟรีผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์ แบบดังกล่าวตามรายละเอียดที่ผมแนบมานี้ครับ (ศาลาสวดมนต์.docx, ศาลาสวดมนต์.pdf)
1.      ศูนย์ปฏิบัติธรรม พระรัตนตรัย วังจุฬา (พิกัด 14๐.2302 / 100๐.7604)
2.      พระอาจารย์ภูริทัต ผมขออนุญาตเป็นผู้รับแทน
       นายธนยศ คำนวน  โทรศัพท์ 081-4977499, 02-1414594
3.      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B  ชั้น 6-7 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210
เบื้องต้นผมขออนุญาตเป็นผู้ประสานก่อนนะครับ แต่ถ้าต้องเป็นพระอาจารย์โดยตรง เดียวผมจะประสานต่อไปให้ครับ (ส่ง010859)

846.ขอแบบกุฏิสองชั้น พระวิชัยธร โพธิธรรมโม เจ้าอาวาส วัดป่าพุทโธวาท ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รหัส 34360 (ส่ง010859)

847.จัดส่งพระเกษา  กุสโล ความต้องการกุฏิแบบที่ 4 วัดบ้านคึห์ ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 (ส่ง010859)

848.แบบศาลาที่ 19 พระครูเกษมวชิรโสภณ  วัดแก้วโสภณ  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130  โทร 089-2712074 (ส่ง090859)

849.ชื่อพระปลัดเชิดศักดิ์ สุภาจาโร(เจ้าอาวาส)ที่อยู่50 ม.5 วัดท่าแย้เจริญธรรม ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 เบอร์ติดต่อ098-4811911ศาลาแบบที่ 13,14,19  (ส่ง100859)

850.สวัสดีค่ะ ประสานงานรบกวนขอแบบศาลาแบบที่ 13 และขอแบบที่ 23 ด้วยค่ะ ส่งไปที่ ทานเขียว หลวงเขียว โทร 093-657-6459 สำนักปฎิบัติธรรมบ้านป่าใหม่ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ. กระบี่ 81190  ขอบคุณค่ะ (ส่ง100859)

851.อาตมาภาพ พระศิริัชัย ปภสฺสโร   วัดป่าบ้านปลาย ต.กันทรารมย์  อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๖๐  โทร ๐๘๖ ๒๖๕ ๓๒๙๓อยากจะได้แบบแปลนสร้างกุฏิพระ หรือ ผู้ปฏิบัตืธรรม (ส่ง100859)

852.แบบอุโบสถแบบที่ 1 สีขาว 5 หน้าต่าง พระมหาสุชาติ ฐานิสฺสโรวัดห้วยยาง ต.โคกสลุงอ.พัฒนานิคมจฺลพบุรี (ส่ง100859)

853.เจริญพรคุณโยมอาตมาต้องการแบบที่13  อาตมาชื่อ พระมหารังสรรค์   กนฺตวณฺโณ วัดทองจันทริการาม ต.พะยอม อ.ยังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  13170 โครงการจะสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.มือง.จ.ปราจีนบุรี (ส่ง110859)

854.เจริญพรคุณโยม อาตมาพระครูปลัดวันชัย กตปุญโญ วัดเจตมินวนาราม ( วัดบ้านสมสนุก) ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 310000 กำลังสร้างโบสถ์ ส่งแบบเปลนไปตามที่อยู่ข้างบนนะโยม ขอบคุณอย่างมากๆ ที่อนุเคราะห์แบบเปลนโบสถ์แบบที่8 (ส่ง120859)

855.ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 17 ประสานงาน หลวงพ่อเจ้าอาวาส พระครูวุฒิธรรโมภาส (จรัส จกฺกวโร) สถานที่จัดส่งวัดวงษ์ลาภาราม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 (ส่งทางเมลแล้ว)

856.สถานปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี  80  หมู่6 บ้านโนนทอง ต.ดอนหว่าน  อ.เมือง จ.มหาสารคาม ขอแบบวิหารแบบที่19  จะสร้างทดแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม ขออนุโมทนาบุญมายังท่านผู้มีจิตรศัทธาในพระพุทธศาสนาขอให้เจริญยิ่งๆๆขึ้นไปนะครับสาธุ (ส่ง200859)

857.พระครูอดุลจารุวรรณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
ความต้องการกุฏิมีห้องน้ำในตัว เจริญพรขออนุโมทนาสาธุโยม สาธุๆจงสำเร็จตามปนิธาน (ส่ง200859)

858.เอากุฎิแบบมีห้องน้ำในตัว,เอาแบบห้องน้ำ6-8ห้อง,เอาแบบหอระฆัง ครับทั้งหมดเอาสามแบบครับ
ที่อยู่จัดส่ง พระจิรวัฒน์(อภินนฺโท)พรดวงสี สำนักสงฆ์บ้านนาเมือง บ้านนาเมือง หมู่8 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 เบอร์โทร 0952636059, 0989099164 (ส่ง200859)

859.วัดป่าใหม่หนองแวงม่วง ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ 46170
พระอ.จารย์จุลทัศน์ อรรควโร ต้องการแบบก่อสร้างห้องน้ำ 20 ห้อง (ส่ง230859)

860.พระธวัชชัย ยสวฑฺฒโน เลขที่ 2 หมู่14 วัดมุจลินทาราม ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 เบอร์โทร 0945086550 ความต้องการแบบกุฏิพักรวมเพื่อประยุกต์เป็นโรงเรียนสอนอภิธรรม (ส่ง230859)

861.ความต้องการแบบอุโบสถ 5 หน้าต่าง(แบบที่8) จัดส่งพระ อธิการสมบูรณ์ ฐิตญาโณ วัดซับใหญ่พัฒนา 0821066086 หมู่ 10  ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  36130 (ส่ง260859)

862.พระสุรเชษฎฐ์  สุทฺธิญาโณ สำนักสงฆ์สุภาพรหมเสนา บ้านรักษาดินแดน ตำบลส่องดาว  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร. 47190  แบบแปลนศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 19 สาธุ เบอร์โทรติดต่อ 088-660-0999 (ส่ง060959)

863.อุโบสถ 4 หน้าต่าง วัดหนองอันรุ บ้านสนบ-สันติสุข ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150(ส่ง070959)

864.พระชาญณรงค์ อมรธมฺโม วัดป่าแสงธรรม หมู่ 9, ตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250 (ส่ง080959)

865.ครูบาสามสี ปัญฺญาวชิโร  อาศรมบุญญฤทธิ์ 30 ม.2 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140(ส่ง120959)

866.พระอาจารย์ชำนาญ  ชาคโร วัดหนองกระทุ่ม เลขที่๑๐๘ หมู่ที่๗ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐เจดีย์,โบสถ์,ศาลาเอนกประสงค์,กุฏิทรงไทยเดี่ยว (ส่ง130959)

867.พระมหานพดล มหาคุโณ วัดยางสูง เลขที่ ๒๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐เจดีย์,โบสถ์,ศาลาเอนกประสงค์,กุฏิทรงไทยเดี่ยว (ส่ง130959)

888.จัดส่งพระมหานพพร คนธสโร วัดกุสาวดี ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
ความต้องการเเบบอุโบสถ4หน้าต่าง,แบบกุฎิแบบที่22,23,หอระฆังกลอง,ศาลาอเนกประสงค์แบบที่19,23
สะพานบุญประสานงานในครั้งนี้คุณนายจักรพันธ์  แตงอ่อน (เต้) (ส่ง150959)

889.พระจัด สมจิตโต วัดหนองบัว 21หมู่2 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360 ความต้องการเเบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่19 (ส่ง150959)

890.พระวันชัยฐานกโร วัดตูมน้อย 160 หมู่ 2 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ศาลา23(ส่ง160959)

891.พระครูสุวรรณวชิรสุนทร วัดหนองวัวดำ หมู่ 7 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 ความต้องการห้องน้ำ 20 ห้อง (ส่ง160959)

892.ความต้องการแบบเจดีย์แบบที่4 พระอาจารย์มงคล   อัคคธัมโม สำนักวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติบูชาพระพุทธบาทสี่รอย  บ้านพระพุทธบาท หมู่ที่ 6 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50330
เบอร์โทร: 0932716837 email: vipasanacentre @gmail.com (ดำเนินการเขียนแบบ)

893.วัดห้วยโปร่ง ม.1 ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ขอแบบกฏิชั้นเดียวครับ
ผู้ประสานงานรวีโรจน์ เพชรสวัาดิ์ 086-3515700 Mail.pim-1964@hotmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

894  นายทองเขียน  ไชยโสธร 136 หมู่ 6 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ขอแบบศาลา 23 ให้สำนักสงฆ์ไชยโสธร (ส่ง230959)

895.ความต้องการขอแบบอุโบสถแบบที่4 (3 หน้าต่าง) พระครูจารุวรรณพิศุทธิ์
วัดบ้านด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110(ส่ง270959)

896.ความต้องการศาลาอเนกประสงค์ที่ 23 (ส่งไฟล์ทางไปรษณีย์)
พระมหาประสาน อนุวตฺโต เจ้าอาวาส วัดไทรพุทธรังสี(สาขาที่4วัดมเหยงคณ์)
หมู่11 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 (ส่ง270959)

897.ความต้องการแบบเจดีย์แบบที่4  พระครูพิศาลสรกิจ โครงการสร้างวัดใหม่
วัดเทพโสภณภาวนา ที่จังหวัดปราจีนบุรี ส่ง นายโกศล จำปาทอง ๖๓/๑ หมู่ ๑๐
ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  ๒๕๒๓๐ (กำลังดำเนินการเขียนแบบ)

898.พระอธิการประยูร ฐิติสัมปันโน 55 หมู 9 วัดดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 โทร  0831449090 (ส่ง280959)

899.ขอแบบสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่23ชั่นเดียวที่อยู่ พระสุกัน ธีระปัญโญ สำนักสงฆ์บ้านโคกสุวรรณ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร47240(ส่ง280959)

900.พระครูเกษมจริยานุกูล (ครูบากิตติชัย เขมจารี ) เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เขต1 เจ้าอาวาสวัดปางมะกง วัดปางมะกง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร.091-6349473(ส่ง280959)

901พระอาจารย์ไพโรจน์ สมาจาโร (0930638654)วัดป่าบ้านโนนสว่าง หมู่6 ต. บ้านม่วง. อ. สังคม. จ. หนองคาย 43160 ความต้องการกุฏิ24 ทางจงกรม (ส่ง290959)

902.ขอแบบแปลนพระอุโบสถ 4 หน้าต่าง สำนักสงฆ์ยางนกออก ม.10 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000ปรสานงานคุณโจ้ 0896891665 (ส่งทางเมลแล้ว)

903.วัดวีระปัญญาวนาราม บ.โสกหาดสวรรค์ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น40220 อาตมาขอแบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่19  เพื่อสร้างศาลาหอประชุมพระสงฆาธิการ. อาตมาชื่อพระมหาธานี  อโนมปัญโญครับ (ส่ง181059)

904.พระสมุห์นัสฐพงษ์ สุปญฺโญ  วัดดอนศรีสะอาด 217 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 ต้องการศาลา19 (ส่ง181059)

905.พระครูพิศาลสรกิจ โครงการสร้างวัดใหม่ วัดเทพโสภณภาวนา ที่จังหวัดปราจีนบุรี ส่ง นายโกศล จำปาทอง ๖๓/๑ หมู่ ๑๐ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี    ( ๒๕๒๓๐) ต้องการศาลา17 ศาลา12  (ส่ง181059)

906.พระสุทธิพงษ์ แก้วดี ที่พักสงฆ์สว่างผลบุญวนาราม 148หมู่1บ้านดงบังใต้ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 (ส่ง211059)

907.ผู้รับเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณพระณาญรังษีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง วัดเขาสำเภาทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตำบลเพ 21000 ความต้องการแบบก่อสร้างเจดีย์ (ส่ง291059)

908.ผู้ประสานงาน จรัลรัตน์  พลเยี่ยม  424หมู่2ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  45110 แบบก่อสร้างศาลา,ห้องน้ำ (วัดรัตนาภิเขมาราม) (ส่ง201059)

910.ประสานงาน พระอาจารย์นิติชน เตชธมโม / โทร0870505681 วัดป่าภูผาย่าทา 212หมู6บ้านโพนสว่าง ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองจ.เลย 42000 ความต้องการศาลาแบบที่14,ศาลาแบบที่24 (ส่ง011159)

911.พระอธิการสุรศักดิ์ สุภกิจโจ(เจ้าอาวาส)0828492649 วัดสระพังทอง บ้านหนองสระพัง หมู่ที่7 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร49130 ความต้องการแบบวิหารภาคเหนือ  (ส่ง071159)

912.พระครูสุธรรมคุต เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง เขต๒ วัดดอนหวาย  ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๑๐ (ส่ง071159)

913.เจริญพร คุณ กรและคณะอาตมา พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหาแนวหรือแบบ ในการสร้างเรือนพัก อุบาสก- อุบาสิกา ที่สามารถพักรวมกันได้ ประมาณ 70-100 คน จึงอยากทราบว่า ทางคุณกรและทีมงานยังคง มีการเขียนแบบถวายวัดอยู่หรือไม่ หากยังคงมีอยู่ อยากจะขอติดต่อรับ แบบดังกล่าวมาด้วย เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรม วัดไก่เตี้ย ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าอาวาส พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี โทร. 093-986-5551 ขออนุโมทนาบุญ กุฏิพักรวมแบบที่ 1

914.ขอความอนุเคราะห์ไฟล์แบบแปลนแบบ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 23 (800ตร.ม.โดยประมาณ)ครับ ประสานงาน เกียรติศักดิ์  วงค์สัมพันธ์ วิศวกรโยธากองช่าง  เทศบาลตำบลเชียงกลาง 143 หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 55160 ขอความอนุเคราะห์ เป็นไฟล์ DWG. จะได้ไหมครับผม (Auto CAD) ครับผม กระผมจะนำไปประยุค เป็นอาคาร เฉลิมพระเกียรติ แสดงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจในหลวงครับ  ขอกราบขอบพระคุณครับ  ขอบพระคุณครับ

915.ประสานงาน พระอธิการสุรศักดิ์ สุภกิจโจ 0828492649 วัดสระพังทอง บ้านหนองสระพัง หมู่ที่7 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร49130 ความต้องการอุโบสถ 3 หน้าต่าง(ส่ง141159)

916.ออกแบบปรับปรุงศาลเจ้าพ่อมเหสักข์หลักเมืองชนบท  ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ประสานงานเทศบาลเมืองชนบท

917.พระอธิการบัญชา  ฐิตสีโล  0844725711 วัดหนองกระทุ่ม 84/9 หมู่ 6 ต.โป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 ความต้องการศาลา19,23 (ส่ง241159)

918.หลวงพ่อสงบ ขันติสันติโก  ลานธรรม ฐานะจิตโต ความต้องการศาลา13 เลขที่ 130 ม.2 บ.หนองเยือง ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บรีรัมย์ 31120 โทร 084-5639399  095-2384519 (ส่ง241159)

919.ความต้องการแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่13 พระครูนิพิษฐธรรมสิริ เจ้าอาวาส วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 (ส่ง241159)

920. เรียน ท่านผู้ใจบุญ  โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม  อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่  บ้านโนนกลาง หมู่ 6 ถนนท่างาม-โป่งแค   ตำบลคันโช้ง  อำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 155  คน
โรงเรียน มีความประสงค์ที่จะสร้างซุ้มพระพุทธรูปในโรงเรียน ทดแทน ซุ้มพระพุทธรูปเก่าเดิม ที่สร้างมานานกว่า 20 ปี  บัดนี้ โรงเรียน มีผู้ใจบุญที่จะบริจาคทรัพย์ เพื่อจัดสร้างซุ้มพระพุทธรูป แต่ยังไม่มีแบบแปลนในการก่อสร้าง  จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญ เขียนแบบแปลนในการก่อสร้าง ซุ้มพระพุทธรูปในโรงเรียน พร้อม ประมาณราคา  โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ค่ะ  ขอแสดงความนับถือ   นางภิมุขสุดา   ไวยกูล  (ส่งทางเมลแล้ว)

921.ผู้รับ พระกฤติกร อตฺถโรจโน   ที่อยู่ วัดวังวารีศรีศรัทธาราม    หมู่ 7 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130. เบอร์โทร086455069ความต้องการอุโบสถ 4 หน้าต่าง (ส่ง241159)

922.ประสานงานพระครูวิจารณ์โกศล  กุฎิ 7 วัดโพธิ์เรียง 560   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 18 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ 10700 ความต้องการศาลา 13 ,17 (ส่ง241159)

923.พระครูภาวนาธรรมโชติ 086-1321095 วัดหนองขอนเทพพนม 3 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 ความต้องการศาลาแบบที่ 19 (ส่ง241159)

924.ขอเจริญพร รบกวนขอความอนุเคราะห์ แบบศาลาเอนกประสงค์ แบบที่ ๑๓ และ แบบ ที่ ๒๒ ส่งที่ พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 093-986-5551อนุโมทนาขอบคุณ (ส่ง281159)

925.เจริญพร   เนื่องด้วยทางวัดบ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์  จะมีการสร้างศาลาใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่าที่พุกพัง ทางวัดจึงขอใคร่ท่านเพื่อที่จะขอแบบศาลา (ศาลาแบบที่ 12 )
ตัวผมพระมังกร ซึ่งได้ปรึกษากับชาวบ้านแล้วจะทำการสร้างภายในปีหน้าปต่ยังไม่มีแบบศาลาเลย ผมจึงขอแบบศาลาจากท่านตามรูปภาพที่ผมส่งไป ขอบพระคุณ เจริญพรครับ
ผมยื่นให้กับทาง ผู้ใหญ่บ้านแล้ว แบบนี้สวย หวังเปนอย่างยิ่งว่าผมจะได้แบบนะคับ ขอบคุณมากคับ เพราะจะเริ่มก่อนสร้างในเดือน6. ปีหน้า ปี 2560. ครับ ขอบพระคุณมากคับ(ส่ง131259)

926.สวัสดีคะ  อยากจะรบกวนขอแบบ  ศาลาเอนกประสงค์  แบบที่ 3 ,12 และ 22 กุฏิพักรวม  2 ชั้น แบบที่ 2 ห้องน้ำแบบ 8 ห้อง  และ 6 ห้องคะ ที่อยู่ในการจัดส่ง     หลวงพ่อวิทยา   จิตตสังวโร  (ศิริดาพันธ์) โทร.  093 553 7749 ที่พักส่งฆ์บ้านโป่งแย้    ,  หมู่ 6   ต.  ไร่ใหม่พัฒนา   อ. ชะอำ    จ.  เพชรบุรี   76120

927.พระอธิการโช เตชวโร วัดศรีชมชื่น บ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 แบบวิหารภาคเหนือ     (ส่ง231259)

928.ลำดับที่ 928.ผู้รับพระสมชาย ตปสี เลขที่๓๐ ม.๓ วัดซับไพเราะ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐ ความต้องการเจดีย์แบบที่ 3 (ส่ง231259)

929.ความต้องการห้องน้ำ8ห้อง จัดส่งพระอัฑฒเศรษฐ์  ปิยธโร  วัดผาเจริญธรรม  บ้านทุ่งนางาม  ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู กาฬสินธุ์  46160 ขอบบุญขอบคุณมากโยมกร  เจริญพร  (ส่ง271259)

930.ท่านพระครูใบฏีกาเคลื่อน ปคุโน รองเจ้าอาวาส วัดพลานุภาพ ( วัดทุ่งพลา ) เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  ท่านอยากจะขอแบบอาคารอเนกประสงค์ เพื่อมาทำศาลาคู่เมรุ ศาลาตั้งศพ )( ส่ง 040160)

931.พระอาจารย์มหากรณ์พงศ์ ปัญญาวชิโร 0905522885 สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมถ้ำนกแล หมู่ 2 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 แบบศาลา( ส่ง 040160)

932.เจริญพร อาตมาขอแบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19 และ กุฏิแบบที่ 1 แบบห้องน้ำ 20 ห้อง
(พระนิติธร) วัดห้วงพัฒนาบ้านห้วงพัฒนา หมู่ 8 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  23150(ส่ง120160)

933.สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติธรรม วางแผนจะสร้างกุฏิเล็กๆ อยู่ เพื่อปฏิบัติภาวนา
จึงขอความเมตตาจากท่านเพื่อส่งแบบแปลนกุฏิพระมาเพื่อเป็นตัวอย่างการสร้างกุฏิของตนเองค่ะ
ขอบคุณค่ะ Worawan Soonsuwan กุฏิแบบที่1, 5 (ส่งทางเมลแล้ว)

934.พระใบฏีกาทีปต์ปธาร ทีปวํโส/วัดสมเด็จองค์ปฐม(วัดหนองจอก) หมู่๙ ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๑๐ โทร.๐๙๒๖๒๕๖๑๙๒..อนุโมทนาด้วยนะโยม(ส่ง130160)

935.ส่งมาที่ พระจำรงค์ ปิยาจาโร วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ความต้องการศาลาแบบที่19 (ส่ง120160)

936.Yongyut224@ gmail.com วัดหนองประชุม จ.กาญจนบุรี อ.เมือง ต.วังด้งผมชื่อ ยงยุทธ ก้อนศิลาทอง เบอร์โทร 098 994 5942  ขอบคุณมากครับ ความต้องการแบบเจดีย์ แบบที่ 2 , 3 (ส่ง130160)

937.พระครูประภากรโพธิวัฒน์.   วัดใหม่โพธิ์เย็น. ตำบลบางยาง. อำเภอบ้านสร้าง. จังหวัดปราจีนบุรี. 25150 ความต้องการแบบก่อสร้างห้องน้ำ 20 ห้อง(ส่ง130160)

938.สถานปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาสุญญตาวรรณ กาฬสินธุ์ 161 หมู่ 2 คุ้มโนนศรีเมือง เทศบาลตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 ธรรมบริกร : คุณชาญวิทย์ นครชัย โทร. 089-952-6362 , 094-623-9256 , คุณประไพ  โพนไสว โทร. 082 151 9594 , 086 570 6352,แม่ครู อัมพร จันทวัติ โทร.095 390 5253 ความต้องการแบบเจดีย์ แบบที่ 2 (ส่ง130160)

939.พระกฤษณะ อมโร สำนักสงฆ์อัญญวารีดงเค็ง หมู่ที่ 14 ต.หนองน้ำใส อ .สีคิ้ว จ . นครราชสีมา 30140 ความต้องการศาลาแบบที่19 (ส่ง160160)

940.ขอความอนุเคราะห์แบบและประมาณราคากูฏิ งบประมาณ 400,000 บ.(กุฏิแบบที่1,5) เพื่อของบประมาณก่อสร้างใหม่กับทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนอาคารหลังเดิมที่เสียหายจากดินสไลทำให้โครงสร้างเสียหาย วัดควนดินแดง หมู่ที่ 8 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 098-6760587 (พระใบฏีกาอภิชัย โชติธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดควนดินแดง(ส่ง200160)

941.ผมขอความอนุเคราะห์แบบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 23 และ 17 หน่อยครับ ประสานงานคุรแมนจากทาง วัดเวฬุวัน บ้านดอนก่อ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ พระครูอินทวีรธรรม เจ้าคณะตำบล น้ำจั้นเขต
รบกวนส่งแบบให้ทางเมลนะครับ raungsak.17@gmail.com(ส่งทางเมลแล้ว)

942.เจริญพรโยม พอดีอาตมภาพกำลังจะสร้างศาลาหลังใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด เห็นศาลาของโยมสวยเหมาะกับการใช้งานที่วัด เป็นศาลาชั้นเดียวตามรูปที่แนบมาด้วย แต่ก็ไม่รุ้รายละเอียดว่า กว้างยาวแค่ไหน ถ้าจะขอแบบศาลาหลังที่แนบนี้ แต่ขนาดกว้างยาวที่ทางอาตมากำหนดได้หรือไม
ความต้องการศาลา19, กุฏิ 23 ส่งแบบมาที่ พระมหาอริญชย์วรรธน์  วีตาลโย เลขที่ 147 วัดสามัคคีวัฒนา ถ.พิทักษ์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110  เบอรโทร  0894996119 (ส่ง 210160)

943.ขอแบบของอุโบสถภาคกลาง 5 หน้าต่าง,แบบก่อสร้างเมรุ ส่งมาที่  พระจำรงค์  ปิยาจาโร วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150(ส่ง250160)

944.วัดสันติธรรมาราม บ.ดอนชาด อ.พนา จ.อำนาเจริญ ขอเจริญพร. คุณโยมช่วยจัดส่งแบบวิหารขนาด 16 ×28 เป็นสร้างศาลาอุโบสถ ส่งที่ พระอธิการทศพล. จนฺทปฺญโญ วัดสันติธรรมาราม บ.ดอนชาด ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180. เบอร์โทร 091-835-2515 ศาลาแบบที่ 13,23 (ส่ง 280160)

945.สำนักสงฆ์ห้วยมะนาว ม.4  ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 ประสานงาน แม่ชีฐณัชญ์พร โอฬารกิตติโชค  0918826020 แบบหอระฆังนะคะ..(แม่ชีปู) (ส่ง270160)

946.พระสมุห์วันชัย ชุตินฺธโร จร.วัดเขาทองผางับ ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ( ขอแบบศาลา 19 ชั้นเดี่ยว ตามภาพนี้ 1ชุดได้ไหม?  จะเสนอให้ในที่ประชุมปลายเดือนนี้เพื่อสร้างแทนศาลาไม้หลังเก่าที่อายุ กว่า 40 ปีแล้ว และโครงสร้างไม่มาตรฐาน เกรงว่า จะทนลมไม่ไหว ) (ส่ง290160)

947.ความต้องการเจดีย์ชั้นเดียว พระฉลอง ฉฬภิญโญ โทร. 0819583839 เลขที่ 101 วัดสุวรรณราษฎร์ศรัทธารมย์ บ้านนานวล ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 (ส่ง290160)

948.สวัสดีครับ ทางวัดมีความประสงค์จะความอนุเคราะห์ขอรับแบบศาลาปฏิบัติธรรมแบบที่19  และขอส่งที่อยู่ ดังนี้ครับพระอาจารย์ วิเชียร  ธรรมธโร  เจ้าอาวาสวัดเชษฐาวนาราม 200 หมู่ที่ 11บ้านโนนสะอาด ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  30210 ขออนุโมทนาผลบุญกับท่านแทนทางวัดด้วยครับ (ส่ง010260)

949.พระวรรณฉันท์ ปัญญาวุฑโฒ วัดธรรมรังสี99ม.9 บ.หนองกร่าง ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 ความต้องการ ศาลาปฏิบัติธรรมแบบที่19 ,23 (ส่ง010260)

950.พระครูพิศาลสังฆกิจ วัดใหม่สายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180/089-230-7133 ความต้องการหอระฆัง (ส่ง030260)

951.พระธวัชชัย ยสวฑฺฒโน โรงเรียนพระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 ความต้องการอาคารเรียนโรงพระปริยัติธรรม(ส่ง030260)

952.พระวุฒินันท์  จันทวังโส (0806665261) วัดโคกแขวน ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 ความต้องการศาลาแบบที่ 19 (ส่ง060260)

953.ประสานงาน พระภูวดล ธม.มธโร วัดสายอำพันธ์เอมสาร เลขที่ 171 ซอยประชาอุทิศ 4 เขตดอนเมือง กทม. 10210 ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 13(ส่ง080260)

954.วัดพระบรมธาตุ นครชุม (พระราชวชิรเมธี หลวงพ่อเจ้าอาวาส 081 7853826) เลขที่ 15 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมือจ.กำแพงเพชร 62000 (ประสานงานจากคุณอัขรา มณีรอด หรือ อ.ป ) ความต้องการกุฏิพัก 20 ห้อง (ส่ง160260)

955.วัดพุทธาราม จังหวัดนครปฐม ประสานงานพระมหาชินวงศ์ ความต้องการ กุฏิกัมมัฏฐานมีห้องน้ำในตัว(ส่งทางเมลแล้ว)

956.พระภิหาร ปิยธมฺโม วัดป่าสามัคคีธรรม 59 ม.5 บ.โคกใส ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทร 0967187589 ความต้องการศาลา 19

957.พระอภิสิทธิ์ อภิชาโต ทางวัดอยากได้แบบกุฏิแบบรวม ภิกษุอาศัยได้สัก2แบบครับเป็น2ชั้น 1.อยู่ได้สัก3รูป มีพื้นที่รับรองญาติโยมเป็น2ชั้นห้องน้ำในตัว 2.อาศัย4รูปหรือ5รูป2ชั้น มีพื้นที่รับรองญาติโยมครับ และขอแบบศาลาเอนกประสงค์ด้วยครับ ขออนุโมทนาสาธุไว้ล่วงหน้านะครับ สถานที่ก่อสร้างและขอรับแบบ และผู้ติดต่อขอรับ พระอภิสิทธิ์ อภิชาโต วัดบ่อเบี้ย ม.6 ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 เบอร์ผู้ติดต่อ0954340627 0882996628 พระอภิสิทธิ์ อภิชาโต เจริญพร สาธุสาธุ

958.พระมหาสมคิด อตถสิทโธ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัดหนองโผ สถานที่ก่อสร้าง วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 เบอร์ติดต่อพระอาจารย์ 0895398988 ความต้องการแบบก่อสร้างพระนอน 100 ม. ช่างคุมหน้างาน ช่างสุเมท 0642453999 ช่างเดีย 0982529888

959.เจริญพรโยมกรอาตมาภาพ พระมหามงคล มงฺคลิโก เจ้าอาวาสวัดป่าพระธาตุสมชนะวารี (วัดดง) 204 หมู่ 5 บ้านดงวังพัง ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร.0892574680Saiyotha@hotmail.com
กำลังมองหาแบบกุฏิกรรม พอดีค้นเจอในเน็ต เลยชอบกุฏิที่โยมเขียนแบบไว้ แถมแจกฟรีเป็นธรรมทาน กุฏิแบบที่ 1 หลังสีขาว ไม่ทราบค่าใช้จ่ายตกหลังประมาณเท่าไหร่ เจริญพรอนุเคราะห์ขอแบบส่งมาตามที่อยู่ด้วย นะ ในเน็ตไม่สามารถดาวน์โหลดไฟท์พีดีเอฟได้เจริญพร

960.ประสานงานพระอาจารย์พยัคฆ์ ฐานธมฺโม วัดพระธาตุด่านเกวียน เลขที่250หมู่9บ้านบัวเทียม ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160(ขอแบบที่23มุกหน้าสามชั้นกับกุฏิแบบที่1ตามแบบในรูป)ขอให้โยมและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยๆสาธุสาธุสาธุ.(ส่ง280260)

961.ขอแบบโบสถ์ภาคกลาง4หน้าต่างชื่อพระอธิการชัยวัฒน์ วัดถ้ำกิเลนทอง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140.(ส่ง290260)

962.พระสีคาร 088-3510366 เบอร์ติดต่ออาตมานะ เจริญพรจ้าคุณโยมอาตมาอยากได้แบบหอระฆังจะต้องทำยังไงบ้าง พระสีคาร โชติกโร วัดราษฏร์ศิริมังคลาราม 96หมู่10(บ้านคำบุณมี) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 (ส่ง290260)

963.พระครูเมธีธรรมนันท์ วัดป่าหนองชาด 114หมู่2 บ้านหัวหนอง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160ความต้องการแบบก่อสร้างเจดีย์แบบที่2(ส่ง290260)

964.พระสมุห์สมศักดิ์ สุภาจาโร /อินทร์ดี วัดหนองอันรุด บ้านสนบ-สันติสุข ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 แบบศาลา มุกเดียว(ศาลาแบบที่19,ศาลาแบบที่13A) 08664833755 เบอร์โทรวัด(ส่ง290260)

965.เจริญพร อาตมภาพ  พระอธิการชูชาติ  กนฺตวีโร  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอภูซาง / เจ้าอาวาสวัดปัวหล่าย เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๘ บ้านปัว ตำบลสบบง  อ.ภูซาง  จ.พะเยา ๕๖๑๑๐  โทร. ๐๘๘๔๓๕๙๖๕๑  มีความประสงค์ใคร่ขอคำปรึกษาและขอแบบศาลาอเนกประสงค์ แบบที่ ๒๔  โดยที่อตมภาพต้องการขนาด กว้าง๑๐เมตร ความยาว๒๐ เมตร พื้นที่ข้างวิหารตามภาพที่แนบมาจึงใคร่ขออนุเคราะห์จากคุณโยม  ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ  โอกาสนี้เจริญพร พระอธิการชูชาติ  กนฺตวีโร

966.ความต้องการเจดีย์แบบที่ 2 ส่งคุณอินตอง กุจนา(ครูบากร ที่พักสงฆ์ทุ่งโพธิไพศาล (วัดป่ากุจนา))
เลขที่ 168 หมู่ 2 บ้านโพนจานต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทร.092 8308904 ขอโมทนาในกุศลเจตนาอันเป็นกุศลทั้งปวง เอวํ โหตุ สาธุ สาธุ สาธุ(ส่ง040360)

967.วัดป่าบ้านโดนออง ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000ความต้องการศาลาแบบที่19 (ส่ง060360)

968.อาจารย์คิม เขมจาโร วัดสังฆทาน ต.บางไผ่  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ความต้องการศาลาแบบที่19 (ส่ง070360)

969.พระชัยพรปัณฑิโต วัดป่าเขาแดง เลขที่198 หมู่ 8 ต.ปางตาไวอ.ปางศิลาทองจ.กำแพงเพชร62120 โทร 0864297936 แบบก่อสร้างเมรุ(ส่ง090360)

970.พระอธิการอาทิตย์  อาภากโร  เจ้าอาวาส วัดแสนสุข(ธ)  1 ม.7 ต.แสนตอ  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  62130(ความต้องการศาลาแบบที่3) เจริญพร อนุโมทนา หวังไว้อย่างยิ่งว่า จักเป็นประโยชน์ ในการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ของวัดที่กำลังสร้างอยู่นี้ไม่มากก็น้อย  สิ่งใดที่ท่านปรารถนา ขอให้สมความมุ่งมาตปรารถนาด้วยเทอญ(ส่ง100360)

971.พระครูอาทรธรรมโสภณ   วัดหนองหอย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 ความต้องการศาลาแบบที่ 19 (ส่ง100360)

972.วัดนิเวศว์นาราม หมู่7 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 พระอธิการวีระศักดิ์ กิตติญาโณ 0899830190 สาธุๆๆครับ  (ส่ง100360)

973.พระครูโพธินครานุกิจ 081-600-1397 171 ม.9 วัดโพธิ์เมืองวนาราม ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  34170 ความต้องการศาลาแบบที่ 19  (ส่ง110360)

974.วัดโนนสวรรค์เจริญสุข บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ พระมหาสมศักดิ์ สุจิตโต เจ้าอาวาส ๐๘๘ ๗๗๒๓ ๔๕๗ ความต้องการวิหารสไตล์ล้านนา(ส่ง140360)

975.ความต้องการศาลาแบบที่ 19   พระจักรพงษ์ ฉนฺทโชโต 175 ม.7 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 โทร 0918387979 (ส่ง200360)

976.ความต้องการศาลาแบบที่ 19  วัดป่าแงะ  ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย  57260  (ส่ง200360)

977.พระ ปรีชา ปริชาโน  73 ม.10 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (สวนธรรมบ้านดิน ปัญจอาราเม ไร่เหรียญชัย) แบบอุโบสถภาคกลาง 3 หน้าต่าง...เจริญสุข เจริญธรรม.. (ส่ง220360)

978.องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ความต้องการศาลาแบบที่ 24 เพื่อประโยชน์สาธารณะ  (ส่งทางเมลแล้ว)

979.เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ความต้องการศาลาแบบที่ 17 เพื่อประโยชน์สาธารณะ  (ส่งทางเมลแล้ว)

980.ประสานงานพระครูสุจิตวิริยคุณ เลขที่ 117 หมู่7 วัดลำดวนสุริยาวาส บ้านพันดอน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (41370) ความต้องการศาลาเเบบที่19 (ส่ง280360)

981.ขอแบบอุโบสถแบบที่ 3 ส่ง พระอธิการประกอบศิลป ธธฺมปาโล วัดอุดมนิยมธรรม บ้านโนนหัวช้าง หมู่ 8 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 โทร.0632157530 (ส่ง290360)

982.พระวันชัย ยาแก้ว ความต้องการ ไฟล์ต้นฉบับแบบก่อสรางเจดีย์
สถานที่ก่อสร้างวัดป่าดอยลับงา 19 ม 7 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000.(ส่งทางเมลแล้ว)

983.พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี เจ้าอาวาสวัดหนองช้างทอง บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ ๕ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ (ส่ง100460)

984.สวัสดีค้ะ เห็นโพสต์ เรื่องการแจกแบบศาลาเป็นธรรมทานค่ะ ไม่ทราบว่า ถ้าต้องการขอแบบ มีเงื่อนไขอะไรบ้างคะ กำลังจะทำสำนักปฏิบัติธรรมค่ะ กำลังมองหาแบบเพื่อก่อสร้างสำนักชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมวิสุทธิปัญญา อยู่ที่ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ แบบที่ต้องการ มีเจดีย์ ศาลา (ขนาดคร่าวๆ 8×10) ห้องน้ำ (แบบ 20 ห้อง, 5 ห้อง) ค่ะ เยาวภา อมรพุฒิสถาพร 081-372-5358, 092-253-3815 Yaowapa Amornputtisathaporn ( ส่งทางเมลแล้ว)

985.เจริญพร ขอแบบสร้างอุโบสถศิลปะล้านนา (โบสถ์ขนาดเล็ก / ไม่เน้นลวดลาย) พระครูวินัยธรทิพากร ภูริญาโณ (เจ้าอาวาส) วัดศรีโพนทอง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 เบอร์โทร. 098-732-7987 (ส่ง180460)

986.ส่งมาที่ พระคมกรี  เตชวโร วัดไทยพัฒนาราม 15 / 4 หมู่ที่ 4 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 ครับ 08 - 4963 - 6749 ครับ ความต้องการกุฏิแบบที่ 1,2,ศาลาอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (ส่ง180460)

987.พระอริยพล  ปภาโส  0630317741  บ้านโสกชัน  วัดถ้ำไฮ ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  34340  ความต้องการเจดีย์ชั้นเดียว (ส่ง180460)

988.อย่ากจะได้แบบก่อสร้างอาคารปฏิบ้ตืธรรมและหอ้งน้ำพระปลัดเขียวปิยสีโลวัดคีรีวงก์(ถ้ำโกบ). (086.1200143)ต.ถ้ำทองหลาง..อ.ท้บปุด..จ.พังงา..82180 (ส่ง200460)

989.ขอแบบอุโบสถ. 5 หน้าต่าง ส่ง พระครูนิรันตร์เสลคุณ วัดหลังเขา ม.14 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  โทร.0865062287 email;buddatas@gmail.com (ส่ง200460)

990.แม่ชีปรานอม เหมกำเนิด สำนักปฏิบัติธรรม 17/4 ต.องค์พระ อ.ด่านซ้าย จ.สุพรรบุรี 089-551-7429(แบบหอระฆัง) (ส่ง210460)

991.ประสานงาน พระธนพล ธมฺมทีโป เบอโทรศัพติดต่อ 098-0933674 ความต้องการอุโบสถ 3 หน้าต่าง
จัดส่งวัดควนนิมิต บ้านควนเสม็ด หมู่ที่10 ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา 90120  (ส่ง210460)

992.วัดจิกลาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตางู  อำเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์   60180พระครูนิรภัยสุตสุนทร    ( โทร. 0862026206 ) แบบที่ทางวัดต้องการ  เพื่อปฏิบัติธรรมสถานที่ใช้ก่อสร้าง   ขนาด กว้าง 8 วา , ยาว 16 วา ความต้องการศาลาแบบที่19(ส่งทางเมลแล้ว)

993.ขอแบบอุโบสถ. 5 หน้าต่าง ส่ง พระครูนิรันตร์เสลคุณ วัดหลังเขา ม.14 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทร.0865062287 email;buddatas@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

994.คุณเลอสรรค์. ปรางเพ็ชร. ทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบครับแจ้งความประสงค์ไฟล์แบบก่อสร้างศาลา 12,23,24 เพื่อสร้างอาคารสาธารณะเพื่อประชาชนและศาลาถวายวัดในพื้นที่(ส่งทางเมลแล้ว)

995.พระมหากัณฑ์ กนฺตวณฺโณ เลขที่ 63 หมู่ 11 บ้านท่าศาลา ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง  จังหวัด ปราจีนบุรี .รหัสไปรษณีย์ 25230 ความต้องการศาลา 23, 17, 14

996.สวัสดีค่ะ.   ดิฉันเนตรา. อธิตาสุริยมงคล. ได้รับมอบหมายจาก วัดมุจลินทราวาส จ.สุรินทร์.  โดยหลวงตาเทียม (พระเดชณรงค์ สํวโร)   เบอร์โทร. 0915951459   ส่งเมล์มาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขอแบบกุฎิ  ทางวัดเป็นวัดที่ไม่มีงบประมาณ จึงสร้างสิ่งต่างๆตามความจำเป็นเท่านั้น.  ทั้งนี้ได้แนบรูปวัดมาให้ดูด้วยค่ะ. วัดมุจลินทราวาส   บ้านหนองตะเคียน ต.ตรำดม อ.ลำดวน. จ.สุรินทร์. หรือ ส่งมาที่ดิฉัน เนตรา อธิตาสุริยมงคล 316 ซอยเทียนทะเล 19 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม 10150 ขอบพระคุณมากค่ะ (ส่งทางเมลแล้ว)

997.วัดบ้านหนองไข่น้ำ ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 ความต้องการกุฏิแบบที่ 1 (ส่ง 040560)

998.ที่พักสงทุ่งนาคาเทิดพระเกียรติ ปักใต้สงขลา พระอาจารย์สมพงศ์ธเรศ มหาวีโร ที่พักสงฆ์ทุ่งนาคาเทิดพระเกียรติ ม.6 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 (ขอแบบแปลนห้องน้ำ.และศาลาสัจจาลานธรรมลานใจเพื่อใว้สอนปฎิบัติธรรม ครับ อาตมาภาพ ขอขอบคุณมากๆครับ  (ส่ง 170560)

999.ขออนุโมทนาบุญ. อยากได้แบบศาลาแบบที่13,กุฎิ. สองชั้นใหญ่. 7. ห้องนอน. สี่ห้องน้ำด้านบน. ข้างล่างเป็นห้องล่างนอนร่วมกัน. ห้องน้ำแยก. ห้าห้อง นะครับ. ออกแบบให้หน่อย. วัดเทพนิมิตวิทยาราม. บ้านสาวแล. ตำบลโพธิ์ตาก. อำเภอโพธิ์ตาก. จังหวัดหนองคาย. 0807658814. พระศรัณญกมล (ส่ง 170560)

1000.ประสงค์ขอแบบ เพื่อจะสร้างที่ สถานที่ปฏิบัติธรรมสมาธิ อริยะ ลีลา นาโน....อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
สถานที่จัดส่งแบบ..นายเกษมกุล ปลาประยงค์ 381 ม.11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา 30170
Mobile : 092-694-1598 (เปี๊ยก) ความต้องการศาลาแบบที่ 14(ส่งทางเมลแล้ว)

1001.จากวัดบ้านดอนครับผมรับผิดขอบการจัดหาแบบและดำเนินการหาผู้รับจ้าง   ประสงค์ขอแบบศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 12 ครับ   เพื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างตามระบบราชการ ครับ   ผมเป็น ผอ.รร. บ้านดอนวัดที่จะสร้างศาลาฯ   วัดบ้านดอน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   nanbkbr4@gmail.com กราบขอบพระคุณมากครับ (ส่งเมลแล้ว)

1002.พระครูประสิทธิ์ธรรมโชติ วัดบ้านดอน ต. หายโศก อ. พุทไธสง  จ. บุรีรัมย์ 31120 เบอร์โทร.  08-9585-7333 พระครูประสิทธิ์ธรรมโชติ เจ้าคณะตำบลหายโศก เจ้าอาวาสวัดบ้านดอน (ความต้องการศาลา 19 )ประสานงานจากนายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์  (ส่ง 170560)

1003.พระอาจารย์ ดร.สุชินสุทจิตฺโต วัดป่าสามัคคี บ้านจรูกแขวะ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ความต้องการอุโบสถแบบที่ 3 (3หน้าต่าง) (ส่งทางเมลแล้ว)

1004.แม่ชีสุภาภรณ์  เจริญพร 67  หมู่ที่   5 วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์(เขาหมอนอิง) ต.บ้านชี  อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  15180 ความต้องการศาลา24 (ส่ง 180560)

1005.พระครูอดุลจารุวรรณ เจริญพร เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 ความต้องการศาลาที่ 19,14 (ส่ง 300560)

1006.ส่งไฟล์แบบก่อสร้างอุโบสถแบบที่ 6 ให้กับ หน่วยงาน อบต.ละหานทราย เพื่อดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อุโบสถ ณ.วัดหัวสนาม เลขที่ 100 ต.ตาจง อ.ระหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 (ส่งทางเมลแล้ว)

1007.ความต้องการศาลา 22 พระนราวิชญ์  ปิยวาจโก  ศูนย์ปฎิบัติธรรมสตูลหมุ่ที่ 1 บ้านทุ่งนายร้อย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  91000

1008.ความต้องการกุฎิพักรวมแบบที่ 2แบบที่3 ทั้งสองแบบส่งไปที่ พระนราวิชญ์  ปิยวาจโก วัดสว่างโนนแคน หมุ่ที่ 2 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  32130

1009.สาธุเจริญพร อาตมาขอความเมตตานุเคราะห์แบบศาลาโรงครัว1ชุด  พระคมศักดิ์  คุตฺตธมฺโม วัดทับพริก  หมู่6 ต.ทับพริก  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  27120

1010.พระมหาเจริญ  จิรวุฑฺโฒ วัดเขาถ้ำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20200 ความต้องการศาลา22,24,19,23 (ส่งทางเมลแล้ว)

1011.พระครูสุธรรม  ปัญญาวุธ  0861520322 ตู้ปณ. 3 วัดธรรมปัญญา แยกโรงเรียนนายร้อยจปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง (ส่ง020660)

1012.เจริญพร  พิจารณา แล้วเลือกแบบนี้ที่ภาพส่งกลับไปให้ ความต้องการศาลาที่ 19 ขอความกรุณาส่งมาที่สำนักสังฆธรรมรังสี 99 หมู่ 9บ้านหนองกร่าง ต หนองปลาไหล อ  หนองปรือ จ กาญจนบุรี  71220 ชื่อพระธนัทสรรค์ ธนพัฒน์สรณ์    ขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้กระทำแล้วจงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านครอบครัว บริวารจงมีสุขภาพแข็งแรง เจริญ อายุ วรรณ  สุข สวรรค์ เทอญ (ส่ง020660)

1013.ความต้องการศาลาที่ 19 พระสมพงค์ คุณสาโร 085-757-7717 วัดประเวศน์ภูผา บ้านตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 (ส่ง030660)

1014.วัดโคกพระเจ้าใหญ่  บ้านหนองทุ่ม ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160 ความต้องการหอระฆัง ประสานงานถวายโดยคุณเอกมล ลารังสิทธิ์ (ส่ง100660)

1015.พระราชสุตาลังการ 044511689,0880872012 เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ความต้องการเจดีย์แบบที่ 8 (รอดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง)

1016.พระครูนิทาน ภัทรกิจ 0872073976 วัดเทพสวรรค์สีมาราม 199 หมู่4 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 ความต้องการแบบเจดีย์แบบที่2(ส่ง120660)

1017.เจริญพร สาธุๆ ที่อยู่ พระครูจินดาเมธาวัฒน์ เลขที่ 226 วัดจินดาราม บ้านโนง หมู่5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150 สาธุๆ ขอบคุณมาก คุณโยมกร ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง(ส่ง140660)

1018.พระสมุห์วัชรินทร์ อินทปัญโญ.วัดศรีทวีป 178 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทร 089-7314189 ความต้องการหอระฆัง-หอกลอง (ส่ง260660)

1019.ขอแบบห้องน้ำ20 ห้องจ้า ส่งพระอธิการสัญญพงศ์ คุณากโร วัดคลองยอ เลขที่ 27 ม.3 ต.วังทองแดง อ.เมือง. จ.สุโขทัย 64210. โทร.0824009234 (ส่ง270660)

1020.ผู้รับพระบรรเจิด วัดสระหมื่นเชียง ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์67140 ความต้องการศาลา 12 (ส่ง120760)

1021.เจริญพรคุณโยม พอจะมีราคาประมาณการก่อสร้างตามแบบศาลาเอนก 13A หรือเปล่าครับ หรือมีวัดใหนที่ก่อสร้างตามแบบนี้ช่วยแนะนำอาตมาหน่อยครับ อาตมาจะนำมาสร้างที่วัดหนองครก หมุ่4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พระคมกรี  เตชวโร วัดหนองครก  เลขที่  1 หมู่ที่  4  ต.ควนโนรี  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 มือถือ 0849636749 ความต้องการศาลาแบบที่13A (ส่ง120760)

1022.ด้วยในปี 2560 แม่ดิฉันและครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดสุทธาวาส ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังจากสำรวจวัดและหารือเจ้าอาวาสแล้ว กุฏีไม้ที่มีอยู่รั่วและเริ่มเสื่อมสภาพ กฐินในปีนี้จึงรวบรวมเป็นจัดสร้างกุฏี โดยกุฏีที่จะสร้างเป็น เรือนปูนชั้นเดียวยกพื้น 3 ห้อง ผู้ประสานงานจัดสร้างถวาย  คุณวันเพ็ญ อำนาจเกษม 089-7888151 คุณอนุวัชร์ อำนาจเกษม 099-2936253 (ส่งเมลแล้ว)

1023.แบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดแม่ยุย หมู่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 ชื่อพระผู้รับแบบ พระศักดิ์มงคล กุลวฒฺณโณ 0979630161 (ส่งเมลแล้ว)

1024.พระครูสุธรรมพัชรประทีป เจ้าอาวาสวัดพรหมาโสฬสาราม เจ้าคณะตำบลซับน้อย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 ความต้องการศาลาที่19,23 (ส่ง 270760-050660)

1025.พระสามารถ  ธัมมะวิจาโร  วัดศรีสวรรค์ บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 6 ต. วังซ่าน อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ แบบศาลา22 ใส่รั้วรอบ (ส่ง 270760)

1026.ขอแบบกุฏิกรรมฐานที่มีทางจงกรม (แบบ23) พระอาจารย์ชัยวิสุทธิ์ ชยฺยวิสุทฺโธ วัดป่ามงคลญาณบ้านโนนรัง ม.5 ต.บงใต้ อ.เมือง จ.สกลนคร 47110 โทร.099-1625595(ส่ง 280760)

1027.ลำดับที่1027.คุณณัฐพร อระเอี่ยม ผู้ประสานงานวัด (ไฟล์Autocadแบบก่อสร้างศาลา13 ศาลา14)
090-984-6082 fuseeiam38@gmail.com ชื่อสถานที่จัดส่ง วัดประยงค์กิตติวนาราม 22 หมู่ 4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 (ส่งทางเมลแล้ว)

1028.วัดศรีบุญยืน 137 หมู่ 9 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ชื่อเจ้าอาวาส พระใบฎีกาจักรกฤษณ์ คมฺภีรเมธาวี เบอร์โทร.0877885957(ส่ง070860)

1029.วัดป่าบวรสังฆาราม(หน้าเรือนจำ) บ้านดู่พัฒนา หมู่ที่16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์32000
พระครูปลัดวรเมศร สติสัมปันโน(วัดป่าบวรสังฆารามจ.สุรินทร์)ขอแบบจะสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่24
ผู้ประสานงานคือคุณ ธนวันต์ แจ้งใจ  (ส่ง070860)

1030.วัดโคกเพชร บ้านเพชรน้อย ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เจ้าอาวาส พระครูวชิรปัญญาโสภิต คุณพิชา ประสานงานจากทางสมาคมส่งเสริมบุคลิคภาพสตรีจะเป็นเจ้าภาพทำการก่อสร้างโบสถ์ให้กับทางวัด (ส่งทางเมลแล้ว)

1031 ขอแบบพระอุโบสถ 5 หน้าต่างจ้ะ พระกฤษณ กตปุญโญ (อินทรสุข)วัดป่าศรีมงคลธรรม ต.เขาชะงุ้ม
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 081-9278483 (ส่ง080860)

1032 แม่ชีสุภาภรณ์  เจริญพร 67  หมู่ที่   5 วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์(เขาหมอนอิง) ต.บ้านชี  อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  15180  ขอแบบพระอุโบสถ 3และ5 หน้าต่าง(ส่ง080860)

1033.พระปลัดประสิทธิ์ ฐานวุฑโฒ วัดบ้านโหมง ม.5 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร  86180 โทร.093-648-4499(ส่ง090860)

1034.ต้องการแบบก่อสร้างอุโบสถ พระครูมัชฌิมธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาราม บ้านชูชาติ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 ประสานงานจากคุณปรเมษฐ์ ขอบพระคุณมากที่ได้ร่วมบุญสร้างในครั้งนี้ขอให้ท่านพบความสูขทั้งทางโลกและทางธรรมทุกภพทุกชาติครับสาธุ(ส่ง090860)

1035.เจ้าอาวาส พระครูวชิรปัญญาโสภิต วัดโคกเพชร บ้านเพชรน้อย ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 ความต้องการแบบก่อสร้างอุโบสถ 4 หน้าต่าง(ส่ง100860)

1036.พระอธิการ.ณรงค์.ถิรธมโม วัดเขาชอ่งลม หมู่.4.ตำบลซำฆ้อ..อำเภอ.เขาชะเมา.จังหวัดระยอง21110 เบอร์โทรไวยาวัจกร.0899143999 (ส่ง160860)

1037.นส ปิยะรัตน์ แซ่ตั่น สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความต้องการไฟล์3มิติอุโบสถ5หน้าต่าง
เพื่อนำมาใช้ในการจัดวางผังบริเวณและจำลองภาพบรรยากาศโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดงานพระราชพิธีขึ้นที่ "ลานหน้าพระอุโบสถ วัดกลางใหม่" จ.สุราษฎร์ธานี(ส่งทางเมลแล้ว)

1038.อาตมาขอแบบกุฏิ ห้องน้ำ พระมหาเสกสรร อภิสุขวฑฺฒโน วัดเชียงราย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.0884077342  (ส่ง280860)

1039.พระฐานวุฑโฒ ภ. ความต้องการแบบก่อสร้างห้องน้ำ 8 ห้อง วัดป่าอัมพวัน อ.เมือง จ.เลย(ส่งทางเฟสแล้ว)

1040.วัดปากวีป  หมู่ 1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 เบอร์โทรเจ้าอาวาส 093 7533917 ขอแบบแปลนสร้างโบสถ์พระอุโบสถภาคกลาง-แบบที่3 (ส่ง310860)

1041.พระเอกชัย วรปญฺโญ ขอแบบโรงครัว (จัดส่งทางเฟสแล้ว)

1042.วัดสองพี่น้อง อ.สะเดา จ.สงขลา ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่6 (ส่งทางไลน์แล้ว)

1043 พระสมุห์ไสว โกวิโท (ความต้องการกุฏิแบบที่ 5 )วัดทุ่งริ้น  หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งริ้น ตำบลสาคร  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล 91150 (ส่ง080960)

1044.เจ้าอธิการสุริยนต์ สิริภทฺโท (0966765839) วัดคลองแบ่ง  ต.แม่เล่ย์  อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์ 60150 ความต้องการอุโบสถแบบที่ 10 (ส่ง120960)

1045.เจริญพรคุณโยมผู้เขียนแบบก่อสร้างอุโบสถถวายให้แก่วัด
อาตมาภาพพระมหาจำลอง ขนฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดลานทอง ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร กำลังดำเนินโครงการจัดสร้างอุโบสถขึ้น โดยจะมีการวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2561 ที่จะถึงนี้ แต่เนื่องในขณะนี้ ยังไม่มีแบบในการก่อสร้างอุโบสถ
จึงขอเจริญพรมายังท่านเพื่อที่จะขอแบบแปลนก่อสร้างอุโบสถ
-แบบพระอุโบสถภาคกลาง-แบบที่1(4หน้าต่าง)
-เบอร์โทร 0836250832 (พระมหาจำลอง ขนฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดลานทอง)ไอดีไลน์ 0836250832
-ที่อยู่ วัดลานทอง เลขที่ 77 หมู่ 7 บ้านลานทอง ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 เจริญพร สาธุในจิตใจที่ดีงามของท่าน  (ส่ง140960)

1046.พระมหาเจษฎากร  วิสุทฺธิรํสี 0805198241 เจ้าอาวาสวัดบึงสีไฟภัทราราม หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 ความต้องการอุโบสถปบบที่ 5 (ส่ง140960)

ลำดับที่1047.วัดหนองพลวง พระธรรมนูญ ปุณณโก 0815568399 203หมู่3ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ์67160 ความต้องการศาลาแบบที่ 19 (ส่ง210960)

1048.ขอเจริญพร อาตมาขอแบบศาลาอเนกประสงค์แบบที่  23. น่ะครับ จุดประสงค์เพื่อสร้างเป็นหอประชุม จัดส่ง พระครูโสภณวชิรธรรม(0611077185)วัดวีระปัญญาวนาราม. บ้านโสกหาดสวรรค์ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220. (ส่ง210960)

1049.นายช่างคำนึง   สังเศษ  นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด   หมู่ที่ ๕   ตำบลน้ำผุด  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ความต้องการไฟล์แบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ 14 เพื่อสร้างหอประชุม (ส่งเมลแล้ว)

1050.สวัสดีครับคุณ กร ผมชื่อ อำนาจ ครับ อยุ่ จ.ชลบุรี อ.เมือง ใกล้ๆวัดป่าอัมพวัน ต.หนองรี
ผมมีที่ ที่สัปปายะมากๆ ตอนนี้กะลังทำเปึนที่ ปฎิบัติวิปัสนากัมฐาน กึเริ่มๆทำกันแต่ แต่สถานที่พักและ ทำกิจกรรม ยังไม่เหมาะ กะลังคิดสร้างเพิ่ม เลยอยากจะได้แบบ ศาลาเอนกประสงค้ เพราะที่ทำไว้คิดๆเองกลัวทำไปแล้วจะไม่สวยไม่เหมาะจะเสียดายทีหลังครับ ความต้องการศาลาแบบที่ 19 (ส่งผ่านไลน์แล้ว)

1051.สำนักสงฆกองเงินเวฬุวัน ประสานงานพระชนะการณ์. ทิฏฺฐรตโน 0953304245 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  (ส่ง270960)

1052.พระเลิศพันธุ์  จารุธัมโม  วัดชัยทอง 139 ม.5 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์. 67110(ส่ง290960)

1053.เขียนภาพ 3 มิติอาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม 2ชั้น วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (ส่งทางเฟสแล้ว)

1054.พระครูโกศลธรรมทัต (0893151032)วัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ความต้องการศาลา13A  (ส่ง021060)

1055.สอบถามขอแบบก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม+แบบเมรุ หน่อยครับ พอดีผมหาแบบให้กับทางวัดอยู่ นะครับ ถวายวัดศรีมงคล บ.คำเดือย ต.คำเขือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37200**พระมหาทินกร อิสสโร **(เจ้าคณะอำเภอชานุมาน)  (ส่ง041060)

1056.พระอธิการวรเทวา  เจ้าอาวาสวัดหนองกระทอ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66210 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง  (ส่ง041060)

1057.ขอแบบก่อสร้างอุโบสถ5หน้าต่าง พระอธิการ  วิชัย  กนฺตธมฺโม วัดดอนมะขามเทศ ต.หัวโพ  อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 (ส่ง091060)

1058.วัดสระหมื่นเชียง ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ขอแบบกุฎิขนาด4*6ม.สัก2แบบห้องน้ำ6-8ห้อง (ส่ง091060)

1059.ความต้องการ  (แบบศาลา 19A ขั้นเดียว และแบบศาลา 13A  2 ชั้น)พระครูศรีปริยัติศาสก์   0991488585 เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตต์ วัดเทพนิมิตต์ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210 (ส่ง111060)

1060 .ขออนุโมทนาบุญ ทางวัดต้องการสร้างเมรุ ขนาดกว้างประมาณ4.50ยาว14.30หรือแบบขนาดไกล้เคียงกันพร้อมประเมินราคา วัดแสนสุข 115ม.3 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพร์0960364156 ขอเจริญพร พระนิคม จันทฺปโม (ส่ง201060)

1061 .พระมหาสมปอง กิตฺติปาโล วัดทองวิทยาราม หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ บ้านทรัพย์เจริญ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ขอแบบที่พักผู้ปฏิบัติธรรม 2 ชั้น (ส่ง201060) ประสานงานคุณ Ariyawan Puangnark

1062.พระธนัญชกร(รองเจ้าอาวาส)124 วัดโคกคีรี ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ศาลาแบบชั้นเดียวอันดับที่19 ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

1063.ที่พักสงฆ์พระธาตุดอยเมืองแก้ว บ้านแม่กุเหนือ, หมู่ที่8, ต. แม่กุ, อ. แม่สอด, จ. ตาก ความต้องการศาลาอเนกประสงค์ที่ 19 (ส่งทางไลน์แล้ว)

1064.ผมขออนุญาติโหลดไฟล์เพื่อนำไปก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์19 เพื่อก่อสร้างที่วัด โพธิ์ชัย บ้านนาบอน อ.เมืองเลย จ.เลย ครับขอให้ผู้จัดทำเจริญในธรรมครับ (โหลดไฟล์แล้ว)

1065.เจริญพร คุณโยมผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา
เนื่องจากอาตมา พระมาณพ ปิยธมฺโม เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่ได้เห็นประกาศเเจกแบบเเปลนสิ่งก่อสร้างในวัดประเภทต่างๆที่คุณโยมปราถนาจะถวายเพื่อเป็นการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาทางเฟสบุ๊ค นั้น เนื่องจากอาตมา มีหน้าที่ ในการสำรวจเเละรวบรวมเขียนเเผนผังวัดทุกวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละยังเป็นผู้ดูเเลเเละสร้าง เว็บไซต์คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชมหานิกายมีความปราถนาจะได้เเบบแปนเสนาสนะที่คุณโยมตั้งใจถวายเพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา เนื่องจากอาตมาเป็นผู้สำรวจวัดทั้งหมดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละดูเเลเว็บไซต์ของจังหวัด ได้มีเเนวงคิดร่วมกับกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช(มหานิกาย)ที่จะรวบรวมเเบบเเปลนสิ่งก่อสร้างเสนาสนะต่างๆในวัด ขึ้นไว้ในเว็บไซต์ของจังหวัด ดังนั้นหากจะขอเเบบเเปลนเสนาสนะต่างๆที่คุณโยมจะถวายให้วัดเพื่ออัพขึ้นเว็บไซต์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะสะดวกหรือไม่หากคุณโยมสะดวกอย่างไรโปรดติดต่อได้ทางอีเมลนี้หรือ ไลน์ไอดี phramanop หรือโทร 0966066879  พระมาณพ ปิยธมฺโม เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอฉวาง วัดมะปรางงาม จังหวัดนครศรีธรรมราชในที่นี้อาตมาได้ส่งงานแผนผังบางส่วนที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความตั้งใจในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ให้คุณโยมได้ทราบด้วยเเล้วเช่นกัน(ส่งแล้ว)

1066.พระสุนทร  ตอนสี วัดป่าธรรมนิติ ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 0830931875 ความต้องการต้องการแบบศาลาโรงทานขนาด20×10

1067.พระเจริญ  ฐานุตตโม  0836961259 เลขที่ 1 หมู่ 2  วัดต้นมะพร้าว ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 กุฏิกรรมฐาน  แบบที่ 2 ,3,6

1068.พระครูวัชรปัญญาโสภิต จัดส่งวัดโคกเพชร หมู่ 8 บ้านเพชรน้อย ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1069.พระครูสุทธิปุญญภรณ์วัดบ้านหนองบัวใหญ่ ม.3ตหนองหว้า อเบญจลักษ จศรีสะเกษ 33110 ความต้องการเจดีย์ชั้นเดียว (ส่ง021160)

1070.ความต้องการแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แบบที่19A.ครับ
จัดส่งพระปลัดศุภวิชย์ ปัญญาธโร. วัดศรีบุญเรือง บ้านน้ำจั้น. ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 (ส่ง041160)

1071.เจริญพร..เกิดมามีบุญวาสนา,ได้ทันเห็นและได้ศึกษาปฏิบัติศาสนกิจรับใช้สนองคุณพระพุทธเจ้า,เหล่าพระสาวกในการเผยแผ่ธรรมะพระพุทธศาสนา,ตอบแทนอุปการะสาธุชนผู้ให้การอุปถัมภ์,เท่าที่ทำได้,วันนี้,คงมีเหตุแห่งคุณพระรัตนตรัยและวาสนาดลใจอยากให้มีอาคารศาลา,
กึ่งหอวิปัสสนากรรมฐาน,ฝากฝังไว้ในพระพุทธศานา..ประจำวัดที่ตนเป็นเจ้าอาวาสสักหลัง,
มีบุญได้เข้ามาพบงานสถาปัตย์การสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่๑๔,ตามที่ปรากฏ,
มีความชอบใจเป็นพิเศษ,จึงขออนุญาติติดต่อหาช่องทางขอรับความอุปถัมภ์แบบโดยตรง
เพื่อนำมาพิจารณาปรับประยุกต์..แต่จะไม่ให้เสียเค้าโตรงแบบตามที่ปรากฏ..
แม้จะใช้เวลานานหน่อยก็จะค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปตามประสาวัดป่าชนบท..
จาก..พระมหาน้อม..นะมะการี เจ้าอาวาสวัดก้องประชาราษฎร์ ๑๖๖..หมู่..๙,ต.เทพนิมิต,
อ.บึงสามัคคี,จ.กำแพงเพชร. ระหัสไปรษณีย์..๖๒๒๑๐(ส่ง061160)

1072.ส่งแบบกุฎิที่ 2  ชื่อพระธนวัฒน์ ไชยวดี วัดป่าดาราภิรมย์ 514 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180(ส่ง061160)

1073.พระอธิการสำเริง  วิจิตโต  เจ้าอาวาสวัดหินดาด  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  30130    โทร 092-959-8711 (ส่ง061160)

1074.พระมหาสวาส สุทฺธิญาโณ ๑๑๔ วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๔๐ โทร ๐๘๓๓๖๓๔๗๖๔ ความต้องการศาลา 3,19,23

1075.พระมหาโสภณ กนฺตวณฺโณ 63 หมู่ 11 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี(25230) เจริญพรโยม อาตมาต้องการแบบนี้จะได้มั้ย ศาลาแบบที่2 สาธุ อนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย เทอญ เจริญในธรรม จงทุกประการ ด้วย เทอญ.

1076.พระใบฎีกาปฏิญญา ปญฺญาวชิโร ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง วัดป่าสวนพฤกษชาติ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 25220

1077.ที่จัดส่ง พระอธิการทองใบ วัดช่องสะเดา ม. 6 ต. วังลึก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72130 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1078.วัดบ่อโศรก พระครูปลัดนวปพล   กิตฺติชโย / 096-7957109 51 หมู่ที่ 11  ตำบลสองคอน  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  18110 ความต้องการอุโบสถ 4 หน้าต่าง

1079.วัดป่าโพธิญาณพรหมรังษี (ความต้องการศาลาแบบที่12) บ้านหนองกล้า. ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน. จ.อุดรธานี 41130

1080.พระอาจารย์ทวี ญาณพโล (0919896465) ความต้องการศาลา 19 วัดห้วยงาช้าง (สวนศานติธรรม) ม.23 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

1081.เจริญพร ขอรับแบบตัวอย่างกุฏิ ศาลา เจดีย์ ไม่แน่ใจมีราคาประเมินค่าใช้จ่ายด้วยไหมในแบบตัวอย่าง?ส่งมา พระณธวรรธน์ ขันติโก (พระบอย) วัดทุ่งเศรษฐี เลขที่ ๒๖๒ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ ขอบใจและขออนุโมทนาบุญในจิตที่เป็นกุศล เจริญสุข แข็งแรง สมหวัง พระณธวรรธน์ ๐๘๕๑๖๒๕๕๕๙ (ส่ง221260)

1082.อาตมาพระมหากำชัย เขมวีโร วัดบ้าบแวนโค้ง หมู่8 ต.ฝายกวาง อ. เชียงคำ จ.พะเยา เบอร์โทร 0909583312 กำลังจะสร้างศาลาหลังใหม่ แต่ยังไม่มีแบบ จึงอยากจะขอแบบศาลาหลังนี้จากคุณโยม รบกวนส่งมาตามที่อยู่ข้างบนด้วยนะ สาธุๆ (ส่ง221260)

1083.ขอโทษค่ะ พอดีมีวัดที่รู้จัก ท่านอยากได้แบบโบสถ์ 5. หน้าต่างค่ะ. ท่านให้ขีช่วยจัดการให้ค่ะ ส่งในนามแม่ขีค่ะ แม่ชีสุภาภรณ์  เจริญพร 081-8612945 วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 67. หมู่ที่ 5. ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรั.  15180 (ส่ง221260)

1085.เจริญพรคุณกิตติกรณ์ ตอนนี้หอระฆังเสร็จแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้อยากขอความอนุเคราะห์ แบบซุ้มประตู เสาสี่ต้นกว้างห้าเมตรสูง หกเมตร พระครูพิศาลสังฆกิจ 089-230-7133วัดใหม่สายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 (ส่ง221260)

1086.ความต้องการเจดีย์แบบที่ ๒ พระอาจารย์พรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต ผู้ดูแลที่พักสงฆ์น้ำปี้ประชาราม 61 ม.5 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 เบอร์โทรศัพท์ 0966934164

1087.ถวายแบบก่อสร้างเจดีย์แบบที่3 สวนป่าแสงธรรม ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพระศักดิ์ดา กิ่งมาลา โทร.0804681304 สามารถร่วมบุญซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดได้ที่
เลขบัญชี4060540153 ธ.กรุงไทย

1088.ขอเจริญพรคุณ กิตติกร สุเมธินทกุล  ด้วยทางที่พักสงฆ์ วัดป่าอุดมทรัพย์ ได้จัดซื้อที่ดิน สร้างวัด และกำลังดำเนินการขอสร้างวัดต่อ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ อยู่ขณะนี้ และกำลังก่อสร้างเสนาสนะไปด้วย จึงได้เห็นคุณโยม มีแบบเป็นธรรมทาน จึงอยากจะขอแบบในการสร้าง เสนาสนะต่างๆ แล้วแต่จะพิจารณาถวาย ด้วยอานิสงค์ผลบุญในครั้งนี้ขอให้ คุณโยมกิตติกร สุเมธินทกุล บรรลุเข้าสู่มรรคา พร้อมครอบครัวและทีมงาน เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญพร พระบัณฑิต อาภากโร ที่พักสงฆ์ วัดป่าอุมทรัพย์ บ้านนิคมแปลง 3 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (37210) ชื่อเฟส  บัณฑิต ธรรมรักษา

1089.พระเพทาย นันทวโร 0992266898 สำนักสงฆ์เจริญวิจิตรังสีสุทโธ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270 ความต้องการอุโบสถภาคกลาง ๓ หน้าต่าง

1090.พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดขนาน วัดขนาน ม.4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ 80240 ความต้องการอุโบสถภาคกลาง ๓ หน้าต่าง

1091 พระณัฎฐ์ เขมจาโร ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราม หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ต.แม่ยางฮ่อ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 54140
อาตมาได้ส่งรูปแผนผังและรายละเอียดอื่นๆ มาประกอบด้วยหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมติดต่อที่เบอร์ 0639479873 พระณัฏฐ์ เขมจาโร
ความต้องการ แบบก่อสร้างกุฏ, เขียนผังเพื่อยื่นขออนุญาตสร้างวัด

1092.เจริญพร อาตมาอยากได้แบบเมรุและศาลาสวดศพแบบเรียบง่าย พอจะมีบ้างไหมวัดดอนโพธิ์ทักษิณวราราม ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
พระมหาธวัชชัย อัตตกาโม รจร. เจริญพรขอบคุณ

1093.ขอแบบ แบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่1
1.ชื่อวัดที่จัดถวาย ; วัดท่าการ้อง
2.ชื่อพระผู้รับแบบ+เบอร์ติดต่อ เพื่อประสานงาน : พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 098-8689896
3.ชื่อสถานที่จัดส่ง วัดท่าการ้อง 52/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

1094.พระธรรมกิตติ์ ปญญาวชิโร 0885612370
สำนักสงฆ์ศรีประภาพุฒาธรรม(ธ) บ.บึงสวาง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง
จ.ขอนแก่น เลขที่75หมู่11 รหัสไปรษณี40270 เบอร์โทร0885612370 ความต้องการศาลา 19

1095.อยากได้แบบศาลาเอนกประสงค์แบบที่ 19 กรุณาส่งไปที่
หลวงพ่อสมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดอัมลการาม บ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครนคร 47000 โทร ‭088-027-0236‬

1096.พระอาจารย์ จำเนียร สุธรรมกาโม ศาลาปฏิบัติธรรม พระพุทธบาทโคกสมบูรณ์
7/1 หมู่ที่ 5 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ศาลาแบบที่ 14 ขอหลังนี้ครับท่าน ท่านหลวงพี่อาจินต์ รองเจ้าอาวาสวัดท่าซุงท่านชอบหลังนี้ครับ
พระอาจารย์ และ ประธาน ชอบหลังนี้ ใหญ่เหมาะสมสถานะ ท่านแม่จามเทวี ครับท่าน

1097.สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา (แปลงเกษตรสาธิต พอเพียง)
บ้านนาสุรินทร์ ต.วังทอง อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู 39170 (0889915528 กวินธิดา แสงมณี)

1098.ความต้องการศาลา 12 รบกวนส่งแบบให้หลวงพ่อตามที่อยู่นี้นะครับ พระครูชินวงศ์รัตนาภรณ์
วัดเจริญชัย ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังท่านและครอบครัวด้วยนะครับ

1099.พระสมพร กตปุญโญ วัดโพธิ์ชุมเกาะเกตุ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 ความต้องการโบสถ์ 3 หน้าต่าง

1100.พระสิทธิพันธุ์  ธีรปญฺโญ  วัดเจริญธรรมาราม 99 หมู่ 5 ถนนสายไหม ซอย 7 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220    อนุโมทนา สาธุ ควมต้องการ อุโบสถภาคกลาง4หน้าต่าง แบบที่ 1

1101.พระครูสุขุมธรรมภาณ. วัดท่าสว่าง.  ตำบลโนนสำราญ.  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ.  33110 พระครูสุขุมธรรมภาณ. เจ้าคณะตำบลโนนสำราญ-ภูผาหมอก. เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง 08-1999-5110 ความต้องการแบบพระเจดีย์ชั้นเดียว แบบที่ 3

1102.ความต้องการศาลาแบบที่ 19A จัดส่งที่วัดพระวรราชาทินัทดามาตุ พระครูปลัดเพทาย สังสรรค์(ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) หลวงพี่หมู 0646363077 เลขที่ 1/1 ม.5. ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพจ.เพชรบรูณ์ 67170

1103.เจริญพร.จะสร้างกุฏิไม้๑หลังและศาลาอเนกประสงค์๑หลัง ต้องการแบบ. กุฏิไม้เสา๖ต้น.ศาลายาวเสา๑๒ต้น.ส่งที่ วัดป่าไม้แดง หมู่๒ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐.โทร0616987961.Nnanho79@gmail.com.ขอเจริญพร.

1104.พระจิรยุ นิราสโย อารามสงฆ์ป่าเลาไพรวิเวกธรรม (ธ.) บ.ป่าเลา ม.9 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 สาธุๆอนุโมทนา ความต้องการเจดีย์แบบที่ 2

1105.ขอแบบอุโบสถ3หน้าต่าง  พระอธิการไทยยนต์  ธัมมจาโร.  วัดจันทน์หอมวนาราม. หมู่ที่ 4.  ตำบลโนนสำราญ. อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ.  33110. ครับ

1106.เนื่องด้วยกระผมครูโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ออกแบบและดูแลการสร้างศาลาพระพุทธรูปประจำโรงเรียนใหม่แต่ไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบเนื่องจากจบวิชาเอกพลศึกษาจึงขอรบกวนอนุเคราะห์แบบศาลาริมทางเพื่อมาเป็นแบบในการจัดสร้าง..แต่หากท่านจะกรุณาแบบศาลาสำหรับพระพุทธรูปแบบอื่นๆด้วยจักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ(ส่งเมลแล้ว)

1107.โยมกร เผื่อเราชุดนึง พระอธิการอาทอตย์ อาภากโร วัดแสนสุข(ธ) 1 ม.7  ต.แสนตอ  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  62130 (ศาลาอเนกประสงค์14)

1108.เจริญพรคุณโยม อาตมาอยากได้แบบกุฏิ2ชั้น 1ชุด และโรงครัว 1ชุด ไม่ทราบว่าพอจะจัดให้ได้ไหมถวายที่ พระศักดิ์สกล สายบัว วัดลำห้วยนาคำ ต.ขมิ้น อ.เมือง สกลนคร

1109.วัดป่าซับวารินทร์ หมู่ 7. ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 อยากได้แบบศาลาอเนกประสงค์แบบนี้ ศาลาแบบที่ 13

1110.ความต้องการกุฏิแบบที่ 6  พระณรงค์ ถนอมสวย ที่พักสงฆ์วัดป่าเอกาวนาราม ม.4 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65151(ถ้าส่งเร็วๆนี้)ถ้าอีกนานส่ง ส่งที่ วัดดาวเรือง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

1111.กระผม พ.ต.ท.พุทธ โสสุทธินัน มีจิตศรัทธาจะสร้างกุฏิพระธุดงค์กรรมฐาน ในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 1 หลัง ขนาด 4*6 เมตร ขอตัวอย่างแบบกุฏิ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ส่งจาก  พ.ต.ท.พุทธ โสสุทธินัน สว.ฝ่ายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.  Tel ; 0992258777(ส่งทางเมลแล้ว)

1112.พระทนงศักดิ์ ยโสธโร วัดดอนมะกอก เลขที่๙๙ หมู่ ๕ ตำบล ดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๔๐ความต้องการ อุโบสถภาคเหนือ(ส่ง050361)

1113.พระอธิการ เกษม นริสโร วัดบ้านปางยาว  ต.ไผ่โทน  อ.ร้องกวาง  จ  แพร่ 54140

1114.เจริญพรฯ...คุณโยม  รบกวนคุณโยมเขียนแบบกุฏิให้หน่อยจ้ะ แบบ ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นหอฉัน มีห้องน้ำ ห้องครัวเก็บของ ชั้นบนเป็นกุฏิรวม มีห้องน้ำ สาธุ อนุโมทนาบุญขอบคุณบุญรักษาจ้ะ     พระอธิการศรัณย์กร ปยุตฺโต  เจ้าอาวาสโทร.08-6081-7717 , id line : line19778

1115.พระครูวิสิฐ  พรหมคุณ  วัดพรหมนิวาศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000   โทร. 0895341849ความต้องการเมรุ-ศาลาพักศพ

1116.พระสมุห์ธีรภัทร สิริปัญโญ 0950874069 วัดวิมุตติธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช80280 ความต้องการกุฏิแบบที่ 14

1117.พระครูนิวาสธรรมโชติ (0909027786) วัดนิวาสสุวรรณาราม  ตำบลดวนใหญ่  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  33270 ความต้องการอุโบสถ 3 หน้าต่าง
.
1118. พระปลัดประสิทธิ์  ฐานวุฑโฒ   วัดบ้านโหมง  ม.๕  ต.พระรักษ์  อ.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร  86180
แบบโครงสร้างฐานรับเจ้าแม่กวนอิมเป็นหินทราย  กว้าง  130 ซ.ม.  สูง  460  ซ.ม. หนักไม่เกิน4ตัน

1119. นายกิตติ ทัศจันทร์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 2 ถนนมณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร.087-201-4266 ครับผมความต้องการกุฏิพักรวม

1120 พระไสว ขฺนติพโล 0966934164 วัดห้วยโรงใน ม.4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ความต้องการ แบบกุฏิรวม

1121.เจริญพร  มีเรื่องขอคำปรึกษาเรืองการสร้างศาลาเอนกประสงค์ แบบที่ 17 ขอแบบ พิมพ์เขียว ศาลาอเนกประสงค์ ขอขอบคุณมาก FB : Wat Thongsethi CA

1122.สวัสดีค่ะจาก สำนักสงฆ์ธุดงคสถานชินนะวัน รบกวนขอแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  เพื่อนำมาก่อสร้างเป็นศาลาหอฉัน แทนศาลาหลังเก่าที่ทรุดโทรมมากแล้วค่ะขอแบบก่อสร้างหลังนี้ค่ะ(ศาลาแบบที่ 19Aกรุณาส่ง...พระธัมมรักขิตโต (เจ้าอาวาส)สำนักสงฆ์ธุดงคสถานชินนะวันเลข 35 หมู่ 4  ตำบลบางจานอำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000

1123.พระอนุสรณ์  อนาลโยอนุสรณ์  แสนคำ วัดศรีมงคล(บ้านค้อ)ม.6 บ.ค้อ ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  45130. 0959133069 ผู้ประสานงานนายสุพรรณ แสนคำ แบบหอระฆัง

1124.สำนักสงฆ์ วัดป่าเจริญธรรร  พระทอง  สญญโม (ความต้องการศาลา 19) บ้านป่าแดง  ต. ดอนสมบูรณ์. อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 46120 ทางวัดกำลังปรับพื้นที่คับ ขออนุโมทนาสาธุกับบุญด้วยนะคับ ชื่อผู้ปราสานงานรับแบบ  นาย อนุเปรม เฉยพันธุ์  ที่อยู่. 133/9. ต. เขาพระนอน  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์  46120.     เบอร์ติดต่อ 093-4172902.

1125. พระอธิการสมาน  เปมสีโล 0864557436 , 0872228695  วัดสว่างภูมิดล  ต. สว่างแดนดิน หมู่ 12 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ความต้องการ มณฑปพระพุทธรูป

1126.เจริญพรมายังเจ้าคุณโยมอัตมาภาพขออนุญาติใช้แบบก่อสรา้งแบบที่ 19 เพื่อดำเนินการก่อสรา้งที่วัดป่าภูน้อยเมตตาธรรม อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี นะ จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ (ส่งทางเมลแล้ว)

1127.พระอาจารย์สมควร  วรสทฺโท  วัดสามัคคีสังฆาราม  บ้านเหล่าอินทร์แปลง  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350 โทร.09-5018-6867 ขอแบบแปลนอุโบสถ 5 หน้าต่าง  ครับ

1128.โครงการสร้างที่พักคนชรา  ที่ปฏิธรรม  อยู่อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรีคร้บขั้นต้นมีพระพุทธรูปที่ปั้นอยู่ใกล้เสร็จ  จะหล่อองค์จริง ไปไว้ที่สถานที่(เรียกชื่อว่า-วังเวสสะ) ปฐมพงศ์  พันธุ์สิริโชติ   101/6 หมู่บ้านชิดชล  ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กทม.10160  ความต้องการศาลา22

1129.สาธุ..พระอธิการวิจิตร  เขมจิตฺโต..วัดเขาสามสิบ  ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว..27000 ขอรบกวน..อยากได้ไฟล์..เพื่อขยายดูด้วย. ขอแบบแปลนอุโบสถ 4 หน้าต่าง  ครับ.

1130.พระอธิการผาด ผาสุโก 0953822807 วัดหินจุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 (อุโบสถ 4 หน้าต่าง)

1131.เจริญพรมายังเจ้าคุณโยมอัตมาภาพขออนุญาติใช้แบบก่อสรา้งแบบที่ 19 เพื่อดำเนินการก่อสร้างที่วัดป่าภูน้อยเมตตาธรรม อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี นะจึงเจริญพรมาเพื่อทราบเจริญพร ขออนุโมทนาบุญด้วยนะ พอดีใช้รูปแบบอาคารเป็นอาคารต้นแบบ  จะมีการเปลี่ยนแปลงความยาวเป็น 45 เมตร  หลังคาบนกับล่างจะให้มีช่องลมผ่านได้ด้วย เหมือนกับศาลาวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ถ้าคุณโยมจะกรุณาส่งแบบ ต้นฉบับ ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะ ที่อยู่ พระทรงพล คุณชโย วัดป่าคำข่าธรรมราม ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 ปล.พระเองเป็นที่ปรึกษาแบบก่อสร้าง ของวัดป่าภูน้อยเมตตาธรรม

1132.สวัสดีครับ ผม ร.ต.ท.วิศาล ศรีแก่นจันทร์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร โทร 086-8552699 Email:wisan@gmail.com ได้จัดทำโครงการก่อสร้างพุทธสถานในพื้นที่อำเภอเมืิง ยโสธร
จึงประสงค์ขอเรียนปรึกษาแบบแปลนของท่าน จัดส่งได้ที่ ร.ต.ท.วิศาล ศรีแก่นจันทร์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร 35000 ความต้องการ ศาลา 19,22 ห้องน้ำ 8 ห้อง ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม10 ห้อง

1133.พระอธิการวิจิตร เขมจิตฺโต  วัดเขาสามสิต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว  27000  ขออนุโมทนาบุญ..ขอบคุณเป็นอย่างสูง อุโบสถ 4 หน้าต่างมีระเบียงและหลังคาเอียง

1134.วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ (สาขาวัดเขาสุกิม) พระอาจารย์ วิสุทธิ์ วิสุทโธ 0944154490 เลขที่ 119 หมู่ 11 ซ.มาบโอน1 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 อนุโมทนาบุญ ขอให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพ ที่ติดตามจิตท่านไปในทุกภพทุกชาติด้วยเทอญฯ

1135.พระอธิการประครอง  สีลธมโม (เจ้าอาวาส) 085-2723176 วัดหาดทรายงาม  หมู่ 8 ต. ระบำ อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี 61160 ความต้องการอุโบสถ ๕ หน้าต่าง

1136.นายธนวรรธน์ ใจกล้า ศูนย์อบรมเยาวชนทรงธรรม 128  ม.4  ต.ทรงธรรม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000 โทร.0875711333 ความต้องการที่พักผู้ปฏิบัติธรรมรวม

1137.วัดวงศ์แสงธรรม บ้านใหม่พัฒนา(หนองปลาซิว)75หมู่15ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ความต้องการศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19

1138.สถานที่ก่อสร้าง "กุฏิผู้มีพระคุณ" 91 หมู่ 2 วัดจอมศรี บ้านผักหวาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110เจ้าอาวาส พระครูศรีวชิรกิตติคุณ โทร 094-546-0583 ผู้ดำเนินการจัดสร้าง พระครูปลัดพุทธิวงศ์วรวัฒน์ (พระมหาอนุชา) วัดสระเกศ โทร 086-562-936

1139.พระอธิการคำภา  ขันติโก  วัดกระหวัด  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนสำราญ  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ขอแบบแปลนอุโบสถ  3 หน้าต่าง  โทร.06-1131-9393 ครับ

1140.พระอาจารย์สมหมาย คุณสาโร วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 083-1015064 ท่านจะสร้างศาลาการเปรียญ 2 ชั้นครับ เป็นวัดของหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ปีนี้ท่านอายุ 91 ปี ความต้องการศาลาอเนกประสงค์ที่ 14

1141.วัดทุ่งประดู่ (เจ้าอาวาส) 0861696012  เลขที่ 574 หมู่ 2 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180  ศาลาพักศพ,เมรุ

1142.ขอแบบสร้างกุฏิพระชั้นเดียวแบบมีศาลาและที่เก็บกระดูกของเจ้าของคนสร้างด้วยมีมั้ยคะ  ถ้าไม่มีก้อขอแบบที่มีอยู่ก็ได้คะ ขอบพระคุณคะ lemonicezy49@gmail.com (ส่งทางเมลแล้ว)

1143.ขออนุเคราะห์แบบศาลาสวดพระอภิธรรม และแบบกุฏิสงฆ์เดี่ยว ผู้ขอรับแบบ พระปลัด ไตรวัชร์ จิตฺตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเขาดินวนาราม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 0933535145 traiwath@gmail.com

1144.วัดบ่อยาง ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1145.พระสมบูรณ์  โกวิโท โทร 081-9458605 วัดหลวงอรัญญ์ (ศูนย์วิปัสสนา)18 ถ.บ้านวัดหลวง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ความต้องการกุฏิแบบที่ 1

1146.พระสวาท สุภัทโท วัดหนองไก่เหลือง ม.7 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1147.พระเกียรติศักดิ์ ตามชัย  (0883664587) วัดป่าปอภารบ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000 ความต้องการศาลา 2 ชั้น 13A

1148.ขอแบบศาลาเอนกประสงค์ สำหรับที่พักสงฆ์พิชิตสามัคคีธรรม(ธ) ผู้รับแบบ พระศิริวุฒิ ธมฺมวํโส ที่พักสงฆ์พิชิตสามัคคีธรรม ม.1 บ้านโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร 0917022884

1149.พระครูสมุห์มนกมล กิตฺติญาโณ 0997455955 วัดเนินสว่างทางหลวง ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 ความต้องการ แบบวิหารภาคเหนือ

1150.พระนราธิป อตตทีโป วัดป่าธรรมาราม หมู่10 บ้านโนนใหญ่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี34340 โทร.0854588774 สาธุ ความต้องการศาลาเเบบที่12,กุฏิเเบบที่1

1151.วัดบ้านประทุน ๑๒๓ หมู่ที่ ๔ ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๑๐ โทรฯ ๐๘๐-๗๓๕๕-๓๕๗ ความต้องการ เจดีย์แบบที่ ๒, ๓

1152.วัดศรีอินทราราม ผู้รับเอกสาร พระอธิการ กษิภัท  ฐานิสสโร(0817756989) 186 หมู่4  ต.ไร่พัฒนา  อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  17170

1153.เจริญพรครับ อาตมาขอแบบก่อสร้างกุฎินะครับคุณโยมกร แบบก่อสร้างศาลาที่17 ครับ พระศิวกร ปสนฺนจิตฺโต สำนักสงฆ์กำแพงหิน  หมู่ที่11  ต.แม่พริก  อ.แม่พริก  จ.ลำปาง  52180 ครับ ขออนุโมทนาสาธุนะครับคุณโยมกร  สาธุอาตมาขออนุโมทนาขอบคุณโยมกรในการทำกุศลในครั้งนี้มากๆนะครับขอบุญกุศลนั้นจงดลบันดาลให้คุณโยมกรและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ สาธุ

1154.วัดหนองบัวใหญ่ พระครูสุทธิปุญญาภรณ์ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ความต้องการ ศาลาแบบที่ 12

1155.ขอความอนุเคราะห์แบบกุฏิเพื่อสร้างวัดไทยในอินเดียส่งแบบก่อสร้างมาที่ chok328@gmail.com ณ.แผ่นดินพุทธภูมิ เพื่อสร้าง  วัดถ้าอชันต้ามหาวิหาร เมืองออลังคบาต รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย ร่วมบุญได้ที่ พระสิทธิโชค  สิทฺธิชโย ธ.กรุงเทพ สาขาเพชรบุรี บัญชี  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 2780983066

1156.พอทางวัดเขาไกรราศยังขาดกุฎิพระและญาติโยมที่ปฎิบัติธรรมแบบเป็นหลังๆครับ
พระปรเมธ ฐิตปญฺโญ (0857367296)วัดเขาไกรราศ เลขที่555 ม.2 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

1157.ทางศูนย์ปฏิบัติธรรม ใคร่ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนศาลาปฏิบัติธรรมแบบที่23 ตามตัวอย่างนี้
สถานที่จัดส่งแบบ (ศูนย์ปฏิบัติธรรม เชตวัน 156หมู่ 14 บ้านหนองแต้เหนือ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำภู 39350 ผู้ประสาน พอจ.จิตฐพงฐ์ สุขวฑฺฒโน เบอร์โทร 0885487287

1158.พระบรรเจิด สมจิตฺโต วัดสระหมื่นเชียง ม.3 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์. 67140 ความต้องการซุ้มประตูวัด

1159.พระมหา ไพบูลย์  พุทธวิริโย 0806007745   วัดโคกตะไคร้(พรุกง)   ม.8  ต. สินเจริญ  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี  84210 ความต้องการโบสถ์ 3 หน้าต่าง

1160.พระครูธรรมธร วิชัย วิสุทฺธธมฺโม (0640659990,089-2511556) วัดเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 ความต้องการศาลา 12

1161.พระชัยพงษ์ สุขสมัย(พระพงษ์) ศูนย์ปฎิบัติธรรมบ้าานาด่าน โทร065-6352730 เลขที่ 57. ม.1 บ้านนาด่าน ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู  39270 มีความประสงค์ขอแบบก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่22 ขอขอบคุณโยมเป็นอย่างสูง

1162. พระราชสุตาลังการ (0880872012)เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ 59 วัดพรหมสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ความต้องการเจดีย์แบบที่ 2

1163.พระอาจารย์สมชาย มหาปัญโญ 0854611112 วัดชัยมงคล (ธ) 211/2 หมู่ที่ 15 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ศาลาชั้นเดียว กุฏิห้องน้ำในตัว

1164.พระสมชาย สุมโน (0617762420 ) วัดหนองปลาดุก ตำบล บางลี อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี 15150 ความต้องการ  แบบโบสถ์5หน้าต่าง

1165.พระครูโอภาสรัตนากร (0937209507)วัดพ่วง ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  84160 ความต้องการ ศาลาแบบที่ ๑๙

1166. ชื่อ พระมหาภาณุพงศ์ สติสมฺปนฺโน  เจ้าอาวาสวัดกรดงาม (สถานปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานสี่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์) ที่อยู่ วัดกรดงาม  เลขที่ ๕  หมู่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140 โทร 095-1658952 ความต้องการศาลา 19A

1167. พระครูใบฎีกาแสงทอง จนฺทสุวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ รองเจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต (ต้นสน) ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 ขออนุโมทนาในการถวายแบบก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย สาธุ  ความต้องการศาลา 19

1168.เจริญพร ที่อยู่..พระสมุห์สุบรรณ์ กตปุญโญ  จต. คำหว้า-นาคาย  วัดคำฮี  เลขที่ 83 หมู่ 10 บ้าคำฮี   ต.นาคาย  อ. ตาลสุม จ.อุบลราชธานี  34330 ความต้องการ โบสถ์ 3 หน้าต่าง

1169.ใคร่ขอความเมตตาถวายเเบบแปลน หอระฆัง 2 ชั้นทรงไทยประยุต ณ.วัดแม่ยุย ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 พระศักดิ์มงคล กุลวฺฒฑโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่ยุย 0650159937

1170.พระชัยวัฒน์​ ชยธมฺโม​ วัดป่าแจ้งประจักษ์โกศล เลขที่15​ ม.15​ ต.คอกควาย​ อ.บ้านไร่​ จ.อุทัยธานี 61140 ความต้องการอุโบสถ 4 หน้าต่าง

1171.พระครูประดิษฐ์พัฒนากร 0897164150 วัดโคกเถื่อนช้าง บ้านโคกเถื่อนช้าง ต.เมืืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ34160  ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1172.พระราชวชิรเมธี 0817853826 เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ความต้องการศาลา 19A ศาลา 22

1173.เจริญพรโยม อาตมาเห็นว่ามีการแจกแบบก่อสร้างหอระฆัง จึงได้ติดต่อมาขอด้วยไม่ทราบว่าเลิกแจกหรือยังทางวัดก็มีโครงการจะสร้าง ในกาลข้างหน้านี้ขออนุโมทนาขอบคุณมาล่วงหน้า นะโยม เจริญพรชื่อ พระครูกิตติญาณคุณ

1174.พระชนัฐธนพร สมพา อาภทฺธโร(0964363600 ) วัดห้วยสวิงเหนือ 96 ม.4 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110ความต้องการเจดีย์ชั้นเดียวแบบที่ 3

1175.พระครูปิยธรรมวิมล  081-5791146,วัดรามวราวาส ๔๑๔ หมู่ที่๑๔ ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ เลขานุการ 093-3897624 ความต้องการศาลา 19

1176.แม่ชีนันท์ชนก มาลาสุข วัดพุทธพรหมปัญโญ ม.1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ค่ะ(ความต้องการฐานเจ้าแม่กวนอิม

1177.พระครูวิบูลกิจโกศล  วัดแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350  08-5929-8798 ขอแบบอุโบสถ 5 หน้าต่างครับ

1178.เจ้าอาวาสวัดป่ามหามงคล  บ้านประชาร่วมมิตร ม20 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ความต้องการอุโบสถ5หน้าต่าง

1179.พระครูสุขุมธรรมภาณ วัดท่าสว่าง  ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ขอแบบเจดีย์ 2 ชั้น

1180.พระอธิการสมรักษ์ อคฺคธมฺโม (0980375697)วัดโพธาราม ต. ละอุ่นใต้. อ. ละอุ่น จ. ระนอง. 85130 ความต้องการอุโบสถแบบที่ 6

1181.พระชนัญญู บุญแรง โทร 0856159769 วัดดอนไชย ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 ความต้องการกุฏิแบบที่ 1,แบบที่5

1182.พระครูปลัดวรเมธาวัฒน์ วัดโนนสำราญ ต .ห้วยหิน อ. หนองหงส์ จ .บุรีรัมย์ 31240 ความต้องการศาลา 19A

1183.พระปรัชญา  ญาณวโร 0922520532 วัดหว่านบุญ หมู่ที่ 3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (เรือนรับรอง)

1184.พระอธิการคำภา สิริปุณโญ วัดเกาะตำแย 189 หมู่ที 5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ความต้องการศาลา 19

1185.อาตมา พระมหาชัยยะ  ฐานวฑฺฒโน(แจ้งพรมมา) รองเจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 โทร.0899905365 ขอแบบศาลาที่ส่งมานี้ หวังว่าจักได้รับความอนุคราะห์จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาในกุศลจิตมา ณ โอกาสนี้ ความต้องการศาลาที่19

1186.พระครูสถาพรพุทธิคุณ  วัดถาวรรังษี. 33 หมูที่ 3. ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 เบอร์โทร 0883245216 ความต้องการห้องน้ำ 8,20 ห้อง

1187.พระสำรวย กตธมฺโม 0618468198 วัดยี่มุ่ยธรรมมาราม ต. ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 โบสถ์ 4 หน้าต่าง

1188.พระยุทธศาสตร์  ฐิตสีโล 0872100016  ทางวัดป่าเรไลย์  ต.เปือยใหญ่  อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น 40110 ขอความอนุเคราะห์ แบบอุโบสถ 4. หน้าต่าง

1189.อาตมาภาพขอแบบศาลาแบบที่12 โดยส่งมาที่วัดใหม่ถ้ำแก้ว ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150. พระปลัดสามารถ จนฺทสาโร เจ้าอาวาส

1190.วัดบ้านห้วยไผ่ [ธ] หมู่ 12 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 พระอธิการบุญมี  ธีรปัญโญ0864343925 เจ้าอาวาสวัดบ้าาห้วยไผ่ (ธ) โทร.0906171756 ความต้องการศาลา 19

1191.พระอาจารย์ชัยวัฒน์ จิตตมโล วัดดงบ้านผึ้ง หมู่ 3 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ความต้องการศาลา19A

 1192.พระครูวินัยธร การันต์ จนฺทวํโส 089 343 5595 วัดโพธิ์เอน ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110ความต้องการศาลา 19A

1193.วัดสุขโขวนาราม ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ความต้องการศาลาปฏิบัติธรรม ,ศาลาสวดศพ

1194.พระอธิการหล้า.ปสุโต  โทร 062 2745704 วัดหนองบัว 75 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 ความต้องการศาลาปฏิบัติธรรม19A

1195.พระกันตพล วัดรุ่งแสงธรรม-สวนป่าสิริกิติ์ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร.084-806 2331 สนใจแบบสร้างกุฏิแบบที่ 1ขออุโมทนาสาธุด้วยนะ

1196.พระธาตรี ชยวฑโฒ  วัดเฮวฮึง  ตำบล .มี่ซุน  อำเภอ.ตึ่งถั่น   จังหวัด  บาเรีย หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม(ความต้องการศาลาแบบที่ 24 )ส่งทางไลน์แล้ว

1197.พระปลัดณัฐธชนพงศ์ กิตฺติภทฺโท จร.วัดทุ่งโตนด  อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทร 0950896668 ศาลาปฏิบัติธรรม13A

1198 พระธีรพงษ์  เอียดงามสม  โทร. 0814176579 วัดสิริวัฒนาราม ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ความต้องการโบสถ์ 3-4 หน้าต่าง

1199.ทางวัดจะสร้างศาลาปฎิบัติธรรมขนาดใหญ่งบประมาณ1ล้านบาท  จัดส่งแบบให้ด้วยนะครับ พระครูใบฎีกานิรันดร์ ปภากโร 0923188411 วัดเขาบวช ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 

1200.พระครูวิชัยโพธาภิรมย์ วัดโพธาราม ๙๖ หมู่ ๒ ต. ทุ่งโพธิ์  อ.  นาดี  จ.  ปราจีนบุรี ๒๕๒๒๐ความต้องการ ศาลาแบบที่2

1201.วัดห้วยโรงใน 1 หมู่ 4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 พระอาจารย์พรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต เบอร์โทรศัพท์ 0966934164 สนใจแบบศาลา

1202.ขอแบบกุฎิ แบบนี้ที่4 ส่งไปที่  พระครูสถิตวรธรรมคุณ (หลวงพ่อประยูร) เบอร์โทร 0861592196 วัดบ้านตะโก หมู่3 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 .

1203. พระมหาวสันต์ ภูริปญโญ 0974543492 เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ เจ้าคณะตำบลท่าอุเทน วัดไตรภูมิ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120

1204. เจริญพร อตมาภาพ อยากได้แบบก่อสร้าง ศาลา 19Aเพือจะนำก่อสร้าง ที่อยู่ วัดป่าหนองบัว ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 พระมหาสมศักดิ์ คมฺภีรปญฺโญ เจ้าอาวาส 0843529474

1205.พระอินโต  ภฎาจาโร  0864397583 วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 ความต้องการกุฏิกรรมฐานมีห้องน้ำ

1206.ส่งพ.ต.ท.วัชรินทร์  หอมแช่ม  สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่   ตำบล/อำเภอ ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  22120
สถานที่ก่อสร้างวัดเมืองแฝก ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 ความต้องการอุโบสถ 3 หน้าต่าง

1207.พระไพบูลย์ โชติปญโญ โทร 0925246925 ที่พักสงฆ์พุทธภูมิ 77 หมู่1 ต เขาชะงุ้ม อโพธาราม จว ราชบุรี 70120 ความต้องการวิหารแก้ว 50 ม.

1208. ขอให้ช่วยส่งมาที่ พระธงศักดิ์​ อนาลโย วัดพุทธ​พรหมปัญโญ(วัดถ้ำเมืองนะ)​ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่​ 50170 เบอร์​0943865029

1209.พระครูวินัย  ชัยรัตน์  ติกุขปัญโย วัดศรีสง่าเจรอญพร(ท่าตะโก) ต.ท่าหลวง  อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี  โทร093526253 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1210.พระนพพร วชิรวโร ปธ.3 วัดดอนทอง หมู่ที่ 2 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เบอร์โทร 0903816744 ความต้องการศาลา 19A

1211.พอดีอาตมาภาพ กำลังต้องการแบบกุฎิ และ แบบเมรุ เพื่อใช้ก่อสร้างภายในวัด คุณโยมพอจะมรแบบให้ทางวัดของอาตมาบ้างมั้ย อาตมาจะขอความเมตตาจากคุณโยม ถ้ามี ทางวัดขอแบบ กุฎิ และ แบบเมรุ ที่อยู่ : พระณัฐพล เตชธมฺโม วัดกรดงาม เลขที่ 5 หมู่ 5 ตำบลบ้านนา  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1212.วัดป่าปอภาร บ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 พระเกียรติศักดิ์ ตามชัย 0985904739 ความต้องการศาลา 12

1213.เจ้าอาวาสวัดวิจิตรการนิมิตร พระครูปลัดถวัลย์ 1091 วัดวิจิตรการนิมิตร ถ.จรัญสนิทวงศ์13  แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โบสถ์3หน้าต่าง

1214.พระอธิการสมบัติ ธัมมทีโป  วัดบ้านเพ็ก.ต.หนองเชียงทูน.อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ.33170 ความต้องการศาลา19A

1215.พระครูพิพิธวรกิจจาทร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามเลขานุการเจ้าคณะแขวงศิริราช ที่อยู่  วัดระฆังโฆสิตาราม คณะ 8 แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  โทร.08-9966-8050 ความต้องการอุโบสถ 3 หน้าต่าง

1216.วัดสันติ​ธรรม​าราม(ตาลเดี่ยว) พระธนกร​ โกวิโท โทร.062​ 5124182 17​ม​3​  ต.วังน้อย​ อ.วังน้อย จ.อยุธยา​ 13170​ ความต้องการศาลา19A

1217.พระอาจารย์นพ กาญจนวิสุทธิ 59. ธรรมสถานกาญจนวิสุทธิ บ้านหินขาว. หมู่ 15. ต. สาวะถี อ. เมือง จ ขอนแก่น 40000​ ความต้องการศาลา19A

1218.ที่พักสงฆ์บ้านลูกแก (วัดป่าอุดมลาภธรรมาราม) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ติดต่อสอบถามได้ที่ พระแมน 085-6245786 ความต้องการอุโบสถแบบที่ 3

1219.พระอธิการ สมาน ธมฺมปาโล เจ้าอาวาส  เบอร์โทร 089 437 8207 วัดเขาว่าน 145 หมู่4 ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 (อุโบสถ 5 หน้าต่าง)

1220.พระอธิการสา อกิณฺจโน(081-1859946) วัดบ้านสามแยก ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 เจ้าอาวาส  ความต้องการแบบอุโบสถ แบบที่ 6

1221.วัดบ้านห้วยไผ่ (ธ) หมู่ 12 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 พระอธิการบุญมี ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยไผ่(ธ) โทร.0864343925 , 0906171756 (ความต้องการศาลา 19A)

1222.ขอแบบกุฏิพระ  สร้างที่ วัดแม่วะ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  รายละเอียด ทางคณะกรรมการวัด ต้องการ กุฏิพระสงฆ์ อาศัยรวมกัน 1 ชั้น  4 ห้อง ขึ้นไป ครับ ขอขอบพระคุณครับ

1223.พระครูสมุวิชัย ขัตตปัญโญ  0806590705 สำนักสงฆ์เขาพริก หมู่ 9 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 แบบอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1224.วัดป่าบ้านดอนข่า 72ม.7  บ้านดอนข่า ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 ความต้องการเจดีย์ชั้นเดียว

1225.วัดดอนตลุง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ทางวัดให้ทางเทศบาลเขางูช่วยหาแบบและประมาณราคาครับ ผมอยู่เทศบาลเขางูครับ ถ้าจะขอไฟล์CADด้วยจะได้ไหมครับ ต้องทำเอกสารอะไรไปไหม ความต้องการกุฏิพักรวมแบบที่ 2 (ส่งไฟล์แล้วทางไลน์)

1226.แม่ชีขอแบบศาลา17 ขอบพระคุณมากค่ะ  ที่จัดส่งนะค๊ะ แม่ชี เมทิกา เดชะบุญญรัตน์  สำนัก บ้านปฎิบัติธรรมสมาธิธรรมาราม  เลขที่ 114หมู่ที่ 5 บ้าน.คลองตัน ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ขอบคุณมากค่ะ

1227.ความต้องการ อุโบสถ 3 หน้าต่าง สถานที่ก่อสร้าง วัดห้วยตงพัฒนา โดย พระครูใบฎีกาชัยวัธน์  ชยธมฺโม ม.7 ต. กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160 เอกสารช่วยส่งที่วัดท่าแพนะครับ เพราะวัดอยู่ในป่า เอกสารจะล่าช้า พระครูสุรัตวิหารการ(เจ้าคณะอำเภอ) วัดท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

1228.พระนิคง จนทสาโร 0835328476 ที่พักสงฆ์บ้านป่าแต้ ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบล มีความประสงค์จะสร้างศาลา19A

1229.พระครูปูริปัญโญภาส 0810500654 วัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ ตำบลสว่างพิชัยกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก.จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 ความต้องการ อุโบสถ 5 หน้าต่าง

1230.พระอธิการนิวัฒน์ นิปโป 55หมู่2 วัดบ้านละเวี้ย ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร.0843861030 มีความประสงค์จะสร้างศาลา19A

1231.เจริญพร พอดีอาตมามีโครงการว่าจะสร้างอาคารกึ่งปฏิบัติธรรม กึ่งเอนกประสงค์ คือต้องการชั้นบนไว้สำหรับปฏิบัติธรรม เป็นห้องโถงใหญ่ ชั้นล่างเป็นห้องพักหรือห้องเก็บของ แต่ไม่แน่ใจว่าทางคุณโยมพอมีแบบไหนที่จะได้อนุเคราะห์อาตมาบ้าง โดยอาตมาจะจัดสร้าง ที่วัดป่าคอวัง จ.น่าน
โดยขอแจ้งข้อมูลให้พิจารณาดังนี้ วัดที่จะก่อสร้าง วัดป่าคอวัง / สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่ ๙ พระผู้ประสานงาน พระชยพล เขมาภิรโต (พระเหลียง) เบอร์โทร 054-059645 หรือ 093-2916292 จัดส่งแบบ วัดป่าคอวัง 82 หมู่9 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทร 054-059645

1232.พระภู ธรรมนันท์  (ส่งหน้ากุฏิ) โทร. 087 1741571 ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมุพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280

1233.สวัสดีครับ ผมทำงานที่สำนักงานโยธาธิการละผังเมืองนะครับ เมื่อสักครู่ได้โทรหาพี่เรื่องขอแบบก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ แบบที่19 เนื่องจากท่านปลัดกระทรวงจะขอใช้แบบตัวนี้ในการก่อสร้าง พอดีวันอาทิตย์นี้จะมีการทอดกฐินที่วัดพวง อำเภอ กาญจนดิษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รบกวนขอแบบ autocad และ sketch up เพื่อใช้ประกอบในงานทอดกฐิน ด้วยครับ ขอบคุณครับ

1234.พระอธิการรชต ทีปวํโส 0852955165 วัดวังจรเข้ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1235.เจริญพรอาตมาพระพิทักษ์ ทตตฺชีโว0851078629  หมู่ 1 บ้านใหม่ ต.ดอนไฟ  อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 ความต้องการแบบพระธาตุเจดีย์ที่ 6

1236.พระมหา ไพบูลย์  พุทธวิริโย (0806007745)  วัดโคกตะไคร้(พรุกง)   ม.8  ต. สินเจริญ  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี  84210 สาธุ  อนุโมทนา ด้วย ความต้องการกุฏิแบบที่ 4

1237.ชัชวาล จันทราภรณ์ 0880785556 อยากได้แบบอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่จำวัดของพระภิกษุ-สามเณร ที่พักสงฆ์คมิกธรรมสถาน บ้านหนองตลาด ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

1238.วัดแม่เทินใต้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ความต้องการอุโบสถ 4 หน้าต่าง) คุณฤทธิ์เริงประสานงาน (ส่งทางไลน์แล้ว)

1239.พระครูปลัดชนะศึก ญาณปริสุทฺโธ  59 วัดพรหมสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ความต้องการเจดีย์แบบที่ 1

1240.พระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ (0816368933) วัดนาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1241.พระครูวิมลโสมนันท์ เบอโทร 0895502658 ที่อยู่ 48 วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 ความต้องการศาลา14

1242.พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์  วัดโคกโดน ต.โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ความต้องการศาลา 19A

1243.พระอธิการนิวัต ปริสุทโธ 089-7489408 ความต้องการศาลา 19A วัดโอภาสี ตำบลสำนักทอง  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

1244.วัดไดตามุ่ย อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ ประสานงานคุณอัครวัฒน์  พูลทรัพย์ ความต้องการกุฏิแบบที่ 1 (ส่งทางไลน์แล้ว)

1245.สถานปฏิบัติธรรมพุทธรักษา 226 หมู่8 บ้านหนองคุ้ม(คลองทรัพย์) ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ความต้องการศาลาแบบที่ 10

1246.พระมหาแสน วชิรญาโณ (เบอร์โทร0884768221) 627วัดแจ้งนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ความต้องการอุโบสถ 3 หน้าต่างและเจดีย์แบบที่ 2)

1247.พระวินัยธรชัยรัตน์ ติกขปญโญ 0879050759 วัดศรีสง่าเจริญพร ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี 15230 ความต้องการโบสถ์ 5 หน้าต่าง

1248.พระอธิการสนอง คุณวโร วัดสวนมณีทรัพย์ 351 ม.7 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 (ความต้องการหอระฆัง) ผู้ประสานงานคุณบุษกล พรหมฤทธิ์

1249.พระอธิการวีระวุฒิ วรปญโญ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง15. ม. 2. ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์. 60210. โทร 0637851698 (ความต้องการหอระฆัง)

1250.พระพรหมเทพ ธมฺมวฑฺฒฒโน (หลวงพี่วิน) วัดสามัคคีธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 #ขอแบบเพื่อการศึกษาในการสร้างหอระฆัง ณ.วัดสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองจ.ระยอง โทร 087138 3669  (ความต้องการหอระฆัง)

1251.(ศาลา19)รูปภาพนี้เป็นแบบที่.อาตมาได้เลือกแล้ว.  อยากได้แบบศาลาอันนี้แหละ..กรุณาส่งตามที่อยู่นี้..วัดป่าธรรมบูชา  54.ม.1 ต.สระประดู่  อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์67130.  พระอ.จรูญ  ถิรปุญโญ.เบอร์โทร  0896873161. ขอเจริญพร...สาธุ

1252.ผมจะสร้างศาลาที่สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่าสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถาวรานุสรณ์ ต. ชอม อ. แก่งคอย จ. สระบุรี จัดส่งเอกสารพระมหาทักษิณ ภทฺทธมฺโม 579 ซ. วานิช 1 วัดสัมพันธวงศ์ กุฏิสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เขตสัมพันธงวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 (ศาลา19A-กุฏิแบบที่1)

1253.วัดป่าศรัรัตนะ หมู่ 7  ตำบลสมสะอาด  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ขอความเมตานุเคราะห์ มายังคุณโยม เพื่อขอรับการสนับสนุนแบบแปลน หอระฆัง(ขนาดกลาง)  ซุ้มประตู  ศาลาธรรมสังเวช และเมรุเผาศพ สาธุ สาธุ สาธุ ขอเจริญพรขอบคุณจ่ะ สาธุเจริญพรขอบคุณจ่ะ สาธุ

1254.เจริญพร  ขอแบบเจดีย์แบบที่2 จะดำเนินงานสิ้นเดือนธันวาคม จัดส่ง พระธีรศักดิ์ ธัมมวโร 0885999451 วัดเทพนิมิต ม.3 บ้านนาอ่างคำ ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220

1255.สำนักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30350
พระอาจารย์มงคล วรธมฺโม (ครูบาแก้ว) เบอร์โทรศัพท์ ( ๐๙๓๐๙๔๕๑๒๗ ) ความต้องการกุฏิแบบที่ 3

1256.พระใบฎีกาธงธนัท หิตเปกฺโข  วัดสระแก้ว ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 (แบบเมรุ)

1257.หลวงพ่อนพกรณ์ วรปัญโญ โทร 0894646655, 0611989644 สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าพุทธเจดีย์ศรีสุทโธ หมู่ ๙ บ้านจำปาทอง ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ความต้องการอุโบสถแบบที่ 9 (ประสานงานจากคุณอนันตชัย0956290054)

1258.พระอธิการอภิสิทธิ์ อภิสิทธิโก  วัดป่าอาวอยพัฒนา 66 ม.21 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร.0868718330 ขอแบบศาลาขนาดใหญ่หรือทั่วไปและกุฏิ

1259.คุณโยม อาตมาพระสหรัฐ ฐานวโร อยากจะบอกบุญขอแปลนศาลาการเปรียญ
ทางวัดคิดว่าจะสร้างหลังใหม่เนื่องจากหลังที่ใช้งานอยู่สร้างเมื่อ พ.ศ.2481
จัดส่งที่ พระสหรัฐ ฐานวโร โทร 097-189 6819
วัดทะเลปัง หมู่ที่1 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

1260.ศาลาครอบรอยพระพุทธบาท(ขอแบบเรียบๆแบบวัดป่าน่ะ)
วัดพระบาทผาแดง บ้านนาอ่างหมู่2 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี41160 เจริญพร
ขอรบกวนแบบที่มีอยู่ที่คิดว่าขนาดเรียบที่สุดน่ะสาธุ

1261.พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เลขนาวิน โทร 089 1726797 วัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ความต้องการศาลา 19A

1262.พระอ.สุระเพลิน สุจิณโณสำนักสงฆ์ทุ่งสิวลี วนาราม ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210  ☎098-2323895 (ศาลา19)

1263.พระสุรชัย ฐานิโย 367หมู่ 5 ต.บัววัฒนาอ.หนองไผ่จ.เพรชบูรณ์ 67140 เจริญพรโยมอาตมาอยากได้แบบแปลงศาลาวัดกว้าง12เมตรยาว17.50ม

1264.พระครูสุวรรณ วชิรสุนทร 0827675441 วัดหนองวัวดำ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 ความต้องการกุฏิยกพื้น 6X8 ม.โดยประมาณ

1265.พระครูปริยัติสกลกิจ 52/12 วัดโพธิ์ศรีทอง บ.นาโพธิ์ ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร 0847949842 (ความต้องการโบสถ์5หน้าต่าง)

1266.พระครูสุธรรมคุต เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทร 089-210 2366 ความต้องการกุฏิ 2 ชั้น

1267.บูรณะพระธาตุที่หลวงปู่ครูบาวงค์ท่านสร้างไว้ ตอนนี้เจดีย์เกิดรอยเเตกร้าวทางหลวงพี่จึงอยากบูรณะครอบองค์เดิมเเต่รักษาเเบบเจดีย์องค์เดิมของเดิม 5x5 เมตร สูง12 เมตรอยากจะครอบให้ใหญ่กว่าเดิม ฐานพระธาตุกว้าง 8 x 8 เมตร ความสูงเจดีย์ 15 เมตรเเต่ต่อเติมนิดหน่อย ณ.พุทธสถานวัดบ้านนาไฮ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก

1268.คุณโยม วัดป่าศรีรัตนะ หมู่ 7  ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ขอรับบริจาคแบบอูโบสถชั้นเดียว 3 หน้าต่าง และแบบซุ้มประตูจ่ะ ขอเจริญพรขอบคุณจ้ะ  สาธุ สาธุ สาธุ

1269.เจ้าอาวสวัดชลธาวดี(ว้ดเกาะโคบ) หมู่ 4 ต.เกาะหมาก. อ.ปากพะยูน. จ.พัทลุง  93120 แบบสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบที่19 (นายชูชัย สุวรรณแสง 0611765276ประสานงานขอแบบถวายวัด)

1270.วัดเบงกอง ม.4 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 พระสมปอง ปัญญาทีโป 0935595502

1271.พระอาจารย์กิตติเดช  โสตฺถิโก063.6253259 สำนักสงฆ์บ้านดอนไม้หีบ ต.บ้านยวด อ. สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ความต้องการศาลา 22

1273.ในนามวัดป่าคำเพิ่มอยากได้ แบบศาลาปฏิบัติธรรมในรูปของวิศกรที่ออกแบบในอินเตอร์เน็ต
ที่อยู่ พระสุริยา วชิรญาโณ 116 หมู่17 บ.กุดตะกาบ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 Tel 0972345662 ปัจจุบันมีเพียงแค่ศาลาชั่วคราว (ความต้องการศาลา 23,12)

1274.ครูบาตะวัน โฆสธมฺโม สำนักป่าพุทธภูมิโพธิยาลัย เลขที่ 127 หมุ่ที่ 1 มูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาลัย (ทิพย์บูรพา) ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120 โทร 0959190633 (ศาลา 50ม.)

1275.สถานที่ก่อสร้าง พระกุหลาบ 089-4040286 สวนธรรมทรัพย์บุญหงษ์ บ้านระเวิง หมู่3ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (ความต้องการศาลา 19) จัดส่ง อรดา ดุลคนิต (087-6191340) 83 หมู่6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

1276.ยังมีแบบอุโบสถอยู่ใหมโยม วัดใหม่เจริญสุข (สระเตย) มีความประสงค์ต้องการแบบอุโบสถ๕หน้าต่าง สัก ๑ ชุด วัดใหม่เจริญสุข (สระเตย) ๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๑๐ โทร ๐๘๔ ๓๓๗ ๓๘๙๑ สาธุ

1277.พระมหาสราวุธ อชิโต (0818567953) วัดท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ความต้องการศาลา 19

1278.พระสุรชัย  ปภสฺสโร 09-9195-9591 วัดท้ายย่าน 30 ม.3 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 ความต้องการสาลา 14

1279.พระอธิการปั่น จนฺทสาโร 0833720449 เลขที่ 348หมู่5 วัดหนองไม้สอ ต.บ่อรัง.อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  67130  ความต้องการศาลา 19A

1280.สำนักสงฆ์ศรัทธาธรรมเทพนิมิต หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 พระสุทัศน์ คัมภีรปัญโญ 0862035742 ความต้องการศาลา 22

1281.พระธนภูมิ เตชวโร 53หมู่8  ต.หนองไฮ อ.เสนางฯจ.อำนาจเจริญ 37290. อยากดูไว้ก่อนคิดว่า เผื่อมีบุญได้สร้าง อยากทำ แต่ก็ไว้ก่อนนะ ชอบเจดีย์แบบที่2 กับที่3

1282.เจ้าอธิการสมภพ สีลเตโช โทร.08-6791-8093 วัดตอง หมู่6 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 หมายเหตุ แบบศาลาการเปรียญแบบที่19A และห้องน้ำ 10 ห้อง เจริญพร ขออนุโมทนา

1283.พระมหาโสม กนฺตปุญฺโญ (0989395870)วัดเนินไม้หอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  25230  แบบศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ แบบที่ 14สองชั้นแบบหลังนี้คุณโยม ..อนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย..เทอญ

1284.พระอติเทพ อภิปุญโญ โทร 092 9204887 วัดป่าภูเขาควาย. บ.สร้างกุง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบล 34340 ( สร้างวัดใหม่ต้องการแบบวิหารทานหลักๆที่จำเป็น)

1285.พระมหานิยม สุตตธมฺโม 0807482922 วัดศรีสุวรรณเลไลย์ ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 (ความต้องการอุโบสถ 5 หน้าต่าง

1286. พระครูสุตะ จินดาพร 0972727226 เจ้าอาวาสวัดโคกซาด ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บัรีรัมย์ 31130 ความต้องการศาลา 23

1287.นายวิชัย ลิวิวัฒนกูล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 143 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เพื่อสร้างศาลาถวายสำนักสงฆ์ศรีสมนึกบำรุงธรรม ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

1288.ผู้อำนวยการสาธิต สัญชัยชาติ 34 หมู่  7  ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รหัส ุ 66190 เบอร์โทร 0818873911 ต้องการศาลาอเนกประสงค์24,31C

1289.วัดทรายขาว.หมูที่5.ต.บ้านฝาย.อ.น้ำปาด.จ.อุตรดิตถ์.(ยังไม่มีเลขที่วัด)พระครูอรุณชัยสิทธิ์.เจ้าอาวาส.ความต้องการศาลา19A

1290.พระครูสมุห์รณสิทธิ วิมโล วัดเพชรมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 หมายเหตุศาลาปฏิบัติธรรม2ชั้นรวมห้องน้ำ เจริญพร. ขออนุโมทนา

1291.พระครูวิวิตธรรมวงศ์ โทร. 087-875-2239 วัดป่าพุทธนิมิต ม. 8  ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ความต้องการเจดีย์ 2 ชั้น

1292.อยากได้แบบศาลาหน้าเมรุปล่อยโล่ง วัดดงถาวร ทีอยู่ 125 หมู่ 5 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์32110

1293.อาตมาต้องการอยากได้แบบศาลาหอฉันอเนกประสงค์..ศาลาโล่ง3ด้านขนาด10*20หลังคาทรงไทย..มีมุกด้านหน้า..ทางยาว..ทางยาวอีกด้านมีผนัง..(ขอแบบเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอย งบประมาณไม่สูงมากนัก เนื่องจากเปนวัดที่กำลังพัฒนา งบประมาณส่วนมากได้จากชาวบ้านช่วยกัน..สาธุๆๆ
....พระอะิการ ธนบดี ธมมทินโน..วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์ 125 ม.3. บ.ธวัชดินแดง ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170. 098-3895047

1294.วัดบ้านเขิน ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 ดร.พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ 099-537-0848(ความต้องการห้องน้ำ 8 ห้อง)

1295.พระเกียรติศักดิ์. อิสรปัญโย โทร. 099-169-9193 ที่พักสงฆ์สุธรรมยาน(หลวงปู่คง) บ้านดอนทะบวง ต เทพาลัย อ คง จ นครราชสีมา 30260 (ความต้องการศาลา19A)

1296.พระณัฐพงษ์ ชินธมฺโม(แก้วเนตร) ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิ์ไทรแก้ว บ้านป่าข่า ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 (ความต้องการศาลา 19A ห้องน้ำ 8 ห้อง)

1297.อยากได้เจดีย์ชั้นเดียว พระสมุห์สุบรรณ์  กตปุญโญ  จต..คำหว้า - นาคาย  วัดคำฮี  เลขที่ 83 หมู่ 10  บ้านคำฮี  ต.นาคาย  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี 34330  โทร.062 4460760

1298.ขอรับแบบศาลา12 ส่งตรงที่ พระณัฐพงษ์ ชินธมฺโม(แก้วเนตร) ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิ์ไทรแก้ว บ้านป่าข่า ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340 โทร.0854115863

1299.พระธน​ศักดิ์​ สุต​โรจ​โน โทร​ 0819953542​ วัดป่าคูเมือง ต.คูเมือง​ อ.คูเมือง​ จ.บุรีรัมย์ 31190​ ความต้องการกุฏิชั้นเดียว

1300.พระชุติพงศ์ สนฺตจิตฺโต /งามดี. (082-1388219)วัดสุภโสภณ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 (ศาลา13A)

1301.พระอาจารย์พรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต เลขที่ 1 วัดห้วยโรงใน ม. 4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ความต้องการกุฏิชั้นเดียว

1302.พระวิฑูรย์ อภิวณโณ โทร. 0981691800 หรือ 061053658 วัดจิตเริงพัฒนาราม เลขที่399  หมู่บ้านหนองกระชาย หมู่ที่11  ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  30310 ความต้องการศาลา 19

1303.วัดหนองเป็ด..หมู่ 3 เลขที่ 123  บ้านหนองเป็ด  ต.นาคาย  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี 34330 พระใบฏีกาสุริยา  ธมฺมวโร  ผู้ชวยเจ้าอาวาส (ความต้องการอุโบสถ5หน้าต่าง)

1304.วันดี  บุญมายน081-480-2393 เลขที่ 731 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310 คะ สร้างที่วัดเทศน์ธรรมนาวา จ.พังงา คะพอดีทางวัด เวลาพระผู้ใหญ่ไปท่านจะได้มีที่พักด้วยคะขอบคุณมากนะ (ความต้องการกุฏิแบบที่1)

1305.ทางสำนักสงฆ์บ้านริมขาน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ กำลังจะมีการดำเนินการสร้างห้องน้ำ-ห้องอาบน้ำ จำนวน 10 ห้อง แยกชาย 5 -หญิง 5 ไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร และญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรม อยากสอบถามทางทีมงานว่า มีแปลนห้องน้ำขนาดดังกล่าวหรือไม่ครับ ถ้ามี ขอความเมตตาจัดส่ง สำนักสงฆ์บ้านริมขาน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 เบอร์โทรศัพท์ 0895573530 (พระกัมพล)เจ้าอาวาส(ส่งทางเมลแล้ว)

1306.ขอเจริญพร อาตมาขอแบบก่อสร้างเจดีย์แบบที่2ด้วยสาธุ พระครูปลัดศิลา รกฺขิโต โทร098-646-6831 วัดธรรมะเจริญ. หมู่11 บ้านคำเจริญ. ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 สาธุขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของโยมจงมีแต่ความเจริญทั้งครอบครัว สาธุๆๆ

1307.เรี่องขอแบบศาลา ขอเจริญพรคุณโยม อาตมาได้เห็นแบบศาลาแล้วมีความสนใจมาก เป็นการออกแบบได้เหมาะสม ตามยุคสมัย ถ้าทางทีมงานให้ได้ตามที่ขอ อาตมาก็จะขอ สัก 3 แบบ     บุญกุศลใดที่ทีมงาน ส่งวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โทร 0867763647  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220 ปราถนา ขอจงสมประสงศ์เทอญ..(ศาลา12,19,23)

1308. พระครูสมุห์ ทวี เกตุธัมโม  092-845-2241 วัดอุบลวนาราม (วัดบัว) ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ความต้องการแบบห้องน้ำ 8 ห้อง)

1309. พระครูสมุห์ประเสริฐ พัตรสิงห์ 1 หมู่ 8 วัดสุทธิวงศา บ้านหัวงัว ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160 (ความต้องการแบบห้องน้ำ 8 ห้อง)

1310.พระมหาดุสิต ปิยวัณโณ  วัดหนองจอก  49 ม.7 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 (ความต้องการแบบห้องน้ำ 8 ห้อง)

1311.วัดมุทจรินทราวาส อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ (แบบก่อสร้างอุโบสถพร้อมปรับแก้3มิติ ) สะพานบุญผู้ประสานงาน คุณEst จุมพล

1312.วัดธรรมปัญญาวัด(หลวงพ่อเสาร์ ๕) แยกรรจปร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
พระครูสุธรรมปัญญาวุธ 086-1520322 เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา

1313.พระปัญญารัตนากร วัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600 ขอเจริญพร ช่างแบบ ความต้องการอุโบสถ 4หน้าต่าง  เจริญพร

1314.อยากได้แบบศาลาหลังนี้ครับโยมพระ ชวนากร สังข์สุวรรณ 199 วัดท่าปลวกสูง  หมู่2 ต. ท่าดินดำ อ ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130 โทร 061-245-4789 (ความต้องการศาลา 19A)

1315.วัดหนองเสือ เลขที 99  หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ. ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 (อุโบสถแบบที่6)

1316. เจริญพรศาลาเอนกประสงค์แบบที่17หลังนี้โยม พระครูนิวิฐสารธรรม ติสาโร เบอร์โทร 0861216218 วัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

1317 พระอธิการไพศาล เขมจาโร 0819991479 วัดป่าบ้านดอนเย็น บ้านหนองเขื่อง ต.น้ำอ้อม อ.กันทลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 (ศาลา19A)

1318.พระเดช. พรมสวัสดิ์.(0654400594) วัดบ้านใหม่ดอนสว่าง. ตำบลกลางดง. อำเภอทุ่งเสลี่ยม. จังหวัดสุโขทัย  64150 (ความต้องการเจดีย์แบบที่ 3)

1319.ผอ.อัมรินทร์. จันทระ. (0813791391) 33. หมู่10. ต.แม่ปะ. อ.แม่สอด. จ.ตาก. 63110. ค่ะ ต้องการศาลา 19A เพื่อนำไปสร้างที่;yดสันติธรรม. หมู่ที่ 10. ต.แม่ปะ. อ.แม่สอด. จ.ตาก

1320.ขอแบบศาลาธรรมสังเวช วัดจันทรสิรินทราวาส (หลวงปู่แขม จารุวัณโณ) 276 ม.8 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160 ผู้รับแบบ พระสมบัติ ฐิตสาโร โทร.0653326758 , 0801520368 เจริญพร

1321.พระปลัดนรินทร์ รวิวณฺโณ(โทร0877883865) วัดแม่สลองใน 99/9 ม.14 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ความต้องการกุฏิแบบที่ 2,3 หอระฆัง

1322.พระสมุห์วัชรินทร์ อินทปัญโญ.วัดศรีทวีป 178 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทร 089-7314189 เจริญพร (ความต้องการศาลา23)

1323.พระเดชณรงค์ สุปฏิฐิโต (0957782212) วัดดวงแข เลขที่ 92 ถนน จารุเมือง ซอย วัดดวงแข ถนน เจริญเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 หลวงพ่อรบกวนขอแบบ กุฏิแบบที่4,ศาลาเอนกประสงค์แบบที่22,แบบห้องน้ำ6ห้อง,ศาลาพักริมทางแบบc

1324.พระอาจารย์เรวัตร์  ธัมมทีโป โทร .0939849165 สำนักปฏิบัติธรรม กลิ่นทุ่งพุทธธรรม  หมู่ 15 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ความต้องการศาลา 23

1325.พระปริสุทจัย ชมเกษร (โทร0955282147) 27 ม.4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 อาตมารบกวนขอแบบศาลาแบบ1และ กุฏิแบบ1,3,5 และศาลาแบบที่ 1

1326.พระอธิการณัฐฐา  เขมจาโร (09-0409-2595) เลขที่34 ม.12 ต.ลำพญากลางอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 (ความต้องการศาลา19,22)

1327.เจริญพร พระไพรทูรย์ ปัญญาวโร(โทร095-4341399) วัดป่าห้วยบง บ้านห้วยบง ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 พอ.จะสร้างศาลาวัดแบบที่19A จึงต้องการแบบศาลา จึงเจริญพรแจ้งคุณโยม

1328.นาย ประสาน เรืองหิรัญ (0923502099)วัดป่าเวียงนางตอง ต.สบตุ๋ย จ.ลำปาง 52100 (ความต้องการ ศาลาแบบที่ 22 ,กุฎิ 1,2,3,4,ห้องน้ำ8ห้อง, ศาลา31,ฐานเจ้าแม่กวนอิม )

1329.พระครูอุดมผลานุกิจ  (โทร..08100764328) เจ้าอาวาสอุตมผลาราม  บ้านขามเปี้ย  ต.ขามเปี้ย  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี 34160  อยากได้แบบ..เจดีย์แบบที่3..เจริญพร..

1330.ท่าน ร.รัชชานนท์  ธีรญาณเมธี โทร 096-289-5964 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  กุฏิ 14 ฝั่งเหนือ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 (แบบห้องน้ำ 8ห้องและ20ห้อง)

1331.พระปรัชญา  ญาณวโร (0826674700, 0922520532)วัดหว่านบุญ เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (ความต้องการศาลา19,23)

1332.อยากใด้แบบก่อสร้างอุโบสถ ๓ หน้าต่าง..พระอารย์ ชู   โชติธมโม  เบอร์โทร  0847576086  ครับวัดบ้านดอกไม้  143 หมู่ 7 บ้านนาดิกไม้  ต. ห้วยฝ้ายพัฒนา  อ.ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี  34160

1333.พระรัฐวิทย์ ฐานวโร โทร.087-155-2419 175 ม.2 สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่าภาวนาประชานุกูล  บ้านโนนศิลา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ความต้องการศาลา 22,กุฏิ 1,2,3,4

1334.เจริญพร   อยากได้แบบเจดีย์ 2 ชั้น พอจะส่งให้ได้....บ่อ จัดส่ง  พระสมุห์สุบรรณ์  กตปุญโญ  วัดคำฮี  83 หมู่.10  บ้านคำฮี  ต.นาคาย  อ.ตาลสุม  จ.บลราชธานี  34330 เบอน์ โทร 0614203015   ครับผม เห็นสวยงามดีมากๆๆเลย..แจกฟรีเป็นวิหารทาน เสนาสนะ

1335.ขอแบบ ศาลาการเปรียญ หนึงชั้น  วัดซับงูเหลือม  ตำซับตะเคียน  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 15130  อนุวรรษ  ธีราธรรม  0616622395  อนุโมทนาบุญ ครับ

1336.ขอแบบอาคารหลังนี้ ส่งมาที่ หลวงพ่อจักร ผลญาโณ ธรรมสถานจักรธรรมสุขทวี 919 ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทร.0941959929

1337.ขอแบบแปลนพระอุโบสถด้วยครับ 4 หน้าต่าง จัดส่ง พระครูประสาธศีลคุณ (หลวงดำ)หมู่6.บ้านควนพญา ต.บางกุ้ง.อ.ห้วยยอด.จ.ตรัง.โทร0986718993ครับผม

1338.เจ้าอธิการสุวรรณ์  ปิยวณฺโณ(0892869815) บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๑ วัดสิงหาญ บ้านเกษม  ตำบลเกษม อำเภอตนะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐ ความต้องการศาลา 19A

1339.ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ 55. ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย. จังหวัดหนองคาย. 43120. พระศรัณญกมล ชนะบุญ. 0876291122 ความต้องการอุโบสถแบบที่ 16 ,ศาลา 23,กุฏิพักรวม

1340.พระณัฐวุฒิ ธมฺมวีโร (088-7524924) วัดปากตรัง บ้านปากน้ำ ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 ความต้องการ ศาลา 19,22

1341.วัดเสนาสนานาม ต หัวรอ อ พระนครศรีอยุธยา จ พระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ พระครูกิตติสารสุมณฑ์ ผู่ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ความต้องการศาลา 19

1342.คุณพ่อณรงค์ เเสงมณี (โทร 0942857949) เลขที่94หมู่7 สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา บ้านนาสุรินทร์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.หนองบัวลำภู 39170 (ความต้องการศาลา19)

1343.พระมหาอุ​ทัย​ อินฺ​ท​ป​ญฺโญ​(0987699422​)  ศูนย์​รวม​บวร​ บ้าน​วัง​หัวแหวน​  หมู่​2​ ต​เกาะ​แก้ว​ อ​โคก​ส​​โรง​ จ​ลพบุรี​ 15120 (ความต้องการกุฏิแบบที่2,ศาลา22)

1344.หลวงตากานต์ อินทรตุล 0939400103 วัดนาถกรณธรรม (ธ) ปราสาททอง บ้านโพธิ์  หมู่ที่2  ต.บ้านโคก   อ.สร้าคอม  จ.อุดรธานี 41260 (ความต้รศาลา19)

1345.วัดป่าดอนใหญ่มีความประสงค์ขอรับแบบแปลนก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ขนาดเล็กเนื่องจากไม่มีงบในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จึงขอแบบแปลนขนาดเล็กๆประหยัดงบประมาณ ในราคางบไม่เกิน 300,000  บาท เจริญพร
พระสมุห์ทองมา อคฺคธมโม(โทร 0854994565) เจ้าอาวาสวัดป่าดอนใหญ่(ธ) 199 ม.9 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

1346.พระมหาทองมี สุทฺธิจิตโต 087-9008820 วัดป่าสำโรงธราราม ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์ 32190 (ความต้องการลานโบสถ์กลางแจ้ง)

1347.พระปลัดนรินทร์  รวิวณฺโณ โทร. 0877883865 วัดแม่สลองใน 99/9 ม.14 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 (ความต้องการลานโบสถ์กลางแจ้ง)

1348.สำนักสงฆ์​พระธาตุ​เติม​บุญ​ พระธวัชชัย พรินทรากูล(โทรศัพท์:084-6615254) เลขที่ 27 ม.7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  (ความต้องการลานโบสถ์ 5 หน้าต่าง)

1349.วัดสันป่าสัก (0841694892) ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 (ความต้องการเจดีย์ชั้นเดียว)

1350.พระปรีชา ปริาโน วัดพุทธศรีรัตนาราม 11170 Garrett Rd, Peyton, CO 80831, USA ความต้องการศาลา19A,22

1351.พระปลัดอดุลย์ อตุโล(โทรศัพท์ 0863371931) วัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี 71110 (ความต้องการศาลา22)

1352.พระชรินทร์ แสงแก้ว 0625949462 สำนักสงฆ์สามัคคีนิมิตรวณาราม ม.10 บ้านมูลนิธิ ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 (ความต้องการศาลา22)

1353.พระปรีชา ปริาโน วัดพุทธศรีรัตนาราม 11170 Garrett Rd, Peyton, CO 80831, USA ความต้องการศาลา19A,22

1354.พระครูกันตธรรมโกวิท 0871815598,0925965599 เจ้าอาวาสวัดป่ารวก วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 ( ความต้องการศาลา23)

1355.พระมหาทองมี สุทฺธิจิตโต 087-9008820 วัดราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ความต้องการอุโบสถกลางแจ้ง)

1356.พระสัมพันธ์ ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดอรุณธรรม  เลขที่ 111  หมู่ที่ 7  ต.สำโรงทาบ  อ.สำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร 096